1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Nutriční a metabolické vědy

Výživa a metabolismus se dostávají pod závěry posledních výzkumů do světla stále většího společenského a vědeckého zájmu. Předkládaný SP je logickým vyústěním jednak rostoucího vědeckého zájmu a jednak plynulým pokračováním vzdělávání daného oboru na fakultě.
Cílem doktorského programu Nutriční a metabolické vědy je připravovat odborníky s hlubokými znalostmi výživy a metabolismu. To zahrnuje znalosti ze širokých oblastí klinické výživy, dietologie, metabolismu, fyziologických i patofyziologických účinků nutrientů, včetně hlubokých znalostí o jejich vlastnostech.


Studijní povinnosti
V průběhu studia 1. až 3. ročníku student absolvuje minimálně 3 povinně-volitelné studijní předměty plus anglický jazyk, resp. doloží zkoušku z anglického jazyka s mezinárodním certifikátem.

Výběr je možný z následujících povinně-volitelných předmětů:
B90226 Základy genetiky v medicíně, genetické predisposice a gen- prostředí interakce pro Ph.D. programy
B90227 Aplikovaná dietologie u onemocnění zažívacího traktu
B90228 Věda mimo laboratoř - praktikum pro Ph.D. programy
B90229 Klinická osteologie z pohledu vědeckých základů dietologie
- výuka se koná 12. 1.2024 (13-16.30 hod) v posluchárně III. Interní kliniky VFN
B90235 Statistiky, kvantitativní a kvalitativní výzkum
B90236 Vědecké principy enterální a parenterální výživy
B90237 Jednotka intenzivní metabolické péče
- zájemci se přihlásí garantce MUDr. Jarmile Křížové, Ph.D. 
B90238 Využití léčivých rostlin v biomedicínském výzkumu, toxikologii
B90239 Přehled klinické dietologie a výživy
- výuka se koná 7.2.2024 (8-16.30hod) v posluchárně III. Interní kliniky VFN (Jen pro studenty, kteří dokončili předchozí (Mgr.) studium jiné než NVDD.)
B90240 Psychologie, psychiatrie s apelem na problematiku výživy
B90241 Aplikované principy v gerontologii a geriatrii
B90242 Interakce léků a potravin pro Ph.D. programy
B90243 Intervence metabolických onemocnění v praxi
B90244 Klinický seminář 1
B90245 Klinický seminář 2

Student si dále po dohodě s garantem může zapsat i jiný předmět z ostatních Ph.D. programů na UK, který se vztahuje ke studovanému tématu.

Obhajoba je vyvrcholením splnění všech studijních povinností. Tři měsíce před obhajobou odevzdá student svázanou dizertační práci spolu s rešerší. Během obhajoby student v 15minutové prezentaci odprezentuje před členy oborové rady svou práci. Následně probíhá rozprava a dotazy členů oborové rady, která se usnese, zda student splnil všechny povinnosti a obhájil svou dizertační práci, či nikoliv.

Požadavky na tvůrčí činnost
Uchazeč o studium v doktorském studijním programu předloží anotaci projektu disertační doktorské práce, kterou bude v průběhu studia realizovat. Předpokládá se konzultace zamýšleného projektu s budoucím školitelem či konzultantem. Projekt by měl být tematicky v souladu se zaměřením oborové rady. Práce na projektu bude probíhat na pracovištích: III. interní klinika 1. LF UK, další klinická či teoretická pracoviště Univerzity Karlovy, oborově příbuzné pracoviště, zejména pracovišť členů oborové rady) či partnera studijního programu (Fyziologický ústav AV ČR). Na daném projektu bude v rámci svého Ph.D. studia pracovat.

Požadavky na absolvování stáží
Předpokládá se studijní pobyt nebo pracovní stáž na vhodném zahraničním, event. excelentním domácím pracovišti po dohodě se školitelem. Dále jsou jako volitelné předměty stáže na klinických pracovištích.

Další studijní povinnosti
Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem.
• Aktivní účast na jedné zahraniční odborné konferenci a na tuzemské odborné konferenci a/nebo ekvivalent v aktivní účasti na dvou českých odborných konferencích (oba ústní příspěvky) a jeden posterový příspěvek na tuzemské odborné konferenci.
• Jedna publikace v odborném časopise s impact faktorem min. 0,5, kde je student prvním autorem.
• Jedna publikace v odborných časopisech s mezinárodním indexováním, u které je student minimálně spoluautorem.
• Grantové aktivity: Student participuje na řešení výzkumné studie pracoviště či partnerského pracoviště nebo student odevzdá jednu (1) grantovou žádost podanou na: interní grantovou agenturu UK, GAČR, GA MZ ČR či jinou (zahraniční) grantovou agenturu věnující se výzkumu (schváleno školitelem); student je řešitelem.

Návrh témat disertačních prací
1. Historie výživy
2. Genetické aspekty glukózového metabolismus
3. Emerging rizikové faktory aterosklerózy
4. Nové dietní intervence u vybraných onemocnění GIT
5. Možnosti ovlivnění prevalence osteoporózy u rizikové skupiny obyvatel
6. Nutrigenomika v klinických korelátech
7. Nutrigenetika v klinických korelátech
8. Mikro & Makronutrienty ve zdraví a nemoci
9. Mechanismy a signální dráhy aktivované příjmem živin
10. Experimentální výzkum obezity a souvisejících metabolických poruch
11. Preklinické zvířecí modely obezity, inzulínové rezistence a diabetu 2. typu
12. Nutrigenomika a další -omics technologie v nutričních vědách
13. Nutrice, energetická bilance a termogenní mechanismy
14. Perinatální programování obezity vlivem nutričních a dalších environmentálních faktorů

1. History of Nutrition
2. Genetic aspects of glucose metabolism
3. Emerging risk factors for atherosclerosis
4. New dietary interventions in selected GIT diseases
5. Possibilities of influencing the prevalence of osteoporosis in risk population
6. Nutrigenomics in clinical correlates
7. Nutrienetics in clinical correlates
8. Micro & Macronutrients in health and disease
9. Nutrient sensing mechanisms and pathways
10. Experimental research on obesity and associated disorders of metabolism
11. Preclinical animal models of obesity, insulin resistance and type 2 diabetes
12. Nutrigenomics and other -omics techniques in nutritional science
13. Nutrition, energy balance and thermogenic mechanisms
14. Perinatal programming of obesity by nutritional and other environmental factors

Státní doktorská zkouška
Obsah a požadavky na absolvování SDZ vychází ze Studijního a zkušebního řádu UK.
Podmínky pro připuštění k SDZ: absolvování kurzů, zkouška z anglického jazyka, alespoň jedna publikace a alespoň jedna aktivní účast (poster, přednáška) na odborné konferenci
SDZ se skládá z jediné části, která má následující tematické podokruhy:
1) Dietologie a klinická výživa/Dietetics and clinical nutrition
2) Metabolismus/Metabolism

Zkušební otázky z metabolismu:
Klasifikace a diagnostika diabetes mellitus
Diabetes mellitus 1. typu
Diabetes mellitus 2. typu
Diabetes v dětském věku
Diabetes a těhotenství
Regulace glykémie, sekrece inzulinu a jeho regulace
Význam molekulárně-genetického vyšetření u diabetu, monogenní formy diabetu
Akutní komplikace diabetu
Mikrovaskulární a makrovaskulární komplikace diabetes mellitus
Klasifikace a prevence syndromu diabetické nohy
Fyzická aktivita a diabetes mellitus 1. i 2. typu
Selfmonitoring glykémií a úpravy dávek inzulinu
Tuková tkáň jako endokrinní a imunitní orgán
Primární a sekundární inzulinová rezistence
Metabolický syndrom
Obezita
NAFLD (metabolická játra)
Dyslipidémie, klasifikace
Geneticky podmíněné dyslipidémie, genetická vyšetření
Klinické aspekty dyslipidémií
Principy farmakoterapie dyslipidémií
Rizikové faktory aterosklerózy
Hyperurikémie, etiologie, patofyziologie, principy terapie
Arteriální hypertenze, etiologie, patofyziologie
Arteriální hypertenze, principy farmakoterapie
Regulace energetické rovnováhy a zhodnocení metabolicko-nutričního stavu
Bariatrická chirurgie v léčbě metabolických onemocnění
Osteopenie a osteoporóza
Osteomalácie – příčiny, klinický obraz, léčba
Kostní metabolismus, hormonální vlivy, laboratorní ukazatele kostního obratu
Metabolické osteopatie (včetně renální osteopatie)
Vzácná metabolická onemocnění
Metabolická onemocnění dětského věku

Otázky z klinické výživy:
Historie výživy
Základní složky potravy
Vitamínové karence
Energetický metabolismus
Nutriční screening, vyšetření stavu výživy
Dieta při hypercholesterolémii
Dieta při hypertriglyceridémii
Dietní intervence při arteriální hypertenzi
Dietní principy v kardiologii
Dietní prevence diabetes mellitus
Dieta při diabetes mellitus 1. typu
Dieta při diabetes mellitus 2. typu
Zásady dietní léčby diabetu, fáze edukace a její náplň, hodnocení efektivity
Regulovaná strava při diabetu (výměnné jednotky, dietní doporučení...)
Dietní intervence při obezitě
Výživa a pohybová aktivita
Dieta a onemocnění skeletu (osteoporóza, klouby, zuby)
Dieta při hyperurikémii
Výživa a hematologie, imunologie, alergologie, endokrinologii
Výživa při malnutrici
Dietní opatření při onemocnění horní části GIT (dutina ústní, jícen, žaludek)
Dietní intervence při onemocnění dolní části GIT (tenké, tlusté střevo)
Nejrozšířenější malabsorbce v ČR, diferenciální diagnostika, dietní intervence
Dietní intervence při onemocnění GIT (játra, slinivka, žlučové cesty)
Dietní intervence při onemocnění močových cest
Dietní intervence při renálním selhávání
Alternativní výživa, vegetariánství, veganství a další směry
Výživa a neuropsychiatrická onemocnění
Nutrigenomika, nutrigenetika
Parenterální výživa
Enterální výživa
Lékové interakce potravin
Denní potřeba energie, proteinů a minerálů ve zdraví a nemoci

 

Hodnocení: (hodnotilo 5 uživatelů) spravovat