1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089

Zkrácený název: NCMNK

Projekt je realizován z Evropského sociálního fondu – Operační program Zaměstnanost výzvy č. 03_15_025 pro Projekty organizačních složek státu zaměřené na podporu efektivní veřejné správy.

Realizace projektu: 1. 1. 2020 — 31. 12. 2022

Příjemce projektu: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Spolupracující organizace: Univerzita Karlova - 1. LF UK, 2. LF UK a Ústřední knihovna UK

Řešitel projektu: MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA a doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D.

Popis projektu: Stejně jako v jiných oborech lidské činnosti i ve zdravotnictví je nutné pro efektivní spolupráci jednotlivých aktérů a institucí zajistit jednoznačnou interpretaci sdílených informací. Ve zdravotnictví se navíc jedná o informace zajišťující život, zdraví a kvalitu života pacientů. Jasná definice a přesné stanovení pojmů a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nezbytně nutné nejen pro úspěšnou elektronizaci informačních toků, ale i pro zajištění základní interoperability mezi jednotlivými subjekty obecně, a to jak místně v rovině rodina - pacient - poskytovatel zdravotních služeb - plátce zdravotních služeb - kontrolní orgány - tvůrce zdravotní politiky a na jejích jednotlivých úrovních, tak v rovině mezinárodní spolupráce (např. přeshraniční péče, mezinárodní znalostní standardy, mezinárodní indikátory kvality).V současnosti neexistuje v České republice instituce, která by se systematicky věnovala správě a rozvoji terminologických a klasifikačních systémů pro oblast zdravotnictví. Jednotlivé aktivity jsou roztříštěné na úrovni státní správy nebo krátkodobých výzkumných projektů, nenavazují na sebe, nemají dostatečnou kapacitu a postrádají koordinaci. Experti ve státní správě, ani u poskytovatelů zdravotních služeb, nejsou vzděláváni v oblasti klasifikačních systémů ve zdravotnictví, kdy tato oblast není předmětem výuky na vysokých školách. Zásadním nedostatkem je pak absence aktivního přístupu k mezinárodní spolupráci způsobující, že Česká republika se nepodílí na tvorbě mezinárodních standardů a zaostává v jejich efektivním zavádění do praxe.Jasná definice a přesné stanovení pojmů a jejich zařazení v rámci ontologických systémů na úrovni aktuálního vědeckého poznání je nezbytně nutné nejen pro úspěšnou elektronizaci informačních toků, ale i pro zajištění základní interoperability mezi jednotlivými subjekty obecně, a to jak místně v rovině rodina – pacient – poskytovatel zdravotních služeb – plátce zdravotních služeb – kontrolní orgány – tvůrce zdravotní politiky a na jejích jednotlivých úrovních, tak v rovině mezinárodní spolupráce (např. přeshraniční péče, mezinárodní znalostní standardy, mezinárodní indikátory kvality).

Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a věcné správnosti komunikace veřejné správy ve zdravotnictví, čehož bude dosaženo realizací níže uvedených pěti dílčích cílů:

1. Vytvoření Národního centra pro medicínskou nomenklaturu a klasifikace a jeho metodické a personální zabezpečení.- Bude realizováno v rámci KA 1, kde vznikne jak centrum a jeho řídící orgán, tak bude stanovena koncepce tvorby, rozvoje a iplementace klasifikací a nomenklaturních systémů pro oblast zdravotnictví a budou nastaveny procesní standardy.

2. Vybudování moderního komplexního klasifikačního a nomenklaturního systému českého zdravotnictví.- V rámci KA 2 bude v průběhu projektu postupně aktualizováno, překládáno, adaptováno či tvořeno celkem šest páteřních klasifikací, které dohromady vytvoří nový klasifikační nomenklaturní systém.

3. Vytvoření metodického zázemí klasifikačního a nomenklaturního systému, ve kterém bude stanoven závazný způsob použití a postupy správné implementace klasifikačních systémů pro orgány státní správy působící v oblasti zdravotnictví, odbornou komunitu i širší zdravotnická veřejnost.- Bude realizováno v KA 3, ve které vzniknou celkem čtyři komplexní metodické materiály pokrývající implementaci klasifikačních systémů.

4. Další rozvoj Klasifikačních systémů hospitalizačních případů CZ-DRG.- V rámci klíčové aktivity 4 bude průběžně aktualizována (i v reakci na stav implementace a aktualizací primárních klinických klasifikací uvedených v klíčové aktivitě 6) a rozvíjena klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG a souvisejících nástrojů, například Klasifikace hospitalizačních procedur, webový portál pro procházení strukturou klasifikace a SW aplikace grouper a pregrouper.

5. Vytvoření výukových nástrojů a systém prezenčního i distančního celoživotního vzdělávání v oblasti klasifikačních systémů.- V KA 5 dojde k vytvoření a realizaci tří běhů týdenního prezenčního kurzu o klasifikačních systémech, který absolvuje min. 30 osob z cílové skupiny.

Změny v důsledku projektu: V České republice bude po vzoru řešení v zahraničí existovat zastřešující instituce řídící a koordinující vznik, vývoj a nasazení klasifikačních systémů ve zdravotnictví a spravující klíčové nomenklaturní klasifikační systémy. Výstupy projektu umožní zefektivnit činnost státních správních orgánů při řízení a hodnocení léčebné péče, díky kvalitnějším datovým zdrojům jako podkladům pro rozhodování. Zdravotnická data zaznamenaná a členěná prostřednictvím klasifikačních systémů přispějí k lepší kontrole, plánování a efektivitě systému poskytování zdravotní péče, umožní přesné mezinárodní srovnání (např. u přejímaných klasifikací Světové zdravotnické organizace) a popis zdravotního stavu obyvatelstva. Existence (českých verzí) klasifikačních a terminologických systémů umožní zavádění standardizovaných datasetů strukturované zdravotnické informace pro projekty elektronického zdravotnictví.

Kontakt za 1. LF UK: Ing. Vojtěch Malina, email: vojtech.malina@lf1.cuni.cz

Odkaz na stránky zde.

Dedikace projektu:
Dokument byl vytvořen v rámci projektu NCMNK - Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089.

Hodnocení: spravovat