1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

NÁRODNÍ ÚSTAV PRO VÝZKUM RAKOVINY

Číslo projektu: LX22NPO5102

Zkrácený název: NÚVR

Projekt je financován Evropskou unií – Next Generation EU v rámci Národního plánu obnovy. 

97614

Realizace projektu: 1. 6. 2022 až 15. 12. 2025

Řešitel projektu: prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Popis projektu a jeho cílů: Onkologický výzkum objemově představuje přibližně 25 % biomedicínského výzkumu v České republice. Má zde dlouhou tradici a jeho současné výsledky jsou v mezinárodním srovnání nadprůměrné. Věříme, že onkologický výzkum v ČR má silný potenciál pro další rozvoj. Hlavním cílem projektu je vytvořit a budovat Národní ústav pro výzkum rakoviny (NUVR), anglický ekvivalent National Institute for Cancer Research (NICR) jako novou národní vědeckou autoritu v oblasti onkologického výzkumu. NUVR umožní vytvoření celorepublikové sítě spolupracujících pracovišť provádějících špičkový výzkum v oblasti onkologie. Výzkum v oblasti onkologie není v současné době dostatečně koordinován a je roztříštěn na jednotlivých institucích, které nespolupracují a nevyužívají dostupné výzkumné infrastruktury dostatečně účinně a efektivně. Tematická, a především infrastrukturní komplementarita jednotlivých pracovišť v rámci NUVR umožní tuto situaci napravit a docílit tak komplexnosti přístupu, která je nezbytná pro moderní onkologický výzkum. Onkologický výzkum se vytvořením NUVR stane na národní úrovni mnohem lépe koordinovatelný, strategičtější a efektivnější, což zvýší jeho kvalitu, a tak i mezinárodní kompetitivnost.

Vytvoření NUVR má transformativní charakter. Dojde k významnému rozvoji stávajících a vytváření nových vědeckých týmů na základě vysokých HR standardů zapojených institucí. Současně dojde k významnému rozvoji infrastruktury nezbytné pro moderní onkologický výzkum. Tento rozvoj bude respektovat historickou distribuci expertiz v jednotlivých regionech s cílem eliminovat redundanci nákladných technologií a spíše akcentovat jejich vzájemnou komplementaritu v jednotlivých regionech. Věříme, že tento postup je vysoce efektivní a dlouhodobě finančně udržitelný. Průřezovým cílem NUVR je také diseminace a popularizace výsledků a znalostí směrem k laické i odborné veřejnosti a také poskytovaní expertních služba orgánům státní správy.

Na předkládaném projektu NUVR se podílí celkem 71 excelentních výzkumných týmů z 11 výzkumných institucí. Kromě toho bude s NUVR spolupracovat 6 nejvýznamnějších zdravotnických zařízení v ČR poskytujících péči v oblasti onkologie a řada průmyslových partnerů. Síť spolupracujících pracovišť byla pro účely projektu rozdělena do tří regionálně definovaných uzlů (uzel Praha, uzel Brno, uzel Olomouc), které svým dopadem pokrývají celou Českou republiku. Hlavním koordinátorem celého projektu a hlavním příjemcem dotace je 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která zároveň koordinuje jednotlivá pracoviště zapojená v rámci uzlu Praha. Masarykova Univerzita koordinuje instituce zapojené v rámci uzlu Brno, Univerzita Palackého v Olomouci koordinuje činnosti v rámci uzlu Olomouc. Kromě organizačního uspořádání, bude mít NUVR také standardní řídící strukturu, zahrnující ředitele NUVR, radu NUVR, dozorčí radu NUVR, vědeckého ředitele, medicínského ředitele a mezinárodní vědeckou radu (ISAB).

Výzkumné týmy jsou v rámci NUVR členěny do celkem pěti výzkumných programů (VP) pokrývající celý value-chain v onkologickém výzkumu:

  1. Molekulární podstata nádorových chorob a molekulární cíle, 
  2. Výzkum a vývoj protinádorových léčiv a terapeutických postupů, 
  3.  Biomarkery nádorových nemocí a diagnostika nádorových chorob, 
  4. Včasná detekce a prevence nádorů, 
  5. Translační onkologie: ověřovací klinické studie typu proof-of-concept).
Společné aktivity NUVR lze proto stratifikovat na jednotlivé VP v rámci kterých, se budou vždy střetávat vědci s příbuzným vědeckým zaměřením. To povede k jejich vyšší motivaci pro jejich vzájemnou spolupráci, ale také spolupráci na společném projektu NUVR. Existence VP na druhou stranu pro partnery NUVR jasně identifikuje také potenciální partnery pro mezioborovou spolupráci. Pro posílení spolupráce a rozvoj expertízy českých výzkumníků v oborou, bude NUVR realizovat každoroční celorepublikové konference (s mezinárodní účastí) a více než 20 specializovaných workshopů.

V rámci implementace NUVR bude vytvořeno minimálně 630 klasifikovatelných výsledků, přičemž více než 400 výsledků bude publikačních a ambice projektu NUVR je dosažení celkem 65 % publikací v časopisech Q1. Více než polovina výsledků vznikne s využitím některé z velkých výzkumných infrastruktur uvedených v Cestovní mapě ČR. Vysoká míra internacionalizace je deklarována plánovanými 280 výsledky, které vzniknou se spolu-/autorstvím zahraničního odborníka. Plán je vytvořit více než třetinu výsledků v rámci meziregionální spolupráce, čímž se realizuje jeden z hlavních cílů NUVR. K významnému rozvoji dojde také v oblasti technologického transferu, vzniku výstupů a s duševním vlastnictvím a spolupráce s průmyslem.
Věříme, že podporou NUVR vznikne nová národní vědecká autorita, která nejen že povede k vytvoření řady unikátních výsledků, ale především umožní udržitelnou transformaci onkologického výzkumu v ČR, která trvale zvýší jeho kvalitu a mezinárodní kompetitivnost.

Odkaz na stránky projekt zde.

Dedikace projektu:
Projekt Národní ústav pro výzkum rakoviny (Program EXCELES, ID: LX22NPO5102) – Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.
The project National Institute for Cancer Research (Programme EXCELES, ID Project No. LX22NPO5102) - Funded by the European Union – Next Generation EU.

 

Kontakt: Mgr. Kristýna Matějková, DiS. e-mail: kristyna.matejkova@lf1.cuni.cz 

Hodnocení: spravovat