1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489

Zkrácený název: ADIKTPHD ESF
70993

Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_018 pro Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů v prioritní ose 2 OP.

Realizace projektu: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2022Řešitel projektu: Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Popis projektu: Obor adiktologie prochází dynamickým vývojem a Ph.D. studijní program oboru adiktologie progresivně reaguje na trendy v mezinárodním výzkumu a postgraduálním vzdělávání budoucích vědecko-výzkumných kapacit. Modernizace Ph.D. studijního programu (aktivita č. 2) bude realizována i v anglickém jazyce. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů našeho a příbuzných oborů budou zapojováni do individuální výuky a zapojeni do výzkumu (návaznost na další výzvy ESF pro vysoké školy).

Cíl projektu: Modernizace Ph.D. programu pro oblast adiktologie povede k hlubšímu a žádoucímu propojení výuky a medicínského a psychosociálního výzkumu, ke zlepšení kvality výzkumné činnosti, která bude v oblasti aplikovaného výzkumu posilovat Národní strategii protidrogové politiky. Obecným cílem projektu je inovovat doktorský studijní program adiktologie v oblasti vědy a výzkumu, tj. kontinuálně zvyšovat znalosti, dovednosti a kompetence studentů Ph.D. studia oboru adiktologie a posílit kapacity akademických pracovníků ve schopnostech vést a odborně připravovat Ph.D. studenty v oblasti špičkové vědy. Dílčími cíli projektu jsou v návaznosti na stávající i chystané změny v bakalářských i magisterských studijních programech oboru připravit odpovídající podmínky pro zahájení špičkové vědecko-výzkumné práce (na úrovni aplikovaného i základního výzkumu) zejména v oblastech elektronického zdraví (eHealth a mHealth aplikací), diagnostiku a evaluaci, výzkum rehabilitace kognitivních dovedností, dále významnými oblastmi jsou oblast inovativních preventivních intervencí (neuroprevence a elektronická prevence). Projektové aktivity cílí také na zvyšování kompetencí tak, aby získaná data byla analyzována dle inovativních (např. modelování efektů) postupů a aplikací. Pro studenty Ph.D. programu jsou publikační výstupy jednou ze základních podmínek pro absolvování doktorského studia (viz zákon č. 111/1998, o vysokých školách, par. 47, odst. 4). Doktorand musí vedle vědecko-výzkumné činnosti resultující v disertační práci prokázat schopnost komunikovat výsledky své práce v rámci odborné obce. Pro naplnění hlavního cíle projektu - špičkové vědecké práce - jsou publikační dovednosti naprosto klíčové.

Změny v důsledku projektu: Implementace předkládaného projektu na doktorské úrovni studia umožní zásadním způsobem vyřešit problém, jak pro tuto tematickou oblast vychovat odborné pracovníky s vysokou erudicí a dílčími specializacemi, kteří se budou dané problematice dlouhodobě věnovat a budou realizovat výzkumné projekty konkurenceschopné v mezinárodním měřítku. Z hlediska preventivní a léčebné péče výsledky výzkumné činnosti povedou k dalšímu zlepšování kvality a efektivity poskytovaných služeb dotčeným cílovým skupinám, ale také úrovně a konkurenceschopnosti české vědy. Námi koncipovaná inovace rovněž řeší velkou část požadavků a úkolů v oblasti vzdělávání a výzkumu vyplývajících z Koncepce vědy a výzkumu (Miovský, 2014). Forma studia, která bude v rámci inovovaného Ph.D. programu studentům umožněna, je plně v souladu s Boloňskou deklarací (1999) a s Národním programem rozvoje vzdělávání (tzv. Bílá kniha MŠMT, str. 90). Oblast postgraduálního vzdělání zaměřeného na adiktologii není zájmem komerčních subjektů, a tedy bez veřejné podpory nelze očekávat výrazné zlepšení v dané oblasti a realizaci tak náročného projektu. Projekt je proto vhodný k financování z veřejných zdrojů. Projekt přináší zvýšení akademické kapacity vědy a výzkumu v aktuálních oblastech základního i aplikovaného výzkumu.

Kontakt – manažer projektu: Mgr. Tereza Jovbaková, e-mail: tereza.jovbakova@lf1.cuni.cz

 

Hodnocení: spravovat