1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775 logo EU

Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP.
Žadatelem projektu je Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. a 1. LF UK je v roli partnera.
Realizace projektu:1.1. 2017 - 31. 12. 2020Řešitel projektu: RNDr. Luděk Šefc, CSc.
Popis projektu: Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging je distribuovanou výzkumnou infrastrukturou špičkových zobrazovacích pracovišť, která poskytuje otevřený přístup k širokému portfoliu zobrazovacích metod. Dostupnost těchto technologií pro vědeckou komunitu je nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti biologických a lékařských věd v ČR. Cílem projektu je modernizovat stávající přístrojové vybavení infrastruktury a podpořit vlastní výzkumné projekty.
Cíl projektu: Cílem projektu je modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging. Hlavním cílem projektu je podpořit výzkumné aktivity vědeckých týmů partnerů Czech-BioImaging, pro něž je klíčovým nástrojem k dosažení cílů biologické a/nebo medicínské zobrazování. Projekty se vyznačují úzkou spoluprací se zobrazovacími pracovišti daných institucí, jdoucí nad rámec standardních služeb.Jednotlivé návrhy výzkumných projektů byly v rámci Czech-BioImaging postoupeny nezávislé mezinárodní hodnotící komisi k posouzení jejich vědecké excelence, důležitosti jejich výstupů pro širokou vědeckou komunitu, proveditelnosti projektu a důležitosti jejich výstupů pro rozvoj uzlu infrastruktury a pro zlepšení služeb poskytovaných uživatelům. Hodnotící kritéria byla schválena řídícím výborem Czech-BioImaging. Každý projekt byl hodnocen 1 mezinárodním a 1 českým hodnotitelem. Do projektu byly následně vybrány výzkumné projekty, které obdržely nejlepší hodnocení dle výše uvedených kritérií.Výzkumné aktivity projektu soustřeďují vzájemně se doplňující skupiny renomovaných odborníků, vědců využívajících zobrazovací metody a výzkumné pracovníky ze špičkově vybavených zobrazovacích pracovišť. Výzkumný program projektu vychází ze stávajícího výzkumného zaměření partnerů a zobrazovacích metod dostupných nebo plánovaných v Czech-BioImaging.Czech-BioImaging rovněž stimuluje technologické inovace pomocí ještě užší spolupráce s výrobci zobrazovacích technologií působících v ČR, z nichž někteří patří k předním světovým výrobcům. Kromě toho může Czech-BioImaging pomoci přilákat zahraniční investice do zobrazovacího průmyslu a stimulovat vznik nových firem v tomto odvětví.
Změny v důsledku projektu: Výzkumné cíle a výzkumné aktivity projektu jsou vysoce komplementární ke stávajícím výzkumným aktivitám výzkumné infrastruktury. S rozvojem mikroskopických i celotělových zobrazovacích metod v poslední době vyvstala nutná potřeba tyto metody ve vyšší míře implementovat do probíhajícího výzkumu. K tomu je potřeba vytvořit technické podmínky, proškolit personál, rozšířit povědomost o dostupných technologiích a spolu s badateli vypracovat projekty, které posunou naše hranice poznání. Navrhované výzkumné aktivity jsou proto naprosto potřebným a vhodným doplněním stávajících výzkumných aktivit a dále je rozvíjejí. Je to doloženo již samotným způsobem výběru výzkumných projektů, kdy se na výběru nejlepších projektů podílela nezávislá expertní skupina a hlavními kritérii pro výběr byla vědecká aktuálnost, kvalita plánovaných výstupů, novost a metodický pokrok, který přispěje i k rozvoji výzkumné infrastruktury. Bylo tím dosaženo tematického souladu výzkumných cílů a výzkumných aktivit projektu se stávajícími výzkumnými aktivitami výzkumné infrastruktury, neboť navrhované výzkumné aktivity zvýší kvalitu probíhajícího výzkumu, umožní vytvořit vysoce kvalitní publikační výstupy, rozšíří metodické zázemí vědecké infrastruktury a prohloubí perspektivní spolupráce mezi pracovníky infrastruktury a badateli.
Kontakt: RNDr. Luděk Šefc, CSc., e-mail: sefc@cesnet.cz

Hodnocení: spravovat