1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Lékařská psychologie a psychopatologie

Doktorský studijní program „Lékařská psychologie a psychopatologie“ se zabývá základním i aplikovaným výzkumem v oblasti biopsychosociálních vztahů. Navrhované studium otevírá možnosti interdisciplinárního doktorského vzdělání nejen absolventům lékařských fakult, ale i absolventům jednooborového studia psychologie na filozofických fakultách a také některým absolventům příbuzných oborů.

Obor navazuje na bohatou tradici výuky psychologicko-psychiatrických věd na 1. lékařské fakultě, kterou představuje práce zakladatelů oboru, jakými byli Josef Riedel, Mihajlo Rostohar či Vladimír Vondráček. Zaměření na biopsychosociální paradigma současné moderní medicíny (obohaceném o ekologickou, environmentální dimenzi) z hlediska jeho teoretických východisek reflektuje stávající stav poznání dosaženého v moderní vědě dosažené ve stávajících rozvinutých společnostech.

Teoretickými východisky studijního programu jsou poznatkové systémy teoretických psychologických oborů (vývojová psychologie, psychologie osobnosti atd.), ale i oborů aplikovaných, zejména klinické i lékařské psychologie. Psychiatrie a behaviorální vědy pak představují souhrn vědeckých disciplín, které se zabývají porozuměním lidské psychice i chování. Jedná se o přístupy nejen psychologické, ale i genetické, biochemické či fyziologické a jejich vzájemné ovlivňování. Důležitá je možnost využití těchto nejmodernějších poznatků v péči o duševně i tělesně nemocné. 

Další informace ke studiu Lékařské psychologie a psychopatologie jsou k dispozici na stránkách Psychiatrické kliniky 1. LF UK.

Povinné předměty vypsané OR Lékařská psychologie a psychopatologie:
B90250 Lékařská psychologie a psychopatologie I.
B90075 Lékařská psychologie a psychopatologie II.
B90036 Lékařská psychologie a psychopatologie III. 
B90158 Lékařská psychologie a psychopatologie IV.

Termíny zkoušky z předmětu B90250, informačních seminářů, postgraduální konference atd. naleznete zde.

Studijní povinnosti
Obsahem výuky v jednotlivých ročnících budou zejména tyto tematické okruhy:
1) Základy výzkumu v oblasti psychologických behaviorálních věd
2) Lékařská psychologie a psychopatologie
3) Biopsychosociální přístupy ve zdraví a nemoci

Obsah výuky je realizován prostřednictvím těchto studijních úkolů:
1) V prvním ročníku složení zkoušky z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I, spočívající v obhajobě vlastní písemné přehledové práce dokládající přehled a zájem studenta o zvolenou specializaci doplněné výkladem základních metod používaných ve vědecké práci.
2) Získání 4 zápočtů v 1. až 4. ročníku studia z předmětů Lékařská psychologie a psychopatologie I, II, III, IV.
3) Zkouška z anglického jazyka (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).
4) Státní doktorská zkouška
Další obsah výuky je specifický vzhledem ke specializaci studenta a je konkretizován v individuálním studijním plánu.

Požadavky na tvůrčí činnost
Minimálně dvě publikace k tématu disertace v časopisech s impact faktorem (alespoň jedenkrát jako první autor). Doporučuje se prezentace výsledků výzkumného projektu na alespoň dvou postgraduálních konferencích pořádaných v rámci výuky nebo dvou jiných celostátních nebo mezinárodních konferencích.

Požadavky na absolvování stáží
Zahraniční stáž na odpovídajícím odborném pracovišti v délce minimálně jednoho měsíce.

Státní doktorská zkouška
Státní doktorskou zkoušku může student konat po splnění těchto povinností: zkouška z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I, tři zápočty (Lékařská psychologie a psychopatologie I, II, III), jazyková zkouška, jedna publikace (nebo doložené potvrzení o přijetí publikace) v časopise s IF. Student musí u vlastní zkoušky prokázat znalosti týkající se hlavních tematických okruhů podle seznamu zkušebních otázek. Musí odpovědět na jednu vylosovanou otázku z oblasti lékařské psychologie a na jednu otázku z oblasti psychopatologie.

Podmínky k připuštění k obhajobě
K obhajobě disertační práce se může student přihlásit po splnění základních povinností, tj. zkouška z předmětu Lékařská psychologie a psychopatologie I, čtyři zápočty, jazyková zkouška, státní doktorská zkouška, absolvování zahraniční stáže v minimální délce jednoho měsíce a publikace (nebo doložené potvrzení o přijetí k publikaci) minimálně dvou prací v časopisech s IF, z toho jednou jako první autor.

Hodnocení: spravovat