1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 1. LF UK A JEJICH ZAVEDENÍ DO PRAXE

Zkrácený název: PoC III. 1. LF

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828

82489

Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.

Název výzvy: 32. výzva SC 1.1 - Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe

Číslo výzvy: 07_17_049

Realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2020 (udržitelnost projektu do 21. 4. 2026)
Řešitel projektu:

KA01 – Ing. Jan Kašpar
KA02 - doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
KA03 - RNDr. Kateřina Hirschfeldová Ph.D.

Popis projektu: Univerzita Karlova je přední výzkumnou univerzitou, která propojuje vysokou kvalitu vědy, výzkumu a vzdělávání v mezinárodním i českém měřítku. Tento projekt byl připravován s ohledem na transfer technologií a znalostí, které vznikly jako výsledky výzkumu a vývoje na pracovištích UK. Proběhlo interní výběrové řízení, kdyby byly předloženy komercializační koncepty. Hlavním smyslem projektu a jeho aktivit je ověření proveditelnosti vybraných dílčích aktivit z hlediska zájmu v aplikační sféře a poptávky na trhu. Navrhované dílčí koncepty převádí novou technologii do rutinní praxe s cílem zpřístupnit jí širšímu počtu pacientů ze zdravotnických zařízení zřizovaných magistrátem hl. města Prahy, nebo jejími celky případně dalším zdravotnickým zařízením na území hl. města Prahy, a nepřímo tak zvýšit kvalitu poskytované péče na území Prahy.

Projekt řeší tři dílčí aktivity, konkrétně:
KA01: Ověření konceptu technologie pro zvýšení osobní bezpečnosti v oblasti distanční péče ve fyzioterapii
KA02: Ověření konceptu technologie pro asistenci pacientů trpících Alzheimerovou chorobou
KA03: Ověření technologie sekvenování nové generace ke zlepšení rutinní diagnostiky genetických onemocnění

Cíl projektu: Cílem projektu je komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe. Studie proveditelnosti předkládá 3 komercializační koncepty, kdy se předpokládá, že do druhé fáze postoupí minimálně 2 koncepty - přípravě komercionalizace, která napomůže k prodeji výsledků. Hlavním smyslem projektu a jeho aktivit je ověření proveditelnosti vybraných dílčích aktivit z hlediska zájmu v aplikační sféře a poptávky na trhu.

Změny v důsledku projektu: Projekt svou realizací přispěje ke zvýšení kvality sociální a zdravotní péče; zvýšení kvality života a snížení zdravotních rizik občanů a v neposlední řadě dojde k podpoře transferu unikátních a inovativních technologií do organizací v samosprávě Hlavního města Prahy.

Řízení projektu: Ing. Vojtěch Malina, email: vojtech.malina@lf1.cuni.cz

Dedikace projektu / Acknowledgments:
Projekt „Komercializace výsledků výzkumu 1. LF UK a jejich zavedení do praxe“ (reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828) je podpořen z Operačního programu Praha - pól růstu ČR.
The project " Commercialization of research results of the 1st Faculty of Medicine and their introduction into practice" (reg. No. CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828) is supported by the Operational Programme Prague – Growth Pole of the Czech Republic.

Hodnocení: spravovat