1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Kardiovaskulární vědy

Program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního (KV) výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie - a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem - anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie).

Úspěšný absolvent SP „Kardiovaskulární vědy“ má schopnost samostatné vědecké práce v dané oblasti výzkumu - a to na mezinárodní úrovni. Současně má hluboké znalosti z celého rozsahu kardiovaskulární problematiky. Tyto znalosti a schopnosti využije při výzkumné a/nebo pedagogické činnosti a v klinických oborech též v klinické praxi.

Absolventi se na trhu práce uplatní jako akademičtí pracovníci univerzit, vědečtí pracovníci jiných výzkumných institucí, vedoucí pracovníci firem v privátní sféře (se zaměřením na kardiovaskulární choroby), vedoucí lékaři a primáři v klinické praxi.

Studijní povinnosti v rámci DSP Kardiovaskulární vědy

Je povinností studenta a školitele tyto povinnosti zabudovat (po ev. bližší konkretizaci dle tématu) do individuálního studijního plánu pro daný ročník studia. Nebude-li tomu tak, individuální studijní plán nebude Oborovou radou schválen.

1. ročník studia (prezenční i kombinovaná forma)
Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 1.ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Zkouška z anglického jazyka
2. Napsání přehledového článku o studované problematice a jeho odeslání do recenzovaného časopisu (může jít i o tuzemský časopis bez IF). Ke splnění povinnosti stačí full text článku + potvrzení o odeslání do časopisu. Není nutné, aby článek během 1.roku studia byl již časopisem přijat.
Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 2. roce studia.)
3. Absolvování kurzu prezentačních dovedností nebo jiného kurzu zaměřeného na prezentaci vědeckých výsledků.
4. Nejméně 1 měsíc trvající stáž na špičkovém tuzemském pracovišti (jiném než základní působiště studenta), zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem.
5. Absolvování nejméně jednoho kurzu metodologie experimentálního a/nebo klinického výzkumu nebo kurzu biomedicínské statistiky.

2. ročník
Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 2.ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Prezentace přednášky nebo posteru v angličtině na odborné konferenci v ČR nebo v zahraničí. Prezentace nemusí nezbytně obsahovat již první vědecké výsledky, ale může jít jen o přehledové sdělení či kasuistiku. Student musí být jak prezentujícím, tak i prvním autorem.
Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 3. roce studia.)
2. Nejméně 1 měsíc trvající stáž na zahraničním pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem. Možnou alternativou stáže na zahraničním pracovišti může být nejméně 1 měsíc trvající stáž v ČR na ústavu či klinice opačného zaměření, než je mateřské pracoviště studenta: tzn. studenti primárně zařazení na teoretických či preklinických ústavech absolvují nejméně 1 měsíční stáž na klinickém pracovišti s kardiovaskulárním zaměřením (dle vlastní volby) a naopak studenti primárně zařazení na klinikách absolvují nejméně 1 měsíční stáž v teoretickém či preklinickém ústavu (dle vlastní volby).
3. Absolvování nejméně jednoho kurzu zaměřeného speciálně na kardiovaskulární oblast (např. teoretické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí, to nejlepší z klinického kardiovaskulárního výzkumu). Přijatelné (resp. vítané) jsou i kurzy (v ČR nebo v zahraničí) zaměřené specificky na studovanou problematiku.
(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 3-5) z 1.ročníku studia.

3. ročník (prezenční forma) resp. 3.-4. ročník (kombinovaná forma)
Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 3.(4.) ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Spoluautorství nejméně 1 článku in extenso v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5
2. Prezentace (jako 1.autor) vlastních vědeckých výsledků (tedy již nikoli kasuistiky či přehledného sdělení) v angličtině nejméně na jednom mezinárodním kongresu či konferenci v zahraničí.
Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 4.(5.) roce studia.)
3. Absolvování státní zkoušky
(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 2-3) ze 2.ročníku studia.

4. ročník (prezenční forma) resp. 5. ročník (kombinovaná forma)
Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 4.(5.) ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Druhá prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu (první autor)
2. Stěžejní publikace získaných výsledků v mezinárodním časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho článku s vlastními výsledky, publikovaného in extenso). Tento stěžejní článek nemůže být pouhým abstraktem, kasuistikou ani přehledovým sdělením.
(3.) Případné splnění odložených povinností (státní zkouška) ze 3.(4.) ročníku studia.
4. Sepsání a obhajoba doktorské dizertační práce.

V konkrétně odůvodněných případech na písemnou žádost studenta může být studium (kombinovaná forma) prodlouženo až do celkového trvání 8 let. V takovém případě je na konci každého akademického roku školitelem a oborovou radou posouzeno, zda student ve svém studiu konkrétně pokročil. Pokud v průběhu kteréhokoli akademického roku student neprokáže žádnou konkrétní aktivitu, bude mu studium ukončeno. Prodlužování se však nepovoluje v případě nesplnění základních dvou povinností v 1.ročníku.

Kurzy vypsané OR Kardiovaskulární vědy:

https://www.lf3.cuni.cz/3LF-483.html

CPGS014 - Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí

https://www.lf2.cuni.cz/aktuality/kurz-zakladu-vedecke-cinnosti-0

Do ISP je nutné zadat mimo kurzů i tyto předměty:

Angličtina pro doktorské studium

Státní doktorská zkouška

Obhajoba dizertační práce

Podmínky a průběh SZK
Podmínky podání přihlášky ke zkoušce:

· Splnění všech povinností daných studijním plánem.
· Potvrzení školitele o splnění těchto povinností a jeho souhlas s přihláškou ke státní zkoušce.
· Předložení nejméně dvou publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem vyšším než 1,5. Nejméně v jednom z nich musí být uchazeč prvním autorem a tento prvoautorský článek musí obsahovat výsledky vlastního výzkumu (nemůže se jednat o přehledový článek, editorial, kasuistiku, abstrakt apod.). Je přijatelné, aby tento článek byl zveřejněn příslušným časopisem předběžně ve formě „e-pub ahead of print“.

Průběh státní zkoušky:

Zkušební komise je nejméně tříčlenná a je složena ze členů Oborové rady. Při zkoušce je přítomen školitel uchazeče nebo školitelem určený spolupracovník, který se s uchazečem podílel na jeho výzkumu (školitel není členem zkušební komise).
Zkouška začne diskuzí o hypotéze chystané (budoucí) dizertační práce.
Uchazeč si následně vylosuje dvojici otázek, z nichž jedna bude z preklinických a teoretických oborů a jedna z klinických oborů. Uchazeč si může vyžádat čas na přípravu v délce max. 15 minut.

Otázky ke zkoušce

Teoretická část
Anatomie a histologie srdce a cév
Patofyziologické vztahy mezi diabetem a kardiovaskulárními chorobami
Hemodynamika systémového a plicního oběhu
Hodnocení funkce a perfúze levé komory
Genetický podklad kardiovaskulárních chorob
Patofyziologické vztahy ledvin a kardiovaskulárního systému
Patofyziologie aterosklerózy
Epidemiologie kardiovaskulárních chorob
Patofyziologie srdečního selhání
Trombóza a kardiovaskulární systém
Teoretické základy EKG, elektrofyziologie srdce
Vývoj srdce a cév
Základní metodologie vědy: hypotéza, protokol projektu, prospektivní / retrospektivní / kohortová / randomizovaná / dvojitě slepá / jednoduše slepá / otevřená studie, prospektivní registr, retrospektivní analýza.
Základní principy statistiky: určení velikosti souboru, hodnocení statistické významnosti, základní testy.
Etické otázky ve výzkumu: Norimberský kodex, Helsinská deklarace Světové lékařské asociace, místní a národní etické komise, informace pacientům, informovaný souhlas pacienta, etika experimentálního výzkumu.
Základní metodologie vědy: databáze, registrace studie, primární a sekundární cíle (end-points), vstupní a vylučovací kritéria), klinické (tvrdé) cíle, náhradní (měkké, surrogate) cíle.

Klinická část (důraz na znalost patofyziologie)
Akutní koronární syndromy
Cévní mozkové příhody a srdce
Získané a dědičně choroby myokardu a perikardu
Poruchy srdečního rytmu – bradykardie a převodní poruchy. Synkopy.
Onemocnění periferních tepen a žil
Tromboembolická nemoc
Chlopenní vady
Vrozené srdeční vady
Prevence kardiovaskulárních chorob
Esenciální a sekundární hypertenze
Kardiochirurgické operace
Operační výkony v cévní chirurgii
Plicní hypertenze, cor pulmonale
Poruchy srdečního rytmu – tachykardie. Náhlá smrt
Kardiomyopatie
Šokové stavy

 

Hodnocení: spravovat