1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Aktuální číslo

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073

Rozhovory

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073

Téma

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073

Co pro mě znamená Jednička

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073

Vědecké skupiny

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073

Jednička ve vědě

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073

Erasmus a stáže

Jednička ve světě

Naše fakulta je jednou z nejstarších lékařských škol univerzitního typu ve světě. V její historii najdeme celou řadu jmen velkých osobností, které významně přispěly k rozvoji medicíny.
V současnosti však nelze zakládat postavení a prestiž školy pouze na její historii a tradici. Jeden
z klíčových prvků dnes představují zahraniční vztahy, které jednoznačně tvoří důležitou součást také 1. LF UK a vycházejí z jejích základních principů – otevřenosti, spolupráce a mezinárodní prestiže. Výměna učitelů i studentů a zejména zahraniční spolupráce v oblasti vědecké činnosti obohacují život na fakultě a přinášejí nové podněty či impulsy.

85076

Po dlouhé době mezinárodní izolace vysokých škol, především směrem na západ od našich hranic, se výrazným symbolem otevření 1. LF UK světu po roce 1989 stalo zahájení výuky všeobecného lékařství
a zubního lékařství v anglickém jazyce. Vedle ekonomického přínosu, který posílil zkvalitňování personálního a technického zázemí fakulty, měl tento krok několik mimořádně důležitých cílů:

* zdůraznit otevřený charakter,

* zapojit se do mezinárodních studentských výměnných programů,

* nastolit a rozvíjet kontakty mezi studenty z různých zemí, jež mohou v budoucnu pokračovat kontakty profesními,

* vyprodukovat skupinu lékařů znalých našeho prostředí, kteří mohou v budoucnu rozvíjet vědeckou
a pedagogickou spolupráci svých pracovišť s Jedničkou.

Zájem zahraničních studentů vzrostl 10násobně

Počet studentů anglické paralelky se za patnáct let (tedy od doby těsně před vstupem naší země do Evropské unie) zvýšil z 250 v akademickém roce 2003/2004 na 708 v akademickém roce 2018/2019, přičemž zastoupení jednotlivých států narostlo z 27 na 70. O dobrém jménu naší fakulty ve světě ale vypovídá hlavně výrazně vyšší zájem o studium všeobecného nebo zubního lékařství. Zatímco do akademického roku 2003/2004 dělalo přijímací zkoušky do anglické paralelky 81 zájemců, o patnáct let později jich bylo již 892. Nemalý vliv na to má také dobrá profesní pověst našich absolventů, o které slýcháme pravidelně od našich zahraničních kolegů. To značně zvyšuje i možnosti českých absolventů získat snadněji místo
v zahraničí, když o ně projeví zájem. Z hlediska prestiže Jedničky je to bezesporu velmi potěšitelné
a přínosné, na druhé straně jde o jeden z faktorů, jenž přispívá k nedostatku lékařů v ČR.

85074

Výjezdy i příjezdy s Erasmem expandují

Fakulta se v poslední době zaměřuje na zvýšení kvality zahraničních styků a prohlubování již uzavřených smluvních vztahů, aktivně podporuje výměnu pregraduálních i postgraduálních studentů, mobilitu pedagogů a ostatních akademických pracovníků. Mezi lékařskými fakultami Univerzity Karlovy nabízí Jednička studentům a akademikům nejširší možnosti zahraničních pobytů či stáží, přičemž klíčové postavení i nadále zastává program Erasmus+ (2014–2020). Od roku 2014 spojuje dřívější výměnné programy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundvig. Rozdělen je na tři klíčové akce – Vzdělávací mobilita (KA 1), Strategická partnerství (KA 2) a Podpora reforem vzdělávací politiky (KA 3). Minimální délka studijních pobytů je tři měsíce, zatímco v případě praktických stáží jsou měsíce dva, absolvovat lze
 i opakované výjezdy studentů až do souhrnné doby 24 měsíců u dlouhých magisterských studijních programů. Od roku 2015 v programu Erasmus+ navíc nově existuje Mezinárodní kreditová mobilita. Jedná se o možnost uskutečňovat individuální mobility studentů a zaměstnanců i do zemí mimo Evropu. Díky tomu lze rovněž nabízet obousměrné výměny studentů a zaměstnanců, studijní pobyty postgraduálních studentů v délce 3–12 měsíců a mobility vědeckých pracovníků či post-doců od 5 dnů do 2 měsíců.

V programu Erasmus+ vyjelo v kalendářním roce 2018 celkem 81 našich studentů do zahraničí (před patnácti lety 76), 1. LF UK se přitom stále těší velkému zájmu ze strany přijíždějících studentů, kterých dorazilo 113 (před patnácti lety 36). Nejoblíbenějšími destinacemi, kam studenti Jedničky vyjíždějí, jsou tradičně Německo, Itálie a Francie. Nejvíce zahraničních studentů je pak opět z uvedených tří zemí a navíc ze Španělska a Portugalska. Program Erasmus+ umožňuje také mobilitu akademických pracovníků. Loni vycestovalo na školení do partnerských institucí 9 zaměstnanců fakulty, což je o 9 více než v roce 2003.

S IFMSA do Mexika, Keni nebo Srí Lanky

Nezanedbatelnou aktivitu vedoucí k rozvoji zahraničních kontaktů a pobytů našich studentů představují stáže organizované mezinárodní nevládní organizací IFMSA. Na ty jednoměsíční bylo na pracoviště 1. LF UK přijato dohromady 67 studentů, do evropských států i do zámoří pak vyjelo 73 studentů. Mezi nejčastěji navštěvované destinace patřily Mexiko, Indonésie, Srí Lanka a Keňa. Mezi švýcarskými univerzitami
a univerzitami Evropské unie dále probíhají výměnné pobyty studentů díky Swiss-European Mobility Programme, který od roku 2014 nahradil program Erasmus. Loni naše fakulta vyslala do Švýcarska
3 studenty.

Mimo výměnné pobyty v roce 2018 vyjelo 25 studentů 1. LF UK, přičemž části z nich byla až polovina pobytových nákladů hrazena z finančních prostředků Fondu mobility. Bohužel to zatím stále naráží na legislativní problém uznání statutu studenta mimo rámec evropských výměnných programů, čímž vznikají problémy v oblasti kontaktu s pacienty. Fakulta proto připravila smluvní podklady, které dovolují vyrazit na stáže v oblasti teoretické přípravy a zároveň poskytují studentům alespoň limitovanou škodní a právní ochranu.

Především zahraniční studenti pak ještě využívají možnosti absolvovat části klinických stáží ve třech zahraničních nemocnicích, konkrétně v Německu, Izraeli a USA, s nimiž má fakulta uzavřeny smlouvy. Hlavním cílem je umožnit studentům poznat z vlastní zkušenosti systém zdravotní péče v jejich rodných zemích, podle kapacity a jazykových schopností je však otevřena i dalším zájemcům.

85075

Prestižní partneři z celého světa

Mezinárodní spolupráce 1. LF UK probíhá už několik let na vysoké kvalitativní i kvantitativní úrovni také
v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání, kdy partnerství s prestižními zahraničními univerzitami umožňuje získávání nových cenných zkušeností a poznatků. Našimi partnery jsou univerzity, vědecké ústavy
a klinická pracoviště nejen v Evropě, ale i v USA a dalších mimoevropských zemích. V roce 2018 měla fakulta 19 takových smluvně podložených aktivně probíhajících spoluprací – 10 z nich bylo s evropskými pracovišti, 6 s asijskými a 3 s americkými či kanadskými. Kromě toho probíhají desítky dalších, většinou krátkodobých a střednědobých, převážně vědeckovýzkumných kooperací, které nejsou smluvně podloženy, ale jejichž výsledkem jsou významné společné publikační výstupy. Jednička se rovněž od počátku aktivně zapojila do klíčových programů mezinárodní spolupráce Univerzity Karlovy, jako jsou zejména Aliance 4EU a Strategická partnerství UK. Jejich smyslem je adaptace na globální trendy a zvyšování konkurenceschopnosti univerzity.

Na pedagogické a vědecké úrovni probíhá kooperace nejčastěji formou bilaterálních edukačních postgraduálních i pregraduálních aktivit, seminářů a kongresů. To umožňuje systematickou integraci aktuálních mezinárodních zkušeností a poznatků do výuky i vědy na fakultě. Mnoho zahraničních řečníků se zúčastnilo sympozií a konferencí organizovaných jednotlivými ústavy, ale i odbornými lékařskými společnostmi ve spolupráci s naší fakultou. Prezentace přednesené zahraničními výzkumnými pracovníky jsou významným přínosem především pro studenty doktorských studijních programů a jejich školitele.

Nechybí zahraniční učitelé ani hostující profesoři

Uvedeným aktivitám napomáhá i poměrně nový program MŠMT na podporu mezinárodní spolupráce. Finanční prostředky jsou určeny hlavně na výjezdy studentů či zaměstnanců, příjezdy studentů v rámci Mezinárodní kreditové mobility a na podporu hostujících zahraničních vyučujících. Díky tomuto programu bylo na 1. LF UK v loňském roce uskutečněno 14 projektů, mezi kterými dominovala zejména podpora výjezdové i příjezdové mobility akademických pracovníků. Výsledkem je rozvoj spolupráce s řadou prestižních světových pracovišť a krátkodobé příjezdy mezinárodně uznávaných profesorů. V této souvislosti je nutno zmínit, že v současné době působí na naší fakultě 212 zahraničních pedagogických pracovníků, z toho 130 učitelů. Jednička má kromě toho 20 hostujících profesorů ze sedmi zemí, nejvíce
z Německa a ze Spojených států.

Vedení fakulty je rozhodnuto rozvíjet zahraniční vztahy velmi intenzivně i nadále. Zaměřit se chce v první řadě na podporu kratších pobytů v rámci studentské mobility, racionálního využití prostředků na internacionalizaci pro akademickou mobilitu, projektů umožňujících zaměstnat další zahraniční akademické pracovníky a v maximální míře na podporu mezinárodních výzkumných projektů.

Otomar Kittnar, člen kolegia děkana
Foto: Veronika Vachule Nehasilová

85073