1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jak zlepšit bezpečnost na školách

Zdravotníci, policisté a další odborníci, kteří se věnují prevenci rizikového chování na školách, hledají společnou cestu koordinované prevence na mezinárodní konferenci Návykové látky a bezpečnost ve školách, kterou dnes pořádá Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a Národní protidrogová centrála Policie ČR (NPC).

Spolupráce nad bezpečnostními tématy v oblasti prevence rizikového chování je jednou z domén zdravotníků (adiktologů) a resortu ministerstva vnitra, kteří se nyní snaží společně bránit štěpení a resortismu jednotlivých úřadů. Konference určená policistům, zdravotníkům, učitelům a dalším profesím, které mají vztah k tématu bezpečnosti na školách, má ukázat, že cesta prevence musí být mezioborová a postupně také dostává na národní i mezinárodní úrovni společný rámec standardů kvality i standardů pro vzdělávání. Postupně se tak naplňuje jeden z cílů vytvořit pro prevenci společný rámec napříč resorty zdravotnictví, vnitra, školství, sociálních věcí, spravedlnosti atd.

72915

Problematika rizikového chování ve školním prostředí je jen zdánlivě partikulárním tématem. Ve svém kontextu se bezprostředně dotýká právní jistoty všech zainteresovaných stran, otázek úrovně právního vědomí a jeho rozvoje a ve svém důsledku i elementárních lidských práv. Institucionální slepota, nepřiměřené spoléhání na efekt nástrojů trestního či správního práva a naopak neschopnost či neochota mezioborového řešení rizikového chování jsou témata, která obklopují děti, pedagogy, rodiče i ostatní aktéry výchovně vzdělávacího procesu ve všech jeho souvislostech,“ uvedl ředitel Národní protidrogové centrály (NPC) plk. Mgr. Jakub Frydrych.

To, že prevence může fungovat jedině v jednotném rámci, kde se účinky jednotlivých metod doplňují a propojují, potvrzují i zkušenosti ze zahraničí. Na konferenci, která na Klinice adiktologie proběhne 5. 12. 2017, vystoupí také například Wadih Maalouf z United Nations Office of Drugs and Crime (UNODS). Instituce nedávno vydala aktuální mezinárodní standardy pro prevenci, jejíž postupy nově nevztahuje jen na návykové látky, šikanu nebo sexuálně rizikové chování, ale například i na témata kolem bezpečnosti, např. držení zbraní. Tyto standardy kvality se postupně začínají používat v různých zemích a tvoří jeden z významných současných příspěvků tématu interdisciplinarity a spolupráce různých profesí na společném rámci prevence.

S fenoménem výskytu zbraní ve škole je na tom ČR ve srovnání s jinými evropskými zeměmi relativně dobře. „Chceme ale upozornit, že nejen toto riziko vzrůstá, ale obecně se bezpečnost dětí i lidí, kteří s nimi pracují, stala zásadním tématem. Je potřeba řešit tyto problémy dříve, než začnou děti nosit tatínkovu devítku v tašce do školy, jen proto, že zbraň táta neměl zamčenou v trezoru. Je nutné s přípravami začít už nyní, protože se u dětí ve škole nože nebo tzv. boxery již dnes objevují,“ uvedl přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., do jehož dikce spadají také například problémy testování dětí ve školách, které má řadu legislativních úskalí. Zdravotníci upozorňují na různé přešlapy škol, které testují děti na přítomnost návykových látek plošně. Snaží se např. také upozornit, že není možné, aby ředitelé překračovali své pravomoci nakládáním s biologickým materiálem nebo vyloučili děti ze školy na základě výsledků screeningových testů.

Dalším problematickým tématem je výskyt návykových látek ve škole. Čím dál víc dětí s drogami samo nakládá, tedy nosí je do školy, předává, sdílí nebo dokonce s nimi kšeftuje. Lidé si neuvědomují, že nejde o nějaké vnější nebezpečí cizích dealerů před školou, ale že distribuce probíhá ve třídách mezi dětmi navzájem. Prodávají si mezi sebou také léčiva, která přinesou z domova. Velkým a prakticky epidemiologicky nejrozšířenějším problémem českých škol je nadále šikana, která se stále částí pedagogů i rodičů podceňována. Velmi citlivým tématem je také úroveň právního vědomí a zdravotní gramotnost pedagogů,“ poukazuje prof. Miovský.

Propojení jednotlivých oblastí prevence se nyní prakticky odrazilo také ve vzniku prvního mezinárodního kurikula pro vzdělávání v prevenci nazvaného Universal Prevention Curriculum (UPS). Čeští odborníci na preventivní programy mají na mezinárodní úrovni dobré jméno, díky čemuž byla koordinací a dalším šířením tohoto typu vzdělání v Evropě pověřena právě Univerzita Karlova, dvě další univerzity takto působí ještě v USA. „Těší mě, že vznikl záměr, aby všichni, kdo se prevenci věnují, ať už jsou to učitelé, policisté či zdravotníci, byli v této oblasti dostatečně a jednotně vzděláni, tedy měli srovnatelné znalosti a dovednosti. Požadavky na univerzální vzdělání v této oblasti jsou oprávněné, stejně jako odborná potkávání zdravotníků s nezdravotnickými profesemi. Jsem rád, že naši zdravotníci svým dílem přispívají do diskuze a její výsledky následně přenášejí i do praxe,“ dodal děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

 

Hodnocení: spravovat