1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN a 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně

54376


Projekt OPPA (CZ.2.17/3.1.00/36064)

Název projektu: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2013
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014
Rozpočet: 2 188 538,86 Kč
Garant projektu (pracoviště): Klinika adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze realizovala v partnerství s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy od 1.7.2013 do 31.12.2014 projekt „Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně“ (registrační číslo CZ.2.17/3.1.00/36064) podpořený v rámci 6. výzvy Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancovaného Evropským sociálním fondem.

Cílem projektu bylo inovovat Ph.D. studijní program adiktologie ve VFN a na 1. LF UK o do té doby velmi slabě zastoupenou biomedicínskou část. Biomedicínská složka v oboru adiktologie představuje jednu z klíčových oblastí, kterou je třeba rozvíjet s ohledem na narůstající technologické možnosti biomedicínského výzkumu, s přesnější identifikací rizikových faktorů pro rozvoj závislosti (např. neurologie závislostí) a s cílenou medikací (např. farmakoterapie), jež pomáhá zabraňovat negativním jevům spojeným se závislostním chováním (např. substituční léčba). Cílovou skupinou projektu byli studenti Ph.D. adiktologie a akademičtí pracovníci ve zdravotnictví působící v Ph.D. programu. Celkem se do projektu zapojilo 18 osob z řad cílové skupiny (12 studentů a 6 akademických pracovníků). Projekt byl hodnocen kladně oběma skupinami již v průběhu realizace jednotlivých KA (ať už to byla výuka – zde například proběhla i evaluace výuky, tuzemské/zahraniční cesty studentů i školitelů na konference nebo stáže – hodnoceno bylo v rámci zpráv z cest, psaní odborných článků, e-learningové prezentace v publikování atd.). S velmi kladným ohlasem se setkalo vydání „studentského“ čísla časopisu Adiktologie 3/2014. Samozřejmě výstupy projektu budou mít dopad na cílové skupiny i po následující období.

V průběhu realizace projektu se podařilo dosáhnout všech plánovaných cílů a výstupů projektu. Konkrétně:

1. Cíl: Inovace studijního programu adiktologie o aktuální perspektivy v biomedicíně

 • vypracování dlouhodobé výukové a personální koncepce inovace a rozvoje postgraduálního programu adiktologie v biomedicínských souvislostech (viz Plán inovace a rozvoje postgraduálního programu adiktologie v biomedicínských souvislostech pro období 2014-2020)
 • shromáždění maxima dostupných e-learningových zdrojů a studijních opor pro Ph.D. studium k jednotlivým předmětům (viz E-learningové zdroje a studijní opory pro Ph.D. studium v oblasti biomedicíny a biomedicínské adiktologie)
 • rešerše biomedicínských témat vhodných pro návrhy disertačních prací v biomedicínsky orientovaném výzkumu v oboru adiktologie, s ohledem na aktuální výzkumná témata v oboru, interdisciplinární rozměr výzkumu a jeho proveditelnost v podmínkách VFN a 1. LF UK (viz Rešerše biomedicínské literatury za účelem stanovení okruhů disertačních prací)
 • vypracování sylabů (2 ks) pro dva zcela nové předměty Ph.D. studia - 'Úvod do biomedicínské adiktologie' a 'Speciální otázky v biomedicíně a biomedicínské adiktologii´ (viz Sylaby k předmětům Úvod do biomedicínské adiktologie a Speciální otázky biomedicíny a biomedicínské adiktologie);
 • vypracování Seznamu témat pro disertační práce v v biomedicínsky orientovaném výzkumu v oboru adiktologie (viz Seznam témat pro disertační práce)
 • dvousemestrální výuka nových předmětů (LS a ZS). Výuku úspěšně absolvovalo (získání zápočtu) všech 12 Ph.D. studentů zapojených do projektu. (viz Evaluační studie PHD studia Adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze/LS 2014; viz Identifikace studijních opor a Identifikace e-learningových zdrojů)

2. Cíl: rozvoj spolupráce se zahraničními institucemi v oblasti výzkumu a vývoje skrze stáže akademických pracovníků ve zdravotnictví (sdílení příkladů dobré praxe prostřednictvím stáží) a skrze hostování zahraničních akademických pracovníků v ČR

 • celkem 8 vysoce specializovaných přednášek zahraničních expertů na domácí půdě se zaměřením na biomedicínské aspekty oboru adiktologie a dále na organizaci koncepce doktorského studia; na přednáškách bylo proškoleno celkem 18 osob z cílové skupiny z řad studentů postgraduálního studia a akademických pracovníků. (viz Závěrečná zpráva z KA 1)
 • kromě přednášek zahraničních expertů bylo v rámci projektu vysláno 5 akademických pracovníků na zahraniční stáže (viz Odborné zprávy z realizovaných stáží akademických pracovníků a Závěrečná zpráva z KA 1).

3. Cíl: Zvýšení konkurenceschopnosti studentů v publikování výstupů své práce v domácích i mezinárodních odborných časopisech a zvyšování prezentačních dovedností v rámci aktivní účasti na zahraničních a tuzemských konferencích.

 • tvorba funkčního systému zadávání, komunikace, školení a kontroly v rámci tréninkového modulu publikování s cílem podrobně studenty seznámit jak s přípravou rukopisu, tak se všemi fázemi recenzního řízení. Pro potřeby studentů vznikl manuál, který je celým procesem i způsobem využití daných programů provází. (viz Manuál tréninkového publikačního modulu)
 • vznik pracovních skupin Ph.D. studentů a školitelů. V rámci spolupráce vzniklo 11 odborných článků studentů, které byly publikovány, nebo přijaty k tisku v časopise Adiktologie (viz 11 Odborných článků studentů uveřejněných v časopise Adiktologie č. 3/2014, nebo přijatých k tisku v časopise Adiktologie v některém z následujících čísel); účast 4 studentů na zahraničních konferencích
 • účast 7 studentů na tuzemských konferencích
 • uveřejnění odborných článků a dalších odborných výstupů projektu v časopise Adiktologie č. 3/2014 (viz časopis Adiktologie č. 3/2014 (náklad 550 ks).
 • vývoj e-learningového tutoriálu zaměřeného na publikování - celkem 11 lekcí; zpracování manuálu k tutoriálu. Tutoriál absolvovalo a získalo Osvědčení celkem 12 Ph.D. studentů zapojených do projektu. (viz Průvodní informace k on-line tutoriálu publikování pro studenty; viz E-learningový tutoriál v publikování: 11 obsáhlých lekcí navazujících na sebe v rámci jednosměrného e-learningového programu výuky publikování)
 • Zpracování přehledu tuzemských a zahraničních oborových konferencí (viz Přehled tuzemských a zahraničních oborových konferencí)
 • Zpracování seznamu odborných oborových periodik (viz Seznam odborných oborových periodik)

Hodnocení: spravovat