1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Informace pro žadatele: Úhrada publikačních nákladů spojených s Open Access formátem

U vědeckých publikací přijatých k tisku do odborných časopisů zařazených dle Web of Science v prvním oborovém decilu lze žádat o plné či částečné hrazení publikačních nákladů spojených s open access formátem*

Podmínky:

1. Publikace musí být přijata k tisku do odborného vědeckého časopisu s impakt faktorem, který spadá do 1. oborového decilu dle Web of Science dle posledního známého hodnocení.

2. Pokud časopis spadá do více oborů, počítá se nejlépe zařazený obor (časopis nemusí být zařazen do 1. oborového decilu ve více oborech, stačí jeden obor).

3. Publikace musí mít formát originálního vědeckého sdělení, v němž autor publikuje vlastní data, tedy buď full-text article nebo zkrácené verze článků formou „brief reports“ a podobných formátů (dle typu časopisu se mohou zkrácené verze rukopisů jmenovat různě - vždy se ale musí jednat o prezentaci výsledků vlastní vědecké práce, nikoli o prostou korespondenci, editoriály apod.).

4. Žadatel musí být první, korespondenční či seniorní autor dané publikace.

5. Žadatel musí mít pracovně právní vztah k 1. LF v době přijetí publikace do tisku (výše úvazku nerozhoduje).

6. Maximální výše příspěvku na jednu publikaci je 120 tisíc Kč včetně DPH / jeden článek. Přesáhne-li částka včetně DPH 120 tisíc Kč, zajistí si žadatel financování rozdílu z jiných zdrojů. Vyšší příspěvek je možný pouze po event. schválení proděkanem/proděkankou pro vědu a tajemnicí/tajemníkem fakulty.

7. Faktura musí být vystavena na fakturační adresu 1. LF UK: 

a) Univerzita Karlova
1.lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
VAT: CZ00216208

b) Charles University
First Faculty of Medicine
Katerinska 32
121 08 Prague 2
VAT: CZ00216208

8. Publikační náklady nelze proplácet zpětně (tedy situace, kdy autor článku uhradí publikační náklady z jiných zdrojů a následně žádá o zpětné proplacení).

9. Fakulta má na podporu OA vyčleněny omezené zdroje financování. Proto bude při schvalování podpory přihlédnuto k dalším možnostem úhrady publikačních nákladů v režimu open access u konkrétního žadatele a u daného časopisu (např. možnost využití tokenů či jiných zdrojů financování).


Postup při podávání žádosti o úhradu publikačních nákladů spojených s open access formátem:

1. Odeslat na adresu achri@lf1.cuni.cz a na adresu pavel.klener2@lf1.cuni.cz vyplněný formulář žádosti o úhradu publikačních nákladů (viz Příloha níže).

2. Následně bude v rámci ÚVI 1. LF UK provedena kontrola údajů a při splnění podmínek dojde k předání žádosti na grantové oddělení fakulty.

*Konečný souhlas s uhrazením příspěvku je plně v gesci fakulty, uhrazení příspěvku či jeho části nelze nárokovat či vymáhat soudní cestou. Fakulta si vyhrazuje právo na odmítavé stanovisko bez udání důvodu.

Příloha:
Žádost o úhradu publikačních nákladů spojených s open access - formulář ke stažení ZDE.

 

 

Hodnocení: spravovat