1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Fakultní konkurz programu Erasmus+ pro AR 2024/2025 - přihlašování prodlouženo do 16.2.2024

Celý administrativní postup při přípravě obou typů studentských výměnných pobytů programu Erasmus+ (Studijní pobyty a Praktické stáže) je přehledně popsán na stránkách Evropské kanceláře RUK. Stručně (v deseti krocích) je celý proces vyřízení Erasmu popsaný v tomto dokumentuProsíme, abyste si tyto pokyny pečlivě prostudovali. 

Prvním krokem je podání přihlášky k fakultnímu konkurzu na Erasmus+ (formulář přihlášky je dostupný v sekci Formuláře). Odevzdávejte ji vyplněnou na počítači, ne ručně! 

Konkurz na akademický rok 2024/2025 se bude konat ve čtvrtek 29. 2. 2024 v zasedacích místnostech Děkanátu 1. LF (vchod do budovy z ulice Na Bojišti, dveře 2109 a 2111):

 • ve 12:00 pro nelékařské obory (adiktologie, fyziologie a ergoterapie)
 • ve 13:30 pro studenty všeobecného a zubního lékařství 

Přesný čas Vašeho pohovoru obdržíte cca týden před konkurzem emailem.

Přihlášku si můžete podat na studijní pobyt, na praktickou stáž nebo na oba dva typy pobytů.

V sekci PŘEHLED PARTNERSKÝCH UNIVERZIT jsou k dispozici tabulky s nabídkou zahraničních výjezdů. Uváděný počet měsíců je maximální délka pobytu, kterou povoluje bilaterální smlouva, minimální délka jsou 2 měsíce. 

Projděte si prosím pečlivě web univerzity, o kterou máte zájem, abyste zjistili, zda jejich nabídka předmětů bude odpovídat Vašim požadavkům/představám (roli hraje i konkrétní semestr, nejen akademický rok). Pro informace a inspiraci doporučuji nahlédnout do databáze mobilit UK Charles Abroad, kde najdete spoustu zajímavých informací od studentů, kteří vyjeli před Vámi.

Nově je možné vyjíždět na praktickou stáž i na instituce, s nimiž nemáme uzavřenou bilaterální smlouvu, tedy na jakoukoli instituci v rámci států Evropské Unie, s výjimkou institucí přímo financovaných ze zdrojů EU (např. Evropský parlament). Praktickou stáží je myšlena výpomoc/práce pro zahraniční univerzitu či jinou instituci (firmu, organizaci, OSVČ apod.) související s oborem studovaným na 1.LF.UK. Na praktické stáži byste měli odpracovat alespoň 30-40 hodin týdně. 

V případě výjezdů na "nepartnerskou" instituci by student měl mít v době podání přihlášky stáž předem domluvenou a k přihlášce dodat předběžný emailový souhlas.

Praktické stáže lze vyhledávat např. zde: ERASMUSINTERN |

 

Podepsanou přihlášku následně odevzdejte na Zahraniční oddělení 1. LF UK (2. patro, dveře 2057)  osobně nebo emailem Anně Jezberové (anna.jezberova@lf1.cuni.cz)

 

 • Přihlášky odevzdávejte OD 4. 12. 2023 DO 16. 2. 2024

Prosíme, nezapomeňte přiložit povinné certifikáty o jazykové úrovni.

Před podáním přihlášky na fakultní konkurz si prosím pečlivě zkontrolujte na webu dané zahraniční univerzity, zda vyžadují jazykový certifikát. V případě výjezdu v zimním semestru akademického roku 2024/2025 bude certifikát povinnou součástí přihlášky k fakultnímu konkurzu. Pro výjezdy v letním semestru je třeba dodat povinné certifikáty do 31. 5. 2024 na Zahraniční oddělení.

Do přihlášky lze uvést až tři zahraniční univerzity v preferovaném pořadí. Hlásit se můžete na zimní či letní semestr nebo celý akademický rok (pokud to umožňuje uzavřená bilaterální smlouva).

Komise 1. LF UK hodnotí uchazeče podle těchto kritérií:

 • Studijní průměr (kritérium s váhou 50%):
  • Pro studenty všeobecného a zubního lékařství poslední 2 ročníky studia
  • Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů poslední uzavřený ročník
 • Jazyková a odborná úroveň při pohovoru (kritérium s váhou 25%):
  • Pohovor je veden ve vyučovacím jazyce Vaší první preferované univerzity
 • Odborné aktivity nad rámec studijních povinností (kritérium s váhou 25%) - V případě souběhu více aktivit bude započítána aktivita hodnocená nejvýše, ostatní aktivity se uplatní se sníženým koeficientem:
  • Vědecká činnost spojená s prezentací výsledků, vědecká činnost zatím neuzavřená prezentací výsledků, lektorská nebo demonstrátorská aktivita v rámci fakulty
  • Činnost v organizačních složkách fakulty (Akademický senát, Kolegium děkana, podíl na psaní Wikiskript)
  • Aktivní účast v zájmových kroužcích jednotlivých oborů, hlavní koordinační činnost ve studentských spolcích a organizacích

FORMULÁŘE pro potvrzení jsou dostupné v příslušné sekci.

Výsledky konkurzu, tzn. celkový seznam uchazečů, seřazených podle dosažených výsledků, včetně uvedení nominace na konkrétní univerzitu, budou několik dní po konání konkurzu zveřejněny na webových stránkách fakulty v sekci Aktuální nabídka.

 • !!! do jednoho týdne od výsledků konkurzu student povinně potvrdí emailem na anna.jezberova@lf1.cuni.cz souhlas s vybraným studijním pobytem či praktickou stáží včetně zvoleného semestru.

Teprve poté, co dostanete emailové potvrzení, že byla odeslána Vaše nominaci na zahraniční univerzitu, si zakládáte přihlášku v online aplikaci Univerzity Karlovy – a dále postupujte podle kroků popsaných zde a také dle instrukcí na stránkách Evropské kanceláře Rektorátu UK.

Nemůže-li se uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit ke konkurzu v určeném termínu, omluví-li se do dne konání fakultního konkurzu dopisem a doloží-li lékařské potvrzení, bude mu umožněno dostavit se k individuálnímu pohovoru v náhradním termínu.

Opakované výjezdy v rámci programu Erasmus+ jsou možné – maximální povolené celkové délky pobytů jsou:

 • 12 měsíců na každé úrovni studia v případě studijních programů dělených na tři cykly (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • 24 měsíců v případě dlouhých magisterských studijních programů na 5 nebo 6 let, kdy ale na úrovni Ph.D. jde také jen o 12 měsíců.

Erasmus pro doktorandy

Ph.D. studenti vyjíždějí v rámci Erasmu nejčastěji na praktickou stáž na univerzitu/pracoviště, které si vyhledají sami či ve spolupráci se školitelem.

Studenti doktorského programu se mohou v případě dostupných finančních prostředků a dovolují-li to termíny příslušné zahraniční univerzity, hlásit na zahraniční pobyty programu Erasmus+ i později v průběhu roku, po samotném fakultním konkurzu.

Kromě klasických Erasmus stáží v délce minimálně 60 dní (2 měsíce), se mohou doktorandi nově hlásit i na krátkodobé Erasmus mobility v délce 5-30 dní, souhlasí-li s krátkodobou stáží přijímající instituce. Finanční podpora je 70 EUR/den na 1.-14 den mobility a 50 EUR/den na 15.-30. den mobility

Přihláška na doktorandský Erasmus je k dispozici zde.

V případě nejasností kontaktujte Zahraniční oddělení – Mgr. Anna Jezberová, anna.jezberova@lf1.cuni.cz, 224 964 358.


 

Hodnocení: spravovat