1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Fakultní konkurz programu Erasmus+ pro AR 2022/2023

Celý administrativní postup při přípravě obou typů studentských výměnných pobytů programu Erasmus+ (Studijní pobyty a Praktické stáže) je přehledně popsán na stránkách Evropské kanceláře RUK a také ZDE. Stručně (v deseti krocích) je celý proces vyřízení Erasmu popsaný v tomto dokumentuProsíme, abyste si tyto pokyny pečlivě prostudovali. 

Prvním krokem je podání přihlášky k fakultnímu konkurzu na Erasmus+ (formulář přihlášky je dostupný v sekci Formuláře). Odevzdávejte ji vyplněnou na počítači, ne ručně! 

Konkurz na akademický rok 2022/2023 se bude konat 24. 2. 2022 v zasedacích místnostech Děkanátu 1. LF (vchod do budovy z ulice Na Bojišti):

 • ve 12:00 pro bakalářské obory
 • ve 13:30 pro studenty všeobecného a zubního lékařství 

Přihlášku si můžete podat na studijní pobyt, na praktickou stáž nebo na oba dva typy pobytů.

V sekci PŘEHLED PARTNERSKÝCH UNIVERZIT jsou k dispozici tabulky s nabídkou zahraničních výjezdů.

S vyplněnou přihláškou se nejprve dostavte na Studijní oddělení, kde Vám referentka doplní studijní průměr.

Podepsanou přihlášku následně odevzdejte na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky Děkanátu 1. LF UK  osobně nebo emailem Anně Jezberové (anna.jezberova@lf1.cuni.cz)

 • Přihlášky odevzdávejte OD 1. 12. 2021 DO 31. 1. 2022

Prosíme, nezapomeňte přiložit povinné certifikáty o jazykové úrovni.

Před podáním přihlášky na fakultní konkurz si prosím pečlivě zkontrolujte na webu dané zahraniční univerzity, zda vyžadují jazykový certifikát. V případě výjezdu v zimním semestru akademického roku 2022/2023 bude certifikát povinnou součástí přihlášky k fakultnímu konkurzu. Pro výjezdy v letním semestru je třeba dodat povinné certifikáty do 27. 5. 2022 na Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky.

Do přihlášky lze uvést až tři zahraniční univerzity v preferovaném pořadí. Hlásit se můžete na zimní či letní semestr nebo celý akademický rok (pokud to umožňuje uzavřená bilaterální smlouva).

Počet měsíců, které lze financovat, se upřesní, jakmile se seznámíme s rozpočtem fakulty na Erasmus+ na daný akademický rok.

Komise 1. LF UK hodnotí uchazeče podle těchto kritérií:

 • Studijní průměr (kritérium s nejvyšší váhou):
  • Pro studenty všeobecného a zubního lékařství poslední 2 ročníky studia
  • Pro studenty bakalářských a navazujících magisterských oborů poslední uzavřený ročník
 • Jazyková a odborná úroveň při pohovoru:
  • Pohovor je veden ve vyučovacím jazyce Vaší první preferované univerzity
 • Odborné aktivity nad rámec studijních povinností (v případě souběhu více aktivit bude započítána aktivita hodnocená nejvýše, ostatní aktivity se uplatní se sníženým koeficientem):
  • Vědecká činnost spojená s prezentací výsledků, vědecká činnost zatím neuzavřená prezentací výsledků, lektorská nebo demonstrátorská aktivita v rámci fakulty
  • Činnost v organizačních složkách fakulty (Akademický senát, Kolegium děkana, podíl na psaní Wikiskript)
  • Aktivní účast v zájmových kroužcích jednotlivých oborů, hlavní koordinační činnost ve studentských spolcích a organizacích

FORMULÁŘE pro potvrzení jsou dostupné v příslušné sekci.

Výsledky konkurzu, tzn. celkový seznam uchazečů, seřazených podle dosažených výsledků, včetně uvedení nominace na konkrétní univerzitu, budou několik dní po konání konkurzu zveřejněny na webových stránkách fakulty v sekci Aktuální nabídka.

 • !!! do jednoho týdne od výsledků konkurzu student povinně potvrdí emailem na anna.jezberova@lf1.cuni.cz souhlas s vybraným studijním pobytem či praktickou stáží včetně zvoleného semestru.

Po nominaci na zahraniční univerzitu je třeba si založit přihlášku v online aplikaci Univerzity KarlovyErasmus a dále postupujte podle kroků popsaných ZDE a také dle instrukcí na stránkách Evropské kanceláře Rektorátu UK.

Nemůže-li se uchazeč ze závažných, zejména zdravotních, důvodů dostavit ke konkurzu v určeném termínu, omluví-li se do dne konání fakultního konkurzu dopisem a doloží-li lékařské potvrzení, bude mu umožněno dostavit se k individuálnímu pohovoru v náhradním termínu.

Opakované výjezdy na zahraniční pobyty v rámci programu Erasmus+ jsou možné. Výše uvedená potvrzení o aktivitách nad rámec studijních povinností jsou uplatňována vždy pro jeden konkurz. Při násobných výjezdech studentů na Erasmus+ pobyty (Studijní pobyty i Praktické stáže) je třeba kontrolovat povolenou délku pobytu v zahraničí s tímto programem (a to včetně období, kdy student v zahraničí pobývá jako zero grant).

Maximální povolené délky pobytů Erasmus jsou:

 • 12 měsíců na každé úrovni studia v případě studijních programů dělených na tři cykly (Bc., Mgr., Ph.D.)
 • 24 měsíců v případě dlouhých magisterských studijních programů na 5 nebo 6 let, kdy ale na úrovni Ph.D. jde také jen o 12 měsíců.

Erasmus pro doktorandy

Studenti doktorského programu se mohou, dovolují-li to termíny příslušné zahraniční univerzity, hlásit na zahraniční pobyty programu Erasmus+ i později v průběhu roku, po samotném fakultním konkurzu.

V případě dostupných finančních prostředků jsou studenti vysláni na individuální pohovor k fakultnímu koordinátorovi (MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph. D.).

V případě nejasností kontaktujte Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky – Mgr. Anna Jezberová, anna.jezberova@lf1.cuni.cz, 224 964 358.

Hodnocení: spravovat