1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Byl(a) jsem nominován(a) na Erasmus, co dál ...

 

NOMINACE A ZALOŽENÍ PŘIHLÁŠKY VE WEBAPPS

Do jednoho týdne od výsledků konkurzu student povinně potvrdí emailem souhlas s vybraným studijním pobytem či praktickou stáží včetně zvoleného semestru. Jakmile je odeslána oficiální nominace na univerzitu, vyzvu studenta, aby si založil přihlášku v online aplikaci Erasmus webapps (https://is.cuni.cz/webapps/?lang=cs).

Nominace jsou odesílány v závislosti na termínu jednotlivých univerzit. Nejdříve jsou nominováni studenty vyjíždějící na zimní semestr či celý akademický rok, posléze pak ti, co odjíždí na letní semestr.

Student si zakládá přihlášku dle přiřazené univerzity z konkurzu. Studentům případně poskytnu konzultaci, lze jim také vytisknout studijní plány studentů, kteří tam byli před nimi, či poskytnout kontakt na ně, nebo přeposlat informace, které poslali koordinátoři ze zahraničních univerzit (a studenti je neobdrželi).

SESTAVENÍ STUDIJNÍHO PLÁNU

Po tom, co student dostane informační email přímo ze zahraničí, vytvoří si na základě nabídky kurzů studijní plán (learning agreement) v zahraničí, který si doplní do své přihlášky v online aplikaci, v případě praktických stáží plán stáže a další vyžadované podrobnosti. Při sestavování studijního plánu či stanovování dat výjezdu už student komunikuje přímo s Erasmus koordinátorem zahraniční instituce. Na straně UK není na vyplnění studijního plánu ve webapps stanoven žádný termín, student si ale musí sám ohlídat termíny na straně univerzity, kam vyjíždí. Většina univerzit vyžaduje kromě learning agreementu i dodání dalších dokumentů, některé z nich musí být podepsány fakultním koordinátorem (MUDr. et MUDr. Karel Klíma, Ph. D.). Jeho podpis zajistím, ale počítejte s časovou rezervou (není to ze dne na den). Většina univerzit vyžaduje tzv. Transcript of Records výpis známek v anglickém jazyce, ten vám vytiskne a potvrdí studijní oddělení nebo naše zahraniční oddělení. Když má student kompletní dokumenty, nahrává je buď do online aplikace zahraniční univerzity, nebo odesílá emailem podle pokynů univerzity.

Poté co si ve webapps sestavíte studijní plán (na jedné straně máte předměty v zahraničí, na druhé straně odpovídající předměty na UK), si přes ikonku tiskárny tento plán vytisknete a necháte si ho potvrdit (tzn. podepsat) garanty jednotlivých českých předmětů. Garanti se tím zavazují, že až student přijede ze zahraničí a přiveze potvrzení o absolvování předmětu, že jim tyto předměty uznají (případně např. uznají stáž či zápočet, ale studenti ještě musí dodatečně absolvovat testování znalostí /písemné, ústní/ po návratu). Odpovídající předměty na UK musí dát dohromady minimálně 15 kreditů za semestr v případě magisterského studia.

U learning agreementu pro praktickou stáž nejsou podpisy garantů potřeba ani není stanoven minimální počet kreditů. Pokud ale budete chtít stáž po návratu uznat, domluvte se také předem s příslušným garantem.

Vyplnění studijního plánu pro přihlášku do zahraničí nemusí představovat konečnou verzi a bude jej možné změnit po začátku pobytu v zahraničí.

Pokud potřebujete v přihlášce ve webapps něco změnit, použijte žluté tlačítko pro editaci. Jediné, co nemůže měnit student, jsou data mobility. Pokud je budete chtít měnit, napište mi email, změním je. 

S podpisy garantů studia přichází student k nám na oddělení. Vytiskneme mu zbývající část learning agreementu, který student podepíše. Naše oddělení pak zajistí podpis pana proděkana (v případě studijního pobytu) nebo podpisy pana proděkana a fakultního koordinátora (v případě praktické stáže.) Jakmile je ze strany UK learning agreement podepsán, posílám naskenovanou kopii studentovi, který dokument zasílá zahraniční univerzitě s prosbou o potvrzení a navrácení zpět v elektronické podobě.

Poté nastává etapa, kdy student čeká na akceptaci příjímací instituce. Akceptací se rozumí potvrzený learning agreement UK. POZOR – u praktických stáží je povinností dodat jak potvrzený learning agreement UK, tak i akceptační dopis!

ZALOŽENÍ EUR ÚČTU

Student si v této době zakládá cizoměnový EUR účet (možné u jakékoliv banky, založený zde v ČR, slovenský nelze). Číslo účtu si student musí vložit do své přihlášky v online aplikaci Erasmus. Na tento účet jim zašle UK stipendium. Po doručení learning agreementu potvrzeného přijímací institucí může být studentovi přiznáno účelové stipendium na podporu studia v zahraničí.

Výše účelového stipendia je určena podle diferenciace finanční podpory do jednotlivých zemí. Částka stipendia se studentovi rozpočítává na každý den, čili na každý den v měsíci přísluší 1/30 měsíční částky. Jestliže student nedodrží délku pobytu, kterou má uvedenou ve smlouvě, bude vracet částku za tolik dní, o kolik dříve se vrátil. Minimální délka mobility je u studijního pobytu i praktické stáže 60 dní – tuto délku je nutné dodržet, v případě nedodržení hrozí povinnost vrátit celé stipendium.

PŘEVZETÍ ROZHODNUTÍ DĚKANA A PODPIS ÚČASTNICKÉ SMLOUVY

Cca měsíc před odjezdem si se studentem potvrdím data mobility a pak vytisknu Rozhodnutí děkana. Jakmile ho mám podepsané panem děkanem, vyzvu studenta, aby přišel k nám na oddělení ho převzít. Student pak čeká na zprávu od Evropské kanceláře rektorátu, kam se poté dostaví k podpisu Účastnické smlouvy. Po převzetí Rozhodnutí děkana a podpisu Účastnické smlouvy může student vycestovat.

POJIŠTĚNÍ

Čeští občané mají nárok na zdravotní péči v EU a zemích EHP podle Nařízení Rady EHS č.1408/71 a č.574/72. V jakékoliv zemi EU je však nezbytné počítat s tzv. spoluúčastí pacienta.

Z těchto důvodů je povinností studenta zajistit si pojištění veškerých léčebných výdajů platného pro cílovou zemi. Od 1. 6. 2004 platí novela zmíněných Nařízení, která zavádí jako doklad o nároku na lékařskou péči v EU a zemích EHP Evropský průkaz zdravotního pojištění.

V souvislosti s výkonem pracovní stáže v zahraničí si student také zajistí pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu, které je platné pro zahraniční pracoviště.

 

Hodnocení: spravovat