1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Experimentální chirurgie

Cílem studia Experimentální chirurgie je připravit studenta k samostatné vědecké i praktické práci v oboru. Studium doktorandům poskytne absolutní znalost teoretických oborů, znalost biologie buněk, farmakologie, imunologie, lékařské chemie a biochemie, fyziologie a patologie, základní laboratorní techniku i nejnovější laboratorní techniky v oboru, a především odbornou znalost v oblasti dětské chirurgie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurochirurgie, očního lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, stomatologie a urologie. Absolvent je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, dané úkony prakticky vykonat, vědecky vyhodnotit a následně dané výsledky publikovat ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, přednášet na erudovaných konferencích, symposiích a kongresech. Absolvent má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů a podílení se na samotném rozvoji oboru.


Studijní povinnosti
Povinností studenta doktorského studijního programu je osvojit si metodiky vědecké práce tak, aby byl po skončení doktorského studia schopen samostatné vědecké práce a publikace jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech.
Student musí během svého studia povinně absolvovat 2 výukové kurzy (předměty) – Experimentální chirurgie 1 a 2 – a zkoušku z angličtiny (zkouška na Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků, státní jazyková zkouška nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate). OR může studentovi předepsat i další studijní povinnosti.
Student se dle pokynů školitele musí aktivně zúčastňovat vědeckých konferencí, kongresů a sjezdů vědeckých společností a pravidelně referovat o svých výsledcích na seminářích. Doporučuje se, aby tyto povinnosti byly dle možností zakotveny již ve studijním plánu studenta.

Kurzy vypsané OR Experimentální chirurgie:
B90015 Experimentální chirurgie 1
- kurz proběhne 22.-23.4.2024 od 12:00 do 15:00 (posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8, 1. patro) 
B90016 Experimentální chirurgie 2
- kurz proběhne  24.-25.4.2024 od 12:00 do 15:00 (posluchárna I. chirurgické kliniky 1. LF UK a VFN, budova A8, 1. patro) 

Pro přihlášení a bližší informace se můžete obrátit přímo na paní Bc. Lenku Hájkovou M.Sc. na e-mail lenka.hajkova@vfn.cz 

Požadavky na tvůrčí činnost

Student bude povinen doložit před absolvováním státní doktorandské zkoušky nejméně 2 původní publikace vydané v žurnále s IF ve vztahu k tématu dizertace. Nejméně u jedné z nich je doktorand 1. autorem. Prvoautorská publikace musí mít IF min. 0,5. Nižší IF je možný v případě rozšíření množství publikací v rámci daného výzkumu. Součet IF všech publikací publikovaných doktorandem ve vztahu k dizertaci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1. Jedna přehledová publikace s tématem dizertace doktoranda publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde doktorand je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení doktoranda nejpozději za 3. rok studia.

Požadavky na absolvování stáží
Je doporučeno absolvování alespoň jedné zahraniční stáže v minimální délce 1 měsíce.

Další studijní povinnosti
Předpokládá se absolvování zahraniční stáže v délce min. 1 měsíce. Lze nahradit zapojením do grantu se zahraniční účastí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci.

Státní doktorská zkouška
Podmínky k připuštění k SDZ
1) Kurzy: Nutnost doložení 2 absolvovaných povinně-volitelných kurzů v průběhu postgraduálního studia.
2) Jazyková zkouška: Povinnost složení zkoušky z anglického jazyka.
3) Publikace: Nutnost doložení nejméně dvou původních publikací s IF ve vztahu k tématu dizertace. Nejméně u jedné z nich je doktorand 1. autorem. Součet IF všech publikací publikovaných doktorandem ve vztahu k dizertaci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1. Jedna přehledová publikace s tématem dizertace doktoranda publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde doktorand je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení doktoranda nejpozději za 3. rok studia.

Průběh SDZ:
Při zkoušce budou položeny dvě otázky z obecné části a jedna otázka z daného oboru (gynekologie a porodnictví, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie, plastická chirurgie, dětská chirurgie, chirurgie, plastická chirurgie).

Zkušební okruhy:
Anatomie, biologie buňky, farmakologie, imunologie, lékařská chemie a biochemie, fyziologie a patologie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie.

Podmínky k připuštění k obhajobě
1) SDZ
2) 2 práce in extenso se souhrnným impakt faktorem alespoň 1. Na jedné z nich musí být student uveden jako první autor
3) Disertační práce a autoreferát musí být vypracované podle pokynů uvedených na stránkách fakult a Biomedicíny.

 

Hodnocení: spravovat