1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Dějiny lékařství

Historie medicíny je interdisciplinární obor zabývající se dějinami lékařské vědy, dějinami jednotlivých medicínských oborů a jejich představitelů, dějinami lékařského stavu a vývoje lékařského myšlení, dějinami výuky zdravotnických pracovníků, dějinami veřejného zdravotnictví a zdravotnických zařízení, výskytem a proměnami chorob i jejich léčby. Historie medicíny má staletou tradici na lékařských fakultách světových univerzit. Ústav dějin lékařství a cizích jazyků (dále jen ÚDLCJ) 1. LF UK, rozvíjí svou činnost na půdě naší nejstarší lékařské fakulty již od roku 1920. Studium tohoto programu umožňuje dosáhnout nejvyššího specializovaného vzdělání v tomto oboru jak absolventům lékařských a přírodovědných fakult, tak i různých humanitních oborů. ÚDLCJ, který se jako jediný touto specializací zabývá, je centrálním pracovištěm koordinujícím výchovu doktorandů zaměřených na dějiny lékařství na pražských i ostatních vysokých školách v českých zemích.

Další informace ke studiu Dějin lékařství naleznete na stránkách Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK.

Studijní povinnosti:
Studijní předměty se dělí na povinné a povinně volitelné. Každý student musí absolvovat nejméně tři předměty (oba povinné a jeden podmíněně povinný).

Povinné předměty:
B90131 Cyklus přednášek z dějin lékařství (atestace zápočtem)
B91967 Seminář z dějin lékařství (atestace zápočtem)

Povinně volitelné předměty (student musí absolvovat jeden z nich):
B90127 Metodologie historických věd (povinná pouze pro absolventy přírodovědeckých a biomedicínských Mgr. programů), (atestace zápočtem)
B90126 Somatologie (povinná pouze pro absolventy humanitních Mgr. programů), (atestace zápočtem)

Další studijní povinností je absolvování jazykové zkoušky z anglického jazyka.

K obhajobě disertační práce lze přistoupit po splnění všech studijních povinností, požadavků na tvůrčí činnost a absolvování stáží a složení státní doktorské zkoušky.

Požadavky na tvůrčí činnost:
Student musí během studia publikovat alespoň jednou dílčí výsledky formou článku nebo monografie. V případě článku se musí jednat o časopis náležející do některé z těchto kategorií:
• Časopis uvedený v databázích WoS, SCOPUS.
• Časopis uvedený v databází ERIH+.
• Časopis uvedený na aktuálním Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik v ČR (https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=733439).

Student musí být prvoautor, u historických článků jediný autor.

Další požadovaná tvůrčí činnost:
• Recenzní a posudková činnost (nejméně dvě recenze za studium).
• Prezentace na dvou konferencích v průběhu studia.

Požadavky na absolvování stáží:
Studenti mají povinnost během studia pracovat v zahraničních archivech, délka pobytu závisí na tématu výzkumu. Splnění této povinnosti se projeví v pramenech disertační práce a potvrzuje jej školitel. U studentů zpracovávajících paleopatologická nebo archeologická témata se jako zahraniční pobyt započítá stáž na odpovídajícím odborném pracovišti nebo práce v terénu na projektu v zahraničí v délce minimálně jednoho měsíce.

Státní doktorská zkouška:
Podmínky pro přistoupení ke státní zkoušce:
• Studující musí mít zápočet z obou povinných a povinně volitelného předmětu.
• Studující musí mít úspěšně absolvovanou zkoušku z anglického jazyka.

Student je povinen prokázat vyspělou úroveň obecného rozhledu v daném oboru. A to především:
• Prokázat podrobné vědomosti lékařské, zdravotnické, sociální i obecně historické v časovém období, k němuž se vztahuje téma disertace.
• Jedna otázka se vždy týká obecných dějin lékařství světových i domácích z jiného časového období, než je oblast disertace.
• Musí doložit teoretickou a metodologickou orientaci jak v dějinách lékařství, tak v historii oboru dějin lékařství.

Literatura ke státní závěrečné zkoušce je průběžně doplňována podle zaměření disertace.

Hodnocení: spravovat