1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Česká lékařská komora - úloha a význam

72115

Česká lékařská komora

Česká lékařská komora (ČLK) je zřízena Zákonem č. 220/1991 Sb. České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře jako profesní nezávislá samospráva lékařů. Každý lékař, který vykonává na území České republiky lékařské povolání v léčebné a preventivní péči, musí být členem ČLK. Ta garantuje odbornost svých členů, hájí je a poskytuje jim servis. Zákon jí nicméně ukládá i povinnost plnění disciplinární pravomoci vůči svým členům.

ČLK jako profesní samospráva tedy zejména:

- dbá, aby její členové vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem, stanoveným řády komor,

- zaručuje odbornost svých členů a potvrzuje splnění podmínek k výkonu lékařského povolání podle zvláštních předpisů,

- posuzuje a hájí práva a profesní, sociální a hospodářské zájmy svých členů

- chrání profesní čest svých členů.

Organizační struktura ČLK

Funkce v orgánech ČLK a okresních sdruženích jsou čestné, za jejich výkon je vyplácena náhrada za ztrátu času a náhrada hotových výdajů. Volení funkcionáři musí vykonávat lékařskou praxi.

ČLK zastupuje prezident. Současným prezidentem ČLK je MUDr. Milan Kubek. Prezidenta komory v případě jeho nepřítomnosti a v rozsahu pověření zastupuje viceprezident. Nejvyšším orgánem ČLK je sjezd delegátů. Ten volí prezidenta, který zastupuje ČLK navenek, viceprezidenta, který ho v případě potřeby zastupuje a představenstvo, které je řídícím a výkonným orgánem komory. Disciplinární pravomoc vůči všem členům komory vykonává Čestná rada komory a Revizní komise komory kontroluje její činnost. Mezi poradní orgány ČLK dále patří Etická komise a Vědecká rada.

Základním článkem ČLK jsou nicméně okresní sdružení lékařů. Tato sdružení se mohou slučovat a vytvářet společné orgány. Okresní sdružení má tyto orgány :

- okresní shromáždění ( které je nejvyšším orgánem okresního sdružení),

- představenstvo okresního sdružení,

- čestnou radu okresního sdružení,

- revizní komisi okresního sdružení.

Význam ČLK

Profesní samospráva v podobě lékařské komory s povinným členstvím je modelem, který je ve vyspělých zemích obvyklý a v současné době se pokládá za optimální způsob samosprávy tak náročného povolání, jako je povolání lékaře. Význam profesní samosprávy je akcentován především v možnosti účinného a odborného zastupování a hájení zájmů lékařů jako celku. V zemích, které povinné členství v komoře nemají je tato možnost zastupování velice omezena a lékaři, jako zástupci specifické a velice náročné profese jsou tak vystaveni a nechráněni před neodbornými a nejčastěji politicky orientovanými zásahy do výkonu a organizace lékařské profese. V tomto ohledu je lékařskou komoru zapotřebí vnímat jako prostředek garance odbornosti lékařského stavu a hájení zájmů lékařů, oba tyto body ČLK v současné době naplňuje v historicky nejvyšší míře.
 

 

 

 

 

 

Hodnocení: (hodnotilo 9 uživatelů) spravovat