1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

BBMRI-CZ: Síť biobank - univerzální platforma k výzkumu etiopatogeneze chorob

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674

logo EU
Projekt fyzicky ukončen.

Projekt je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzvy č. 02_16_013 pro Výzkumné infrastruktury v prioritní ose 1 OP.

Realizace projektu: 1. 10. 2017 - 31. 3. 2020 (udržitelnost projektu do 19.04.2026)Řešitel projektu: doc. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

Popis projektu: Projekt je zaměřen na prospektivní sběr a výzkum vzorků připravovaných v rámci sítě bank lidského biologického materiálu sdružených v infrastruktuře BBMRI-CZ. Projekt povede k rozšíření spektra vzorků, zefektivnění postupů přípravy a dlouhodobého uchování vzorků (preanalytická fáze). Zásadním přínosem bude výzkum etiopatogeneze širokého spektra nádorových onemocnění i socioekonomicky závažných nenádorových chorob z různých oblastí medicíny (gastroenterologie, kardiologie, oftalmologie).

Cíl projektu: Projekt má 3 základní cíle, které jsou reflektovány třemi vědeckými programy (dále jen "VP").
Cílem VP1 je rozšířit spektrum, ale i množství získaného biomateriálu (BM) pro jeho zpracování a přímé použití v rámci projektu, období udržitelnosti a dále. Vzorky budou využity v rámci infrastruktury BBMRI-CZ, ale budou také k dispozici pro potřeby vědeckých institucí v ČR a zahraničí. Dojde k rozšíření spektra BM získaného z nádorových onemocnění (nádory ledvin, prostaty) i socioekonomicky závažných neonkologických chorob (gastroenterologie, kardiologie, neurologie, oftalmologie).
Náplní VP2 je modifikace, optimalizace a standardizace postupů primárního zpracování BM a podmínek dlouhodobého skladování vzorků (preanalytická fáze) s cílem minimalizovat jak pokles kvality vzorku, tak objem potřebný pro následné zkoumání buněčně-molekulárními postupy. Cílem je charakterizovat změny, ke kterým v BM dochází na molekulární úrovni během přípravy a skladování, definovat a standardizovat optimální podmínky pro skladování tkání s maximální výtěžností pro studium různých typů biomarkerů, ale i umožnit současnou detekci nukleových kyselin, proteinů a metabolitů.
Cílem VP 3 je studium etiopatogeneze nádorových a nenádorových chorob a výzkum biomarkerů na získaných vzorcích. Výzkum je zaměřen na objasnění etiopatogeneze nádorových onemocnění (karcinom dělohy, děložního čípku, ovaria, kolorekta, malignity hlavy a krku, urologické malignity, nádory ledvin, varlat, prostaty, oka), přičemž studium biomarkerů potenciálně využitelných v klinické praxi se bude lišit podle jednotlivých studovaných diagnóz. Z nenádorových onemocnění budou zkoumány idiopatické střevní záněty s cílem ozřejmit vztah střevního mikroprostředí ke vzniku a aktivitě choroby. Cílem je i využití různých sérových biomarkerů pro časný záchyt dědičných kardiomyopatií a dalších chorob srdce a plic.
Cíle jsou plně v souladu s Výzvou č. 02_16_013 Výzkumné infrastruktury, Specifickým cílem SC 1 - Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků.

Změny v důsledku projektu: Projekt povede ke stabilizaci a dalšímu rozvoji infrastruktury BBMRI-CZ v rámci České republiky i v mezinárodním kontextu. Dojde k rozšíření multidisciplinární spolupráce cestou přímého zapojení kliniků a pracovníků jednotlivých biobank do vědecko-výzkumné činnosti. To povede k propojení infrastruktury s vědeckými týmy v různých oblastech medicíny.
Cílený sběr vzorků pro infrastrukturu bude rozšířen o další klinická pracoviště, ale i spektra shromažďovaného BM nádorových chorob i vzorků z další oblastí medicíny (kardiologie, gastroenterologie, oftalmologie), což povede k rozšíření celé infrastruktury. Na základě výsledků získaných během projektu dojde k výstupům ve smyslu modifikace postupů preanalytické fáze, které povedou ke standardizaci a racionalizaci dlouhodobé přípravy a skladování vzorků. Na základě studia získaných a již skladovaných vzorků předpokládáme přímé výstupy v oblasti patogeneze sledovaných chorob. Očekáváme vědecké výsledky, které v návaznosti na studovaná onemocnění, mohou být bezprostředně reflektovány v klinické praxi, týkající se například využití laboratorních testů, ale mohou mít i přímý dopad na diagnostiku a terapii sledovaných chorob.
V rámci projektu dojde k pořízení potřebného přístrojového a technického vybavení, které doplní výchozí infrastrukturu. Budou vytvořeny lepší podmínky pro realizaci výzkumu zaměřeného především na objasnění etiopatogeneze nádorových onemocnění, ale i nenádorových chorob z různých oblastí medicíny. Bude podpořen cílený prospektivní sběr BM pro sledované choroby tak, aby bylo zajištěno dostatečné množství vzorků pro výzkum v relativně krátkém časovém horizontu. Součástí projektu je vybudování zázemí pro jejich zkoumání pomocí základních buněčně-molekulárních přístupů.

Kontakt: Mgr. Kamila Kábeleová, e-mail: kamila.kabeleova@lf1.cuni.cz

 

Hodnocení: spravovat