1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví

Doktorský studijní program oboru Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví je zaměřen na rozvoj teoretických znalostí v oboru adiktologie, tj. znalosti vzniku a povahy látkových i nelátkových závislostí, výzkumných postupů a metod, etiky a dobré vědecké praxe. Během studia studenti získávají publikační a prezentační dovednosti, jsou vedeni ke správným postupům při přípravě, realizaci a interpretaci vlastního výzkumného projektu, a týmové práci. U studentů je důraz kladen na schopnosti aktivní participace na tvorbě a evaluaci systémových opatření a na schopnost mezioborové a zahraniční spolupráce. Vědecko-výzkumné aktivity jsou koncipovány tak, aby připravily absolventy na expertní a výzkumnou práci v oboru adiktologie a v souvisejících disciplínách

Další informace o oboru naleznete na stránkách Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN.

Informace pro studenty, kteří začínají studium od ak. roku 2021/2022:

Studijní povinnosti:
Jednotlivé předměty musí být dokončeny podle časového plánu stanoveném studentem v ISP (povinný pro každého studenta).

Zakončení předmětu může mít písemnou či ústní formu, nebo kombinaci obou. Cílem je prokázat všestranné znalosti a dovednosti, které jsou relevantní pro zvolený obor studia, při rozvoji teorie a implementaci znalostí do praxe v rámci daného předmětu.

V červnu daného akademického roku probíhají evaluace aktivit studenta a školitele za uplynulé období před vybranými členy oborové rady studijního programu. Je povinná pro studenta i školitele. Hlavním cílem je pomoci studentovi zakončit studium řádně a v termínu. Dílčími cíli jsou: zhodnotit uplynulý rok, diskutovat plány pro další období, poskytnou zpětnou vazbu i s ohledem k ISP, obdržet zpětnou vazbu od studenta k DSP, motivovat studenta a školitele k lepšímu výkonu

Všechny vypsané předměty jsou pro studenty DSP povinné v uvedeném rozsahu (přímá výuka a samostudium): (ročník je doporučený pro ISP).
• B90219 Úvod do doktorského studia adiktologie (1. rok)
• B90220 Výzkumné designy a metody v adiktologii (1. rok)
• B90221 Teorie závislostí (2. rok) - začíná 26.1.2024 od 11 hodin - online
• B90222 Výzkum v adiktologii (2. rok)
• B90223 Zvyšování vědeckých dovedností (2. rok)
• B90224 Praktická aplikace analýzy dat I (3. rok)
• B90225 Praktická aplikace analýzy dat II (3. rok)
B90003 Anglický jazyk (2. rok)

Před přistoupením k obhajobě disertační práce musí student mít splněno:
- Úspěšně zakončené všechny uvedené předměty.
- Úspěšně splněné požadavky na tvůrčí činnosti (tj. 2 IF publikace, 4 publikace Jsc, 4 publikace Jost, aktivní účast na 1 mezinárodní a 2 tuzemských konferencích, 1 podaná grantová žádost a participace na 1 výzkumné studii, 1 semestr výuky v roli asistenta vyučujícího).

Požadavky na tvůrčí činnost:
Konkrétní obsah doktorského studia je každému studentovi určen individuálním studijním plánem. Uvedeny jsou rámcové studijní povinnosti vedle absolutoria povinné výuky.

Za celou dobu studia
• Minimálně dvě (2) publikované či k publikaci přijaté původní anebo přehledové články, s výhradní afiliací studenta ke Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, v recenzovaném odborném periodiku s impact faktorem (WoS; Jimp podle pravidel RIV), z nichž minimálně u jedné publikace musí být student prvním autorem. Alespoň jedna publikace musí být k tématu disertace.
• Minimálně čtyři (4) publikované či k publikaci přijaté původní anebo přehledové články, s výhradní afiliací studenta ke Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, v recenzovaném odborném periodiku v databázi SCOPUS (Jsc dle pravidel RIV), z nichž minimálně u dvou musí být student prvním autorem. Alespoň dvě publikace by měly být k tématu disertace.
• Minimálně čtyři (4) publikace v jiném recenzovaném odborném periodiku, který je vedený jako Jost dle pravidel RIV.
• Aktivní účast na alespoň jedné (1) mezinárodní odborné konferenci (ústní příspěvek) a aktivní účast na minimálně dvou (2) tuzemských odborných konferencích (minimálně jeden ústní příspěvek).
• Výzkumné aktivity:
- Student vypracuje alespoň jeden (1) návrh výzkumného projektu, který se týká tématu disertační práce, a po schválení školitelem podá projektovou žádost do vhodného dotačního či grantového programu.
- Student participuje na řešení alespoň jedné výzkumné studie školitele či pracoviště nebo partnerského pracoviště.
• Vykonává funkci asistenta vyučujícího po dobu nejméně jednoho semestru v alespoň jednom předmětu pregraduální (bakalářské nebo magisterské úrovně) výuky oboru adiktologie (primárně u svého školitele nebo po dohodě s vedením DSP u jiného pedagoga). Student se učí učit nápodobou. Je přítomen na výuce učitele, pomáhá při organizaci výuky, přípravě materiálů, administraci testů. V omezené míře (a s přítomností pedagoga) může dostat možnost odpřednášet nějaké téma.


Za každý akademický rok
• Minimálně jeden (1) publikovaný či k publikaci přijatý původní anebo přehledový článek, s výhradní afiliací studenta ke Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze, v recenzovaném odborném periodiku v databázi SCOPUS (Jsc dle pravidel RIV).
• Minimálně jedna (1) publikace v jiném oborovém časopise, která nespadá do žádné z výše uvedených skupin (Jost podle pravidel RIV).
• Student soustavně pracuje na dizertačním projektu a postup v řešení student mj. uvede v hodnocení plnění ISP.

Požadavky na absolvování stáží:
Je povinné absolvování alespoň jedné zahraniční pracovní stáže nebo studijního pobytu v minimální délce 1 měsíce. Lze nahradit účastí na mezinárodním grantu nebo jinou formou přímého zapojení do spolupráce se zahraničím. Výběr vhodného zahraničního pobytu či jiné vhodné formy proběhne po dohodě se školitelem, schválení vhodné formy podléhá předsedovi oborové rady.

Další studijní povinnosti:
Účast na pravidelných setkáních doktorandů a školitelů, minimální účast 75 % po celou dobu studia. Mimo vlastní účast má student za povinnost:
- aktivní představení vlastního dizertačního projektu formou prezentace a následné kritické diskuze (zpravidla v průběhu prvního roku studia).
- představení (alespoň) dílčích výsledků dizertačního projektu (zpravidla v průběhu třetího a čtvrtého roku studia).

Schválení vhodné formy podléhá předsedovi oborové rady. Informace o plnění povinností student uvede v hodnocení plnění ISP.

Státní doktorská zkouška:
Pro přistoupení k SDZ musí mít student splněno:
- Úspěšně zakončené všechny povinné předměty.

Obsah a požadavky na absolvování SDZ vychází ze Studijního a zkušebního řádu UK.
Mimo vlastní obhajobu disertační práce se SDZ skládá z jediné části, která má následující tematické podokruhy:
1. Adiktologie: transdisciplinární pojetí a institucionální infrastruktura
2. Teorie závislostí a teorie změny chování
3. Výzkumné designy a metody, analytické metody a etika v adiktologickém výzkumu

 

 

Hodnocení: spravovat