1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě

Zástupci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) a společnosti AGEL, a.s., dnes podpisem memoranda stvrdili spolupráci v klinické praxi i akademické medicíně.

Na jedné straně stál záměr 1. LF UK ukázat studentům medicínu každodenní praxe, na straně druhé hledal soukromý poskytovatel zdravotní péče cestu k dalšímu rozvoji akademické medicíny. Výsledkem je nejen rozšíření klinické základny fakulty, a tím také více praxe pro její mediky, ale i spolupráce na významných vědeckých projektech, které dávají šanci lékařům z okresních nemocnic sáhnout si na akademickou medicínu. Partnerství obou silných institucí z hlediska dlouhodobé perspektivy a dynamiky rozvoje medicíny přispívá k dalšímu zvyšování kvality péče o pacienty i přípravy budoucích lékařů.

73895

Akademická medicína spojuje nejen výuku mediků a výchovu lékařů specialistů, ale i přípravu budoucích učitelů lékařství, tedy vědecko-pedagogicky připravených docentů a profesorů. K tomu potřebuje zázemí špičkové klinické medicíny – nemocnic a ambulantních provozů s dostatkem pacientů – a zároveň musí mít také špičkové experty a silná konkurenceschopná pracoviště biomedicínské vědy, vybavená laboratořemi a moderními technologiemi pro výzkum a vývoj.


„1. LF UK, největší lékařská fakulta je zároveň vědecky nejproduktivnějším pracovištěm na poli biomedicíny v ČR a trvale pracuje na rozvoji všech těchto ‚komponent akademické úspěšnosti‘. Proto aktivně rozšiřuje jak svou klinickou základnu, tak síť vlastních i externích vědeckých pracovišť a institucí. Aktivní přístup v této oblasti je dvojnásob důležitý v době, kdy má financování našeho medicínského školství stagnující tendenci,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.

Jak děkan Šedo dále dodává, partnerství významné akademické instituce a soukromého poskytovatele zdravotní péče v prostředí veřejného zdravotnictví umožnil fakt, že akademická medicína je trvalou součástí dlouhodobé strategie AGEL (na rozdíl od většiny nefakultních a zejména nestátních poskytovatelů léčebné péče). Již 15 let funguje v AGEL interní vědecká agentura a od roku 2010 zde pracuje vědecká rada, která má podstatné zastoupení odborníků právě z 1. LF UK. AGEL je zase recipročně zastoupen ve vědecké radě fakulty. Obě instituce na této platformě spolupracují na strategii vědecké práce, konkrétních společných vědeckých projektech, při organizaci sympozií určených pro doktorandy a přípravě kongresu AGEL pro klinické odborníky, každoročně pořádaného v Olomouci.

„Navázáním spolupráce s 1. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy začíná nová éra příležitostí vzdělávání v českém zdravotnictví. Společnost AGEL nabídne studentům v našich dvanácti nemocnicích v Česku
a deseti na Slovensku řadu pracovišť pro jejich praxe, odborné vzdělávání i vědecký výzkum. V síti našich nemocnic jsou špičková oddělení, kde se budou seznamovat s nejmodernějšími postupy a získávat nejaktuálnější zkušenosti z jednotlivých oborů. Velmi si vážíme toho, že naše nemocnice, pracoviště a naši zaměstnanci pomohou k vzdělávání budoucích lékařů a lékařek, kteří jsou dnes tolik potřební. Díky síti našich nemocnic nabídneme budoucím medikům po jejich promoci řadu zajímavých pracovních míst
v Česku i na Slovensku,“ říká místopředseda představenstva společnosti AGEL MUDr. Ján Dudra, Ph.D., MPH.

Klinické zázemí společnosti AGEL umožňuje studentům 1. LF UK během praxí v nemocnicích řetězce ukázat v maximální možné šíři nejen medicínu denní praxe, ale i špičková pracoviště typu Komplexního kardiovaskulárního centra Nemocnice Podlesí či Komplexního onkologického centra Nemocnice Nový Jičín. Medici ze Slovenska zase uvítají možnost praxí na slovenských pracovištích – např. na Klinice popálenin a rekonstrukční medicíny v Košicích nebo na onkologickém pracovišti Všeobecné nemocnice s poliklinikou Levoča.

„Abychom připravili budoucí lékaře co nejkvalitněji, dbáme na vysokou úroveň výuky klinické medicíny u lůžka pacienta. Jenže rostoucí počet studentů, zkracující se doba hospitalizace, přesun diagnostiky – a z větší části i léčby – mnoha onemocnění do ambulantní sféry a také menší ochota pacientů nechat se vyšetřovat mediky, snižují možnosti studentů medicíny setkat se s hospitalizovaným člověkem. Proto rozšíření klinické základny fakulty vítají nejen medici, ale i pedagogové,“ říká proděkan 1. LF UK pro klinickou pedagogiku prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., a dodává, že studenti oceňují nejen další zlepšení poměru počtu studentů na jednoho vyučujícího lékaře, ale i přátelský a kolegiální vztah nově motivovaného a „nevyhořelého“ pedagoga mimofakultního zařízení.

Lékaři z nemocnic AGEL získávají díky spolupráci s 1. LF UK přímý kontakt na akademickou medicínu včetně možnosti zapojit se do vědecké práce a doktorských studií, vedoucích k přípravě nových špičkových odborníků.

Příklady současné spolupráce 1. LF UK a Agel na vědeckých aktivitách v praxi:

· 1. LF UK (doc. Zdeněk Kleibl, Ústav biochemie a experimentální onkologie) a společnost AGEL (Mgr. Spiros Tavandzis, Oddělení vzdělávání a výzkumu Laboratoří AGEL v Novém Jičíně) spolupracují na projektu Bioinformatické zpracováni dat sekvenování nové generace a funkční analýzy kandidátních variant pro testování hereditárních nádorových syndromů v ČR, který je podpořen grantem Agentury pro zdravotnický výzkum MZ ČR. Cílem projektu mapujícího výskyt dědičných zhoubných nádorů v české populaci je přispět k identifikaci jejich genetické podstaty a do budoucna umožnit jejich cílenou prevenci a léčbu.

· Společně s dalšími centry sdruženými v konsorciu CZECANCA (CZEch CAncer paNel for Clinical Application – sekvenační panel pro identifikaci nádorové predispozice u rizikových osob v ČR) přispívají laboratoře AGEL k charakterizaci variant zodpovědných za vznik dědičných forem nádorových onemocnění v naší populaci a tvorbě databáze vrozených variant nádorových predispozičních genů u vysoce rizikových onkologických pacientů.

Při plánování nového grantového projektu spolupracuje 1. LF UK s Všeobecnou nemocnicí
s poliklinikou Levoča na zavádění metodiky sběru cirkulujících nádorových buněk a fragmentů nádorové DNA s cílem zpřesnění diagnostiky a monitorace průběhu a recidiv nádorového onemocnění.
1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě 1. LF UK a AGEL společně v praxi i ve vědě
Hodnocení: spravovat