1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vývojová a buněčná biologie

Vývojová a buněčná biologie jsou dynamicky se vyvíjející obory integrující poznatky molekulární biologie a biochemie s přesahem do histologie, funkční morfologie (v kontextu evoluce i ontogenese) do jediného celku, jehož pojítkem je buněčná úroveň poznání.

Zpravidla čtyřleté doktorské studium Vývojové a buněčné biologie prohlubuje magisterské vzdělání specializovanými kurzy; a hlavně intenzivní vědeckou výchovou školitelem. Kurzy, přednášky a konzultace jsou zajištěny odborníky z PřF a 1. LF UK a ve velké míře i experty z ústavů AV ČR (převážně ÚMG). Na těchto institucích (a dále v nemocnicích, klinických laboratořích, rezortních ústavech nebo v omezené míře soukromých firmách - vývojových pracovištích biotechnologického zaměření) jsou vedeny doktorské práce. Postup v řešení cílů svých doktorských prací studenti opakovaně prezentují na oborových výjezdních konferencích a to formou plakátových sdělení i prezentací. Své projekty aplikují v rámci grantových výzev. V rámci mobilit se seznamují s mezinárodním rozměrem vědecké spolupráce. Výstupem vědecké činnosti spojené s vypracováním doktorských prací jsou plakátová sdělení a prezentace na mezinárodních konferencích a publikace v mezinárodní impaktovaných časopisech. Klíčovou aktivitou garanta programu a členů Oborové rady je supervize studentských projektů, individuální práce se studenty a jejich stimulace k samostatné práci s primární literaturou.

Studijní povinnosti
Povinností studenta doktorského studijního programu je prohlubovat své odborné znalosti z bakalářského a magisterského stupně studia. Jedním z cílů doktorského studia je osvojit si metody vědecké práce a myšlení tak, aby absolvent byl schopen samostatně vytyčit a řešit vědecký problém, kriticky posoudit dosažené výsledky a připravit jejich publikaci v mezinárodně uznávaných odborných časopisech s náročným recenzním řízením.
Po dohodě se školitelem volí student nejméně dva kurzy z nabídky OR Vývojové a buněčné biologie, popř. nabídky fakult:
• Molekulární mechanismy oplození
• Cell differentiation in ontogenesis
• Buněčná proliferace a apoptóza
• Buňky a tkáně in vitro
• Struktura a funkce cytoskeletu
• RNA structure and function
• Protein dynamics in development and cancer
• Proteiny signálních kaskád
• Reprodukční biologie
• Transmision electron microscopy in life sciences
• Molekulární mechanismy regulace buněčného cyklu
• Molekulární biologie rakoviny I
• Molekulární biologie rakoviny II
• Cytometrie
• Fluorescenční mikroskopie v buněčné biologii
• Genomické metody
• Strukturní bioinformatika
• Zpracování a analýza mikroskopického obrazu v biomedicíně
• Mikroskopické metody v biomedicíně

Další možnosti výběru poskytuje nabídka kurzů oborových rad DSP v Biomedicíně: http://dspb.avcr.cz/oborove-rady/

V přípravě je po dohodě se školiteli vstupní metodický kurs zobrazovacích a OMICS technologií ve spolupráci s pracovišti BIOCEV, který by se měl stát povinnou součástí ISP, pro akademický rok 2019/20 se jedná o studijní povinnost volitelnou.

Součástí studijních povinností je také kurz Strategie grantové aplikace a příprava vědecké publikace. Po teoretické přípravě v několika přednáškách student samostatně připraví vzorovou žádost o podporu grantového projektu (formulář GA ČR) v anglickém jazyce (jedná se o povinnou součást ISP). Znalost anglického jazyka je požadována.

Požadavky na tvůrčí činnost
Uchazeč musí být autorem/spoluautorem nejméně dvou publikací přijatých v časopisech s recenzním řízením indexovaných ve WOS (optimálně s IF nad mediánem oboru), přičemž alespoň u jedné publikace musí být prvním autorem (sdílené první autorství by mělo být ex ante komunikováno s oborovou radou). V individuálních výjimečných a jasně zdůvodněných případech může oborová rada rozhodnout jinak. Typickým příkladem zde může být jediná excelentní prvoautorská publikace.

Dizertační práce
Dizertační práce má být objektivní a ucelenou informací o vědeckých výsledcích uchazeče. Práce má umožnit příslušné komisi a oponentům posoudit, zda uchazeč získal teoretické znalosti i praktické dovednosti jako předpoklad pro samostatnou vědeckou práci v oboru a zda umí formulovat a řešit vědecké problémy a uplatnit pod vedením školitele dosažené výsledky ve vysoce konkurenčním prostředí světové vědy.

Dizertační práce obsahuje:
a) autorský text, který podává rozbor současného stavu problematiky, která bezprostředně souvisí se studovaným tématem (cca 20 stran),
b) publikace či rukopisy v procesu submitování, které v rámci projektu vznikly,
c) autorský text, který detailně popisuje experimenty provedené uchazečem, které se nestaly součástí publikovaných prací/ rukopisů,
d) diskusi všech výsledků z pohledu uchazeče aktualizovanou tak aby odrážela úroveň poznání k datu podání práce (min 10 stran),
e) standardní doprovodné oddíly jako seznam citací, seznam zkratek etc.

Autorským textem se rozumí původní text, jehož žádná část se nevyskytuje v jiném textu či publikaci. Součástí práce nicméně mohou být publikace nebo rukopisy, které v rámci projektu vznikly, pokud jsou jako takové jasně označeny. Připouštějí se modality v členění práce. Práce musí obsahovat jednoznačné a podrobné určení podílu uchazeče na prezentovaných datech, včetně určení jeho podílu při sepisování publikací. Práce může být sepsána v angličtině, češtině nebo ve slovenštině. Autoreferát není požadován.

Požadavky na absolvování stáží
Součástí studijních povinností je absolvování části studia na zahraniční instituci v souhrnné délce nejméně jednoho měsíce nebo další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod. Doporučovanou formou je zahraniční vědecká stáž (optimálně v souhrnu po dobu alespoň tří měsíců) s důrazem na pokročilé metodiky a osvojení unikátních modelů.

Další studijní povinnosti
Součástí studia je aktivní účast na konferenci doktorských studentů, která je pořádána každý rok oborovou radou. V rámci konference studenti prezentují výsledky svých projektů a diskutují problémy společného zájmu a metodické otázky. Na konferenci jsou zváni jak členové oborové rady, tak školitelé studentů. Doporučená je také aktivní účast na mezinárodních konferencí.

Státní doktorská zkouška
Státní doktorská zkouška je kromě každoroční kontroly ISP klíčovým kontrolním bodem doktorského studia, kdy je zjišťována kompetence, znalosti a orientace ve výzkumném projektu a dále jsou testovány oborové znalosti s důrazem na porozumění kontextům, mechanismům a oborovým přesahům. Doporučované načasování doktorské zkoušky je druhá polovina druhého ročníku studia/první semestr ročníku třetího, tak, aby kontrola studia byla efektivní a komise mohla poskytnout využitelnou zpětnou vazbu. Pokud dochází k odkládání zápisu doktorské zkoušky, studenti jsou a budou aktivně vyzývání garantem k jejímu absolvování.

 

Hodnocení: spravovat