1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Sponze absolventů

72240

Sponze absolventů magisterských studijních programů všeobecné lékařství a zubní lékařství

Promotor: "Vážení doktorandi, dámy a pánové, skončili jste svá studia na lékařské fakultě Univerzity Karlovy a vykonali jste s úspěchem všechny zkoušky předepsané pro ty, kdo chtějí dosáhnout titulu doktora medicíny/doktora zubního lékařství: žádáte nás, aby vám byl v tomto slavnostním shromáždění tento titul udělen. Dříve však musíte složit slib, že budete vždy jednat tak, jak to vyžaduje titul, který máte obdržet.

Slíbíte tedy:

Především: že si budete vědomi poslání vzdělání a vědy pro společnost, že budete stále usilovat o společenský pokrok a šťastnou budoucnost lidstva, že své vědomosti a svou činnost zaměříte ku prospěchu všech lidí a své povinnosti budete konat řádně a svědomitě, že budete stále prohlubovat vědecké poznání, ke kterému tato věda došla, a v něm budete stále pokračovat.

Dále: že budete podle svých možností a svého nejlepšího svědomí řídit život zdravých i nemocných vždy jen k jejich prospěchu, že zachováte svůj život a své lékařské umění čisté a bez jakéhokoli provinění a že budete mít na zřeteli jen dobro člověka, že to, co uvidíte nebo uslyšíte při provádění svého povolání nebo vůbec v životě lidí a co by nemělo býti zveřejněno, zachováte v tajnosti.

Konečně: že vždy uchováte ve vděčné paměti Univerzitu Karlovu a její lékařskou fakultu, na níž dosáhnete titulu doktora medicíny/doktora zubního lékařství. Jste si dobře vědomi, k čemu se zavazujete, a jste připraveni složit tento slavný slib na své dobré svědomí?"

Doktorandi: "Slibuji."

Promotor: "Protože jste se veřejně tímto slibem zavázali, nic již nebrání tomu, aby vám Univerzita Karlova přiznala titul, o který se ucházíte. Proto já, řádně ustavený promotor, vás ze své moci prohlašuji doktory medicíny/doktory zubního lékařství, svěřuji vám všechna práva a zavazuji vás povinnostmi, které jsou s tímto titulem spojeny, na důkaz toho odevzdávám do vašich rukou diplomy, opatřené pečetí Univerzity Karlovy."


Promotor: "Doctorandae honoratae, doctorandi honorati, studiis in Universitatis Carolinae facultate medica peractis, dein omnibus examinibus, quae iis, qui medicinae universae doctoris / medicinae dentium doctoris gradum consequi student, lege constituta sunt, cum successu superatis, nos adistis desiderantes, ut vobis in hoc sollemni consessu gradum illum impertiremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit gradus quem obtinebitis.

Spondebitis igitur:

Primum: Vos semper quantum cultus ingenii et scientia ad societatem promovendam valet in memoria habituros; progressionem socialem semper provecturos atque rationi vitae pro generis humani prosperitate futura consulturos; doctrinam qua nunc polletis hominum commodo adhibituros; officia vestra rite, diligenter praestituros; omnia incrementa, quae progrediente tempore haec ars ceperit, comprehensuros atque provecturos.

Dein: Vos semper vivendi rationem, quoad facultate et iudicio consequi poteritis, sanis aegrisque utilem praescripturos; vitam atque artem vestram castam et ab omni scelere puram servaturos animumque vestrum soli saluti hominum observandae intenturos; quae vero inter curandum aut in vita hominum vel videritis, vel audieritis, quae minime efferre conveniat, sicut arcana silentio suppressuros.

Postremo: Vos Universitatis Carolinae, necnon eius facultatis medicae in qua medicinae universae doctoris / medicinae dentium doctoris gradum consequimini piam perpetuamque memoriam habituros.

Itaque cum non ignoretis quo modo vos ipsos obligaturi sitis, ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?"

Doctorandi: "Spondeo ac polliceor."

Promotor: "Qua fide publice praesita iam nihil impedit, quominus Universitas Carolina medicinae doctoris gradum quem obtinere cupiatis vobis impertiat: ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei medicinae universae doctores / medicinae dentium doctores creo creatosque renuntio: omnia medicinae doctoris iura in vos confero vosque officiis cum hoc gradu coniunctis obstringo. Cuius in rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo insignita vobis in manus trado."

 

Sponze absolventů bakalářských studijních programů

Promotor: "Vážení absolventi, vážené absolventky, vykonali jste s úspěchem všechny zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti bakaláře. Předstupujete nyní před nás, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o niž se ucházíte.

Dříve však musíte složit slib, že se budete vždy chovat tak, jak to vyžaduje příslušnost k této univerzitě, daná hodností, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

Především: že uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti bakaláře, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy; dále že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony; konečně že znalosti, které vám fakulta vštípila, budete nadále využívat v intencích fakultou a univerzitou stanovených a vždy toliko pro blaho lidského rodu a jeho jednotlivých příslušníků. Slibujete to na své dobré svědomí?"

Absolventi: "Slibuji."

Promotor: "Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnost, které si přejete dosáhnout. Pročež já, řádem ustavený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji bakaláři, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady bakalářů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Univerzity Karlovy."


Promotor: "Scholares clarissimi,

examinibus, quae ad eorum, qui baccalarii nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubet universitas, cuius membris hac dignitate adepta adnumerandi estis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur:

Primum vos huius Universitatis in qua baccalarii gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiuturos;

Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos; postremo prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis universitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros. Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis ac pollicebimini?"

Absolventes: "Spondeo ac polliceor."

Promotor: "Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis vobis impertiamus: ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei baccalarios creo; creatos renuntio omniaque baccalarii iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado."

 

Sponze absolventů navazujících magisterských studijních programů

Promotor: „Vážení absolventi, Vážené absolventky, vykonali jste s úspěchem zkoušky, které jsou zákonem předepsány k prověření vědomostí těch, kdož chtějí dosáhnout titulu a hodnosti magistr. Předstupujete nyní před nás se žádostí, abychom vám v tomto slavnostním shromáždění udělili hodnost, o níž se ucházíte. Dříve však musíte složit slib, že se vždy budete chovat tak, jak to od vás vyžaduje vznešená hodnost, jíž nabudete, a jak to i my od vás očekáváme.

Slíbíte tedy:

Především:  že trvale uchováte ve vděčné paměti tuto univerzitu, na níž dosáhnete hodnosti magistra, a že vždy budete podle svých sil podporovat její činnost a zájmy;

Dále: že hodnost, kterou vám udělím, uchováte bez poskvrny a bez úhony; konečně že znalosti, které vám vaše fakulta vštípila, budete nadále využívat v intencích fakultou a univerzitou stanovených a vždy toliko pro blaho lidského rodu a jeho jednotlivých příslušníků (členů).

Slibujete to na své dobré svědomí?“

Absolventi: „Slibuji!“

Promotor: „Nic již tedy nebrání tomu, abychom vám udělili hodnost, kterou si přejete dosáhnout. Pročež já, řádem ustanovený promotor, vás z moci svého úřadu ustanovuji magistry, vaše jmenování veřejně vyhlašuji a uděluji vám všechna práva a výsady magistrů. Na doklad toho vám dávám do rukou tyto diplomy s pečetí Karlovy univerzity.“ 


Promotor: „Scholares clarissimi,

examinibus, quae ad eorum, qui magistri nomen ac honores consequi student, doctrinam explorandam lege constituta sunt, cum laude superatis, nos adistis desiderantes, ut vos eo honore in hoc sollemni consessu ornaremus.

Prius autem fides est danda vos tales semper futuros, quales vos esse iubebit dignitas, quam obtinueritis, et nos vos fore speramus.

Spondebitis igitur:

Primum vos huius Universitatis, in qua magistri gradum ascenderitis, piam perpetuo memoriam habituros eiusque res ac rationes, quoad poteritis, adiutoros;

Dein honorem eum, quem in vos collaturus sum, integrum incolumemque servaturos;

Postremo prudentiam eruditionemque vestram, a facultate praeceptam, facultatis universitatisque iussa sequentes humani generis usui tantum atque hominum bono adhibituros. Haec vos ex animi vestri sententia spondebitis as pollicebimini?“

Absolventes: „Spondeo ac polliceor“

Promotor: „Itaque iam nihil impedit, quominus honores, quos obtinere cupitis, vobis impertiamus. Ergo ego promotor rite constitutus vos ex decreto ordinis mei magistros creo, creatos reununtio omniaque magistri iura ac privilegia in vos confero. In cuius rei fidem haec diplomata Universitatis Carolinae sigillo firmata vobis in manus trado.“


 

 


 

 


 

Hodnocení: (hodnotili 3 uživatelé) spravovat