1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Zobrazovací metody v lékařství


ŠKOLITEL TÉMATA
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
MUDr. Robert Bartoš, Ph.D. 1) Korelace mikroanatomické disekce drah mozku se zobrazením pomocí MR traktografie
2) Volumetrie mozkových nádorů
MUDr. Michaela Bártů, Ph.D. 1. Molekulární, imunohistochemické, prognostické a prediktivní hodnocení vzácných typů solidních nádorů, zejména ženského genitálu
2. Analýza p53 u serózních karcinomů ovaria: korelace histologického typu, výsledků IHC vyšetření a molekulárních analýz
3. Komplexní charakteristika HPV-neasociovaných karcinomů děložního hrdla
doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.

MUDr. Jan Beneš, Ph.D. 1) Pokročilé metody zobrazení myokardu a jejich role u chlopenních vad
2) Zátěžová echokardiografie u chlopenních vad
3) Zátěžová echokardiografie u srdečního selhání
MUDr. Jiří Beneš, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.

1) Radioterapie karcinomu prostaty: analýza plánovacího objemu a jeho vlivu na incidenci nežádoucích účinků.
2) Lokálně pokročilý karcinom prsu: vliv ozařovaného objemu na léčebné výsledky.
3) Pozitronová emisní tomografie a její role ve sledování nemocných s germinálními nádory

doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
MUDr. Vladimír Černý, Ph.D. 1. MR angiografie v hodnocení plicního řečiště u pacientů s chronickou trombembolickou plicní hypertenzí
2. MR srdce u pacientů s plicní hypertenzí
3. Tkáňová charakteristika myokardu pomocí CT vyšetření srdce s dvojí energií záření
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
Použití nových metod v diagnostice a screeningu karcinomu prsu. Role ultrasonografické elastografie v diferenciální diagnostice solidních lézí v prsu
prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
doc. MUDr. Martin Doležel, Ph.D. Význam FLT-PET/CT při plánování radioterapie maligních lymfomů.
Vliv vyšetření sentinelových vnitřních mamárních uzlin na cílový objem v radioterapii karcinomu prsu.
4D-CT v plánování radioterapie karcinomu prsu.
MUDr. Gabriela Dostálová, Ph.D. 1) Fabryho choroba
2) Ischemická choroba srdeční a její specifické projevy, možnost diagnostiky
3) Kardiovaskulární onemocnění a jejich projevy
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.

1) Analýza atypických polypózních adenomyomů dělohy se zaměřením na korelaci morfologie, molekulárně biologických změn a biologického chování těchto vzácných lézí.
2) Srovnání morfologie a exprese epigenetických změn a mutací HNF-1beta v nádorech a nenádorových lézích ženského genitálu

prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.
MUDr. Bc. Filip Frühauf, Ph.D. TRUTH - TRu cut biopsy in Tumor cHaracterisation / Využití tru-cut biopsie s ultrazvukovou navigací v diagnostice a specifikaci gynekologických malignit.
Dr. Guye Michael Hagen, Ph.D.
Biomedicínské zobrazovací techniky ve fluorescenční mikroskopii; metody se superrozlišením, zpracování a analýza obrazu, buněčná biologie, analytická biochemie.
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.
MUDr. Zuzana Hlubocká, Ph.D. 1) Chlopenní vady, nové diagnostické možnosti zobrazovacích metod.
2) Komplikace u nemocných s chlopenními protézami - význam echokardiografie a dalších zobrazovacích metod.
3) Srdeční postižení u nemocných s jaterními a metabolickými onemocněními (Wilsonova choroba, hepatopulmonální syndrom, Gaucherova choroba...).
doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc.
doc. MUDr. František Charvát, Ph.D.
Možnosti zobrazení koronárních a nekoronárních struktur srdce pomocí dynamického objemového CT
MUDr. Zdeněk Chudáček, Ph.D.
Využití rotační angiografie ke studiu biomechanických vlastností cév
Ing. Jan Jakůbek, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. Ultrazvuk v diagnostice tyreoidálních uzlů
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.
MUDr. Marek Kollár, Ph.D. Ateroskleróza: 
- Nové imunohistochemické markery v progresi vývoje plátů s využitím počítačového zobrazení   v korelaci se zobrazovacími metodami  
Nefropatologie: 
 - C3 nefropatie - úloha komplementu, imunohistochemie a imunofluorescence v nedávno vyčleněné   entitě
- Úloha elektronové mikroskopie a imunohistochemie v diagnostice nemoci minimálních změn a   fokální segmentální glomerulosklerózy 
- Využití digitálních metod v mikroskopickém zobrazení k upřesnění diagnostiky renálních   nenádorových onemocnění
MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D. 1. Normativní databáze parametrů optické koherenční tomografie u pacientů českého původu
2. OCT angiografie u dystrofií sítnice dětského věku
3. Zobrazení a využití autofluorescence fundu při screeningu dystrofií sítnice
RNDr. Lucie Kubínová, CSc.

1) Zpracování a vyhodnocení 3D obrazových dat při studiu kapilárního řečiště mozku a dalších orgánů.
2) Kvantitativní analýza biologických struktur s využitím stereologie, analýzy obrazu a konfokální mikroskopie

doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D. 1) Využití výpočetní tomografie srdce u nemocných s kardiomyopatiemi
2) Přínos vyšetření magnetickou resonancí srdce u pacientů s kardiomyopatiemi
doc. Dr. Ing. Jan Kybic
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D. Srovnání endoskopických a CT nálezů u pacientů s ezofagitidou.
MUDr. Otto Lang, Ph.D.

1) Včasná detekce ischemie myokardu zobrazením jeho perfuze a metabolických změn.
2) Detekce viability myokardu zobrazovacími metodami – metabolické změny, úroveň perfuze, late enhancement a mechanická funkce.
3) Hodnocení efektivity revaskularizačních výkonů u akutní ischemie myokardu pomocí zobrazovacích metod – změny perfuze a metabolizmu.
4) Zobrazovací metody u onkologických pacientů – diagnostika, určení stadia choroby,sledování jejího vývoje a efektivita léčby.
5) Význam plicní scintigrafie u pacientů s plánovanou resekcí plic

doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

doc. MUDr. Jean-Claude M. Lubanda, Ph.D., MHA 1) Využití pokročilých metod - Zobrazovacích metod v intervenční angiologii - subtéma - Intravaskulární ultrazvuk (IVUS)
2) Využití pokročilých metod - Optická koherenční tomografie (OCT)
3) Integrace zobrazovacích metod v hodnocení cévních onemocnění (PET-CT, ultrasonografie)
4) Srovnávání endovenózních metod léčby chronické žilní insuficience
doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D. Stanovení stupně zánětu v perivaskulárním tuku koronárních arterí pomocí CT angiografie
MUDr. Josef Marek, Ph.D. 1) Role 2D a 3D myokardiální deformace u pacientů s onemocněním myokardu
2) Analýza lokální deformace u nových metod kardiostimulace převodního systému
3) Vliv terapeutické elektroporace na strukturu a mechaniku srdečních oddílů
MUDr. Martin Mašek, Ph.D.

1) Využití perfuzního CT myokardu v diagnostice ICHS a kardiomyopatií.
2) Zobrazovací metody u zánětlivých kardiomyopatií (perfuzní CT, MR vyš.).
3) Zobrazovací metody v diagnostice amyloidotické infiltrace myokardu

prof. Ing. Mirko Navara, DrSc.
doc. MUDr. Kristýna Němejcová, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

1) Nové možnosti diagnostiky srdeční amyloidózy pomocí magnetické rezonance a deformační ultrazvukové analýzy.
2) Diagnostika zánětlivé kardiomyopatie pomocí magnetické rezonance

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.

1) Laserová diagnostika
2) OCT v oftalmologii
3) Evokované potenciály v oftalmologii
4) Kombinovaná problematika

o. Univ. -prof. Dr.Dr. Rainer K. Rienmuller
MUDr. Aaron Rulseh, Ph.D. 1) Functional MRI - BOLD fMRI, diffusion tensor imaging
2) Quantitative MRI - relaxation time measurements, diffusion tensor imaging metrics
prof. Ing. Pavel Slavík, CSc.
doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D.
prof. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D.

1) Zobrazování volně pohyblivých zvířat pomocí počítačových sledovacích systémů.
2) Vývoj plně interaktivního systému pro sledování pozice zvířete v laboratorním prostředí.
3) Dynamická a pohyblivá prostředí, souřadnicové rámce a zobrazování trajektorie

doc. MUDr. Štěpán Suchánek, Ph.D.
Dr. Tech. Radim Šára
doc. MUDr. Martin Šín, Ph.D., FEBO Zobrazení kyslíkové saturace v cévách sítnice
prof. Ing. Milan Šonka, CSc.
MUDr. Marek Šramko, Ph.D., FESC Využití integrace zobrazovacích metod a elektroanatomického mapování pro objasnění mechanizmu a léčbu arytmií
MUDr. Alexandr Švec, Ph.D.

1) Analýza exprese adaptorového proteinu PAG v non Hodgkinských maligních lymfomech se zaměřením na modifikaci molekuly proteinu
2) Srovnání expresse proteinu PAG v non Hodgkinských B maligních lymfomech nodálních a extranodálních s důrazem na rozdíly v lymfomech imunně privilegovaných orgánů

MDDr. Antonín Tichý, Ph.D. Využití strojového učení v interpretaci dentálních rentgenových snímků
prof. MUDr. Marek Trněný, Ph.D.

Význam zobrazovacích metod u hematologických malignit z pohledu: - zjištění rozsahu onemocnění
- hodnocení odpovědi
- navigace bioptické verifikace

Ing. Helena Trojanová, CSc.
prof. MUDr. Stanislav Tůma, CSc.
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D.

1. MR monitorace u neurologických onemocnění
2. MR zobrazení patologií sellární oblasti
3. MR v prenatální diagnostice

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.
doc. MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
MUDr. Jana Votrubová, CSc.

1) Možnosti zobrazovacích metod PET/CT a MR u zánětlivých komplikací kloubních náhrad.
2) Statistické zhodnocení přesnosti zobrazovacích metod u karcinomu prsu (mammografie, US, MR, PET/CT).
3) Hodnocení přínosu zobrazovacích metod CT a PET/CT u plicních chorob

prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc.

1) Aplikace funkčních MR metod ( DTI, BOLD, DWI ) do klinické praxe.
2) Funkční Magnetická rezonance.
3) MR spektroskopie

MUDr. Ing. Filip Závada, Ph.D.

Zobrazovací metody a paliativní intervence pod RTG a endoskopickou kontrolou u pacientů s pokročilými karcinomy pankreatu a podjaterní krajiny

prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. Úloha endoskopické ultrasonografie v diagnostice a terapii onemocnění podjaterní krajiny

 

Hodnocení: spravovat