1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Vývojová a buněčná biologie


ŠKOLITEL TÉMATA
doc. RNDr. Pavla Binarová DrSc.
Buněčná a molekulární biologie cytoskeletu - nukleace a organizace mikrotubulů v acentrosomálních buňkách. Dynamika mikrotubulů a gamma-tubulinové komplexy, regulace v průběhu buněčného cyklu a v během diferenciace buněk.
Metody molekulární genetiky (mutace, nadprodukce či eliminace proteinů - RNAi), biochemie (studium proteinových komplexů, biochemie tubulinu), buněčná biologie ( imunofluorescence, GFP technologie).
Nukleace a organizace mikrotubulů v acentrozomálních buňkách.
Interakce mikrotubulárního cytoskeletu s membránami.
Regulace acentrozomální nukleace a organizace mikrotublů v průběhu buněčného cyklu.
Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Dráber CSc.
Struktura a funkce cytoskeletálních proteinů. Heterogenita tubulinu a proteinů asociovaných s mikrotubuly. Funkce gama-tubulinu a jeho interakce s dalšimi komponentami organizačních
Identifikace a charakterizace nových proteinů organizačních center mikrotubulů
Studium funkcí gama-tubulinových forem
Význam mikrotubulárních proteinů při buněčném signálování
Mgr. Jindřiška Fišerová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Folk, CSc.
Ing. Josef Fulka, DrSc.
prof. MUDr. Miloš Grim DrSc.
Experimentální embryologie, molekulární vývojová biologie, anatomie, klinická anatomie.
Téma: migrace a diferenciace buněk v časných stadiích vývoje (endotel, buňky neurální lišty); kmenové buňky neurální lišty.
Ing. Jiří Hašek, CSc.
prof. RNDr. Pavel Hozák DrSc.
Využíváme kombinaci molekulární biologie a pokročilých zobrazovacích metod konfokální a elektronové mikroskopie včetně pozorování živých buněk při studiu buněčného jádra. Hlavní oblasti studia jsou:
- molekulární anatomie struktur, řídících funkční kompartmentalizaci buněčného jádra (nukleoskelet, laminy)
- kompartmentalizace a funkce jaderné DNA helikázy II
- charakrerizace jaderného aktinu a nově objeveného jaderného myosinu I
- epigenetická regulace genové exprese – úloha jaderných struktur
- remodelace jádra embryonálních buněk
- úloha jaderných PML tělísek v buněčném stárnutí a signalizaci
RNDr. Jiří Kaňka DrSc.
Aktivace genomu v časném embryonalním vývoji savců, změny v aktivaci genomu po klonování
embrya, mRNA differential display, subtraktivní hybridizace v časném embryonálním vývoji
MUDr. Kostrouchová Marta, CSc

prof. RNDr. Jan Kovář, DrSc.
Molekulární mechanismy indukce apoptózy (u nádorových buněk a u pankreatických buněk).
Metabolismus a transport železa (molekulární mechanismy transportu netransferinového železa).
Mechanismy regulace buněčné proliferace (u nádorových buněk).
In vitro kultivace živočišných buněk v chemicky definovaných mediích.
RNDr. Kovářová Hana, CSc.

doc. RNDr. Ing. Vladimír Krylov, Ph.D.

RNDr. Lucie Kubínová, CSc.
Výzkumné zaměření:
Zpracování a měření trojrozměrných obrazových dat se zaměřením na vývoj nových metod a počítačových implementací a aplikací v buněčné a vývojové biologii, zejména:
- analýza a zpracování dvoj- a trojrozměrných obrazových dat včetně vývoje nových algoritmů pro předzpracování, segmentaci a měření
- stereologické metody 1. a 2. řádu: studium rozptylu metod, vývoj nových metod a jejich softwarových implementací segmentace trojrozměrných obrazových dat
- trojrozměrné rekonstrukce s využitím automatické, poloautomatické a manuální
- aplikace metod zpracování a vyhodnocení obrazových dat při studiu buněčných komponent, např. jaderných struktur a endoplazmatického retikula
Zdrojem našich obrazových dat jsou obrazy získané konfokální, dvoufotonovou a elektronovou mikroskopií.
Témata:
Metody pro hodnocení prostorového uspořádání buněčných struktur.
Vývoj stereologických metod, metod prostorové statistiky a metod analýzy obrazu pro měření geometrických charakteristik druhého řádu, texturálních charakteristik a míry kolokalizace různých buněčných a jaderných struktur na základě dvojrozměrných a trojrozměrných
mikroskopických obrazů nasnímaných konfokálním mikroskopem.
Metody pro hodnocení vláknitých struktur.
Měření charakteristik vláknitých buněčných (endoplazmatické retikulum, cytoskelet) a tkáňových (kapilární síť) struktur včetně jejich délky, délkové hustoty, charakteristika nizotropie, prostorových a texturálních charakteristik, s využitím stereologických metod, metod prostorové statistiky a metod analýzy obrazu, aplikovaných na obrazy nasnímané konfokální a dvoufotonovou mikroskopií
Christian Lanctôt, Ph.D.
doc. MUDr. František Liška, Ph.D.
prof. MUDr. Václav Mandys, DrSc.
prof. MVDr. Jan Motlík DrSc.
1. Studium meiozy u savců jako modelu pro poznání obecných zákonitostí buněčného cyklu.
2. Studium diferenciace a de-diferenciace orgánově-specifických kmenových buněk u prasat a jejich modelové využití pro léčení míšního poškození.
Navrhovaná témata disertačních prací:
1. Aktivace kasein kinázy II v průběhu meitického zrání oocytů: biochemické a molekulárně-genetické studie.
2. Dediferenciace mezenchymálních kmenových buněk prasete v podmínkách in vitro a jejich použití pro transplantační studie.
doc. RNDr. Jana Pěknicová CSc.
Studium molekulárních mechanismů fertilizace. Analýza funkce proteinů savčích spermií během kapacitace, akrosomální reakce a vazbě spermie na glykoproteinový obal zona pellucida vajíčka pomocí biologických a biochemických metod. Analýza proteinů spermií zapojených do signální dráhy indukující kapacitaci a motilitu.
Význam povrchových a intra-akrosomálních proteinů v indukci kapacitace a hyperaktivace.
Signální dráha proteinů spermie zapojených do indukce motility.
Rozdíly v detekci vybraných proteinů lidských spermií s normálním a patologickým spermiogramem a vztah k reprodukci.
Vliv endokrinních disruptorů na fertilitu myší.
doc. MUDr. Miroslav Peterka, DrSc.
MUDr. Renata Peterková, CSc.
Myší dentice jako model pro studium časného vývoje epitelových struktur.
Vznik zubních vad u myší s genovými defekty.
Časný vývoj dentice u savců a jeho fylogenetické aspekty.
prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.
Mgr. Vít Pospíšil, Ph.D.
prof. Ing. Petr Ráb, DrSc.
prof. MUDr. David Sedmera, Ph.D. Vývoj převodního systému srdečního.
prof. MUDr. Karel Smetana DrSc. ml.
Aplikace glykobiologie ve vývojové a buněčné biologii. Studována je exprese endogenních lektinů a jejich glykoligandů v epitelové tkáni v normě a za patologických stavů, zejména u karcinomů. Sledovány jsou možné glykobiologické charakteristiky epitelových kmenových buněk ve vztahu k buněčné terapii a diagnostice.
Petr Svoboda PhD.

RNDr. Tereza Tlapáková Ph.D.

 

Hodnocení: spravovat