1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Preventivní medicína a epidemiologie


 Školitelé  Témata
 prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.  
 prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.  
 MUDr. Simona Arientová, Ph.D.  1. Epidemiologie a klinický management pacientů s bakteriemií   vyvolanou Staphylococcus aureus (SAB)
 2. Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí
 prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc.  
 RNDr. Pavel Bradna, CSc.  1. Vliv prostředí na dlouhodobou stabilitu adhezního spoje skloviny   a výplňových materiálů
 2. Vliv povrchových úprav a typu adhezního systému na pevnost   spoje mezi různými typy výplňových materiálů
 RNDr. Milena Bušová, CSc.  1. Výskyt vybraných patogenních agens v odpadních vodách a jejich potenciální riziko pro zdraví člověka.
 2. Výskyt farmak a dalších hormonálně aktivních látek ve vodách a jejich vliv na zdraví člověka.
 3. Occurence of selected xenobiotics in waters and options for the prevention of their damage to human health.
 4. Occurrence of selected infectious agents in water and options for the prevention of their risk to human health.
 doc. MUDr. Alexander Martin Čelko, CSc.  1. Surveillance úrazů se zaměřením na rizikové skupiny populace
 2. Epidemiologie a prevence úrazů seniorů
 3. Analýza rizikových faktorů zhoubného novotvaru pankreatu
 prof. MUDr. Milena Černá, DrSc.  Biologické monitorování expozice populace toxickým   látkám z prostředí – analýza dat, referenční hodnoty,  interpretace výsledků, možné zdravotní účinky např. kovy  – olovo, kadmium, rtuť; persistentní chlorované organické  látky – PCB, chlorované pesticidy, expozice genotoxickým  faktorům sledovaná pomocí cytogenetické analýzy)
 MUDr. Jana Dáňová, Ph.D.  
 prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.  
 JUDr. Ondřej Dostál PhD., LL.M.  
 MUDr. Petr Dušek, Ph.D.  
 doc. MUDr. Dana Göpfertová, CSc.  1. Analýza dlouhodobých trendů nemocí, včetně vyhodnocení   ekonomických dosahů.
 2. Strategie očkovacích programů.
 3. Nákazy nově se objevující a znovu zavlečené
 prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.  
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. Prevalence nediagnostikovaných komorbidit u pacientů s obezitou a jejich ovlivnění různými léčebnými intervencemi včetně stanovení prediktorů úspěšnosti jednotlivých léčebných přístupů
 MUDr. Tomáš Hanzelka, Ph.D.  
 MUDr. Lucie Himmlová, CSc.  
 MUDr. Ivana Holcátová, CSc.  1. Nádorová epidemiologie/ Cancer epidemiology
 2. Zdravotní důsledky pobytu v budovách/ Indoor environment   health consequences
 prof. MUDr. Tomáš Honzík, Ph.D.  
 MUDr. Eva Horová, Ph.D.  1. Využití technologií u pacientů s diabetes mellitus při tělesné   aktivitě
 2. Kontinuální monitorace glykémie u pacientů s diabetes mellitus a   s metabolickým syndromem při tělesné aktivitě
 3. Vztah glykémie, srdeční frekvence a dalších parametrů   fyziologických funkcí při tělesné aktivitě
 4. Změny parametrů fyziologických funkcí a glykémie při   vrcholovém sportu
 doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA  Pracovní lékařství, nemoci z povolání, fyzikální faktory působící na zdraví, hyperbarická medicína a oxygenoterapie, hodnocení vlivů působících na zdraví v pracovním prostředí, prevence vzniku a rozvoje profesionálních onemocnění
 Mgr. Marta Chanová, Ph.D.  
 MUDr. Hana Kolářová, Ph.D.  
 MUDr. Bohdan Kousal, Ph.D.
 prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.  1. Epidemiologie a prevence užívání tabáku a nikotinu
 2. Klinické souvislosti užívání tabáku a nikotinu – týká se všech   oborů medicíny.
 3. Léčba závislosti na tabáku – prevence desítek nemocí
 MUDr. Jan Krátký, Ph.D.  
 doc. PhDr. Eva Křížová, PhD.  1. Podpora zdraví seniorů
 2. Nová rizika současného životního způsobu
 3. Kvalita života ve vztahu ke zdraví (Health-related quality of life)
 4. Reformy zdravotnictví – srovnávací studie vybraných aspektů
 MUDr. Pavla Křížová, CSc.  
 MUDr. Josef Kučera, Ph.D.  
 prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.  
 prof. MUDr. Petra Lišková, MD, Ph.D.
 doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.

 1. Biologická podstata autismu u dětí - vybrané případy autismu   jako projev dědičných poruch metabolismu, jejich časná diagnostika
 2. Časné projevy a diagnostické algoritmy mitochondriálních   onemocnění u dětí

 MUDr. Ladislav Machala, Ph.D.
 MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA
 1. Kontaktní alergie a profesionální dermatózy
 2. Epidemiologie akné
 3. Epidemiologie kožných chorob se zaměřením na kožní tumory u   pacientů po transplantaci solidního orgánu
 4. Epidemiologie výskytu psoriázy u české populace
 doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
 MUDr. David Marx, Ph.D.
 prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
 Výskyt obezity a přidružených onemocnění v ČR
 RNDr. Vratislav Němeček, CSc.
 RNDr. Eva Nohýnková, Ph.D.
 MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
 prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
 1. Variabilita markerů zánětu a markerů oxidačního stresu v kondenzátu vydechovaného vzduchu, krvi a moči u pneumokonióz, studium korelace těchto markerů s plicními funkcemi, radiologickým nálezem, dalšími individuálními i environmentálními faktory.
 2. Význam akustické rinometrie a rinomanometrie u osob s alergickými nemocemi dýchacích cest.
 3. Výskyt maligního mezoteliomu ve vztahu k profesionální a environmentální expozici.
Studium vlastností chemických látek vyvolávajících korozívní poškození GIT.
 doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D.
 1. Osudy specifických podskupin nemocných se srdečním selháním
 2. Dlouhodobé osudy nemocných s akutním srdečním selháním a   se srdečním selháním s normální ejekční frakcí
 RNDr. Štěpán Podzimek, Ph.D.
 prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.
 1. Prevence nežádoucích účinků kovů z dentálních materiálů
 2. Kovy jako rizikový faktor v implantologii
 3. Imunologické ukazatele u pacientů s intolerancí kovů
 doc. MUDr. Hana Provazníková, CSc.
 1. Obtížné životní situace dětí školního věku
 2. Fenomén emocionálního týrání a zanedbávání u dětí ve věku 14–15 let
 3. Zdravotní chování mládeže
 MUDr. Silvie Rajnochová Bloudíčková,   Ph.D.
 1. Nádorová onemocnění a transplantace ledviny
 2. Kardiovaskulární onemocnění a transplantace ledviny
 3. Transplantace ledviny u seniorů
 4. Transplantace ledviny u vzácných onemocnění
 MUDr. Dagmar Schneiderová, CSc.
 Kongnitivně-behaviorální přístupy ke snižování nadváhy
 MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
 doc. RNDr. Pavel Souček, CSc.
 1. Identifikace významných genetických faktorů u  sporadických   nádorů (prsu, tlustého střeva a slinivky).
 2. Vývoj modelových systémů pro studium molekulárních   mechanismů karcinogeneze.
 MUDr. Peter Szitányi, PhD.
 1. Nové možnosti diagnostiky celiakie u dětí
 2. Mentální anorexie, podvýživa a změny aminokyselinového spektra
 3. Bezlepková dieta u autismu u dětí - její dlouhodobý efekt
doc. MDDr. et MUDr. Jiří Šedý, Ph.D.
 Nové směry v orální medicíně
 MDDr. Romana Šindelářová, Ph.D. 1. Prevence demineralizace u ortodonticky léčených pacientů
2. Celostátní šetření stavu chrupu a potřeby ošetření dětí
3. Prevence vzniku ortodontických anomálií
 MUDr. Antonín Šípek, Ph.D.
 MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
 1. Okamžitá a kontinuální monitorace glukózy v prevenci akutních a   chronických komplikací diabetu
 2. Vztah glykemické variability a nových parametrů kompenzace k   riziku diabetických komplikací
 3. Účinnost a bezpečnost automatických systémů pro dávkování   inzulínu při fyzické aktivitě a při jiných zátěžových situacích
 MUDr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
 prof. MUDr. Vladimír Štich, Ph.D.
 doc. MUDr. Michal Tomčík, Ph.D.
 Arteroskleróza a kardiovaskulární riziko u vybraných revmatických   onemocnění

 prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.


 1. Hygiena a epidemiologie jako součást veřejného zdravotnictví
 2. Rizikové faktory pracovního a životního prostředí, analýza a   hodnocení rizik
 3. Prevence vzniku poškození zdraví z práce
 4. Posuzování zdravotní způsobilosti k práci, pracovně-lékařské   služby

 doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.
 Pohybová aktivita v sekundární prevenci komplikací aterosklerózy
 MUDr. Jana Tuková, Ph.D.
 1. Výskyt a možnosti sekundární prevence chronického plicního   postižení u předčasně narozených dětí
 2. Screening a možnosti prevence postižení respiračního systému u   dětí se systémovým onemocněním pojiva
 MUDr. Zuzana Vančíková, CSc.
 Epidemiologie, příčiny, diagnostika a léčba chronického kašle u dětí
 MUDr. Vladimír Volf, Ph.D.
 prof. MUDr. Michal Vráblík, Ph.D.
 prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
 prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D.
 1. Prospektivní studium dlouhodobých následků akutní intoxikace   metanolem ze strany oční sítnice a zrakového nervu
 2. Prospektivní studium dlouhodobých následků akutní intoxikace   metanolem ze strany centrálního a periferního nervového systému
 prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc.
 prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
 prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.
 doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Hodnocení: spravovat