1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Lékařská psychologie a psychopatologie


ŠKOLITEL TÉMATA
doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.    
1) Aplikace rTMS v léčbě duševních poruch a tinitu
2) Aplikace tDCS v léčbě duševních poruch (depresivní porucha, schizofrenie) a tinitu
3) Prediktory úspěšné biologické léčby duševních poruch
4) Cirkadiánní rytmy a duševní onemocnění (včetně využití aktigrafie, spánkové manipulace, fototerapie)
Mgr. Renáta Androvičová, Ph.D.
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. Traumatický stres a disociace, nelineární metody v psychofyziologii
MUDr. Jozef Buday, Ph.D. 1) Kombinace neurostimulačních metod (rTMS/EKT, tDCS/EKT)
2) Augmentace elektrokonvulzivní terapie (EKT)
3) Úprava parametrů EKT a její vliv na průběh léčby (zkrácení délky pulzu)
4) Biologické markery a predikce odpovědi u EKT 
5) rTMS  a spánek
MUDr. Jitka Bušková, Ph.D.
doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc.

MUDr. Pavel Doubek, Ph.D. Adjuvantní terapie jasným světlem u geriatrických pacientů s deliriem
doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D. Poruchy autistického spektra
Schizofrenie v dětství a adolescenci
Psychofarmakologie v dětství a adolescenci
prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
MUDr. Michal Goetz, Ph.D.
PhDr. PaedDr. Pavel Harsa, Ph.D.
Tématické okruhy: psychodiagnostika, psychoterapie, agresivita.
Měření a posuzování projevů afektivity u psychiatrických pacientů s hraniční poruchou osobnosti pomocí projektivních testů a dotazníků.
Diagnostika poruch myšlení u psychiatrických pacientů pomocí projektivních testů a specifických inventářů (dotazníků)

Mgr. et Mgr. Iveta Hocko Fajnerová, Ph.D.

1) Využití virtuální expoziční terapie v rámci kognitivně-behaviorální terapii úzkostných poruch a poruch OCD spektra
2) Neuronální podklad prostorové paměti a její poruchy
3) Využití ekologicky validních nástrojů ve virtuální realitě v diagnostice a rehabilitaci kognitivního deficitu a jejich aplikace v neuropsychiatrii
prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc.
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

Vliv lithia na Alzheimerovu chorobu
Genetika Alzheimerovy choroby

doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D. 1) Používání omezovacích prostředků v akutní psychiatrii. Důvody používání omezení v pohybu u nemocných umístěných na psychiatrickém oddělení. Jak vnímá omezení pacient, jak personál a jaké jsou důsledky pro další léčbu nemocného
2) Co vede k přerušení spolupráce v léčbě u nemocných se schizofrenií? Analýza důvodů relapsu u nemocných s psychózou. Hodnocení adherence v léčbě, monitorace nežádoucích účinků léčby.
3) Úzdrava ("recovery") nemocných se schizofrenií, zaměření na fungování nemocných po odléčení akutní ataky psychózy. Hodnocení důvodů pracovní neschopnosti /nezaměstnanosti/ nemocných s první a opakovanou atakou psychózy (schizofrenie). Stigma a self-stigma duševní nemoci.
4) Sledování rizika rozvoje parametrů metabolického syndromu u duševně nemocných. odlišení vlivů jednotlivých aspektů nemoci a léčby, tj. vlivu příznaků nemoci, snížené aktivity, druhu léku apod.
5) ECT - současný přehled, mezinárodní aspekty. Rizika a přínos této léčebné metody. používání u různých druhů psychických poruch. Speciální pozornost specifickým skupinám nemocných (starší pacienti, těhotenství, apod.). Etické aspekty. Stigma psychiatrie vlivem ECT. Ztvárnění ECT v médiích (filmu).
MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Klapilová, Ph.D.
MUDr. Jiří Koutek, Ph.D.

doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.   
PhDr. Martin Loučka, Ph.D.
prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.

Mgr. Hana Marková, Ph.D. 1) Neuropsychologické markery preklinického a prodromálního stadia Alzheimerovy nemoci.
2) Subjektivní kognitivní markery v diagnostice neurodegenerativních onemocnění ve stáří.
3) Validizace testů paměťové vazby pro časnou diagnostiku Alzheimerovy nemoci.
4) Validizace fatického protokolu pro diferenciální diagnostiku primárních progresivních afázií.
prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

1) Kognitivní a exekutivní funkce v kontextu akutní intoxikace a dlouhodobého užívání návykových látek
2) Preventivní a léčebné intervence v adiktologii

doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D.
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Výsledky léčby pacientů s poruchami příjmu potravy
Osobní charakteristiky obézních pacientů

doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D. 1) Psychofyziologické aspekty ženského orgasmu
2) Psychosexuální problémy neplodných párů
3) Vliv diabetes mellitus 1. a 2. typu na ženskou sexualitu
PhDr. Josef Pavlát, Ph.D.
Problematika rozvedených rodin
MUDr. Marek Páv, Ph.D., MBA 1) Predikce, prevence a intervence násilného jednání v akutní psychiatrické péči
2) Forenzní psychiatrie (měření efektivity stávajících léčebných programů, adaptace nových nástrojů hodnocení rizika násilného jednání, okrajové a minoritní forenzně psychiatrické subpopulace - ženy, děti a adolescenti, transgender osoby)
3) Efektivita pohybových programů a intervencí v oblasti metabolického zdraví u psychiatrické populace
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D. 1) Psychické procesy štěpení a disociace u schizofrenie a hraniční poruchy osobnosti
2) Syntetická metakognice u schizofrenie
3) Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče
4) Psychoterapie u závažných duševních onemocnění
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.
prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA

Standardizace psychodiagnostických metod
Psychometrie a psychodiagnostika v klinické praxi
Vývojová psychologie a psychopatologie
Forenzně psychologická témata

RNDr. Hana Ptáčková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
Afektivní a neurodegenerativní poruchy, především deprese a bipolární porucha, včasná a správná diagnostika, faktory ovlivňující výběr a efektivitu léčby, "measurement based care"
PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D.
PhDr. Karel Dobroslav Riegel, Ph.D.
PhDr. Mabel Virginia Rodriguez Manchola, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.

doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D. 1) Sdílené rozhodování o přiměřenosti péče u pacientů se závažným onemocněním (u různých skupin pacientů od neonatologie po geriatrii)
2) Implementace hodnotové anamnézy do výuky interní propedeutiky a vnitřního lékařství
3) Implementace principů obecné paliativní péče
MUDr. Antonín Šebela, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Výzkum spánku, Narkolepsie
Marek Šusta, Ph.D.

Mgr. Jaroslava Varella Valentová, Ph.D. 1) Partnerské preference a reálný výběr z mezikulturní perspektivy
2) Partnerský výběr u homosexuálních jedinců
doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D.
Biologické markery agresivního chování a poruch osobnosti
Martina Vňuková, MSc., Ph.D.
doc. MUDr. Martin Vyhnálek, Ph.D. 1) Časné neuropsychologické markery Alzheimerovy choroby a ostatních degenerativních onemocnění ve stáří
2) Časné neuropsychiatrické markery Alzheimerovy choroby a ostatních degenerativních onemocnění ve stáří
3) Biomarkery kognitivního postižení ve stáří
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

1) Ženy a pornografie
2) Schopnost koncentrace pozornosti během sexuálního styku a orgastická schopnost u žen
3) Jak ženy reagují na konzumací pornografie u svých partnerů
4) Vliv konzumace alkoholu na sexuální vzrušivost a orgastickou schopnost u žen
5) Vliv konzumace alkoholu na sexuální vzrušivost a orgastickou schopnost u mužů
6) Rozdíly v sexuálním chování a v postojích mezi dobře a méně sexuálně vzrušivými ženami
7) Prediktory úspěšné sexuální adaptace na menopauzu

Simon Weissenberger, Ph.D.
doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D. neurodegenerativní onemocnění (zejména demence)
pedopsychiatrie
doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.
Měření a posuzování agrese pomocí psychodiagnostických metod

 

Hodnocení: spravovat