1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Lékařská biofyzika


ŠKOLITEL TÉMATA
prof. RNDr. Evžen Amler, CSc.
1. Příprava arteficiálních chrupavek.
2. Struktura a dynamika ATP-vazebního místa Na1K-ATPázy.
3. Vazebná místa pro ATP s vysokou a nízkou afinitou: jejich lokalizace na a-podjednotce Na1K-ATPázy.
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
1. Akustika rázových vln
2. Fyzika vysokých nanosekundových výkonů
3. Aplikace fyziky v gastroenterologii
prof. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.
PET v diagnostice dětských lymfomů
PET/CT u karcinomu prsu
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.
1. Kontrola kvality mamografie v České republice. Optimalizace zajištění radiační ochrany a programu kontroly kvality mamografie v mamografickém screeningu.
2. Využití analýzy dynamické MR mamografie v onkologické praxi
Mgr. Monika Dezortová., Ph.D. 1. Diagnostika pomocí 1H MR spektroskopie in vivo
2. Metabolismus jater v MR obraze a spektru
MUDr. Karel Dvořák, Ph.D. 1. Ultrazvuková elastografie jater v predikci komplikací jaterní cirhózy a potrální hypertenze
2. Užití moderních sonografických metod ve screeningu nealkoholové steatózy jater
3. Ultrazvuková elastografie jater ve screeningu jaterní fibrózy
doc. MUDr. Zdenka Gašová, CSc.
Ing. Milan Hájek, DrSc.
1. 31P a 1H MR spektroskopie lidských orgánů in vivo.
2. MR mikroskopie a její aplikace.
3. Analýza T2 a T1 MR obrazů
Mgr. Vít Herynek, Ph.D.
Zobrazování magnetickou rezonancí
In vivo molekulární a buněčné zobrazování
doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Peroperační použití destrukčních metod u inoperabilních tumorů.
Sledování účinnosti nechirurgických metod solidních nádorů.
RNDr. Marek Chmelík, Ph.D.
doc. MUDr. Václav Janík, CSc.
Obecná radiologie,Radiační hygiena, Ultrazvuk, Intervenční vaskulární a nevaskulární radiologie, Uroradiologie, Játra a biliární trakt, GIT, Vertebroplastika, Biliární intervence
doc. RNDr. Otakar Jelínek, CSc. Fyzika molekulárních a biologických struktur
doc. MUDr. Roman Jirák, CSc.

doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.

prof. RNDr. Hana Kolářová, CSc.

doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. 1. Korelace dávkové distribuce protonové radioterapie a efektivity a toxicity u nádorů CNS
2. Klinická aplikace protonové radioterapie u karcinomu prsu se zaměřením na kardiotoxicitu a kosmetické efekty
3. Klinická aplikace protonové radioterapie ve stereotaktických režimech - korelace dávkové distribuce a efektivity a toxicity 
MUDr. Jozef Kubinyi, Ph.D.
1. Scintigrafické metody v diagnostice adenomů parathyroidey.
2. Tomografická scintigrafie myokardu (GSPECT/CT) – význam u různých kardiálních i nekardiálních onemocnění.
3. Využití hybridního zobrazování v nukleární medicíně.
prof. MUDr. Pavel Kuna, DrSc.
1. Využití neinvazivního laseru v ordinaci praktického lékaře.
2. Možnosti léčby onemocnění pohybového aparátu pomocí neinvazivního laseru a elektroléčby v ordinaci praktického lékaře.
3. Místo fyzikální léčby v primární praxi.
4. Moderní radiop rotekce.
doc. MUDr. Karel Kupka, CSc. 1. Scintigrafické metody v neurologii a psychiatrii
2. Objektivizace a kvantifikace vyšetření emisní tomografií
MUDr. Jaroslava Kymplová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Ing. Lukáš Lambert, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Lánský, DrSc.
Teoretický popis a analýza neuronové aktivity.
doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D.
doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D. Predikce úspěšnosti předoperační chemoradioterapie u karcinomu jícnu
doc. Ing. František Lopot, CSc. Impedometrické vyhodnocování stavu hydratace u pacientů s poruchou renálních funkcí.
prof. MUDr. RNDr. Petr Maršálek, Ph.D.
1. Kódování v centrálním nervovém systému-matematické modelování.
2. Hodgkin-Huxleho rovnice.
3. Redukované modely neuronù
prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc.
1. Terapeutické možnosti v prvé fázi nemoci z ozáření.
2. Objektivizace změn svalového tonu pánevního dna z hlediska biomechaniky.
3. Morfologické a funkční změny ve tkáních navozené laserem na úrovni molekulární biologie.
4. Lékařské zabezpečení postižených při radiačních nehodách.
prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Studium vztahů mezi strukturou a funkcí 14-3-3 proteinů a jejich komplexů.
MUDr. Miloslav Pála, Ph.D.
doc. RNDr. Pavla Poučková, CSc.
1. Ftalocyaniny - fotosensibilizátory pro foto dynamickou terapii nádorů.
2. Možnosti využití biodozimetrie při diagnostice radiačního nebo toxického poškození organizmu.
3. Postiradiační fibrotizující procesy v experimentu.
prof. MUDr. Miloslav Roček, CSc.

prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D.

1. Přímá dozimetrie in vivo u paliativní radioterapie "half body irradiation" u pacientů s mnohočetnými metastázami do skeletu.
2. Nestandardní frakcionační režimy - vyhodnocení pozdních efektů radioterapie.
prof. MUDr. Zdeněk Seidl, CSc.
Neuroradiologie, neurologie, magnetická rezonance
doc. MUDr. Ing. Daniel Smutek, Ph.D. Metody umělé inteligence v diagnostice z medicínských obrazů.
Texturní analýza sonografického obrazu ledvin ve vztahu k diagnostice glomerulonefritid
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. 1. Analýza a matematické modelování sonografické textury tuku u metabolických onemocnění.
2. Matematické modelování metabolických a hormonálních změn při změnách hmotnosti.

prof. MUDr. Martin Šámal, DrSc.

1. Výpočetní zpracování diagnostických obrazů
2. Porovnání diagnostické výtěžnosti různých zobrazovacích metod
3. Faktorová analýza obrazových sekvencí v lékařské diagnostice
doc. Ing. Miloslav Špunda, CSc. Zdravotnická informatika
Výpočetní technika a
základy programování
Databázové a informační systémy
doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. 1. Využití metody funkčního MR zobrazování (fMRI) ke studiu mozkového „default modu“ modifikací podmínek blokového schématu stimulace.
2. Měření fMRI různými metodami (BOLD, ASL, VASO, DNS) a srovnání těchto metod z hlediska jejich závislosti na interindividuálních variacích.
3. Kvantifikace kinetiky mykardu z dynamických MR obrazů, naměřených s vysokým prostorovým a časovým rozlišením.
prof. MUDr. Manuela Vaněčková, Ph.D. Monitorace roztroušené sklerózy mozkomíšní pomocí magnetické rezonance (volumometrie, měření atrofie, relaxometrie)
Mgr. David Větvička, Ph.D. 1. Teranostické nanosondy pro transport léčiv, monitoring onemocnění a precisní obrazem-naváděnou chirurgii.
2. Drug delivery nosiče jako nanovakcíny pro synergickou imunoterapii solidních nádorů.
3. DNA/mRNA imunoterapie solidních nádorů - restartování protinádorové imunitní odpovědi.
4. Cílený transport agonistů Toll-like receptorů (TLR) a modulace nádorového mikroprostředí.
5. Překonání imunosupresivního charakteru nádorového mikroprostředí pomocí terapie zaměřené na repolarizaci nádor asociovaných makrofágů.
RNDr. Viktorie Vlachová, Ph.D., DrSc. 1. Studium funkce a struktury iontových kanálů aktivovaných bolestivými chemickými a fyzikálními podněty
2. Buněčné a molekulární mechanizmy nocicepce
Bližší informace: http://www2.biomed.cas.cz/d331/cz/studies_cz/pgs_cz.html

prof. MUDr. Petr Vlček, CSc.

Optimalizace dávek při radiojodové léčbě nemocných s uzlinovým a metastatickým postižením karcinomem štítné žlázy.
Hodnocení zobrazovacích modalit sonografie vs. scintigrafie při výpočtu individuální aktivity radiojodu u pacientů s diferencovaným karcinomem štítné žlázy
MUDr. Jana Votrubová, CSc. Využiti ultrasonografie v detekci trombozy centrálních žil u dialyzovaných pacientů
doc. Ing. Jana Vránová, CSc.
RNDr. Martin Zápotocký, Ph.D. Analýza a modelování rytmické aktivity v neuromuskulární soustavě
Stochastic dynamics in olfactory signal transduction and development
Mgr. Jan Zeman, Ph.D. 1. Rázové vlny a jejich využití pro sonoporaci
2. Studie vlivu rázových vln na tukovou tkáň
3. Detekce a analýza zvuků dutiny břišní pro klinické využití

RNDr. Friedo Zölzer, Ph.D.

Biodozimetrie pomoci průtokové cytometrie
Biodozimetrie po působení kombinovaných chemických a fyzikálních faktorů
MUDr. David Zogala, Ph.D. 1. Využití metod nukleární medicíny v diagnostice nádorových a zánětlivých onemocnění
2. Kvantifikace a strojová analýza obrazu v nukleární medicíně 
3. Využití inovativních terapeutických a diagnostických radiofarmak v nukleární medicíně 

 

Hodnocení: spravovat