1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Imunologie


ŠKOLITEL TÉMATA
RNDr. Ladislav Anděra, CSc.
Studium mechanismu a regulace signalizací z receptorů smrti z rodiny TNFR, zejména pak z receptorů pro cytotoxický ligand TRAIL, analýza potenciálních praktických aplikací těchto signalizací pro nádorovou terapii. Charakterizace role adapterového proteinu Daxx v regulaci transkripce a apoptózy
RNDr. Jiřina Bártová, CSc.
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.
Studium biologie dendritických buněk (DC), zejména ve vztahu k protinádorové imunitě, imunodeficiencím i autoimunitním reakcím. Analýza imunologických parametrů nádorového mikroprostředí. Využití DC pro imunoterapii zbytkové nemoci u vybraných onkologických pacientů.
prof. RNDr. Karel Bezouška, DrSc.
RNDr. Martin Bilej, DrSc. Srovnávací imunologie. Antimikrobiální imunita u annelid, receptory pro rozpoznávací vzory (pattern recognition receptors) a ekoimunita u bezobratlých
Mgr. Tomáš Brdička, Ph.D. Přenos signálu povrchovými receptory leukocytů, zejména se zaměřením na funkci transmembránových adaptorových proteinů a protein tyrozin kináz a fosfatáz. Poruchy v receptorové signalizaci leukocytů u pacientů s běžným variabilním imunodeficitem
prof. MUDr. Jan Bubeník, DrSc.
prof. MUDr. Marie Černá, DrSc. Studium molekulárních mechanizmů genetické predispozice k autoimunitním chorobám se speciálním zaměřením na HLA systém. Výzkum v oblasti epigenetických regulací, analýza role metylace DNA a modifikace histonů u HLA alele II. třídy
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. Studium buněčných a molekulárních mechanismů specifické imunitní reakce s důrazem na antigenní presentaci s využitím modelu MHCII - EGFP myši. Výzkum v oblasti interakce patogen hostitel, vlivu sekundárních metabolismů hub a bakteriíí na buněčnou fysiologii, spolupráce při vývoj nových sond pro in vivo in situ detekci buněčných populací
Mgr. Peter Dráber, Ph.D
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
Studium molekulárních mechanismů signální transdukce se zaměřením na časné aktivační děje u žírných buněk po vazbě antigenu na IgE a jeho receptor. Výzkum v oblasti úlohy membránových mikrodomén při buněčné aktivaci a topografie signálních molekul na plasmatické membráně. Výzkum nových signálních molekul
RNDr. Karel Drbal, PhD.
MUDr. Anna Fišerová, CSc.

prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc.
Studium buněčných a molekulárních mechanismů specifické imunitní reakce. Výzkum v oblasti kmenových buněk a jejich léčebného potenciálu, nanotechnologií, imunity v oku a analýza role buněk a cytokinů regulujících transplantační imunitu.
prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. Studium struktury a funkce povrchových receptorů leukocytů, zvláště s ohledem na jejich signalizační vlastnosti
doc. RNDr. Jiří Hrdý, Ph.D.

1) Vliv dysbiózy na proporční a funkční charakteristiky jednotlivých subpopulací neutrofilů / The role of dysbiosis on proportional and functional characteristics of particular neutrophil subsets
2) Role neutrofilů ve zdraví a nemoci
/ Role of neutrophils in health and disease

prof. RNDr. Ilona Hromadníková, Ph.D. Vývoj nových neinvazivních diagnostických metod na bázi fetálního mikrochimérismu - přítomnosti fetálních nukleových kyselin a buněk plodu v periferní krvi a tkáních matky. Nové markery leukemických blastů (zejména proteiny tepelného šoku) a jejich využití v imunoterapii, studium patogeneze komplikací transplantace hematopoetických kmenových buněk (zejména reakce štepu proti hostiteli)
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D. In vitro detekce virus specifických T lymfocytů u pacientu po transplantaci kmenových buněk krvetvorby metodou polychromatické průtokové cytometrie. Immunofenotypizace lymfocytů při imunodeficienci. Cytometrie v hematologické diagnostice. Význam a signální zapojení molekul akutních lymfoblastických leukémií metodou proteinových arrays.
RNDr. Vladimír Kořínek, CSc. Molekulární mechanismy signální dráhy Wnt v savčích buňkách a ve vybraných modelových organismech. Úloha signalizace Wnt při řízení diferenciace různých buněčných typů v průběhu ontogenese. Charakterizace patologických jevů souvisejících s nefyziologickou aktivací dráhy Wnt v lidských a myších nádorech
MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
doc. Marie Lipoldová, CSc. Genetická a funkční analýza genů, které kontrolují imunitní reakce, a studium jejich vztahů k infekčním, alergickým a nádorovým reakcím
MUDr. Helena Marečková, CSc.
RNDr. Mgr. Petra Procházková, Ph.D.
prof. MUDr. Ludmila Prokešová, CSc.
RNDr. Radka Roubalová, Ph.D.

1) Účast autoimunitních mechanizmů na neuropsychitrických onemocněních v souvislosti se střevním mikrobiomem.
2) Komunikace na ose mikrobiom-střevo-mozek s důrazem na imunitní systém.

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Vývoj aktivně a pasivně směrovaných polymerních léčiv určených pro protinádorovou terapii, in vitro a in vivo modely nádorových onemocnění, imunofarmakologie, imunoterapie, protinádorová imunologie, účast Treg v regulaci protilátkové odpovědi, biokompatibilita a imunokompatibilita syntetických materiálů určených k náhradě tkání/orgánů
RNDr. Ing. Daniel Sánchez, Ph.D.
Mgr. Zuzana Reiss, Ph.D.
prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. Regulační mechanizmy přirozené imunity (zejm. studium interakcí mononukleárních fagocytů a epiteliálních buněk). Úloha cytokinů a humorální odpovědi při rejekci alotransplantátu. Transplantační tolerance. Subpopulace monocytů a makrofágů. Protizánětlivé účinky polyketidových antibiotik. Dynamika tvorby chemokinů při transplantačních reakcích. Klinická imunologie/alergologie
prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
Klinická imunologie (imunopatologické stavy, diagnostika a léčba imunodeficitních a autoimunitních onemocnění).
Imunodeficience (vývoj imunitního systému, imunita u dětí se syndromem diGeorge,poruchy vrozené imunity). Autoimunita a „autoinflammatory syndromes“.
RNDr. Petr Šíma, CSc.
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. Nádorová imunologie, biologie dendritických buněk, imunologie nádorových onemocnění, imunoterapie nádorových onemocnění pomocí dedritických buněk.
prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D.
Studium buněčných mechanismů vzniku zejména diabetu 1.typu. Výzkum je koncipován s ohledem na praktické využití výsledku pro predikci a prevenci diabetu 1.typu.
MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D. Imulogické aspekty mužské infertility.
prof. MUDr. Helena Tlaskalová Hogenová, DrSc.

doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc.
Studium buněčných a molekulárních mechanismů přirozené a adaptivní imunity uplatňujících se u potravinových alergií a u autoimunitních onemocnění, se zaměřením na reakce probíhající v gastrointestinálním traktu u pacientů i v experimentálním modelu; charakterizace a izolace autoantigenů a potravinových alergenů, a analýza jejich vlastnosti a interakci s buňkami přirozené imunity, epitelovými buňkami a T lymfocyty a jejich ovlivnění bakteriálními komponentami a dietou
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
Klinické a laboratorní aspekty idiopatických zánětlivých myopatií. Účast autoprotilátek v patogenezi systémových onemocnění, jejich diagnostický význam. Terapeutické aspekty biologické léčby u systémových onemocnění.

 

Hodnocení: spravovat