1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Fyziologie a patofyziologie člověka


ŠKOLITEL TÉMATA
Anděl M. prof. MUDr. DrSc.

Sekrece inzulínu, diabetes mellitus 2. typu a svalový metabolismus
Autoimunita a diabetes mellitus
Přísun živin a sekrece inzulínu
Neuroendokrinní vztahy a příjem živin

Andrés Cerezo L., Mgr. Ph.D.
Angerová I., MUDr., Ph.D., MBA
Arenberger P. prof. MUDr. DrSc.

1. Faktory ovlivňující pigmentové projevy na kůži
2. Etiopatogenetické aspekty psoriázy

Aschermann M. prof. MUDr. DrSc.
Fyziologie a patofyziologie člověka
Bačáková L. MUDr. CSc.

Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace hladkých svalových buněk cévní stěny vevzniku a rozvoji vaskulárních onemocnění
Integrace endotelových a hladkých svalových buněk cévní stěny se syntetickými polymeryvyvíjenými pro transplantační medicínu
Interakce osteogenních a cévních buněk s kompozitními uhlíkovými materiály s možným využitím v ortopedii a stomatologii

Balík Martin MUDr. Ph.D.

Bečvář R. doc. MUDr. CSc.

1. Studium patogenetických faktorů systémové sklerodermie na molekulární úrovni
2. Ukazatele aktivity systémové sklerodermie

Bělohlávek Jan, MUDr., Ph.D.

1. Technické aspekty a pokročilé zpracování dat v experimentální a klinické kardiologii
2. Poresuscitační funkce srdce a mozku, vliv léčebné hypotermie a dalších intervencí
3. Vliv mimotělní membránové oxygenace (ECMO) a dalších mechanických srdečních podpor na kontraktilní funkci myokardu a oxygenaci mozku a mikrocirkulaci

Bendlová Běla, doc., RNDr., CSc.

1. Patofyziologické mechanismy u komplexních endokrinních onemocnění (syndrom polycystických ovárií, diabetes 2. typu, textační diabetes, obezita)
2. Patofyziologie nádorů štítné žlázy – od genetiky ke klinickým projevům

Betka J. prof. MUDr. DrSc.

1. Patofyziologie řeči
2. Patofyziologie dýchacích a polykacích cest
3. Patofyziologie baze lební

Bláha Jan, MUDr., Ph.D. Endokrinologie v intenzivní péči
Bortlík Martin, MUDr., Ph.D.

1. Prediktory krátkodobé a dlouhodobé odpovědi na biologickou léčbu idiopatickýchstřevních zánětů
2. Účinnost a bezpečnost medikamentózní léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy v graviditě
3. Faktory ovlivňující adherenci pacientů s idiopatickými střevními záněty k medikamentózní léčbě a její vliv na průběh IBD

Brodská Helena, MUDr. Ph.D. Patofyziologie sepse- možnosti biochemické monitorace, markery systémového zánětu

Mikronutrienty

Výživa a metabolizmus u kritický nemocných

Brůha R. doc. MUDr. CSc.

Farmakologické ovlivnění portální hypertenze a vztah k jejím komplikacím

Bulvas M. doc. MUDr. CSc.

Význam heterokolaterálního oběhu u nemocných s klinicky významnou ischemií dolních končetin a zkoumání faktorů, ovlivňujících jeho úroveň

Bürgelová M. MUDr. Ph.D.
Bytešník J. MUDr. CSc.
Cetkovský P. doc.MUDr.Ph.D.
Ciferská Hana, MUDr., Ph.D.

Význam toll-like receptorů v patogenezi autoimunitních onemocnění (postižení u systémového lupus erythematodes a vybraných typů vaskulitid)

Cinek O. MUDr. Ph.D.
Cífková R. MUDr. CSc.

Cvachovec prof. MUDr. CSc.
Využití tromboelastografie v klinické medicíně
Čertíková - Chábová Věra, MUDr., Ph.D.

Červenka L. doc. MUDr. CSc.
Červinka P. doc. MUDr. Ph.D.
Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu
Češka R. prof. MUDr. CSc.
Čihák R. MUDr. CSc.

Diagnostika a nefarmakologická léčba arytmií katetrizační ablace fibrilace síní

Doležalová P. doc. MUDr. CSc.

Cévní postižení u dětských revmatických onemocnění
Faktory určující aktivitu a poškození u revmatických onemocnění provázených vaskulitidou
Nové léčebné postupy u dětských revmatických onemocnění

Drastich Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

1. Preprimární a primární prevence krvácení z jícnových varixů
2. Etiopatogenetické mechanismy ulcerózní kolitidy u pacientů s primární sklerozující cholangoitidou
3. Markery efektivity léčby nemocných s idiopatickými střevními chorobami

Driák D. MUDr. Ph.D.

Duška F. MUDr. Ph.D.
Dušková Michaela, MUDr. , Ph.D.
Změny hladin neuroaktivních steroidů za různých situací
Dyr J. E. prof. Ing. DrSc.

Biochemie bílkovin krevní koagulace, především fibrinogen a fibrin, von Willebrandůvfaktor, faktor VIIa, tkáňový faktor
Trombotická trombocytopenická purpura, vonWillebrandův faktor a jeho depolymeráza
Studium molekulárních defektů krevních destiček u vybraných skupin nemocných
Funkční biochemie krevní destičky ve vztahu k oxidačnímu stresu

Feyereisl J. doc. MUDr. CSc.
Filková Mária, MUDr., Ph.D.
Význam miRNA v patogenezi revmatických onemocnění a jejich potenciální využití v diagnostice a terapii
Filová E. Mgr. Ph.D.

1) Studium mechanismů interakce buňka-buňka na materiálech pro tkáňové inženýrství
2) Studium diferenciace kmenových buněk a jeho ovlivnění mechanickým zatěžováním pro využití v tkáňovém inženýrství cév a chlopní
3) Studium procesu osteogenní diferenciace kmenových a kostních buněk na bioaktivních umělých materiálech

Franěk M. doc. MUDr. Ph.D.
Gregor P. prof. MUDr. DrSc.

Hibernovaný a omráčený myokard
Hypertrofické kardiomyopatie - patogenetické aspekty
Hojení infarktu myokardu

Hahn A. doc. MUDr. CSc.

Posturografie a využití vizuovestibulospinální bio-feed backu v léčbě poruch rovnováhy
Terapie tinnitu neinvazivním laserem

Hainer V. doc. MUDr. CSc.
Hájek Z. prof. MUDr. DrSc.
Halaška M. prof. MUDr. DrSc.

Antibiotické krytí rozsáhlých porodních poranění
Inkontinence moči a stolice v souvislosti s těhotenstvím a porodem
Porovnání účinnosti a podílu komplikací mezi nejnovějšími chirurgickými metodami léčby stresové inkontinence
Poruchy anatomie a funkce konečníku a jeho sfinkteru v souvislosti s porodem
Kvalita života po léčbě zhoubných onemocnění ženského genitálu

Haluzík M. doc. MUDr. DrSc.

Význam tukové tkáně a její endokrinní funkce při vzniku a rozvoji inzulinové rezistence a diabetu 2. typu, možné farmakologické ovlivnění
Experimentální modely obezity a lipoatrofie jako klíč k poznání etiopatogenezy a možností léčby inzulinové rezistence a diabetu 2. typu

Hampl V. prof. RNDr. DrSc.


Hána V. doc. MUDr.CSc.
Hypotalamo-hypofyzární dysfunkce za různých patologických stavů
Hanuš T. prof. MUDr. DrSc.
Havránek Štěpán, MUDr., Ph.D.
Herget J. prof. MUDr. DrSc.

Studium reaktivity plicních cév při plicní hypertensi na isolovaných perfundovaných plicích potkana.
Studium fysiologie regulace isolovaných periferních plicních cév.
Regulační vliv NO a jiných radikálů na periferní plicní cévy.

Hill Martin, Ing., DrSc.

Biosyntéza a transport neuroaktivních steroidů v těhotenství
Úloha neuroaktivních steroidů v patogenezi poruch CNS
Úloha plancentárních oxidoreduktáz a aldoreduktáz v těhotenství a při porodu

Holaj R. MUDr. CSc.

Strukturální změny myokardu u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Morfologické cévní stěny u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Analýza sonografického obrazu cévní stěny

Holub M. doc. MUDr. Ph.D.

Strukturální změny myokardu u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Morfologické cévní stěny u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Analýza sonografického obrazu cévní stěny

Homolka J. prof. MUDr. DrSc.
Horák J. MUDr. CSc.

Nové možnosti diagnostiky a léčby akutních koronárních syndromů: Markery včasné detekce akutních koronárních syndromů, prevence repefuzního poškození po akutním infarktu myokardu, minimalizace poškození funkce levé komory, buněčná léčba akutního infarktu myokardu

Hoskovec D., doc. MUDr. Ph.D.
Hradec J. prof. MUDr. CSc.
Hrušková Z. MUDr. Ph.D.
Hucl Tomáš, MUDr., Ph.D.


Chaloupecký V. prof. MUDr. CSc.
Chalupa P. prof. MUDr. CSc.

Buněčné a imunoregulační mechanismy u infekčních chorob se zaměřením na virové hepatitidy

Jančová E. MUDr. CSc.
Jandová Kateřina, MUDr. Ph.D.
Janota Jan, doc. MUDr. Ph.D.
Jansa Pavel, MUDr., Ph.D.

1. Vztah reperfúze plicních cév po akutní plicní embolii k rozvoji chronické tromboembolické plicní hypertenze
2. Vztah akutní vazoreaktivity k výskytu reziduální plicní hypertenze po endarterektomii plicnice u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí

Ježková Jana, MUDr. Ph.D.
Jirkovská A. doc.MUDr. CSc.
Patofyziologické aspekty syndromu diabetické nohy
Jiruška Přemysl, MUDr. Ph.D.
Jiskra J. MUDr. Ph.D.

Klinické a laboratorní aspekty buněčných a humorálních imunoregulačních mechanismů u vybraných orgánově specifických autoimunit a některých malignit

Jonášová Anna, MUDr. Ph.D. Akutní myleoidní leukemie ve stáří, specifické rysy, patogeneze, role mutací a porušené DNA

Vztah patogeneze myelodysplastického syndromu k poruchám mikroprostředí kostní dřeně

Klonální změny, vývoj a role mutací u myelodysplastického syndromu a akutní leukemie.

Nové pohledy na protinádorovou imunitu u myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie.
Jurčovičová J. Ing. CSc.
Kalousová Marta, prof. MUDr., Ph.D.
Kančeva Radmila, doc. MUDr. CSc.
Karetová D. doc. MUDr. CSc.

Kasal P. doc. MUDr. CSc.
Kautzner J. prof. MUDr. CSc.

1. Elektroanatomické mapování levé komory srdeční: srovnávací studie fyziologického a porušeného nitrokomorového vedení vzruchu
2. Elektromagnetické mapování levé komory srdeční: Analýza porušeného vedení vzruchu unemocných po infarktu myokardu a význam pro navigaci katetrizační ablace
3. Srovnávací studie invazivního a neinvazivního vyšetření senzitivity baroreflexu u zdravých a u nemocných po infarktu

Kittnar O. prof. MUDr. CSc.

1. Model elektrických a mechanických vlastností myokardu.
2. Identifikace celkových a ložiskových ischemických změn z elektrického pole srdečního.
3. Hodnocení funkčního stavu kardiopulmonálního systému

Klener Pavel, MUDr., Ph.D.

Kment M. doc. MUDr. CSc.

l. Metabolismus glutaminu ve vztahu ke střevní propustnosti u Crohnovy choroby.
2. Změny koncentrace diacylglycerolu ve stolici a střevní sliznici a kinetika proliferace střevního epitelu u osob s kolorektálním karcinomem a u osob s adenomovými polypy tračníku

Kofránek J. MUDr. CSc.

Fyziologické regulační systémy v normě a patologii
Modelování biomedicínckých systémů

Kohout Pavel, doc. MUDr. Ph.D.
Kolář F. prof. RNDr. CSc.
Kolář P. doc. Paedr.

Kořínek Josef, MUDr., Ph.D.

Kovárník Tomáš, MUDr., Ph.D.

Kozler Petr, doc., MUDr., Ph.D.
Krofta L. MUDr. CSc.
Prenatální diagnostika
Kršek M. doc. MUDr. CSc.

Změny v působení hormonů na tkáňové a systémové úrovni u endokrinologických a metabolických onemocnění.

Kubánek Miloš, MUDr., Ph.D.

1. Nové metody pro studium etiopatogeneze kardiomyopatií
2. Genetika kardiomyopatií
3. Individualizace léčby u nemocných s chronickým srdečním selháním

Kubová H. doc. PharmDr. DrSc.
Kučera M. prof. MUDr. DrSc.
Kuchynka Petr, MUDr., Ph.D.

1. Zánětlivá dilatační kardiomyopatie a její etiopatogeneze, diagnostika a terapie
2. Kardiální postižení u nemocných s amyloidózou

Kunešová M. MUDr. CSc.
Kvapil M. prof. MUDr. CSc.
Kvasnička J. prof. MUDr. DrSc.

Kvasnička Tomáš, doc. MUDr., CSc.

Kverka Miloslav, MUDr., Ph.D.
Langmeier M., prof. MUDr. DrSc.

1. Funkční a morfologická plasticita synapsí za různých funkčních a patologických stavů centrálního nervového systému.
2. Funkčně-morfologická analýza změn v neokortexu a hipokampu navozených hypoxií.
3. Možnosti ovlivnění apoptózy v nervové tkáni.

Lebl J. prof. MUDr. CSc.

1. Autoimunitní polyglandulární syndrom 1. typu
2. Diabetes MODY v České republice
3. Etiopatogeneze kongenitální hypotyreózy
4. Etiopatogeneze deficitu rustového hormonu
5. Analýza příčin syndromu náhlého úmrtí kojence

Linhart A. prof. MUDr. DrSc.

1. Patofyziologie hypertrofie levé komory srdeční
2. Patofyziologie strukturálních a funkčních změn velkých cév
3. Hemodynamické funkční změny kardiovaskulárního aparátu v odpovědi na fyziologické a patologické podněty

Lippert-Grüner M.doc. MUDr. Ph.D.

1. Traumatické poranění mozku a jeho rehabilitace
2. Experimentální model traumatu mozku

Lubanda Jean-Claude, MUDr., Ph.D.

1. Manifestace a komplikace aterosklerózy na periferním nebo koronárním řečišti
2. vybrané aspekty managementu ischemické choroby dolních končetin
3. Echokardiologické posouzení struktury a funkce levé komory a její vztah k periferní cirkulaci

Lukáš M. prof. MUDr. CSc.

1. Vliv imunosupresivní terapie na klinický průběh ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci.
2. Lokální produkce cytokinů u zánětlivých onemocnění střev.

Maixnerová Dita, MUDr., Ph.D.

Málek, Filip, doc. MUDr., Ph.D., MBA
Málek I. MUDr. doc.

Transplantace srdce – hodnocení nových imunosupresivních protokolů.

Malík J., MUDr. CSc.
Malý Jiří, MUDr., Ph.D.

Malý, Martin, doc. MUDr., Ph.D.
Marečková H. MUDr. CSc.

Antifosfolipidový syndrom

Marek J. prof. MUDr. DrSc.

Mareš J. doc.MUDr.CSc.

1. Experimentální modely progrese epileptických fenoménů. 37
2. Hypoxie a plasticita CNS (vztah k epileptickým záchvatům, role volných radikálů, chování).

Mareš P. prof. MUDr. DrSc.
Patofyziologie a farmakologie epileptické aktivity v nezralém mozku
Marešová D. doc. MUDr. CSc.

1. Funkční důsledky krátkodobého a opakovaného působení hypoxie během vývoje
2. Studium vztahů mezi excitací a inhibicí (bdění –spánek)v CNS
3. Studium kognitivních funkcí u potkana na modelech prostorového učení a paměti

Marešová V., doc. MUDr. CSc.
Maršálek P.doc. MUDr. RNDr. Ph.D.

Martásek P. prof. MUDr. DrSc.

Úloha hemu, hemoproteinů a porfyrinů ve zdraví a nemoci
Oxid dusnatý a jiné signální plynné molekuly – fyziologie a patofyziologie

Martínek, J. doc. MUDr. Ph.D.

1. Refluxní choroba jícnu a Barrettův jícen – rizikové faktory a patogeneza kancerogeneze
2. Etiologie a patogeneza a jejich vliv na diagnostiku a léčbu achalázie jícnu
3. Vzájemné vztahy eosinofilní ezofagitidy a refluxní choroby jícnu – etiopatogeneza, fyziologie a patofyziologie jícnové motility 39
4. Experimentální endoskopie a patofyziologické aspekty miniinvazivního přístupu (POEM, NOTES atd.)

Mašata J. doc. MUDr. CSc.

Matoulek M. MUDr. Ph.D.

Matoušovič K. prof. MUDr. DrSc.

Dlouhodobá prognóza dětí operovaných pro vrozené anomálie uropoetického traktu.

Melenovský V. MUDr. CSc.

Patofyziologie srdečního selháni, srdeční selhání s normální ejekční frakcí
Metabolická a strukturální remodelace srdce při srdečním selhání
Mechanické vlastnosti velkých cév
Autonomní regulace oběhu u srdečního selhání a hypertenze

Mělková Z., MUDr. Ph.D.
Merta M. prof. MUDr. CSc.

Polymorfismy genů ovlivňujicích vývoj arteriální hypertenze a progresi renální insuficience u chronických nefropatrií

Michálek Pavel, doc. MUDr., Ph.D.

1. Ovlivnění činnosti srdce a sekrece endogenních katecholaminů sympatickými blokádami
2. Neurokognitivní dysfunkce po výkonech v celkové a regionální anestezii
3. Supraglotické dýchací pomůcky a jejich vliv na funkci dýchacího systému

Mlček Mikuláš, MUDr., Ph.D.

1. Integrace metod kontinuálního monitorování fyziologických funkcí
2. regionální distribuce průtoku krve v podmínkách selhávající cirkulace a oběhových podpor

Mourek J., prof. MUDr. DrSc.
Musílková, J. RNDr. CSc.
Mysliveček J. doc. MUDr. Ph.D.

1. Vlastnosti muskarinových a adrenergních receptorů s ohledem na jejich vzájemné vztahy.
2. Vzájemné řízení receptorových systémů.
3. Ontogenetické aspekty regulace receptorů pro působky autonomního nervového systému.

Nečas E. prof. MUDr. DrSc.

1. Apoptóza buněk během normální a patologické krvetvorby.
2. Exprese genů v závislosti na tenzi kyslíku.
3. Exprese transferinového receptoru během ontogeneze a v dospělých tkáních

Nedvídková J. RNDr. CSc.
Netuka Ivan, MUDr., Ph.D.

1. Možnosti chirurgických řešení u postižení srdečního svalu
2. Odolnost srdečního svalu k ischemicko-reperfuznímu poškození
3. patofyziologie srdečního selhání, srdeční selhání s normální ejekční fází

Neužil Petr, prof. MUDr. CSc. FESC Problematika srdeční elektrofyziologie
Novák František, doc. MUDr., Ph.D.
Olejárová Marta, MUDr. CSc.
Ošťádal B. prof. MUDr. DrSc.

Protektivní ovlivnění vyvíjejícího se myokardu: krátkodobá vs. dlouhodobá adaptace, mechanismy, farmakologické ovlivnění.
Úloha mitochondrií v normálním a hypoxickém srdci v průběhu vývoje.

Ošťádal P. doc. MUDr. Ph.D.

1. Mechanické podpory oběhu u srdeční zástavy a kardiogenního šoku
2. Léčebná hypotermie a další protektivní intervence po srdeční zástavě
3. Akutní koronární syndrom, lipoproteiny a markery aterosklerózy

Pácha J. Doc. RNDr. DrSc.

1. Humorální a neurální regulace iontového transportu ve střevním epitelu a vzájemná interakce s imunitním systémem
2. Úloha periferního metabolismu glukokortikoidů při hormonální regulaci fyziologických funkcí v normě a patologii

Pachl J. prof. MUDr. CSc.

Nutriční farmakologie u traumatizovaných.
Prevence sekundárního postižení mozku v podmínkách multimodálního monitorování.
Vliv kombinovaného použití oscilační vysokofrekvenční ventilace a oxidu dusnatého v léčbě syndromu dechové tísně dospělých.

Paleček Jiří MUDr. CSc.

Úloha glutamátových receptorů při přenosu bolesti na míšní úrovni
Míšní mechanismy patologických bolestivých stavů
Buněčné mechanismy hyperalgesických stavů

Paleček Tomáš, doc. MUDr., Ph.D.

Paříková Alena, MUDr., Ph.D.
Pařízek A. doc. MUDr. CSc.

Pavelka K. prof. MUDr.

Biochemické markery degradace chrupavky u osteoartrózy v tělních tekutinách.
Morfologické hodnocení progrese osteoartrózy v longitudinálních studiích.

Peichl, MUDr., Ph.D.
Pelclová D. prof. MUDr. CSc.
Pelikánová T. prof. MUDr. DrSc.

Fyziologie a patofyziologie účinku inzulínu - transport látek, jejich regulace a vztahy mezi strukturou a funkcí
Místo realizace úkolu: Centrum diabetologie IKEM
Institut klinické a experimentální medicíny
(Metabolické pracoviště, Laboratoř klinické patofyziologie)

Pěnička M. doc. MUDr. Ph.D.
Petrák Ondřej, MUDr. Ph.D.
Petruželka L. doc. MUDr. CSc.
Pfeiffer J. prof. MUDr. DrSc.

Patofyziologické projevy hybnosti člověka a jejich terapie opřená o vývojová hlediska.
Rehabilitační terapie nefyziologických pohybů u dětské mozkové obrny.
Teorie následků onemocnění na úrovni orgánu (Impairment), osobnosti (Disabilita) a jejich 51 projekce do společenské roviny (Handicap)

Pirk J. prof. MUDr. CSc.

Piťha J. MUDr. CSc.

Plavka R. prof. MUDr. CSc.
Patogeneze respiračního postižení předčasně narozených dětí
Pohunek P. doc. MUDr. CSc.

Astma bronchiale v dětském věku
Chronická respirační onemocnění u dětí

Pokorná Eva, MUDr. CSc.
Pokorný J. prof. MUDr. DrSc.

Mechanismy neuroplasticity a jejich význam pro obnovu nervových okruhů
Změny organizace neuronálních okruhů v modelech hypoxie
Využití metod analýzy obrazu při studiu organizace neuronálních okruhů
Mechanizmy protekce při ischemicko-hypoxickému poškození mozku – ontogenetický aspekt

Poledne R. prof. Ing. CSc.
Polívková J. MUDr. CSc.
Potluková Eliška, MUDr., Ph.D.

1. Interakce imunitního a hormonálního systému
2. Autoimunitní tyreopatie v době těhotenství a v poporodním období

Prázný M. MUDr. CSc. Ph.D.

Mikrovaskulární reaktivita a funkce endotelu u diabetes mellitus a dalších endokrinopatií

Robert Pytlík, MUDr. Ph.D.

Možnosti ovlivnění imunomodulačních schopností mezenchymových stromálních buněk (MSC).
Prokešová L. prof. MUDr. CSc.
Radvanský J. doc. MUDr. CSc.

1. Subjektivní vnímání zátěže u pacientů se změněnou akcelerační schopností sinoatriálního uzlu
2. Tělesná zdatnost jako součást kvality života u pacientů s kardiorespirační limitací

Riljak Vladimír, MUDr., Ph.D.

Rokyta R. prof. MUDr. DrSc.
Rosa Ján, doc. MUDr., CSc.
Rozsypal Hanuš, MUDr., CSc.
Růžička Evžen, prof. MUDr., DrSc.

Možnosti řešení syndromů vyplývajících z postižení extrapyramidového systému

Rychlík I. doc.MUDr. CSc.

genetické markery diabetické nefropatie u diabetu 2. typu
epidemiologie diabetické nefropatie u diabetu 2. typu
epideiologie nediabetických nefropatií u diabetu

Ryšavá R. doc. MUDr. CSc.

Saudek František, prof. MUDr. DrSc.
Sedmera D., prof. MUDr. Ph.D.

Postnatální vývoj převodního systému srdečního a jeho plasticita

Seeman Tomáš doc. MUDr. CSc.

Chronická onemocnění ledvin v dětském věku
Arteriální hypertenze

Schreiber V. prof. MUDr. DrSc.
Sikora J. MUDr. Ph.D.
Skřivan J. MUDr. CSc. Tonotopicita sluchové dráhy
Stárka L. prof. MUDr. RNDr. DrSc.

Úloha chuti v endokrinních regulacích
Steroidní hormony a obezita
Neurosteroidy a jejich vztah k závislostem

Stejskal F. MUDr. RNDr. Ph.D.
Stopka T. MUDr. Ph.D.

1. vývojová role chromatin remodelační ATPázy Smarca5 (Snf2h) - příprava kondicionálních gen-inaktivačních a transgenních myších modelů pro studium remodelace chromatinu.
2. identifikace rozhodovacích mechanismů pluripotentních kmenových buněk v indukci transkripčních programů v chromatinu (příprava buněčného modelu pluripotentních kmenových buněk pomocí kondiciálních transgenů liniově specifických transkripčních faktorů).
3. mechanizmy nádorové transformace leukemií a lymfomů – translační výzkum vespolupráci s hematologickou klinikou VFN a ÚHKT

Strejc P. prof. MUDr. DrSc.
Stříteský M. doc. MUDr. CSc.

Mozková hypoxie a hypotermie
Buněčný metabolismus u kritických stavů v intenzivní péči

Svačina Š. prof. MUDr. DrSc.

1. Modelování dynamických změn inzulinorezistence
2. Matematické modelování metabolických a hormonálních změn při změnách hmotnosti

Szárszoi O., MUDr. Ph.D.

1. protekce myokardu proti ischemicko-reperfuznímu poškození
2. Důsledky působení chronické hypoxie na myokard

Szitanyi, P. MUDr. Ph.D.
Šedivá Lucie, MUDr., Ph.D.
1. Patofyziologie fibrilace síní
2. Vliv autonomní regulace na kardiovaskulární systém
3. patofyziologie srdečního selhání
4. Vliv ischémie na elektrickou aktivitu myokardu u člověka
Šefc L. RNDr. CSc.

Regenerace krvetvorné tkáně
Migrace, diferenciace a plasticita kmenových buněk

Šenolt L. MUDr. Ph.D.

Význam adipocytokinů v patogenezi revmatických chorob
S100A4 protein – hodnocení vztahu mezi metastázy indukujícím proteinem a invazivním chováním synoviální tkáně u revmatoidní artritidy

Šlamberová R. doc. MUDr. Ph.D.

Drogy během těhotenství - vliv na matku a potomstvo.
Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných metamfetaminu.
Vliv postnatální péče na morfologické a funkční změny vzniklé v důsledku prenatální expozice drogám

Šochman J. doc. MUDr. CSc.

Elektrokardiografické možnosti u reperfuzní léčby akutního infarktu myokardu.

Špaček R. doc. MUDr. CSc.
Špičák J. prof. MUDr. CSc.

1. Patofyziologie akutní a chronické pankreatitidy
2. Helicobacter pylori a refluxní nemoc jícnu
3. Imunosuprese a komplikace po transplantaci jater
4. Léčba virových hepatitid

Šramko M. MUDr. Ph.D. FESC
Šterzl I. doc. MUDr. CSc.

Hlavní náplní zájmu je imunoendokrinologie, a to od klinického výzkumu - se zaměřením na autoimunitní endokrinopatie (Hashimotova tyreoiditida, diabetes mellitus I typu, autoimunitní polyglandulární syndrom), až po transplantační modely - např. přenos endokrinní tkáně od pacientů s autoimunitní endokrinopatií do SCID myší a ovlivnění rozvoje autoimunity vytokány produkovanými TH1 či TH2 subpopulacemi lymfocytů.

Štrauch Branislav, MUDr., Ph.D.
Šumník Z. doc. MUDr. Ph.D.
Teplan Vladimír prof. MUDr. DrSc.

1. Progrese chronické renální insuficience, ketoanaloga es. aminokyselin, erytropoetin, hyperlipidemie a další metabolické změny
2. Progrese chronické renální insuficience, endoteliální dysfunkce, cytoadhezivní molekuly, rozvoj aterogeneze

Tesař V. prof. MUDr. DrSc

Patofyziologie zvýšené permeability glomerulární stěny u chronických glomerulopatií.
Postižení ledvin u systémových chorob a jeho patogeneze

Tošovský J. doc. MUDr. CSc.
Trněný M. prof. MUDr. CSc.

1. Transplantace hematopoetických kmenových buněk
2. Minimální reziduální choroba u nádorových onemocnění, její monitorace a léčba
3. Studium genetických změn u lymfoproliferativních onemocnění

Trunečka Pavel, MUDr., CSc.

1. Imunosupresivní léčba po transplantaci jater a její komplikace
2. Změny jaterního štěpu u pacientů po transplantaci jater, rekurence onemocnění a metabolické komplikace po transplantaci jater
3. Posuzování pokročilosti jaterního selhání a indikace k transplantaci jater

Tuka Vladimír, MUDr., Ph.D.

Lokální a systémové vlivy založení dialyzačních cévních zkratů

Vaculín Š. doc. MVDr. Ph.D.

Viscerální bolest.
Využití telemetrie ve výzkumu bolesti

Vaněčková I. RNDr. CSc.
Vaněk T. doc. MUDr. CSc.

Méně invazivní kardioanesteziologické techniky
Hemokoagulační poruchy po operacích srdce

Vašáková Martina, prof. MUDr. Ph.D.
Vencovský J. prof. MUDr. DrSc.
Veselka J. prof. MUDr. CSc.

Invazivní a intervenční kardiologie, Echokardiografie

Viklický O. Doc. MUDr. CSc.

1. Molekulární podstata rejekčních procesů v transplantované ledvině
2. Transplantační tolerance v klinice
3. Molekulární podstata chronických glomerulonefritid

Vilikus Z.doc.MUDr. CSc.

1. Vliv vybraných potravních suplementů na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.

2. Paleolitická strava a její účinky kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.

3. Nízkosacharidové režimy (low carb diet, cyklické ketogenní diety, přerušované hladovění) na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.Vízek M. prof. MUDr. CSc.

1. Podíl dýchacích svalů na regulaci velikosti funkční residuální kapacity plic
2. Mechanismy bifazické ventilační odpovědi na hypoxii
3. Izolace funkčních žírných buněk z plicní tkáně
4. Stanovení koncentrace peroxidu vodíku ve vydechovaném vzduchu u novorozenců

Vodička, P. MUDr. CSc.
Vokurka M. doc. MUDr., CSc.

Regulace metabolismu železa v organismu

Vondra K. doc. MUDr. DrSc.

1. Poruchy glykoregulace a diabetes mellitus u nejčastěji se vyskytujích endokrinních onemocnění ( tyreopatie, PCOS, endo/exogenní hyperkortisolismus)
2. autoimunní polyglandulární syndromy u dospělých, zejmena vztahmezi postižením štítné žlázy a IDDM

Votava J. doc. MUDr.CSc.

1. Rehabilitace následků po poškození nervového systému.
2. Kineziologický rozbor pohybové léčby s využitím polyelektromyografického vyšetření.
3. Rehabilitace osob s těžkým zdravotním postižením – nácvik soběstačnosti a využití technických pomůcek.

Votruba Jiří, MUDr. Ph.D.
Vrbíková J. MUDr. Ph.D.
Widimský J. prof. MUDr. CSc.


Wichterle Dan, MUDr., Ph.D.

Wohlfahrtová Mariana, MUDr., Ph.D.
Yamamotová A. RNDr. CSc.
Závada Jakub, MUDr., Ph.D.

Závada Josef, MUDr. CSc.

Sepse, multiorgánová dysfunkce
Funkce slinivky břišní u kriticky nemocných
Nozokomiální nákazy

Závadová Eva, MUDr. CSc.
Zavoral M. doc. MUDr. Ph.D.
Molekulární mechanismy nádorové patogeneze kolorektálního karcinomu
Zelinka, T. doc. MUDr. CSc. Kardiovaskulární a metabolické aspekty arteriální hypertenze se zřetelem na sekundární - endokrinně podmíněné formy.
Zemánek David, doc. MUDr. Ph.D.
Zemková H. RNDr. CSc.
Zikán V. MUDr. Ph.D.

1. Vliv nutričních faktorů a hormonů na kostní remodelaci
2. Význam střevní absorpce vápníku pro kostní metabolismus

Zlatohlávek L. doc. MUDr., Ph.D.

Familiární hypercholestrolémie jako model kardiovaskulární prevence

Zvěřina J, doc. MUDr. CSc.
Žák A. prof. MUDr. DrSc.

1. Význam nových nutričních faktorů k diagnostice, patofyziologii a prognóze malnutrice: význam lathosterolu a myostatinu
2. Význam malých denzních LDL – metabolické, nutriční a humorální aspekty: vztahy k oxidačnímu stresu a složení mastných kyselin plazmatických lipidů

Živný J. doc. MUDr. Ph.D.

Biologie nádorových kmenových buněk a progenitorů.
Identifikace nových diagnostických a prognostických proteinových/peptidových markerů nádorových onemocnění.

Žofková I, prof. MUDr. DrSc.

 

Hodnocení: spravovat