1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Fyziologie a patofyziologie člověka


ŠKOLITEL TÉMATA
prof. MUDr. Michal Anděl, DrSc.

Sekrece inzulínu, diabetes mellitus 2. typu a svalový metabolismus
Autoimunita a diabetes mellitus
Přísun živin a sekrece inzulínu
Neuroendokrinní vztahy a příjem živin

MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. Vliv kompenzace diabetu na placentární funkce a fetální cirkulaci u těhotných žen s diabetem
Mgr. Lucie Andrés Cerezo, Ph.D.
MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA

1. Faktory ovlivňující pigmentové projevy na kůži
2. Etiopatogenetické aspekty psoriázy

MUDr. Simona Arientová, Ph.D.
prof. MUDr. Michael Aschermann, DrSc.
Fyziologie a patofyziologie člověka
doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc.

Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace hladkých svalových buněk cévní stěny ve vzniku a rozvoji vaskulárních onemocnění
Integrace endotelových a hladkých svalových buněk cévní stěny se syntetickými polymery vyvíjenými pro transplantační medicínu
Interakce osteogenních a cévních buněk s kompozitními uhlíkovými materiály s možným využitím v ortopedii a stomatologii

MUDr. Lukáš Bajer, Ph.D. 1. Role osy střevo - játra v patofyziologii rekurentních forem cholestatických onemocnění po transplantaci jater
2. Vztah orální mikrobioty k patofyziologii cholestatických jaterních onemocnění
3. Vliv střevní mikrobioty na patogenezi pooperačních změn u pacientů s idiopatickými střevními záněty

doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.

doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.

1. Studium patogenetických faktorů systémové sklerodermie na molekulární úrovni
2. Ukazatele aktivity systémové sklerodermie

prof. MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D.

1. Technické aspekty a pokročilé zpracování dat v experimentální a klinické kardiologii
2. Poresuscitační funkce srdce a mozku, vliv léčebné hypotermie a dalších intervencí
3. Vliv mimotělní membránové oxygenace (ECMO) a dalších mechanických srdečních podpor na kontraktilní funkci myokardu a oxygenaci mozku a mikrocirkulaci

doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.

1. Patofyziologické mechanismy u komplexních endokrinních onemocnění (syndrom polycystických ovárií, diabetes 2. typu, textační diabetes, obezita)
2. Patofyziologie nádorů štítné žlázy – od genetiky ke klinickým projevům

doc. MUDr. Ondřej Beran, Ph.D.
1. Imunopatofyziologie sepse
2. Význam a mechanismy imunitní odpovědi u chronických virových infekcí (HIV, virové hepatitidy)
prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

1. Patofyziologie řeči
2. Patofyziologie dýchacích a polykacích cest
3. Patofyziologie baze lební

doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D. Endokrinologie v intenzivní péči
doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.

1. Prediktory krátkodobé a dlouhodobé odpovědi na biologickou léčbu idiopatickýchstřevních zánětů
2. Účinnost a bezpečnost medikamentózní léčby Crohnovy choroby a ulcerózní kolitidy v graviditě
3. Faktory ovlivňující adherenci pacientů s idiopatickými střevními záněty k medikamentózní léčbě a její vliv na průběh IBD

doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D. Patofyziologie sepse- možnosti biochemické monitorace, markery systémového zánětu

Mikronutrienty

Výživa a metabolizmus u kritický nemocných

prof. MUDr. Radan Brůha, CSc.

Farmakologické ovlivnění portální hypertenze a vztah k jejím komplikacím

doc. MUDr. Miroslav Bulvas, CSc.

Význam heterokolaterálního oběhu u nemocných s klinicky významnou ischemií dolních končetin a zkoumání faktorů, ovlivňujících jeho úroveň

MUDr. Marcela Bürgelová, Ph.D.
MUDr. Jan Bytešník, CSc.
prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.

Význam toll-like receptorů v patogenezi autoimunitních onemocnění (postižení u systémového lupus erythematodes a vybraných typů vaskulitid)

prof. MUDr. Ondřej Cinek, Ph.D.
prof. MUDr. Renata Cífková, CSc.

prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc.
Využití tromboelastografie v klinické medicíně
doc. MUDr. Věra Čertíková Chábová, Ph.D.

prof. MUDr. Luděk Červenka, CSc., MBA
prof. MUDr. Pavel Červinka, Ph.D.
Invazivní přístupy k záchraně či regeneraci myokardu
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
MUDr. Robert Čihák, CSc.

Diagnostika a nefarmakologická léčba arytmií katetrizační ablace fibrilace síní

prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.

Cévní postižení u dětských revmatických onemocnění
Faktory určující aktivitu a poškození u revmatických onemocnění provázených vaskulitidou
Nové léčebné postupy u dětských revmatických onemocnění

doc. MUDr. Pavel Drastich, Ph.D.

1. Preprimární a primární prevence krvácení z jícnových varixů
2. Etiopatogenetické mechanismy ulcerózní kolitidy u pacientů s primární sklerozující cholangoitidou
3. Markery efektivity léčby nemocných s idiopatickými střevními chorobami

MUDr. Daniel Driák, Ph.D.

doc. MUDr. Michal Dubský, Ph.D.
doc. MUDr. František Duška, Ph.D.
MUDr. Michaela Dušková, Ph.D.
Změny hladin neuroaktivních steroidů za různých situací
MUDr. Vladimíra Fejfarová, Ph.D.
doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
doc. MUDr. Mária Filková, Ph.D.
Význam miRNA v patogenezi revmatických onemocnění a jejich potenciální využití v diagnostice a terapii
Mgr. Elena Filová, Ph.D.

1) Studium mechanismů interakce buňka-buňka na materiálech pro tkáňové inženýrství
2) Studium diferenciace kmenových buněk a jeho ovlivnění mechanickým zatěžováním pro využití v tkáňovém inženýrství cév a chlopní
3) Studium procesu osteogenní diferenciace kmenových a kostních buněk na bioaktivních umělých materiálech

Ing. Zdeňka Fingrová, Ph.D.

1) Poruchy srdečního rytmu u plicní hypertenze
2) Poruchy srdečního rytmu u pacientů se závažným zánětlivým onemocněním

doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D. 1) Vliv genetických faktorů na progresi chronického jaterního onemocnění
2) Vliv genetických faktorů na rozvoj komplikací jaterní cirhózy
Dr. Phil. Ota Gál, Ph.D. 1. Vyšetření a terapie pacientů se spastickou parézou (Assessment and treatment of patients with spastic paresis)
2. Vyšetření a terapie poruch stability u pacientů s Parkinsonovou nemocí (Assessment and treatment of balance impairment in patients with Parkinson's disease)
3. Vyšetření a terapie poruch chůze u pacientů s Parkinsonovou nemocí (Assessment and treatment of gait impairment in patients with Parkinson's disease)
MUDr. Lucie Gonsorčíková, Ph.D. 1) Patofyziologické mechanismy ovlivňující funkci štěpu u pediatrických pacientů po transplantaci jater
2) Hepatopatie asociovaná se syndromem krátkého střeva u pediatrických pacientů
prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc.

Hibernovaný a omráčený myokard
Hypertrofické kardiomyopatie - patogenetické aspekty
Hojení infarktu myokardu

doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.

Posturografie a využití vizuovestibulospinální bio-feed backu v léčbě poruch rovnováhy
Terapie tinnitu neinvazivním laserem

doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.
prof. MUDr. Zdeněk Hájek, DrSc.
prof. MUDr. Michaela Halaška, DrSc.

Antibiotické krytí rozsáhlých porodních poranění
Inkontinence moči a stolice v souvislosti s těhotenstvím a porodem
Porovnání účinnosti a podílu komplikací mezi nejnovějšími chirurgickými metodami léčby stresové inkontinence
Poruchy anatomie a funkce konečníku a jeho sfinkteru v souvislosti s porodem
Kvalita života po léčbě zhoubných onemocnění ženského genitálu

prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Význam tukové tkáně a její endokrinní funkce při vzniku a rozvoji inzulinové rezistence a diabetu 2. typu, možné farmakologické ovlivnění
Experimentální modely obezity a lipoatrofie jako klíč k poznání etiopatogenezy a možností léčby inzulinové rezistence a diabetu 2. typu

prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.


MUDr. Pavel Hála, Ph.D. Vývoj arytmického modelu srdečního selhání
Vliv mechanické okluze ouška levé síně na hemodynamiku a kompenzaci srdečního selhání
Patofyziologie protibakteriální úpravy kardiostimulačních systémů
prof. MUDr. Václav Hána, CSc.
Hypotalamo-hypofyzární dysfunkce za různých patologických stavů
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
MUDr. Jan Havlín, Ph.D.
doc. MUDr. Štěpán Havránek, Ph.D.
Ing. Martin Hill, DrSc.

Biosyntéza a transport neuroaktivních steroidů v těhotenství
Úloha neuroaktivních steroidů v patogenezi poruch CNS
Úloha plancentárních oxidoreduktáz a aldoreduktáz v těhotenství a při porodu

doc. MUDr. Robert Holaj, CSc., MBA

Strukturální změny myokardu u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Morfologické cévní stěny u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Analýza sonografického obrazu cévní stěny

Mgr. et MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA Ústní mikrobiom v prevenci, diagnóze a terapii nádorů hlavy a krku
Ústní mikrobiom v prevenci, diagnóze a terapii kolorektálních nádorů
Ústní mikrobiom a jeho změny v průběhu onkologické systémové léčby
Význam stavu výživy před zahájením onkologické terapie na průběh onkologické léčby a její výsledky.
Význam záchytu časné malutrice v onkologie.
prof. MUDr. Martin Holub, Ph.D.

Strukturální změny myokardu u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Morfologické cévní stěny u nemocných s primární a sekundární hypertenzí
Analýza sonografického obrazu cévní stěny

prof. MUDr. Jiří Homolka, DrSc.
MUDr. Jan Horák, CSc.

Nové možnosti diagnostiky a léčby akutních koronárních syndromů: Markery včasné detekce akutních koronárních syndromů, prevence repefuzního poškození po akutním infarktu myokardu, minimalizace poškození funkce levé komory, buněčná léčba akutního infarktu myokardu

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Hradec, CSc.
Mgr. Petra Hrubá, Ph.D. Molekulární patogeneze transplantované ledviny
MUDr. Zdeňka Hrušková, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hucl, Ph.D.


prof. Václav Chaloupecký,  CSc.
prof. MUDr. Pavel Chalupa, CSc.

Buněčné a imunoregulační mechanismy u infekčních chorob se zaměřením na virové hepatitidy

MUDr. Eva Jančová, CSc.
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Janota, Ph.D.
prof. MUDr Pavel Jansa, Ph.D.

1. Vztah reperfúze plicních cév po akutní plicní embolii k rozvoji chronické tromboembolické plicní hypertenze
2. Vztah akutní vazoreaktivity k výskytu reziduální plicní hypertenze po endarterektomii plicnice u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí

doc. MUDr. Jana Ježková, Ph.D.
prof. MUDr. Alexandra Jirkovská, CSc.
Patofyziologické aspekty syndromu diabetické nohy
prof. MUDr. Přemysl Jiruška, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

Klinické a laboratorní aspekty buněčných a humorálních imunoregulačních mechanismů u vybraných orgánově specifických autoimunit a některých malignit

doc. MUDr. Anna Jonášová, Ph.D. Akutní myleoidní leukemie ve stáří, specifické rysy, patogeneze, role mutací a porušené DNA

Vztah patogeneze myelodysplastického syndromu k poruchám mikroprostředí kostní dřeně

Klonální změny, vývoj a role mutací u myelodysplastického syndromu a akutní leukemie.

Nové pohledy na protinádorovou imunitu u myelodysplastického syndromu a akutní myeloidní leukemie.
doc. Ing. Jana Jurčovičová, CSc.
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
doc. MUDr. Radmila Kančeva, CSc.
doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.
prof. MUDr. Josef Kautzner, CSc.

1. Elektroanatomické mapování levé komory srdeční: srovnávací studie fyziologického a porušeného nitrokomorového vedení vzruchu
2. Elektromagnetické mapování levé komory srdeční: Analýza porušeného vedení vzruchu unemocných po infarktu myokardu a význam pro navigaci katetrizační ablace
3. Srovnávací studie invazivního a neinvazivního vyšetření senzitivity baroreflexu u zdravých a u nemocných po infarktu

prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA

1. Model elektrických a mechanických vlastností myokardu.
2. Identifikace celkových a ložiskových ischemických změn z elektrického pole srdečního.
3. Hodnocení funkčního stavu kardiopulmonálního systému

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.

l. Metabolismus glutaminu ve vztahu ke střevní propustnosti u Crohnovy choroby.
2. Změny koncentrace diacylglycerolu ve stolici a střevní sliznici a kinetika proliferace střevního epitelu u osob s kolorektálním karcinomem a u osob s adenomovými polypy tračníku

doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Fyziologické regulační systémy v normě a patologii
Modelování biomedicínckých systémů

doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
prof. RNDr. František Kolář, CSc.
prof. Paedr. Pavel Kolář, Ph.D.

doc. MUDr. Josef Kořínek, Ph.D.

doc. MUDr Tomáš Kovárník, Ph.D.

doc. MUDr. Petr Kozler, Ph.D.
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
Prenatální diagnostika
prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA

Změny v působení hormonů na tkáňové a systémové úrovni u endokrinologických a metabolických onemocnění.

MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
MUDr. Miloš Kubánek, Ph.D.

1. Nové metody pro studium etiopatogeneze kardiomyopatií
2. Genetika kardiomyopatií
3. Individualizace léčby u nemocných s chronickým srdečním selháním

doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
doc. MUDr. Petr Kuchynka, Ph.D.

1. Zánětlivá dilatační kardiomyopatie a její etiopatogeneze, diagnostika a terapie
2. Kardiální postižení u nemocných s amyloidózou

prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc.
MUDr. Eduard Kuriščák, Ph.D. 1) Analýza a matematické modelování elektrické impedanční tomografie
2) Neuronální modely fyziologických systémů, výpočetní analýza neuronálního kódování
3) Vytěžování patofyziologických dat z multimodálního pacientského monitorování
prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.

MUDr. Miloslav Kverka, Ph.D.
prof. MUDr. Miloš Langmeier, DrSc.

1. Funkční a morfologická plasticita synapsí za různých funkčních a patologických stavů centrálního nervového systému.
2. Funkčně-morfologická analýza změn v neokortexu a hipokampu navozených hypoxií.
3. Možnosti ovlivnění apoptózy v nervové tkáni.

prof. MUDr. Jan Lebl, CSc.

1. Autoimunitní polyglandulární syndrom 1. typu
2. Diabetes MODY v České republice
3. Etiopatogeneze kongenitální hypotyreózy
4. Etiopatogeneze deficitu rustového hormonu
5. Analýza příčin syndromu náhlého úmrtí kojence

prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.

1. Patofyziologie hypertrofie levé komory srdeční
2. Patofyziologie strukturálních a funkčních změn velkých cév
3. Hemodynamické funkční změny kardiovaskulárního aparátu v odpovědi na fyziologické a patologické podněty

prof. MUDr. Marcela Lippertová-Grünerová, Ph.D.

1. Traumatické poranění mozku a jeho rehabilitace
2. Experimentální model traumatu mozku

doc. MUDr. Jean-Claude Munokole Lubanda, Ph.D.

1. Manifestace a komplikace aterosklerózy na periferním nebo koronárním řečišti
2. vybrané aspekty managementu ischemické choroby dolních končetin
3. Echokardiologické posouzení struktury a funkce levé komory a její vztah k periferní cirkulaci

prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.

1. Vliv imunosupresivní terapie na klinický průběh ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci.
2. Lokální produkce cytokinů u zánětlivých onemocnění střev.

doc. MUDr. Dita Maixnerová, Ph.D.

doc. MUDr. Filip Málek, Ph.D., MBA
doc. MUDr. Ivan Málek, CSc. 

Transplantace srdce – hodnocení nových imunosupresivních protokolů.

prof. MUDr. Jan Malík, CSc. Kardiovaskulární postižení a hemodynamické změny spojené s chronickým onemocněním ledvin.
doc. MUDr. Jiří Malý, Ph.D.

doc. MUDr. Martin Malý, Ph.D.
MUDr. Helena Posová, CSc.

Antifosfolipidový syndrom

prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc.
Patofyziologie a farmakologie epileptické aktivity v nezralém mozku
doc. MUDr. Dana Marešová, CSc.

1. Funkční důsledky krátkodobého a opakovaného působení hypoxie během vývoje
2. Studium vztahů mezi excitací a inhibicí (bdění –spánek)v CNS
3. Studium kognitivních funkcí u potkana na modelech prostorového učení a paměti

doc. MUDr. Vilma Marešová, CSc.
prof. RNDr. MUDr. Petr Maršálek, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

Úloha hemu, hemoproteinů a porfyrinů ve zdraví a nemoci
Oxid dusnatý a jiné signální plynné molekuly – fyziologie a patofyziologie

prof. MUDr. Jan Martínek, Ph.D.

1. Refluxní choroba jícnu a Barrettův jícen – rizikové faktory a patogeneza kancerogeneze
2. Etiologie a patogeneza a jejich vliv na diagnostiku a léčbu achalázie jícnu
3. Vzájemné vztahy eosinofilní ezofagitidy a refluxní choroby jícnu – etiopatogeneza, fyziologie a patofyziologie jícnové motility 39
4. Experimentální endoskopie a patofyziologické aspekty miniinvazivního přístupu (POEM, NOTES atd.)

MUDr. Václav Masopust, Ph.D., MBA, LL.M.
prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.

prof. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

prof. MUDr. Karel Matoušovič, DrSc.

Dlouhodobá prognóza dětí operovaných pro vrozené anomálie uropoetického traktu.

doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc.

Patofyziologie srdečního selháni, srdeční selhání s normální ejekční frakcí
Metabolická a strukturální remodelace srdce při srdečním selhání
Mechanické vlastnosti velkých cév
Autonomní regulace oběhu u srdečního selhání a hypertenze

MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Merta, CSc.

Polymorfismy genů ovlivňujicích vývoj arteriální hypertenze a progresi renální insuficience u chronických nefropatrií

prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D.

1. Ovlivnění činnosti srdce a sekrece endogenních katecholaminů sympatickými blokádami
2. Neurokognitivní dysfunkce po výkonech v celkové a regionální anestezii
3. Supraglotické dýchací pomůcky a jejich vliv na funkci dýchacího systému

MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D.

1. Integrace metod kontinuálního monitorování fyziologických funkcí
2. regionální distribuce průtoku krve v podmínkách selhávající cirkulace a oběhových podpor

prof. MUDr. Jindřich Mourek, DrSc.
MUDr. Miloš Mráz, Ph.D.
RNDr. Jana Musílková, CSc.
prof. MUDr. Jaromír Mysliveček, Ph.D.

1. Vlastnosti muskarinových a adrenergních receptorů s ohledem na jejich vzájemné vztahy.
2. Vzájemné řízení receptorových systémů.
3. Ontogenetické aspekty regulace receptorů pro působky autonomního nervového systému.

RNDr. Jan Neckář, Ph.D. 1. Úloha epoxyeikosatrienových kyselin v rozvoji srdečního selhání se zachovalou ejekční frakcí u potkana.
2. Mechanizmy působení chronické hypoxie na rozvoj srdečního selhání.
3. Úloha mediátorů zánětu v akutní ischemické toleranci srdce potkanů

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

1. Apoptóza buněk během normální a patologické krvetvorby.
2. Exprese genů v závislosti na tenzi kyslíku.
3. Exprese transferinového receptoru během ontogeneze a v dospělých tkáních

RNDr. Jara Nedvídková, CSc.
prof. MUDr Ivan Netuka, Ph.D.

1. Možnosti chirurgických řešení u postižení srdečního svalu
2. Odolnost srdečního svalu k ischemicko-reperfuznímu poškození
3. patofyziologie srdečního selhání, srdeční selhání s normální ejekční fází

prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC Problematika srdeční elektrofyziologie
doc. MUDr. František Novák, Ph.D.
MUDr. Marta Olejárová, CSc.
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc.

Protektivní ovlivnění vyvíjejícího se myokardu: krátkodobá vs. dlouhodobá adaptace, mechanismy, farmakologické ovlivnění.
Úloha mitochondrií v normálním a hypoxickém srdci v průběhu vývoje.

prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D.

1. Mechanické podpory oběhu u srdeční zástavy a kardiogenního šoku
2. Léčebná hypotermie a další protektivní intervence po srdeční zástavě
3. Akutní koronární syndrom, lipoproteiny a markery aterosklerózy

prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc.

1. Humorální a neurální regulace iontového transportu ve střevním epitelu a vzájemná interakce s imunitním systémem
2. Úloha periferního metabolismu glukokortikoidů při hormonální regulaci fyziologických funkcí v normě a patologii

prof. MUDr. Jan Pachl, CSc.

Nutriční farmakologie u traumatizovaných.
Prevence sekundárního postižení mozku v podmínkách multimodálního monitorování.
Vliv kombinovaného použití oscilační vysokofrekvenční ventilace a oxidu dusnatého v léčbě syndromu dechové tísně dospělých.

MUDr. Jiří Paleček, CSc.

Úloha glutamátových receptorů při přenosu bolesti na míšní úrovni
Míšní mechanismy patologických bolestivých stavů
Buněčné mechanismy hyperalgesických stavů

prof. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D.

doc. MUDr. Alena Paříková, Ph.D.
prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

Biochemické markery degradace chrupavky u osteoartrózy v tělních tekutinách.
Morfologické hodnocení progrese osteoartrózy v longitudinálních studiích.

MUDr. Michal Pazderník, Ph.D. 1) Koronární nemoc srdečního štěpu - patofyziologie rozvoje, rizikové faktory a diagnostické zobrazovací metody
2) Funkční a systémové komplikace infekční endokarditidy
MUDr. Petr Peichl, Ph.D.
prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.
prof. MUDr. Terezie Pelikánová, DrSc.

Fyziologie a patofyziologie účinku inzulínu - transport látek, jejich regulace a vztahy mezi strukturou a funkcí
Místo realizace úkolu: Centrum diabetologie IKEM
Institut klinické a experimentální medicíny
(Metabolické pracoviště, Laboratoř klinické patofyziologie)

doc. MUDr. Martin Pěnička, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
prof. MUDr. Jan Pirk, CSc.

prof. MUDr. Jan Piťha, CSc.

prof. MUDr. Richard Plavka, CSc.
Patogeneze respiračního postižení předčasně narozených dětí
prof. MUDr. Petr Pohunek, CSc.

Astma bronchiale v dětském věku
Chronická respirační onemocnění u dětí

doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.

Mechanismy neuroplasticity a jejich význam pro obnovu nervových okruhů
Změny organizace neuronálních okruhů v modelech hypoxie
Využití metod analýzy obrazu při studiu organizace neuronálních okruhů
Mechanizmy protekce při ischemicko-hypoxickému poškození mozku – ontogenetický aspekt

prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
MUDr. Jarmila Polívková, CSc.
MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

1. Interakce imunitního a hormonálního systému
2. Autoimunitní tyreopatie v době těhotenství a v poporodním období

prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D.

Mikrovaskulární reaktivita a funkce endotelu u diabetes mellitus a dalších endokrinopatií

MUDr. Robert Pytlík, Ph.D.

Možnosti ovlivnění imunomodulačních schopností mezenchymových stromálních buněk (MSC).
prof. MUDr Ludmila Prokešová, CSc.
doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.

1. Subjektivní vnímání zátěže u pacientů se změněnou akcelerační schopností sinoatriálního uzlu
2. Tělesná zdatnost jako součást kvality života u pacientů s kardiorespirační limitací

MUDr. Otakar Raška, Ph.D. 1. Změny dynamiky pohybu při lézi periferního nervu.
2. Patofyziologické mechanizmy změn kognitivních funkcí po epileptickém záchvatu.
3. Analýza fyziologických funkcí pomocí strojového učení.
doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.
doc. MUDr. Ján Rosa, Ph.D.
doc. MUDr. Hanuš Rozsypal, CSc.
doc. Ing. Jan Rusz, Ph.D.
prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.

Možnosti řešení syndromů vyplývajících z postižení extrapyramidového systému

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.

genetické markery diabetické nefropatie u diabetu 2. typu
epidemiologie diabetické nefropatie u diabetu 2. typu
epideiologie nediabetických nefropatií u diabetu

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc.

prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
prof. MUDr. David Sedmera, DSc.

Postnatální vývoj převodního systému srdečního a jeho plasticita

prof. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.

Chronická onemocnění ledvin v dětském věku
Arteriální hypertenze

MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
MUDr. Jiří Skřivan, CSc. Tonotopicita sluchové dráhy
prof. RNDr. MUDr. Luboslav Stárka, DrSc.

Úloha chuti v endokrinních regulacích
Steroidní hormony a obezita
Neurosteroidy a jejich vztah k závislostem

RNDr. MUDr. František Stejskal, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.

1. vývojová role chromatin remodelační ATPázy Smarca5 (Snf2h) - příprava kondicionálních gen-inaktivačních a transgenních myších modelů pro studium remodelace chromatinu.
2. identifikace rozhodovacích mechanismů pluripotentních kmenových buněk v indukci transkripčních programů v chromatinu (příprava buněčného modelu pluripotentních kmenových buněk pomocí kondiciálních transgenů liniově specifických transkripčních faktorů).
3. mechanizmy nádorové transformace leukemií a lymfomů – translační výzkum vespolupráci s hematologickou klinikou VFN a ÚHKT

doc. MUDr. Martin Stříteský, CSc.

Mozková hypoxie a hypotermie
Buněčný metabolismus u kritických stavů v intenzivní péči

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

1. Modelování dynamických změn inzulinorezistence
2. Matematické modelování metabolických a hormonálních změn při změnách hmotnosti

doc. MUDr. Ondřej Szárszoi, Ph.D.

1. protekce myokardu proti ischemicko-reperfuznímu poškození
2. Důsledky působení chronické hypoxie na myokard

MUDr. Peter Szitanyi, Ph.D.
MUDr. Lucie Šedivá, Ph.D.
1. Patofyziologie fibrilace síní
2. Vliv autonomní regulace na kardiovaskulární systém
3. patofyziologie srdečního selhání
4. Vliv ischémie na elektrickou aktivitu myokardu u člověka
RNDr. Luděk Šefc, CSc.

Regenerace krvetvorné tkáně
Migrace, diferenciace a plasticita kmenových buněk

prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D.

Význam adipocytokinů v patogenezi revmatických chorob
S100A4 protein – hodnocení vztahu mezi metastázy indukujícím proteinem a invazivním chováním synoviální tkáně u revmatoidní artritidy

prof. MUDr. Romana Šlamberová, Ph.D.

Drogy během těhotenství - vliv na matku a potomstvo.
Drogová senzitizace u potkanů prenatálně exponovaných metamfetaminu.
Vliv postnatální péče na morfologické a funkční změny vzniklé v důsledku prenatální expozice drogám

doc. MUDr. Jan Šochman, CSc.

Elektrokardiografické možnosti u reperfuzní léčby akutního infarktu myokardu.

MUDr. Martin Špaček, Ph.D. 1) Minimální reziduální choroba u hematologických malignit
2) Funkce imunitního systému ve vztahu k patofyziologii a terapii hematoonkologických onemocnění
3) Nové biologické diagnostické a prognostické markery u hematologických onemocnění
prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc.
prof. MUDr. Julius Špičák, CSc.

1. Patofyziologie akutní a chronické pankreatitidy
2. Helicobacter pylori a refluxní nemoc jícnu
3. Imunosuprese a komplikace po transplantaci jater
4. Léčba virových hepatitid

MUDr. Marek Šramko, Ph.D. FESC
RNDr. Soňa Štemberková Hubáčková, Ph.D. 1) Role mitochondrií a metabolických změn v regulaci buněčné senescence
2) Úloha buněčné senescence v rozvoji metabolických poruch a přidružených komorbidit
3) Úloha buněčné senescence v rozvoji nádorových onemocnění
prof. MUDr. Ivan Šterzl, CSc.

Hlavní náplní zájmu je imunoendokrinologie, a to od klinického výzkumu - se zaměřením na autoimunitní endokrinopatie (Hashimotova tyreoiditida, diabetes mellitus I typu, autoimunitní polyglandulární syndrom), až po transplantační modely - např. přenos endokrinní tkáně od pacientů s autoimunitní endokrinopatií do SCID myší a ovlivnění rozvoje autoimunity vytokány produkovanými TH1 či TH2 subpopulacemi lymfocytů.

MUDr. Branislav Štrauch, Ph.D.
prof. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Teplan, DrSc.

1. Progrese chronické renální insuficience, ketoanaloga es. aminokyselin, erytropoetin, hyperlipidemie a další metabolické změny
2. Progrese chronické renální insuficience, endoteliální dysfunkce, cytoadhezivní molekuly, rozvoj aterogeneze

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA

Patofyziologie zvýšené permeability glomerulární stěny u chronických glomerulopatií.
Postižení ledvin u systémových chorob a jeho patogeneze

doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc.

1. Transplantace hematopoetických kmenových buněk
2. Minimální reziduální choroba u nádorových onemocnění, její monitorace a léčba
3. Studium genetických změn u lymfoproliferativních onemocnění

MUDr. Pavel Trunečka, CSc.

1. Imunosupresivní léčba po transplantaci jater a její komplikace
2. Změny jaterního štěpu u pacientů po transplantaci jater, rekurence onemocnění a metabolické komplikace po transplantaci jater
3. Posuzování pokročilosti jaterního selhání a indikace k transplantaci jater

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D.

Lokální a systémové vlivy založení dialyzačních cévních zkratů

MUDr. Eva Uchytilová, Ph.D. - Principy bezopiátové anestezie a pooperační analgezie.
- Anestezie v transplantologii

doc. MVDr. Šimon Vaculín, Ph.D.

Viscerální bolest.
Využití telemetrie ve výzkumu bolesti

MUDr. Martin Válek, Ph.D.
MUDr. Anna Valeriánová, Ph.D.
RNDr. Ivana Vaněčková, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Vaněk, CSc.

Méně invazivní kardioanesteziologické techniky
Hemokoagulační poruchy po operacích srdce

prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
prof. MUDr. Josef Veselka, CSc.

Invazivní a intervenční kardiologie, Echokardiografie

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

1. Molekulární podstata rejekčních procesů v transplantované ledvině
2. Transplantační tolerance v klinice
3. Molekulární podstata chronických glomerulonefritid

doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

1. Vliv vybraných potravních suplementů na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.

2. Paleolitická strava a její účinky kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.

3. Nízkosacharidové režimy (low carb diet, cyklické ketogenní diety, přerušované hladovění) na kardiorespirační zdatnost, tělesné složení, svalovou sílu, sportovní výkon a na odolnost svalových buněk proti zátěži.prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.

1. Podíl dýchacích svalů na regulaci velikosti funkční residuální kapacity plic
2. Mechanismy bifazické ventilační odpovědi na hypoxii
3. Izolace funkčních žírných buněk z plicní tkáně
4. Stanovení koncentrace peroxidu vodíku ve vydechovaném vzduchu u novorozenců

MUDr. Pavel Vodička, CSc.
prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Regulace metabolismu železa v organismu

prof. MUDr. Karel Vondra, DrSc.

1. Poruchy glykoregulace a diabetes mellitus u nejčastěji se vyskytujích endokrinních onemocnění ( tyreopatie, PCOS, endo/exogenní hyperkortisolismus)
2. autoimunní polyglandulární syndromy u dospělých, zejmena vztahmezi postižením štítné žlázy a IDDM

doc. MUDr. Jiří Votava, CSc.

1. Rehabilitace následků po poškození nervového systému.
2. Kineziologický rozbor pohybové léčby s využitím polyelektromyografického vyšetření.
3. Rehabilitace osob s těžkým zdravotním postižením – nácvik soběstačnosti a využití technických pomůcek.

MUDr. Jiří Votruba, Ph.D.
doc. PhDr. MUDr. Jana Vrbíková, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.


doc. MUDr. Dan Wichterle, Ph.D.

MUDr. Mariana Wohlfahrtová, Ph.D.
doc. RNDr. Anna Yamamotová, CSc.
PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
1) Využití nových biomarkerů v patofysiologii renálních onemocnění 
2) Matrix matalloproteinázy a jejich význam v patofysiologii onemocnění ledvin
doc. MUDr. Jakub Závada, Ph.D.

MUDr. Josef Závada, CSc.

Sepse, multiorgánová dysfunkce
Funkce slinivky břišní u kriticky nemocných
Nozokomiální nákazy

doc. MUDr. Eva Závadová, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Molekulární mechanismy nádorové patogeneze kolorektálního karcinomu
doc. MUDr. Tomáš Zelinka, CSc. Kardiovaskulární a metabolické aspekty arteriální hypertenze se zřetelem na sekundární - endokrinně podmíněné formy.
doc. MUDr. David Zemánek, Ph.D.
RNDr. Hana Zemková, CSc.
doc. MUDr. Vít Zikán, Ph.D.

1. Vliv nutričních faktorů a hormonů na kostní remodelaci
2. Význam střevní absorpce vápníku pro kostní metabolismus

MUDr. Magdalena Zikmundová, Ph.D.
1. Molekulární mechanismus relapsu difúzního velkobuněčného B lymfomu v centrálním nervovém systému
2. Identifikace nových rizikových faktorů relapsu difúzního velkobuněčného B lymfomu v centrálním nervovém systému
MUDr. Martina Zimovjanová, Ph.D. Molekulárně-biologické vlastnosti malignit zažívacího traktu a jejich vztah k prognóze
doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.

Familiární hypercholestrolémie jako model kardiovaskulární prevence

doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

1. Význam nových nutričních faktorů k diagnostice, patofyziologii a prognóze malnutrice: význam lathosterolu a myostatinu
2. Význam malých denzních LDL – metabolické, nutriční a humorální aspekty: vztahy k oxidačnímu stresu a složení mastných kyselin plazmatických lipidů

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.

Biologie nádorových kmenových buněk a progenitorů.
Identifikace nových diagnostických a prognostických proteinových/peptidových markerů nádorových onemocnění.

prof. MUDr. Ivanka Žofková, DrSc.

 

Hodnocení: spravovat