1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Farmakologie a toxikologie


ŠKOLITEL TÉMATA
doc. Ing. Marie Balíková, CSc.

1) Dispozice kanabinoidů a jejich metabolitů v organismu, toxikologická detekce
2) Dispozice nových syntetických drog v organismu. Studium biotransformace a farmakokinetiky. Toxikologická detekce v biologických materiálech

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. 1) Farmakokinetika biologických léčiv střevních zánětů
2) Prediktory odpovědi farmakologické léčby střevních zánětů
3) Komplikace a nežádoucí účinky farmakoterapie gastrointestinálních onemocnění
doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
MUDr. Hana Ciferská, Ph.D.
Farmakogenomika a farmakokinetika imunosupresív u nemocných s autoimunními onemocněními
MUDr. Tomáš Doležal, PhD.

PharmDr. Eliška Dvořáčková, Ph.D. Farmakokinetika antituberkulotik
Prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.
Antioxidants: examples of resveratrol-like compounds with allosteric mechanism in epigenetic drug tergets
PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. Aplikovaná farmakokinetika antibiotik a dalších léčiv v klinické praxi, optimalisace TDM postupů u vybraných skupin pacientů (renální selhání, dialysační léčba)
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
RNDr. Tomáš Hložek, Ph.D.
RNDr. Karel Chalupský, Ph.D.
doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

Biochemické a molekulárně-biologické změny v CNS a myokardu potkanů vystavených účinku různých stresových podnětů.
Studium regulačních/modulačních účinků neuropeptidů a jejich receptorových subtypů metodou imunohistochemického stanovení genové exprese sledovaných proteinů.
Studium chování a kognitivních funkcí moderními behaviorálními testy na animálních modelech posttraumatické stresové poruchy a jiných psychických poruch; zaměřeno na mechanismy působení a možnosti terapeutického ovlivnění

doc. RNDr. Eva Kmoníčková, CSc.

1) Molekulární mechanismy ovlivnění zánětu probiotickými bakteriemi. Zaměření na: Vliv probiotik na produkci oxidu dusnatého a sekreci cytokinů, chemokinů a prostaglandinů; analýza TLR receptorů a transkripčních faktorů; úloha biogenních aminů v rozvoji střevních zánětů a modulace probiotiky. Modely in vitro buněčné linie makrofágů, intestinálních epiteliálních buněk, hepatocytů, in vivo myší model kolitidy.

2) Vliv pyrimidinových analogů na expresi protizánětových a angiogenních mediátorů. Zaměření na: strukturně aktivitní vztahy biologických účinků (imunosuprese a antioxidační parametry) ke struktuře látek; objasnění biologických účinků na transkripční a translační úrovni. Modely in vitro buněčné linie makrofágů, in vivo model revmatoidní artritidy a kolitidy.

3) Imunobiologický potenciál inhibitorů seskviterpenových laktonů. Zaměření na: strukturně aktivitní vztahy nových semisyntetických laktonů (imunomodulační, protinádorové účinky a stres endoplasmatického retikula, analýza intracelulárního vápníku). Model: in vitro buněčné lidské a animální linie.

MUDr. Nicolina Kutinová Canová, Ph.D. 1) Perspektivy farmakologického a klinického přínosu aktivátorů a inhibitorů sirtuinu 1 a AMPK při oxidativním poškození a regulaci energetického metabolismu v tukové a jaterní tkáni
2) Antioxidanty: příklad sloučenin podobných resveratrolu s allosterickým mechanismem ovlivnění epigenetických lékových cílů
Mgr. Danica Michaličková, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Novotný, DSc. 1) Studium neurotransmiterových systémů v průběhu závislosti na opioidech a po následném vysazení
2) Molekulární mechanismy působení opioidů a jejich metabolitů na buňky
MUDr. Pavla Pokorná, Ph.D. Optimalizace antikonvulzivní terapie u dětí do tří let věku.
doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D. 1. Dynamické parametry kompenzace diabetes mellitus ve vztahu k biomarkerům v nitrooční tekutině a séru u pacientů s očními komplikacemi
2. Studium dynamických glykemických parametrů ve vztahu ke glykaci, deglykaci a rozvoji orgánových komplikací diabetu
MUDr. Igor Richter, Ph.D. Prediktivní faktory ARTA terapie u pacientů s karcinomem prostaty
MUDr. Pavel Ryšánek, Ph.D. 1) Preklinické testování lymfatické absorpce léčiv
2) Vývoj animálních modelů pro testování farmakokinetiky léčiv
3) Faramakokinetika a farmakodynamika léčiv používaných v anesteziologii
prof. MUDr. Ondřej Slanař, PhD.

Studium genetických predispozic pro účinnost a snášenlivost léčiv.
Studium biotransformace léčiv s ohledem na variabilitu farmakokinetiky léčiv.
Farmakokinetika léčiv

doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.

1) Úloha desensibilizace delta-opiátových receptorů při dlouhodobé adaptaci na morfium; problém drogové závislosti
2) Úloha interfáze membrána-voda při signalizaci receptorů pro opiáty
3) Úloha membránových domén a cholesterolu ve struktuře buněčné membrány
4) Účinek beta-blokátorů na hydrofobní zónu buněčné membrány a alosterické ovlivnění vlastností beta-adrenergního receptoru

prof. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D. Experimentální model uveitidy - studium patofyziologických mechanismů nitroočních zánětů a možností jejich ovlivnění
MUDr. Josef Šedivý, CSc.

doc. PharmDr. Martin Šíma, Ph.D. 1) Fyziologické a patologické faktory ovlivňující absorpci léčiv
2) Aplikovaná farmakokinetika v preklinickém a klinickém výzkumu
Mgr. Petr Škopek, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. Optimální terapeutické režimy u pacientů s ANCA - asociovanou vaskulitidou a lupusovou nefritidou, genetické rizikové faktory disponující k výše uvedeným onemocněním a jejich odpovědi na léčbu
doc. MUDr. Martin Votava, PhD.

behaviorální farmakologie, experimentální anesteziologie, farmakoekonomika, farmakovigilanc

prof. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D 1) Klinické proteomické biomarkery akutní expozice toxickým alkoholům v diagnostice a prognóze zdravotních následků.
2) Proteomické biomarkery v kondenzátu vydechovaného vzduchu po inhalaci nanočástic pro časnou diagnostiku a prevenci respiračních a/nebo systémových onemocnění.
RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc.

 

Hodnocení: spravovat