1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Experimentální chirurgie


ŠKOLITEL TÉMATA
prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

prof. MUDr. Miloš Adamec, CSc.

prof. MUDr. Svatopluk Adámek, CSc.
MUDr. Soňa Argalácsová, Ph.D.
prof. MUDr. Jaromír Astl, CSc.
prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

MUDr. Zuzana Balatková, Ph.D. 1. Otoneurologie
2. Faktory ovlivňující vestibulární kompenzaci u pacientů s onemocněním vnitřního ucha
3. Možnosti vizuální rehabilitace u pacientů s vestibulární symptomatikou
doc. MUDr. Martin Balík, Ph.D.
prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.
1. klinická anatomie pohybového aparátu
2. traumatologie končetinových kloubů
3. osteotomie a jiné rekonstrukční výkony
MUDr. et MDDr. Martin Bartoš, Ph.D. Mikro-CT hodnocení biomateriálů pro kostní regeneraci
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.

prof. MUDr. Jan Betka, DrSc.

MUDr. Jaroslav Betka, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Binder, CSc.
doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D.
prof. MUDr. Vladimír Bobek, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Bouček, Ph.D.
1. experimentální chirurgie - využití NBI (narrow band imaging) v časné detekci maligních lézí v ORL oblasti
2. experimentální onkologie - směrovaná polymerní léčiva v léčbě spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku
3. protinádorová imunologie - regulace protinádorové imunitní odpovědi v nádorovém mikroprostředí
4. chirurgická léčba sluchu a hluchoty - využití Baha implantátu v léčbě jednostranné hluchoty
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Burget, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
prof. MUDr. David Cibula, CSc.
MUDr. Zdeněk Čada, Ph.D.
1. Molekulární biologie dlaždicových karcinomů hlavy a krku - hledání nových prognostických znaků
2. Studium nádorového mikroprostředí - kmenové buňky, nádorové stroma, nádorově asociální fibroblasty
3. Otoneurologická charakteristika pacientů léčených chirurgicky pro vestibulární schwannom
doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.
MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D
prof. MUDr. Taťjana Dostálová, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.
Význam stanovení lidských papilomavirů v lymfatických uzlinách u pacientek s karcinomem děložního hrdla
prof. MUDr. Jaroslava Dušková, CSc.
prof. MUDr. Markéta Dušková, CSc.
RNDr. Barbora Dvořánková, Ph.D.
MUDr. Barbora East, Ph.D. 1. Vliv prospektivního sledování pacientů po plastice kýly na kvalitu poskytované péče
2. Vliv předoperační rehabilitace na výsledky operační léčby pacientů s ventrální kýlou
3. Nanovlákna v tekuté formě v prevenci vzniku kýly v jizvě
RNDr. Tomáš Etrych, Ph.D. Možnosti využití směrovaných polymerních makromolekul pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
doc. MUDr. Michael Fanta, Ph.D.
Hodnocení léčebných modalit v managementu endometriózy, vztah k zánětlivým mediátorům
RNDr. Anna Fialová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Fík, Ph.D.
doc. MUDr. Daniela Fischerová, Ph.D.
Moderní zobrazovací vyšetření v diferenciální diagnostice a stagingu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů
prof. MUDr. René Foltán, Ph.D.

doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
1. Použití NMDA blokátoru ketaminu v prevenci pooperační bolesti a rozvoje chronické perzistentní bolesti
2. Sledování vlivu oxidantivni stresu v perioperačním a pooperačním období u různých typů operací
3. Volba typu, načasování preemptivní analgézie na rozvoj časné pooperační akutní bolesti
prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Fulín, Ph.D. Vliv polymerních materiálů na rozvoj septických i antiseptických komplikací v ortopedii.
prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc.

doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Hahn, CSc.
prof. Martin Haluzík, DrSc.
doc. MUDr. Milan Handl, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

MUDr. Tomáš Haruštiak, Ph.D. Význam cirkulujících biomárkrů u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce.
prof. MUDr. Petr Havránek, CSc.

doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc.
MUDr. Jaroslav Hlubocký, Ph.D.
1. Záchovné operace srdečních chlopní
2. Chirurgie aorty
prof. MUDr. Jiří Hoch, CSc.

doc. MUDr. David Hoskovec, Ph.D. Experimentální diagnostika, terapie a profylaxe peritoneálních metastáz karcinomu žaludku.
Nové protetické materiály a fixační metody v terapii defektu břišní stěny.
doc. MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.
MUDr. Petr Hubka, Ph.D. Ultrazvuková diagnostika v individualizaci péče v urogynekologii
prof. MUDr. Jiří Chomiak, CSc.
1. Ortopedické aspekty mukopolysacharidoz
2. Incidence vývojové kyčelní dysplázie v České republice
3. Výzkum stimulujících faktorů při postupné prolongaci kostí
doc. MUDr. Martin Chovanec, Ph.D.
Buněčná a nádorová biologie dlaždicobuněčných epitelů hlavy a krku, glykobie.
ORL a chirurgie hlavy a krku, onkologická chirurgie hlavy a krku, chirurgie baze lební, endokrinochirurgie hlavy a krku
MUDr. Peter Ivák, Ph.D. 1. Mechanické srdeční podpory v léčbě terminálního srdečního selhání
2. Vliv pulzatility na cévní systém
3. Orgánová odpověď na implantaci podpůrných systémů krevního oběhu
doc. MUDr. Libor Janoušek, Ph.D.

prof. MUDr. Naďa Jirásková, Ph.D.
doc. MUDr. Radek Kaiser, Ph.D.
MUDr. David Kalfeřt, Ph.D. Nádory hlavy a krku (dlaždicobuněčné karcinomy hlavy a krku, nádory slinných žláz a karcinomy štítné žlázy)
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
doc. MUDr. Bohdana Kalvodová, CSc.

prof. MUDr. Mojmír Kasalický, CSc.

doc. MUDr. Eva Kieslichová, Ph.D. 1. Infekce a imunosuprese
2. Perioperační péče o pacienty podstupující transplantaci orgánů
3. Dárci orgánů
MUDr. Ivo Klepáček, CSc.
1. Postmortální a forensní rekonstrukce obličeje malformovaných lebek jako podklad pro rekonstrukční chirurgii
2. Morfologické utváření hlasivkových tkání jako podklad pro vývoj individuální náhrady hrtanu
MUDr. Pavol Klobušický, Ph.D., MBA
prof. MUDr. Jan Klozar, CSc.
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
MUDr. Ondřej Kodet, Ph.D. 1. Nádorové mikroprostředí maligního melanomu.
2. Nádory hlavy a krku, hledání nových prognostických markerů.
3. Mikroprostředí nádorového stromatu a jeho korelace s hojením ran.
Ing. Petra Kochová, Ph.D.
prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D.

MUDr. Tomáš Kotulák, Ph.D. 1. Endokrinologie kritických stavů
2. Vliv obezity na perioperační intenzivní péči
MUDr. Michal Koucký, Ph.D.
prof. MUDr. Karel Koudela, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc.
doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc.
doc. MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Kuchynka, CSc.

doc. MUDr. Jan Kunstýř, Ph.D.
1. Peroperační zánětlivá odpověď
2. Endokrinní odpověď na operaci v mimotělním oběhu
prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
1. Asociaci polymorfismů genů krevních destiček uváděných ve spojitosti s kardiovaskulárními chorobami (KVCH) aterosklerotického původu s výskytem idiopatické tromboembolické nemoci (TEN) v postoperačním období
2. Detekce nových polymorfismů (SNP) sekvenováním suspektní oblasti 9. chromozomu za využití technologie Sequence Cature (NimbleGen SeqCap) a poté sekvenátoru FLX- Titanium Roche u vybraných pacientů s KVCH a TEN z hlediska rizikovosti operační zátěže
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D.
prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.

doc. MUDr. Jan Leffler, CSc.
MUDr. Miroslav Levý, Ph.D.
Biologické chování nádorů GIT
doc. MUDr. Petr Libánský, Ph.D. Chirurgie příštítných tělísek
prof. MUDr. Jaroslav Lindner, CSc.
doc. MUDr. Ludmila Lipská, Ph.D.
MUDr. Michal Lipš, Ph.D. 1. Endokrinologie v perioperační péči
2. Farmakokinetika antibiotik v perioperační a intenzivní péči
3. Monitorace dodávky a spotřeby kyslíku v perioperační péči
4. Monitorace v anesteziologii a perioperační péči
prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.

doc. MUDr. Roman Liščák, CSc.
prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
MUDr. Petr Lukeš, Ph.D.
MUDr. Eva Lukešová, Ph.D.
MUDr. Petr Macek, Ph.D., FEBU
Význam zánětlivého onemocnění prostaty v etiologii karcinomu prostaty
prof. MUDr. Michal Mára, CSc.
prof. MUDr. Alois Martan, DrSc.

prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc.
MUDr. Zdeněk Matějovský, CSc.
doc. MUDr. Ivan Matia, Ph.D.
Ovlivnění rejekce allogenního žilního štěpu v tepenném řečišti potkana
doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.

doc. MUDr. Ondřej Měšťák, Ph.D.
prof. MUDr. Pavel Michálek, Ph.D., DESA
1. Perioperační a pooperační kontrola glykémie v kardiochirurgii
2. Vliv LMWH na koagulaci těhotných žen
3. Tromboprofylaxe v porodnictví
doc. MUDr. David Michalský, Ph.D.
doc. MUDr. Martin Molitor, Ph.D., MBA
1. srovnání mechanických vlastností kůže prsů u pacientek po rekonstrukci prsů různými metodami
2. Srovnání rozdílů v pružnosti a tažnosti kůže po radioterapii pro zhoubný nádor prsu a kůže zdravého prsu
MUDr. Jaroslav Myšák, Ph.D. 1. Systémové biomarkery umožňující monitoring parodontitis po chirurgické i nechirurgické terapii
2. Antibiotika a probiotika modifikující terapii parodontitis
3. Chronický nikotinismus jako jeden z hlavních rizikových faktorů chirurgické terapie parodontitis
MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D.

1. Protinádorová imunita u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a její význam pro průběh onemocnění
2. Transplantační imunologie - imunitní reakce u pacientů po transplantaci plic

doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.

prof. MUDr. Emanuel Nečas, DrSc.

MUDr. Veronika Němcová, CSc. Anatomické možnosti rekonstrukce n. suprascapularis zadním přístupem.
prof. MUDr. Ivan Netuka, PhD.

doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D.
1. Transplantace
2. Hepatopankreatobiliární onkochirurgie
3. Kolorektální onkochirurgie
prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc.
doc. MUDr. Jan Pech, CSc.
MUDr. Renata Peterková, CSc.
prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Pohlreich, CSc.

prof. MUDr. David Pokorný, CSc.
prof. Ing. Rudolf Poledne, CSc.
1. Metabolický efekt liposukce
2. Analýza rizik příbuzenských dárců ledviny
prof. MUDr. Stanislav Popelka, CSc.

MUDr. Michal Pořízka, Ph.D., E.D.I.C. 1. Využití echokardiografie k predikci pozitivní reakce na podání tekutin u kriticky nemocných
2. Význam arterio-venózní diference obsahu oxidu uhličitého v diagnostice syndromu nízkého srdečního výdeje
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc.

MUDr. Oliver Profant, Ph.D.
MUDr. Otakar Raška, Ph.D.
prof. MUDr. Lukáš Rob, CSc.
doc. MUDr. Vilém Rohn, CSc.

prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

doc. MUDr. Eva Růžičková, CSc.
prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.

MUDr. Karel Řežábek, CSc.
MUDr. Hynek Říha, Ph.D., MHA 1. Monitorace kardiovaskulárního systému
2. Farmakologická podpora kardiovaskulárního systému
3. Krátkodobé a dlouhodobé mechanické srdeční podpory
4. Transplantace srdce
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Směrovaná polymerní léčiva u nádorů v oblasti hlavy a krku
MUDr. Borek Sehnal, Ph.D. 1. Prevalence orofaryngeální HPV infekce u žen s cervikální HPV infekcí a význam sexuálního chování pro jejich koincidenci
2. Clearance anální HPV infekce po chirurgickém ošetření prekancerózy děložního hrdla v souvislosti s přítomnými rizikovými faktory
MUDr. Ivo Skalský, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Sláma, Ph.D.
Význam detekce HPV infekce v anální oblasti u pacientek s patologickým nálezem na děložním hrdle
prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.

prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc.

prof. MUDr. Viktor Soukup, Ph.D., FEBU
prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
prof. MUDr. Alan Stolz, Ph.D., MBA
MUDr. Zuzana Střížová, Ph.D.
Ing. Tomáš Suchý, Ph.D.
prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.
RNDr. Pavel Szabo, Ph.D. Studium nádorového stromatu se zaměřením se na nádorově asociované fibroblasty a jejich role při utváření reaktivního mikroprostředí
MUDr. MDDr. Jiří Šedý, Ph.D.
doc. MUDr. Jaromír Šimša, Ph.D.
RNDr. Milada Šírová, Ph.D.
prof. MUDr. Richard Škába, CSc.

doc. MUDr. Miroslav Špaček, Ph.D.
1. Diagnostika a léčba infekce cévní protézy
2. Méně invazivní metody chirurgické revaskuralizace myokardu
3. Predikce a ovlivnění kompartment syndromu v rámci akutní kritické končetinové ischemie, na základě analýzy biochemických parametrů
4. Imunosupresivní léčba po transplantaci kryoprezervovaných aortálních štěpů u potkanů
MUDr. Rudolf Špunda, Ph.D. 1. Hodnocení rejekce cévních allograftů
2. Miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii
prof. MUDr. Ivan Šterzl, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Buněčná biologie kožních nádorů
doc. MUDr. Kamil Švabík, Ph.D.

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
doc. MUDr. Michal Tichý, CSc.
doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

doc. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.
MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
1. Chirurgické možnosti zajištění dýchacích cest v experimentu na zvířeti
2. Invazivní monitorace CNS v neurointezivní péči
MUDr. Jan Ulrych, Ph.D. 1. Trombotické komplikace a krvácivé stavy v chirurgii
2. Problematika sepse v chirurgii
MDDr. MUDr. Jaroslav Valach, Ph.D. 1. Glykobiologická charakterizace dlaždicových karcinomů hlavy a krku z hlediska exprese Galektinu-8 ve srovnání s normálními tkáněmi.
2. Zhodnocení interindividuálních imunohistochemických rozdílů zdravých epitelů sliznic a gingivy dutiny ústní a jejich význam v charakterizaci "normality" ve vztahu k onkopatologickým tkáním.
3. Posouzení významu nádorově asociovaných stromálních fibroblastů především ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění v korelaci s klasifikací TNM systému.
MUDr. Václav Vaněček, Ph.D.

1. Zlomeniny proximální femurů
2. Zlomeniny hlezna
3. Endoprotetika kolenního kloubu
4. Endoprotetika kyčelního kloubu

prof. MUDr. Pavel Vavřík, CSc., MBA
Optimalizace patelárního štítu femorální komponenty u totální náhrady kolenního kloubu
doc. MUDr. Josef Včelák, Ph.D. 1. Zánětlivé stavy v ortopedii a traumatologii.
2. Spondylochirurgie
MUDr. David Veigl, Ph.D. 1. Revmatochirurgie - nové trendy a postupy v souvislosti se změnami farmakologické léčby
2. Nové techniky při řešení artrotických postižení zápěstí a ruky - anatomické studie
3. Artroskopické možnosti řešení jako alternativa klasických technik operativy zápěstí
doc. MUDr. Petr Višňa, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Vízek, DrSc.

MUDr. Martin Vlček, Ph.D. 1. Zlomeniny distálního radia
2. Traumatologie
3. Syntetické kostní náhrady
doc. MUDr. René Vobořil, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D. 1. Onkoimunologie nádorů hlavy a krku
2. Nádorová onemocnění hlavy a krku
3. Pokročilé optické metody v diagnostice epitelových nádorů hlavy a krku
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.

 

Hodnocení: spravovat