1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Experimentální chirurgie


ŠKOLITEL TÉMATA
Abrahámová Jitka, prof. MUDr., DrSc.

Adamec Miloš, prof., MUDr., CSc.

Adámek Svatopluk, doc. MUDr. CSc.
Astl Jaromír, prof. MUDr., CSc.
Babjuk Marek, prof. MUDr., CSc.

Balík Martin, doc. MUDr., Ph.D.
Bartoníček Jan, prof. MUDr., DrSc.
1. klinická anatomie pohybového aparátu
2. traumatologie končetinových kloubů
3. osteotomie a jiné rekonstrukční výkony
Beneš Vladimír, prof., MUDr., DrSc.

Betka Jan, prof., MUDr., DrSc.

Binder Tomáš, MUDr. CSc.
Bláha Jan, MUDr. Ph.D.
Bobek Vladimír, doc. MUDr., Ph.D.
Bouček Jan, MUDr., Ph.D.
1. experimentální chirurgie - využití NBI (narrow band imaging) v časné detekci maligních lézí v ORL oblasti
2. experimentální onkologie - směrovaná polymerní léčiva v léčbě spinocelulárních karcinomů v oblasti hlavy a krku
3. protinádorová imunologie - regulace protinádorové imunitní odpovědi v nádorovém mikroprostředí
4. chirurgická léčba sluchu a hluchoty - využití Baha implantátu v léčbě jednostranné hluchoty
Büchler Tomáš, MUDr. Ph.D.
Calda Pavel, prof. MUDr. CSc.
Cibula David, doc. MUDr. CSc.
Čada Zdeněk, MUDr., Ph.D.
1. Molekulární biologie dlaždicových karcinomů hlavy a krku - hledání nových prognostických znaků
2. Studium nádorového mikroprostředí - kmenové buňky, nádorové stroma, nádorově asociální fibroblasty
3. Otoneurologická charakteristika pacientů léčených chirurgicky pro vestibulární schwannom
Čakrt Ondřej, PhDr., Ph.D.
Dostálová Taťjana, prof., MUDr., DrSc.

Dundr Pavel, prof. MUDr. Ph.D.
Význam stanovení lidských papilomavirů v lymfatických uzlinách u pacientek s karcinomem děložního hrdla
Dušková Jaroslava, doc. MUDr. CSc.
Dušková Markéta, doc. MUDr. CSc.
Dvořánková Barbora, RNDr. Ph.D.
East Barbora, MUDr., Ph.D. 1. Vliv prospektivního sledování pacientů po plastice kýly na kvalitu poskytované péče
2. Vliv předoperační rehabilitace na výsledky operační léčby pacientů s ventrální kýlou
3. Nanovlákna v tekuté formě v prevenci vzniku kýly v jizvě
Etrych Tomáš, RNDr. Ph.D. Možnosti využití směrovaných polymerních makromolekul pro fluorescenčně naváděnou endoskopickou chirurgii.
Fait Tomáš, doc. MUDr. Ph.D.
Fanta Michael, MUDr., Ph.D.
Hodnocení léčebných modalit v managementu endometriózy, vztah k zánětlivým mediátorům
Fialová Anna, RNDr., Ph.D.
Fík Zdeněk, MUDr. Ph.D.
Fischerová Daniela, MUDr., Ph.D.
Moderní zobrazovací vyšetření v diferenciální diagnostice a stagingu zhoubných nádorů reprodukčních orgánů
Foltán René, prof., MUDr., Ph.D.

Fricová Jitka, MUDr., Ph.D.
1. Použití NMDA blokátoru ketaminu v prevenci pooperační bolesti a rozvoje chronické perzistentní bolesti
2. Sledování vlivu oxidantivni stresu v perioperačním a pooperačním období u různých typů operací
3. Volba typu, načasování preemptivní analgézie na rozvoj časné pooperační akutní bolesti
Froněk Jiří, doc. MUDr. Ph.D.
Fulín Petr, MUDr. Ph.D. Vliv polymerních materiálů na rozvoj septických i antiseptických komplikací v ortopedii.
Grim Miloš, prof., MUDr., DrSc.

Grus Tomáš, MUDr. Ph.D.
Hahn Aleš, doc. MUDr. Dr.Med. CSc.
Haluzík Martin, prof. MUDr., DrSc.
Handl Milan, MUDr. Ph.D.
Hanuš Tomáš, prof., MUDr., DrSc.

Haruštiak Tomáš, MUDr., Ph.D. Význam cirkulujících biomárkrů u karcinomu jícnu a ezofago-gastrické junkce.
Havránek Petr, prof., MUDr., CSc.

Heráček Jiří, doc. MUDr., Ph.D.
Herget Jan, prof. MUDr. DrSc.
Hlubocký Jaroslav, MUDr., Ph.D.
1) Záchovné operace srdečních chlopní
2) Chirurgie aorty
Hoch Jiří, prof., MUDr., CSc.

Hoskovec David, doc. MUDr. PhD. Experimentální diagnostika, terapie a profylaxe peritoneálních metastáz karcinomu žaludku.
Nové protetické materiály a fixační metody v terapii defektu břišní stěny.
Hromádka Rastislav, MUDr., Ph.D.

Hubálková Hana, doc. MUDr. Ph.D.
Hubka Petr, MUDr. Ph.D. Ultrazvuková diagnostika v individualizaci péče v urogynekologii
Chomiak Jiří, doc., MUDr., CSc.
1. Ortopedické aspekty mukopolysacharidoz
2. Incidence vývojové kyčelní dysplázie v České republice
3. Výzkum stimulujících faktorů při postupné prolongaci kostí
Chovanec Martin, doc. MUDr., Ph.D.
Buněčná a nádorová biologie dlaždicobuněčných epitelů hlavy a krku, glykobie.
ORL a chirurgie hlavy a krku, onkologická chirurgie hlavy a krku, chirurgie baze lební, endokrinochirurgie hlavy a krku
Ivák Peter, MUDr., Ph.D 1) Mechanické srdeční podpory v léčbě terminálního srdečního selhání
2) Vliv pulzatility na cévní systém
3) Orgánová odpověď na implantaci podpůrných systémů krevního oběhu
Janoušek Libor, MUDr., Ph.D.

Jirásková Naďa, doc. MUDr. Ph.D.
Kalousová Marta, prof. MUDr. Ph.D.
Kalvodová Bohdana, doc., MUDr., DrSc.

Kasalický Mojmír, prof. MUDr., CSc.

Kieslichová Eva, MUDr. Ph.D. Infekce a imunosuprese

Perioperační péče o pacienty podstupující transplantaci orgánů

Dárci orgánů
Klepáček Ivo, MUDr., CSc.
1. Postmortální a forensní rekonstrukce obličeje malformovaných lebek jako podklad pro rekonstrukční chirurgii
2. Morfologické utváření hlasivkových tkání jako podklad pro vývoj individuální náhrady hrtanu
Klobušický Pavol, MUDr. Ph.D. MBA
Klozar Jan, doc. MUDr. CSc.
Kočvara Radim, doc. MUDr. CSc.
Kodet, Ondřej, MUDr. Ph.D. 1. Nádorové mikroprostředí maligního melanomu.
2. Nádory hlavy a krku, hledání nových prognostických markerů.
3. Mikroprostředí nádorového stromatu a jeho korelace s hojením ran.
Kochová Petra, Ing., Ph.D.
Kolář Pavel, doc., PaedDr., Ph.D.

Kotulák Tomáš, MUDr. Ph.D. 1. Endokrinologie kritických stavů
2. Vliv obezity na perioperační intenzivní péči
Koucký Michal, MUDr., Ph.D.
Koudela Karel, prof. MUDr. CSc.
Krechler Tomáš, MUDr. CSc.
Krofta Ladislav, doc. MUDr. CSc.
Kubeš Jiří, MUDr. Ph.D.
Kuchynka Pavel, prof., MUDr., CSc.

Kunstýř Jan, MUDr. Ph.D.
1. Peroperační zánětlivá odpověď
2. Endokrinní odpověď na operaci v mimotělním oběhu
Kvasnička Jan, prof., MUDr., DrSc.

Kvasnička Tomáš, doc., MUDr., CSc.
1. Asociaci polymorfismů genů krevních destiček uváděných ve spojitosti s kardiovaskulárními chorobami (KVCH) aterosklerotického původu s výskytem idiopatické tromboembolické nemoci (TEN) v postoperačním období
2. Detekce nových polymorfismů (SNP) sekvenováním suspektní oblasti 9. chromozomu za využití technologie Sequence Cature (NimbleGen SeqCap) a poté sekvenátoru FLX- Titanium Roche u vybraných pacientů s KVCH a TEN z hlediska rizikovosti operační zátěže
Lacina Lukáš, MUDr. Ph.D.
Landor Ivan, doc., MUDr., CSc.

Leffler Jan, doc. MUDr. CSc.
Levý Miroslav, MUDr., Ph.D.
Biologické chování nádorů GIT
Libánský Petr, MUDr., Ph.D. Chirurgie příštítných tělísek
Lindner Jaroslav, doc. MUDr. CSc.
Lipská Ludmila, doc. MUDr., Ph.D.
Lipš Michal, MUDr., Ph.D. 1) Endokrinologie v perioperační péči
2) Farmakokinetika antibiotik v perioperační a intenzivní péči
3) Monitorace dodávky a spotřeby kyslíku v perioperační péči
4) Monitorace v anesteziologii a perioperační péči
Lischke Robert, prof. MUDr., Ph.D.

Liščák Roman, doc. MUDr. CSc.
Lukáš Milan, prof. MUDr. CSc.
Lukeš Petr, MUDr. Ph.D.
Lukešová Eva, MUDr., Ph.D.
Macek Petr, MUDr., Ph.D., FEBU
Význam zánětlivého onemocnění prostaty v etiologii karcinomu prostaty
Mára Michal, MUDr. CSc.
Martan Alois, prof., MUDr., DrSc.

Maruna Pavel, doc., MUDr., CSc.

Mašata Jaromír, doc. MUDr. CSc.
Matia Ivan, MUDr., Ph.D.
Ovlivnění rejekce allogenního žilního štěpu v tepenném řečišti potkana
Měšťák Jan, doc., MUDr. CSc.

Měšťák Ondřej, MUDr. Ph.D.
Michálek Pavel, doc. MUDr., Ph.D., DESA
1. Perioperační a pooperační kontrola glykémie v kardiochirurgii
2. Vliv LMWH na koagulaci těhotných žen
3. Tromboprofylaxe v porodnictví
Michalský David, MUDr., PhD.
Molitor Martin, MUDr., Ph.D.
1. srovnání mechanických vlastností kůže prsů u pacientek po rekonstrukci prsů různými metodami
2. Srovnání rozdílů v pružnosti a tažnosti kůže po radioterapii pro zhoubný nádor prsu a kůže zdravého prsu
Myšíková Dagmar, MUDr. Ph.D.

1. Protinádorová imunita u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) a její význam pro průběh onemocnění
2. Transplantační imunologie - imunitní reakce u pacientů po transplantaci plic

Naňka Ondřej, doc. MUDr., Ph.D.

Nečas Emanul, prof., MUDr., CSc.

Němcová Veronika, MUDr. CSc. Anatomické možnosti rekonstrukce n. suprascapularis zadním přístupem.
Netuka Ivan, MUDr., PhD.

Oliverius Martin, doc. MUDr., Ph.D.
1. Transplantace
2. Hepatopankreatobiliární onkochirurgie
3. Kolorektální onkochirurgie
Pafko Pavel, prof. MUDr., DrSc.

Pašta Jiří, doc. MUDr., CSc.
Pech Jan, doc. MUDr. CSc.
Peterková Renata, MUDr. , CSc.
Pirk Jan, prof., MUDr., DrSc.

Plzák Jan, prof. MUDr. Ph.D.
Pohlreich Petr, doc., MUDr., CSc.

Pokorný David, doc. MUDr., CSc.
Poledne Rudolf, prof, Ing., CSc.
1.Metabolický efekt liposukce
2. Analýza rizik příbuzenských dárců ledviny
Popelka Stanislav, doc., MUDr., CSc.

Pořízka Michal, MUDr., Ph.D. E.D.I.C. 1. Využití echokardiografie k predikci pozitivní reakce na podání tekutin u kriticky nemocných
2. Význam arterio-venózní diference obsahu oxidu uhličitého v diagnostice syndromu nízkého srdečního výdeje
Povýšil Ctibor, prof., MUDr., DrSc.

Profant Oliver, MUDr., Ph.D.
Rob Lukáš, doc. MUDr. CSc.
Rohn Vilém, doc. MUDr., CSc.

Rokyta Richard, prof., MUDr., DrSc.

Růžičková Eva, doc. MUDr. CSc.
Ryska Miroslav, prof., MUDr., CSc.

Řežábek Karel, MUDr. CSc.
Říha Hynek, MUDr., Ph.D., MHA 1. Monitorace kardiovaskulárního systému
2. Farmakologická podpora kardiovaskulárního systému
3. Krátkodobé a dlouhodobé mechanické srdeční podpory
4. Transplantace srdce
Říhová Blanka, prof, RNDr., DrSc.
Směrovaná polymerní léčiva u nádorů v oblasti hlavy a krku
Sehnal Borek, MUDr. Ph.D. 1. Prevalence orofaryngeální HPV infekce u žen s cervikální HPV infekcí a význam sexuálního chování pro jejich koincidenci
2. Clearance anální HPV infekce po chirurgickém ošetření prekancerózy děložního hrdla v souvislosti s přítomnými rizikovými faktory
Skalský Ivo, MUDr. Ph.D.
Sláma Jiří, MUDr., Ph.D.
Význam detekce HPV infekce v anální oblasti u pacientek s patologickým nálezem na děložním hrdle
Smetana Karel, prof., MUDr., DrSc.

Sosna Antonín, prof., MUDr., DrSc.

Soukup Viktor, as. MUDr., Ph.D., FEBU
Špíšek Radek, prof. MUDr. Ph.D.
Stolz Alan, doc. MUDr. Ph.D., MBA
Suchý Tomáš, Ing., Ph.D.
Sukop Andrej, MUDr. Ph.D.
Svoboda Bohuslav, doc., MUDr., CSc.

Syka Josef, prof. MUDr., DrSc.
Szabo Pavel, RNDr., Ph.D. Studium nádorového stromatu se zaměřením se na nádorově asociované fibroblasty a jejich role při utváření reaktivního mikroprostředí
Šedý Jiří, MUDr. MDDr. Ph.D.
Šimša Jaromír, doc. MUDr., Ph.D.
Šírová Milada, RNDr., Ph.D.
Škába Richard, prof., MUDr., CSc.

Špaček Miroslav, MUDr., Ph.D.
1. Diagnostika a léčba infekce cévní protézy
2. Méně invazivní metody chirurgické revaskuralizace myokardu
3. Predikce a ovlivnění kompartment syndromu v rámci akutní kritické končetinové ischemie, na základě analýzy biochemických parametrů
4. Imunosupresivní léčba po transplantaci kryoprezervovaných aortálních štěpů u potkanů
Špunda Rudolf, MUDr., Ph.D. 1. Hodnocení rejekce cévních allograftů
2. Miniinvazivní přístupy v kardiochirurgii
Šterzl Ivan, prof. MUDr., DrSc.

Štork Jiří, prof., MUDr., CSc.
Buněčná biologie kožních nádorů
Švabík Kamil, MUDr., Ph.D.

Tachezy Ruth, RNDr. Ph.D.
Tichý Michal, doc. MUDr., CSc.
Tošovský Jan, doc. MUDr. CSc.
Trč Tomáš, doc., MUDr., CSc.

Tuček Michal, MUDr., PhD.
Tyll Tomáš, MUDr. Ph.D.
1. Chirurgické možnosti zajištění dýchacích cest v experimentu na zvířeti
2. Invazivní monitorace CNS v neurointezivní péči
Ulrych Jan, MUDr. Ph.D. 1. Trombotické komplikace a krvácivé stavy v chirurgii
2. Problematika sepse v chirurgii
Valach Jaroslav, MDDr. MUDr. Ph.D. 1. Glykobiologická charakterizace dlaždicových karcinomů hlavy a krku z hlediska exprese Galektinu-8 ve srovnání s normálními tkáněmi.
2. Zhodnocení interindividuálních imunohistochemických rozdílů zdravých epitelů sliznic a gingivy dutiny ústní a jejich význam v charakterizaci "normality" ve vztahu k onkopatologickým tkáním.
3. Posouzení významu nádorově asociovaných stromálních fibroblastů především ve vztahu k prognóze nádorového onemocnění v korelaci s klasifikací TNM systému.
Vavřík Pavel, MUDr., CSc.
Optimalizace patelárního štítu femorální komponenty u totální náhrady kolenního kloubu
MUDr. Josef Včelák, Ph.D. 1. Zánětlivé stavy v ortopedii a traumatologii.
2. Spondylochirurgie
Višňa Petr, doc. MUDr. Ph.D.
Vízek Martin, prof., MUDr., DrSc.

Vlček Martin, MUDr., Ph.D. 1. Zlomeniny distálního radia
2. Traumatologie
3. Syntetické kostní náhrady
Vobořil René, doc. MUDr. Ph.D.
Weiss Petr, prof. PhDr. Ph.D.
Zámečník Libor, as. MUDr., Ph.D., FEBU
Zikán Michal, prof. MUDr. Ph.D.

Živný Jan, doc. MUDr., Ph.D.
Živný Jaroslav, prof., MUDr., DrSc.

 

Hodnocení: spravovat