1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Biologie a patologie buňky


ŠKOLITEL TÉMATA
MUDr. Taras Ardan, Ph.D.
doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc. Úloha adhese, migrace, proliferace a diferenciace cévních hladkých svalových buněk ve vzniku a rozvoji vaskulárnich onemocnění. Interakce cévních a kostních buněk s umělými materiály pro tkáňové inženýrství.
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA Studium biologie dendritických buněk (DC), zejména ve vztahu k protinádorové imunitě, imunodeficiencím i autoimunitním reakcím. Využití DC pro imunoterapii zbytkové nemoci u vybraných onkologických pacientů
doc. RNDr. Jan Bednár, Ph.D. Funkce a struktura chromatinu
prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc.
Biochemie melanocytů a melanomu, melanosomální změny u některých vrozených metabolických poruch
Mgr. Antotnín Brož, Ph.D. Inženýrství pojivové tkáně, buněčná adheze, interakce buňky - umělý materiál/extracelulární matrix
doc. RNDr. Dušan Cmarko, Ph.D. Imunoelektronová lokalizace různých faktorů v buněčném jádře
doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc.

Hojení ran a mediátory zánětu, účinek reaktivních kyslíkových radikálů na oko jako biologický systém, lokální toxicita s možností jejího testování.pomocí změn enzymatických aktivit

prof. MUDr. Jaroslav Čermák, CSc. Patologie kmenové krvetvorné buňky ve vztahu k rozvoji klonální nádorové proliferace krvetvorby, zejména myelodysplastického syndromu, studium strukturálních změn odrážejících změny genové exprese a studium klinického významu patofyziologických změn ve vztahu k možnému léčebnému ovlivnění myelodysplastického syndromu
prof. MUDr. Marie Černá, DrSc.

Molekulární aspekty etiopatogeneze polygenních chorob, se speciálním zaměřením na autoimunitní dysregulace

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
Ing. Andrea Dlasková, Ph.D.

Morfologie mitochondrií a jejich membránových kontaktních míst v pankreatických β-buňkách / Morphology of mitochondria and their membrane contact sites in pancreatic β-cells

MUDr. Vladimír Doležal, DrSc. Fysiologie cholinergní transmise a její poruchy při vzniku a rozvoji Alzheimerovy nemoci
doc. RNDr. Pavel Dráber, CSc. Funkce cytoskeletálních proteinů v buňkách za normálních a patologických stavů. Heterogenita tubulinu a proteinů asociovaných s mikrotubuly. Vzájemná interakce mikrotubulů a středních filament. Regulace funkcí gamma-tubulinu a jeho interakcí s dalšími komponentami organizačních center mikrotubulů
prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D. Molekulární a imunohistochemická analýza melanocytárních lézí
doc. MUDr. Josef Dvořák, Ph.D. Vzájemný vztah primárních řasinek, exprese PD-1 a hustoty CD8+ tumor infiltrujících lymfocytů u karcinomu ledviny.
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc. Molekulární genetika a imunologie solidních nádorů dětského věku, experimentální onkologietestování potencionálních protinádorových léků in vitro, problematika chemorezistence nádorových buněk
prof. MUDr. Martin Filipec, CSc.
Buněčná participace, apoptóza, extracelulární matrix pri rejekci transplantátu oční rohovky
prof. MUDr. Miloš Grim, DrSc. Studium diferenciace, morfogeneze a regenerace svalu, vývoj inervace svalu. Studium migrace a diferenciace buněk neurální lišty, vývoj mechanoreceptorů. Studium determinace, diferenciace a migrace endotelových buněk
doc. Ing. Jiří Hatina, CSc. Základní výzkumné zaměření: molekulární biologie nádorové transformace, zejména v oblasti urotheliálního karcinomu.
Současné vědecké zaměření laboratoře: identifikace a charakterizace nádorových kmenových buněk, odvození a ustavení nových in vitro modelů nádorové transformace urothelu a analýza interakcí nádorových a stromálních buněk
prof. MUDr. Jarmila Heissigerová, Ph.D., MBA
Buněčné a molekulární mechanismy patogeneze experimentální autoimunitní uveitidy a možnosti jejich ovlivnění
doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
RNDr. Jaroslav Horák, DrSc.
Úloha posttranslační ubikvitinace modelových proteinů plasmatické membrány kvasinek v jejich degradaci. Membránové ATPázy a asociované enzymy v ruzných buněčných typech a tkáních
doc. MUDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D.
RNDr. Radoslav Janoštiak, Ph.D. 1) Buněčná komunikace mezi spícími a dělícími se nádorovými buňkami v kontextu mikroprostředí nádoru 
2) Vnitrobuněčné signální dráhy regulující přechod mezi buněčným dělením a klidovým stavem 
RNDr. Petr Ježek, DrSc.

1) Redoxní regulace sekrece inzulinu (Redox regulations of insulin secretion)
2) Určení souvislostí mezi porušenou inzulinovou sekrecí a identitou beta-buněk pankreatu resp. periferní inzulinovou rezistencí (Relationships of impaired insulin secretion, beta cell identity and insulin resistance)
3) Neinvazivní kvantifikace beta-buněk pankreatu pomocí nanočástic konjugovaných s agonisty receptorů plasmatické membrány (Non-invasive beta cell quantification in pancreas using agonist-conjugated nanoparticles)

prof. Mgr. Kateřina Jirsová, Ph.D.

prof. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
1) Vliv hypoxie na biologii lymfomů (přežití, šíření, chemorezistence) a mechanismy adaptace lymfomových buněk na chronickou hypoxii
2) Modality regulované buněčné smrti (regulated cell death) v patogenezi, přežití a chemorezistenci lymfoproliferací 
3) Humanizované myší modely lymfoproliferací (humanized patient-derived xenografts) pro preklinickou validaci experimentálních imunoterapeutických léčebných postupů v hematoonkologii 
RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
prof. MUDr. Roman Kodet, CSc. Patologie a molekulární charakteristika lymfomu, karcinomu mléčné žlázy a nádorů dětského věku
RNDr. Hana Kolesová, Ph.D. 1) Studium vrozených srdečních vad způsobených chybou receptoru Jag1 v NOTCH sinalizaci
2) Dtudium vrozených srdečních vad pacientů s NOTCH1 poruchou signalizace na vytvořeném myším modelu
3) Vliv epikardu na hojení myokardu v embryonálním vývoji - cryoinjury model
MUDr. Radko Komers, CSc.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

Ovlivnění účinnosti energetického metabolizmu v adipocytech heterologní expresí genu pro mitochondriální „uncoupling protein“. Transport thyroidních hormonů přes buněčnou membránu savčích buněk

MUDr. Zdeněk Kostrouch, CSc. Mechanism regulace genové exprese. Regulace genové exprese jako terapeutický cíl nádorových onemocnění
MUDr. Marta Kostrouchová, CSc.

Regulace vývoje intracelulárními jadernými receptory a jejich kofaktory. Interakce vývojových regulačních kaskád

doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
Morfologické změny lidského myokardu (endomysia) při fibrilaci síní, morfologické a molekulární aspekty vaskulogenese a angiogenese, mechnismus luminisace srdeční trubice v embryonálním vývoji
MUDr. Lukáš Lacina, Ph.D. Buněčné interakce ve stromatu maligních epitelových nádorů.
Christian Lanctôt, Ph.D.
Genová exprese a architektura buněčného jádra v modelovych organismus Caenorhabditis elegans a kulturách savčích buněk
Mgr. Josef Lazar, Ph.D. Výzkum funkce G proteinových receptorů pomocí přístupů molekulární genetiky a pokročilé optické mikroskopie
doc. RNDr. Jan Malínský, Ph.D.
Funkční morfologie buněčného jádra, dynamika jaderných kompartmentů; laterální domény plasmatické membrány - struktura a funkce
prof. MUDr. Václav Mandys, CSc. Význam alterací progenitorových tkáňových buněk (kmenových buněk dospělých tkání) v rozvoji prekancerózních lézí a časných stádií lidských nádorových onemocnění
doc. RNDr. Jaroslav Mareš, CSc. Diagnostika a prognostika nádorů močového měchýře a prostaty, genetika a epigenetika kandidátních genů nádorové transformace a progrese
doc. MUDr. Iuri Marinov, CSc.

prof. MUDr. Jindřich Martínek, DrSc. Elektronová a světelná mikroskopie (vč. histo- a cytochemie) se zaměřením na pohlavní orgány, hepatologii a kardiovaskulární systém
prof. MUDr. Radoslav Matěj, Ph.D.
MUDr. Tomáš Mazel, Ph.D.
prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc. Genomika
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc. Hormonální exprese genů u kultivovaných hnědotukových buněk. Regulace indukce enzymových aktivit dejodáz jodotyroninů u kultivovaných astrogliových a hnědotukových buněk
prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc. Molekulárně biologická léčba Ca prsu, Ca plic, Ca ledviny a molekulární predikce
RNDr. Kristýna Pimková Ph.D.
prof. MUDr. Ctibor Povýšil, DrSc. Komplexní výzkumný program pro výzkum nádorových a nenádorových onemocnění pohybového aparátu za použití moderních metod jako imunohistochemie, elektronová mikroskopie, molekulární diagnostika, obrazová analýza a tkáňové kultury
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. Strukturně - funkční organizace buněčného jádra
RNDr. Jan Říčný, CSc. Chemické základy synaptického přenosu, neurobiologie, neurochemie
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.
Imunologie, mikrobiologie, imunofarmakologie, imunoterapie. Příprava, působení a mechanismus polymerních cíleně smeřovaných léčiv
prof. MUDr. František Saudek, DrSc. Biologie Langerhansových ostrůvků, experimentální a klinická léčba diabetu transplantací inzulín produkující tkáně, imunologické aspekty diabetu, in vivo zobrazování beta-buněk pankreatu
MUDr. Jakub Sikora, Ph.D.
Ing. Magdalena Skalníková, CSc.
prof. MUDr. RNDr. Jaroslav Slípka, DrSc.
Teratogeneze ve vztahu k regulačním systémům ontogeneze a fylogeneze. Primordiální gonocyty a jejich možný vztah ke kancerogenezi.
prof. MUDr. Karel Smetana, ml., DrSc. Buněčná a vývojová biologie epitelu a dendritických buněk, glykobiologie, tkáňové inženýrství a buněčná terapie
RNDr. Tomáš Soukup, CSc. Vliv genetických a vnějších faktorů na normální a patologický vývoj a adaptaci kosterního svalu
doc. Mgr. David Staněk, Ph.D. Formování sestřihového aparátu v buněčném jádře a regulace pre-mRNA sestřihu
prof. MUDr. Tomáš Stopka, Ph.D.
RNDr. Pavol Szabo, Ph.D. 1) Role nádorově-asociovaných fibroplastů při formování reaktivního nádorového mikroprostředí
2) Klíčové signální molekuly pro vzájemnou interakci nádorového parenchymu s podpůrným stromatem
doc. RNDr. Petr Svoboda, Ph.D.
doc. MUDr. Petra Svozílková, Ph.D.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc. Experimentální onkologie. Studium multifunkčních proteinů – Dipeptidyl peptidáze IV aktivitou a nebo strukturou homologních (DASH) molekul
RNDr. Luděk Šefc. CSc.
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. Dermatohistopatologie, dermosklerózy a onemocnění pojiva, klinické márkery aktivity systémové sklerodermie
RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.
Molekulární epidemiologie virů, vztah virů k nádorům, markery infekce lidskými papillomaviry a jejich klinický význam, markery infekce lidskými papillomaviry a jejich význam v diagnostice a léčbě nádorů hlavy a krku, miRNA u nádorů hlavy a krku asociovaných a neasociovaných s lidskými papillomaviry
prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D.

Ing. Tomáš Vacík, Ph.D.
doc. MVDr. Luděk Vajner, CSc.
MUDr. Pavel Veselý, CSc. Struktura a význam motility, migrace a dynamického morfotypu buněk oproti expresi proteolytické aktivity (invadosome) pro malignitu (metastazování). In vitro analýza cytopatického působení(chemoterapie). Prognostický a prediktivní dosah studia neoplastické progrese primokultur individuálních lidských nádorů: biologie a genetika. Biopatologie hojení ran (popáleniny). Mikroskopie živé buňky
MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Kolorektální Ca, vybrané problémy gastroenterologie
RNDr. Hana Zemková, CSc.
RNDr. Zdeněk Žižka, DrSc. 1. Studium změn v ultrastruktuře buněk a tkání makroorganismu při interakci s mikroorganismem - přírodní a umělé nákazy organismů z přírody nebo v experimentu (různé metody optické a elektronové mikroskopie).
2. Studium primární fluorescence buněk a tkání různých druhů hub a její změny při působení různých vnějších činitelů včetně změn v morfologii buněk (různé metody optické a elektronové mikroskopie).

 

Hodnocení: spravovat