1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školitelé Biochemie a patobiochemie


ŠKOLITEL TÉMATA
prof. MUDr. Aleš Bartoš, Ph.D.
MUDr. Eva Balážiová, PhD. 1) Studium angiogeneze v mikroprostředí glioblastomu
2) Studium angiogeneze v mikroprostředí sekundárních nádorů mozku (mozkových metastáz)
3) Studium extracelulární matrix v mikroprostředí primárních a sekundárních nádorů mozku.
doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.

1. Imunochemická analytika a její kombinace s kapalinovou chromatografií při studiu proteomu
2. Jod, laboratorní thyroidální diagnostika a diagnostika hormonů regulujících metabolismus vápníku
3. Počítačové modelování peptidových a proteinových molekul

Mgr. Gabriel Birkuš, Ph.D. 1. Nové terapeutické možnosti ovlivnění chronické hepatitidy B pomocí malých molekul s imunomodulačním účinkem
2. Studium nových proléčiv s protinádorovým účinkem
prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc.
Polymorfismus lidského genómu a jeho uplatnění v DNA diagnostice. Funkční genomika
doc. MUDr. Helena Lahoda Brodská, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.
doc. MUDr. Petr Bušek, Ph.D.
RNDr. Monika Cahová, Ph.D. Terapeutické možnosti modifikace střevní mikrobioty v léčbě inzulínové rezistence.
Mgr. Marek Cebecauer, Ph.D.
doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala Studie metabolismu syntetických kanabinoidů. Optimalizace metod toxikologické detekce.
prof. MUDr. Radim Černý, CSc.
prof. MUDr. Richard Češka, CSc.
RNDr. Robert Dobrovolný, Ph.D. Výzkum vzácných dědičných poruch s pomocí metod buněčné biologie: Příprava a využití modelů dědičných poruch založených na indukovaných pluripotentních buňkách.
MUDr. Vladimír Doležal, DrSc.
1. Metabolismus acetylcholinu
2. Regulace funkce muskarinových receptorů.
3. Biochemické změny při Alzheimerově nemoci
RNDr. Petr Dráber, DrSc.
1. Nové signální molekuly buněčného povrchu žírných buněk.
2. Topografie membránových molekul při aktivaci žírných buněk.
3. Aktivace žírných buněk v podmínkách in vivo s využitím telemetrických metod.
RNDr. Zdeněk Drahota, DrSc.
1. Regulace energetického metabolismu buněk za různých fyziologických a patologických stavů
2. Úloha rozpřahujících proteinů při regulaci energetické homeostázy
3. Mitochondrie a produkce kyslíkových radikálů
Ing. Ľubica Ďuďáková, Ph.D.
RNDr. Aleš Dvořák, Ph.D. Studium bilirubinu a jeho oxidačních produktů.
Ing. Ota Fuchs, CSc.
1. Signální dráha transformačního růstového faktoru TGF – beta
2. Transkripční faktory zúčastněné v leukogemogenezi (Runx1, CCAAT enhancer binding protein alpha, Evi1)
Mgr. Klára Grantz Šašková, Ph.D.
prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.   1. Úloha endokrinní funkce tukové tkáně v etiopatogeneze komplikací obezity a diabetu
 2. Mechanizmus pozitivních metabolických účinků bariatrické chirurgie a bariatrické endoskopie
RNDr. Hana Hansíková, CSc.
1. Mitochondriální onemocnění – studium funkčních a biochemických projevů poruch enzymů oxidační fosforylace, citrátového cyklu a metabolismu pyruvátu
2. Studium maturace mitochondriálního energetického metabolismu
3. Mitochondriální energetický metabolismus u sekundárních a nemitochondriálních onemocnění.
MUDr. Ondřej Havránek, Ph.D. 1. Vliv siganlizace z B-buněčného receptoru na změny metabolizmu a buněčný cyklus u lymfomů a jejich terapeutické využití.
2. Změny energetického metabolizmu jako důsledek komunikace nádorových buněk s mikroprostředím.
prof. RNDr. Petr Horák, Ph.D.
Mgr. Magdalena Houdová Megová, Ph.D. Studium imunosuprese v mikroprostředí glioblastomu
MUDr. Josef Houštěk, DrSc.
1. Mitochondriální onemocnění - studium funkčních a biochemických projevů poruch enzymů oxidační fosforylace na podkladě mutací v mtDNA a mutací v jaderných genech se zaměřením na asemblační defekty cytochrom c oxidázy a ATPsyntázy
2. Studium tvorby reaktivních kyslíkových radikálů (ROS) a změn potenciálu vnitřní mitochondriální membrány u defektů enzymů oxidační fosforylace pomocí fluorescenčních sond
3. Studium exprese genů u mitochondriálních onemocnění pomocí QT-RT PCR a cDNA microarray.
4. Využití RNAi v modelování mitochondriálních poruch v buněčné kultuře.
MVDr. Jan Hraběta, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Radovan Hynek
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 1. PCSK-9: referenční meze, biologická variabilita, analytické charakteristiky, klinický potenciál v kontextu rizikových faktorů aterosklerózy a klinické péče.
2. Charakteristika makrokomplexů (makroenzymy, makroproteiny), možnosti detekce, vliv na průběh analytických reakcí a klinický výzkum.
3. Genetické, imunologické, farmakologické a klinické souvislosti statinové intolerance.
doc. Ing. Milan Jakubek, Ph.D.
RNDr. Markéta Janatová, Ph.D.
RNDr. Petr Ježek, DrSc.
1. Diabetes a nový mitochondriální odpřahující protein UCP2 - studium distribuce jeho mRNA pomocí RTPCR na zařízení LightCycler, jeho exprese 2D elektroforézou, studium funkčních projevů na oxygrafu a fluorescenčním monitorováním konfokální mikroskopií
2. Reaktivní kyslíkové radikály a jejich snižování v důsledku funkce nových mitochondriálních odpřahujících proteinů
3. Molekulární biologie, rekonstituce a studium interakce s mastnými kyselinami a strukturně/funkčních souvislostí u nových mitochondriálních odpřahujících proteinů UCP-2, UCP-3 a UCP4
prof. MUDr. Mgr. Milan Jirsa, CSc.
1. Sekrece žluče a její poruchy
2. Cholesterolová cholelitiáza
3. Jaterní a střevní metabolismus cholesterolu
PharmDr. Helena Mertlíková Kaiserová, Ph.D. 1.Studium mechanismů protinádorových a cytoprotektivních účinků nových nukleos(t)idových analogů
2. Studium nových látek s protizánětlivými účinky a možností farmakologického ovlivnění imunitního systému
prof. MUDr. Marta Kalousová, Ph.D.
1. Oxidační stres, mikrozánět a kardiovaskulární riziko u pacientů s onemocněním ledvin
2. Genetická predispozice a laboratorní markery u patologických stavů v těhotenství
3. Nádorové markery – význam v monitorování a prognóze vybraných onemocnění
4. RAGE – receptor pro AGEs a jeho ligandy
RNDr. Václav Kašička, CSc.
prof. MUDr. Antonín Kazda, DrSc.

1. Vnitřní prostředí, smíšené poruchy acidobazické rovnováhy
2. Nutriční podpora a její metabolická problematika
3. Monitorování víceorgánového funkčního selhávání

prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

1.Analýza genů podílejících se na vzniku hereditárních a familiárních forem karcinomů prsu a kolorekta.
2.Charakterizace genetických a epigenetických alterací tumor supresorových genů v in vitro v modelech mamárního karcinomu.

doc. MUDr. Milan Kment, CSc.

l. 11-hydroxysteroiddehydrogenáza u střevních onemocnění
2.Nové markery kolorektálního karcinomu

prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
Hlavním tématem je studium molekulární podstaty vybraných dědičně podmíněných onemocnění.
RNDr. Tomáš Koblas, Ph.D.
MUDr. Petr Kocna, CSc.

1. Laboratorní diagnostika a screening glutenové enteropatie
2. Funkční diagnostika, neinvazivní dechové testy

prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
MUDr. Jan Kopecký, DrSc.

1.Vliv n-3 polyenových mastných kyselin z mořských ryb v prevenci a léčbě obezity a diabetu 2. typu. Specifické metabolické efekty, od buněk po celý organismus. Pokusy na buněčných kulturách a laboratorních myších.
2. Dlouhodobé efekty výživy novorozenců – prevence obezity, diabetu.

doc. MUDr. Jaromír Kotyza, CSc.

1. Proteinázy a jejich přirozené inhibitory v klinické medicíně
2. Klinická biochemie pleurálních tekutin

prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.

1. Strukturálně funkční analýza mutací v lidské cystathionin beta-synthase.
2. Pathobiochemie poruch metabolismu homocysteinu u člověka a modelových doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc.organismů

RNDr. Milan Kožíšek, Ph.D. Identifikace a charakterizace hostitelských faktorů účastnících se replikace viru horečky údolí Rift a viru chřipky
doc. MUDr. Tomáš Krechler, CSc.

Ing. Jan Krijt, Ph.D.
doc. MUDr. Evžen Křepela, CSc.

Regulace iniciace a průběhu apoptosy u nádorových buněk.

doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
Ing. Zdenka Kučerová, CSc.
1. Bioselektivní a chemoselektivní afinitní chromatografie
2. Detekce patologických změn v molekule lidského pepsinogen
RNDr. Ladislav Kuchař, Ph.D. Analýza a posouzení významu nových biomarkerů Fabryho choroby u vybraných skupiny pacientů
RNDr. Jana Ledvinová, CSc.

1. Metabolismus sfingolipidů a jeho dědičné poruchy
2. Prosaposin a saposiny – proteinové aktivátory sfingolipidových hydrolas a poruchy jejich funkcí.
3. Tandemová hmotnostní spektrometrie sfingolipidů a její využití v metabolických studiích a diagnostice lysosomálních střádavých nemocí (lysosomal storage diseases)

prof. MUDr. Petra Lišková, M.D., Ph.D. 1. Etiopatogeneze syndromových katarakt (Etiopathogenesis of syndromic cataracts)
2. Etiopatogeneze dědičných onemocnění sítnice (Etiopathogenesis of inherited retinal disease)
Dr. Mariia Lunova, Ph.D. 1) Interferon signaling
2) Iron overload and disorders of iron metabolism
3) Markers of liver diseases
Mgr. Oleg Lunov, Ph.D. Vliv vnějších mechanických signálů na interakce mezi DNA nanostrukturami a jaterními buňkami / The impact of extracellular mechanical cues on interactions between DNA nanostructures and hepatic cells/
RNDr. Ondřej Kuda, Ph.D. Charakterizace vlivů větvených esterů mastných kyselin na metabolizmus tukové tkáně.
MUDr. Jaroslav Macášek, Ph.D.
Ing. Hana Macíčková Cahová, Ph.D. Methylation profiling of viral RNA (Studium methylací virální RNA.)
doc. MUDr. Martin Magner, Ph.D.
RNDr. Lenka Maletínská, CSc.

1. Nové farmakologické intervence ovlivňující příjem potravy, obezitu, inzulínovou rezistenci a diabetes mellitus typu
2. Účast hypotalamo-hypofýzo-adrenální, tyroidální a gonadální osy v regulaci příjmu potravy (spolupráce s doc. MUDr. M. Haluzíkem, CSc. z 1. LF UK)

RNDr. Hana Malínská, Ph.D. Možnost farmakologického ovlivnění desaturáz mastných kyselin v léčbě komplikací spojených s metabolickým syndromem a diabetem
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.

1. Biochemie a patobiochemie hemu, hemoproteinů a porfyrinů
2. Strukturálně funkční vztahy v rodině syntáz oxidu dusnatého, intraproteinový přenos elektronů
3. Epigenetika, molekulární patologie Rettova syndromu

doc. MUDr. Ivan Matouš-Malbohan, CSc.

1. Využití fetoplacentárních a onkofetálních antigenů v medicině.
2. Autoprotilátky u onemocnění nervového systému.

MUDr. Zora Mělková, Ph.D.

1. Apoptóza a nekróza buněk infikovaných virem vakcinie
2. Role oxidu dusnatého v rozvoji virové infekce (virus vakcinie, HIV-1).
3. Pro- a anti-apoptotické působení protoonkogenu Bcl-2

prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc.

1. Mechanismus a chemie posttranslačních modifikací proteinů
2.Fyziologie a biochemie pojivové tkáně se zvláštním zaměřením na příčnovazebné mechanismy 3.Studium proteinů a jejich fyziologických modifikací pomocí kapilární elektroforézy a chromatografie

Ing. Ivan Mikula, Ph.D.
RNDr. Tomáš Mráček, Ph.D.
doc. MUDr. Lucie Muchová, Ph.D.

1. Katabolická dráha hemu a její vliv na patogenezi cholestázy
2. Metabolismus a biologické účinky CO a bilirubinu
3. Úloha hemoxygenázy u chronických virových onemocnění
4. Vztah hemoxygenázy a onemocnění jater

prof. Ing. Tomáš Navrátil, Ph.D.
RNDr. Jiří Novotný, DrSc.

1. Studium důsledků dlouhodobého působení opioidů (morfín, methadon) na signalizaci řízenou G-proteiny v mozku potkana
2. Úloha detergent-rezistentních membránových mikrodomén při přenosu signálů prostřednictvím trimerních G-proteinů
3. Analýza změn proteinového složení membránových mikrodomén vyvolaných působením opioidů
4. Studium membránově vázaných a cytosolárních forem trimerních G proteinů v průběhu ontogenetického vývoje, buněčné diferenciace a za různých patofyziologických stavů

RNDr. Veronika Obšilová, Ph.D. Studium mechanismu regulace funkce signálních proteinů
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. 1. Metabolismus kortikosteroidů v normě a patologii (hypertenze, metabolický syndrom, zánět, imunitní buňky)
2. Steroidní dehydrogenasy
3. Transportní proteiny v epitelech a jejich regulace.
doc. RNDr. Stanislav Pavelka, CSc.

1. Indukce enzymových aktivit jodothyronin dejodas typu I-III v kultivovaných buňkách
2. Mechanismus interference exogenního bromidu s metabolismem thyreoidálních hormonů
3. Užití radioanalytických metod v biochemii a biologii

prof. RNDr. Václav Pelouch, CSc.
Ing. Iva Pichová, CSc.

1. Retroviry – výzkum mechanismu sbalování nezralých virových částic, maturace a vývoj specifických inhibitorů těchto procesů
2. Patogenní kvasinky rodu Candida - studium role sekretovaných proteas v metabolismu kvasinek

MUDr. Jan Pláteník, Ph.D.
Redoxně aktivní železo v buňkách a jeho signální funkce, zejména ve vztahu k mitochondriím a k regulaci genové exprese
RNDr. Lydie Plecitá, Ph.D. 1. Role imunitního systému v plicní hypertenzi
2. Vliv redoxní signalizace na funkční vyzrálost β buněk slinivky a její důsledky v homeostáze glukózy v organismu
Mgr. Andrea Popelová, Ph.D. New CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript) peptide analogs: characterization and effects in models of obesity and nerodegeneration / 
Nové analogy peptidu CART (cocaine- and amphetamine-regulated transcript): charakterizace a účinky v modelech obesity a neurodegenerace
prof. MUDr. Richard Průša, CSc.

1.Patobiochemie poruch výživy (orexiny, amylin, adiponektin, ghrelin, leptin)
2. Metallothioneiny – fyziologie a patologie metallothioneinů
3.Nové biomarkery orgánového a tkáňového poškození

RNDr. Petr Přikryl, Ph.D. 1. Studium nových diagnostických a prediktivních biomarkerů onemocnění ledvin, pomocí extracelulárních vezikul/exosomů izolovaných z krve a moči.
2. Význam extracelulárních vezikul/exosomů v rozvoji inzulinové rezistence, diabetu 2. typu a kardiovaskulárních chorob.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.

1. Volné radikály a antioxidanty v etiopatogenezi závažných onemocnění
2. Rizikové faktory aterosklerózy
3. Metabolické zvláštnosti u nemocných v terminálním stadiu selhání ledvin

prof. Des Richardson, Ph.D. DSc. 1. Iron metabolism and irn chelators in theranostics of tumors
2. Molecular mechanism and biological action of iron chelatorsMUDr. Martin Rossmeisl, Ph.D.
1. Dietou-indukovaná obezita a citlivost organismu k inzulínu
2. Vliv omega-3 polynenasycených mastných kyselin na metabolismus a ukládání tuku
3. Analýza celotělového metabolismu glukózy pomocí metody hyperinzulinemického-euglykemického zámku
prof. RNDr. Eva Samcová, CSc.
1. Využití moderních elektroforetických metod pro klinický výzkum
2. Zavedení standardních metod pro stanovení spektr a mastných kyselin v biologickém materiálu (krev, moč, jaterní tkáň )
MUDr. František Sedlák, Ph.D. 1. Využití specifického proteolytického mikroprostředí v nádorech pro diagnostiku a terapii (Use of specific proteolytic microenvironment in tumors for diagnosis and therapy)
2. Cílené nanostruktury pro dopravu látek skrze hematoencefalickou bariéru (Targeted nanostructures for transport of substances across the blood-brain barrier)
3. Identifikace neznámých membránových proteinových cílů biologicky aktivních látek (Identification of unknown membrane protein targets of biologically active compounds)
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D. Možnosti optimalizace léčby novými perorálními antikoagulancii
RNDr. Katarína Smolková, Ph.D. Studium metabolických drah spojených s etiologií karcinomu prsu a pankreatu
Mgr. Lucie Stollinová Šromová, Ph.D. Imunoregulace v mikroprostředí glioblastomu
RNDr. Veronika Strnadová, Ph.D. Receptory GPR10 a NPFFR2 jako potenciální cíle pro léčbu obezity: periferní a centrální mechanismy účinku
Ing. Kvido Stříšovský, Ph.D.
Ing. Iva Subhanová, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Svoboda, DrSc.
1. Buněčné mechanismy účinku opiátů (funkční aktivita trimerních G proteinů)
2. Desensibilizace hormonální akce obecně
3. Membránové domény
RNDr. Hana Sychrová, DrSc.
1. Biochemical, molecular and genetic characterisation of cell membrane transport systems
2. Yeast as a model organism to study transport processes in animal and plant cells; heterologous expression of transporters in the yeast Saccharomyces cerevisiae
3. Non-conventional yeasts–physiological and molecular study of their high osmotolerance
MUDr. Peter Szitányi, Ph.D.
RNDr. Pavel Šácha, Ph.D.
MUDr. Ivan Šebesta, CSc.
prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
1. Význam membránových proteas v regulaci buněčné proliferace a diferenciace, neenzymové funkce proteas a jejich regulace
2. Membránové proteasy jako možné diagnostické a terapeutické cíle v onkologii
RNDr. Jan Šilhán, Ph.D. 1. Alkohol, poškození a oprava DNA.
2. Molekulární mechanismy replikace DNA a identifikace terapeutických cílů.
3. Studium vlivu poškození DNA na replikaci DNA.
MUDr. Jan Škrha jr., Ph.D. Patobiochemické a genetické aspekty komplikací diabetu
prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA
1. Oxidační stres při diabetes mellitus 1.a 2. typu a jeho ovlivnění
2. Molekulární mechanismy patogeneze cévních změn při diabetes mellitus
Mgr. Lenka Šlachtová, Ph.D. Characterization of ALS Phenotypes in Slavic population
doc. RNDr. František Šmíd, CSc.
1. Glykosfingolipidy a buněčná signalizace
2. Funkce glykosfingolipidů v hepatocytech u cholestázy
3. Glykosfigolipidy – nádorové markery a adhesní molekuly
MUDr. Václav Šmíd, Ph.D. 1. Neinvazivní diagnostika nealkoholové tukové choroby jater (NAFLD) a identifikace rizikových faktorů její progrese (a vytvoření screeningového programu u pacientů s diabetem mellitem 2. typu)
2. Multidisciplinární nefarmakologické ovlivnění vývoje NAFLD u pacientů s metabolickým syndromem a význam genetické predispozice
doc. MUDr. Jan Šperl, CSc.
prof. MUDr. Ivan Špička, CSc.
1. Diagnostika, stanovení prognózy, léčba mnohočetného myelomu
2. Patofyziologie a léčba komplikací mnohočetného myelomu (kostní postižení, renální postižení, poruchy hemostázy)
3. Přínos nových terapeutických postupů u mnohočetného myelomu. Spolupráce v multicentrických studiích
prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
Úloha reaktivních forem kyslíku v buněčné signalizaci
Ing. Jan Teisinger, CSc.
1. Identifikace vazebných míst pro ligandy v membránově vázaných proteinech
2. Struktura a funkce TRP kanálů
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN
1. Nové vyšetřovací metody u nemocí ledvin (podocyturie, proteomika)
2. Možnosti monitorace aktivity glomerulopatií
3. Progrese chronické renální insuficience a její ovlivnění
Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.
1. Studium molekulární podstaty mitochondriálních onemocnění, jak s maternální, tak i s mendelovskou dědičností, a jejich dopad na energetický metabolismu buňky
2. Příprava modelů mitochondriálních onemocnění v buněčných liniích
prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
1. Prognostické faktory u karcinomu prsu
2. Trombóza o trombofílie u karcinomu prsu
3. Cirkulující nádorové buňky v periferní krvi, minimální reziduální choroba v kostní dřeni
prof. RNDr. Marie Tichá, CSc.

MUDr. Ilona Tietzová, Ph.D, MBA
prof. RNDr. Ing. Petr Tůma, Ph.D

1. Využití moderních elektroforetických metod pro klinický výzkum
2. Vývoj mikrofluidního systému pro klinický výzkum

RNDr. Eva Tvrzická, CSc.

1. Metabolismus lipidů a lipoproteinů za různých patofysiologických stavů
2. Parametry oxidačního stresu za různých patofysiologických stavů
3. Nové metodiky ve studiu lipidů a lipoproteinů

doc. MUDr. Jiří Vachtenheim, CSc.

1. Signální dráha Hedgehog/GLI jako molekulární cíl protinádorové terapie.
2. Biochemie maligního melanomu, transkripční faktory a molekulární předpoklady pro kombinovanou cílenou léčbu nízkomolekulárními inhibitory u melanomových buněk.
3. Nádorové kmenové buňky u karcinomů plic a pankreatu a epigenetické mechanismy nutné pro jejich přežívání.

MUDr. Michal Vočka, Ph.D.
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

1. Poruchy metabolismu bilirubinu
2. Enterohepatální cirkulace bilirubinu
3. Antioxidační a protinádorové účinky žlučových pigmentů
4. Úloha bilirubinu a genů ovlivňujících hladiny bilirubinu v patogenezi nemocí sdružených s oxidačním stresem

RNDr. Ivan Votruba, DrSc.

Molekulární aspekty mechanismu účinku acyklických analog nukleotidů (Projekt se zabývá studiem nových acyklických analog nukleotidů a jejich profarmak, jejich transportu , metabolické aktivace a interakce s cílovými enzymy ; jde o skupinu sloučenin odvozených od pyrimidinových a purinových heterocyklických basí, které mají protivirovou, cytostatickou, antiparasitární, imunomodulační a jinou biologickou aktivitu)

doc. MUDr. Daniel Vyoral, CSc.

1. Proteomická analýza multiproteinových komplexů
2. Studium proteinů, které se účstní metabolismu železa

prof. RNDr. Jiří Wilhelm, Ph.D.

1. Použití fluorescenčních produktů peroxidace lipidů k detekci tkáňového poškození (ze zřetelem ke studiu Alzheimerovy choroby a hypoxie u potkanů)
2. Analýza změn ve složení membrán plynovou chromatografií
3. Studium aktivace makrofágů měřením chemiluminescence
4. Využití specifických fluorescenčních barviv k intracelulární detekci reaktivních sloučenin kyslíku a dusíku metodou fluorescenční mikroskopie

PhDr. MUDr. Oskar Zakiyanov, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.
Studium molekulární podstaty mitochondriálních onemocnění
prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.

1. Faktory ovlivňující hereditární dispozici ke vzniku nádorů prsu a vaječníků (“cancer risk modifiers”) – analýza polymorfismů a mutací známých genů, alelotypizace
2. Epigenetické změny v biologii zhoubných nádorů – anylýza methylací promotorových sekvencí

Ing. Marie Zikánová, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
1. Reaktivní formy kyslíku a antioxidační systémy u tkáňového poškození
2. Experimentální nefrologie – modelování patologických stavů a jejich možné ovlivnění
3. Mechanismy poškození a regenerace renální tkáně in vitro a in vivo
4. Interakce ethanolu a jeho metabolitů s biologickými strukturami
5. Využití imunoanalytických metod při screeningu a monitorování závažných onemocnění
6. DNA diagnostika u nádorových onemocnění
7. Farmakogenetické aspekty u vybraných hematologických a onkologických pacientů
8. Moderní metody v klinické biochemii a laboratorní diagnostice, metrologie a systémy jakosti v klinické biochemii – nové postupy a aplikace
prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.

1. Metabolismu lipoproteinů a oxidační stres
2. Interakce genetických a nutričních faktorů při manifestaci aterogenních dyslipidemií

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat