1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Školám pomůže s prevencí rizikového chování nová digitální platforma

(Praha, 15. 11. 2022) Na dnešní tiskové konferenci představila 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV). Platforma je završením více než dvacetiletého vývoje v oblasti podpory, vývoje a výzkumu preventivních programů realizovaných na 1. lékařské fakultě. Kombinuje hlavní výsledky předchozích mezinárodních i národních projektů, kompletně je převádí do digitální podoby a je součástí významného posunu telemedicíny v této oblasti.

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování je určena zejména pro více než čtyři tisíce českých základních škol, konkrétně pro jejich ředitele, školní poradenská pracoviště a školní metodiky prevence. Ti zde naleznou velké množství programů a vzdělávacích kurzů ze všech oblastí prevence. Dozví se tak například, jak předcházet šikaně a snižovat riziko jejího výskytu, jak řešit nebezpečné situace ve škole, jak čelit vysokému riziku drogové závislosti, ale i to, jak ve škole zlepšit sociální klima nebo zajistit zdravé stravování. „Spuštění systému IPREV je skutečně průlomové, završujeme jím mnohaleté celonárodní úsilí vybudovat komplexní, robustní systém v oblasti podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování dětí a mládeže,“ vyzdvihuje přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze profesor Michal Miovský a dodává: „Naším cílem je, aby platforma pokryla prevenci u dětí především na základních školách. Prevence má totiž nejlepší výsledky právě u žáků druhého stupně – řečeno v naší terminologii, je u nich nejvyšší míra preventability rizikového chování. Aby ale byla prevence účinná, je nutné na ni žáky připravit již na prvním stupni a realizovat část programů u mladších věkových skupin.“

98965IPREV má ambici nabídnout školám a dalším poskytovatelům prevence komplexní servis a sloužit odborníkům pracujícím s dětmi. Zároveň by měla být také komunikačním rozhraním, které propojuje regionální organizace a pomáhá rozvíjet strategii komunitní preventivní práce. Naprosto zásadní je tak v celém systému spolupráce s krajskými a okresními metodiky prevence, zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zdravotnictví a dalších resortů, a především pak přímo se školami. Vzniká tak podpůrná síť, ve které například neziskové organizace či poradny zajišťují pro školy specializované preventivní programy. Platforma je také výukovým a tréninkovým prostorem pro studenty a pedagogy Univerzity Karlovy, kteří zde naleznou data pro realizaci výzkumných a evaluačních studií, a propojuje pracoviště a pracovníky z praxe s akademickou sférou.

Provozovatelem IPREV je Univerzita Karlova, která pro zajištění platformy vytvořila unikátní konsorcium institucí podílejících se na jejím vývoji a chodu. Tvoří ho Státní zdravotní ústav, Diagnostický ústav a středisko výchovné péče Praha 4, Pedagogicko-psychologická poradna Brno a Odborná společnost pro prevenci rizikového chování. Konsorcium úzce spolupracuje s klíčovými partnery, kterými jsou Česká školní inspekce, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, kraje a další. Cílem spolupráce je, aby výsledný produkt nabízel uživatelsky přátelské prostředí a umožnil hladké připojení a následnou aktivní účast. Na dalším rozvoji systému se pak budou podílet i sami uživatelé. „Prevence a řešení rizikového chování, podpora duševního zdraví a celkově pozitivního a zdravého klimatu patří mezi nejvýznamnější témata současnosti v oblasti vzdělávání. Třídní kolektivy jsou velmi heterogenní a ve školách jsou vzděláváni žáci různorodých charakteristik a potřeb. To s sebou nese velké nároky na vedení škol i učitele, kteří musí disponovat rozmanitými znalostmi a dovednostmi, aby si v takto složitých podmínkách dokázali poradit. K tomu samozřejmě potřebují adekvátní podporu, a právě systém IPREV bude nepochybně významnou pomocí v jejich náročné práci,“ zdůrazňuje ústřední školní inspektor České školní inspekce magistr Tomáš Zatloukal.

98964Tři oblasti prevence

Celý systém je rozdělen do tří oblastí. První z nich se soustřeďuje na pravidla pro řízení školy s ohledem na prevenci rizikového chování. „Jde například o to, jak má škola komunikovat s rodiči a žáky, jak mají být nastavena pravidla, aby školní prostředí bylo zdravé a bezpečné, včetně vhodného stravování ve školních jídelnách,“ upřesňuje doktorka Marie Nejedlá ze Státního zdravotního ústavu. Hlavní úlohu v této oblasti má komplexní program Státního zdravotního ústavu Škola podporující zdraví.

Druhou oblastí je prevence duševního zdraví, jejímž cílem je rozvinout u dětí seberegulační dovednosti. „Jde o to naučit děti, jak zvládat smutek a agresi, jak pomoci spolužákovi, který se necítí dobře, nebo jak reagovat v nejrůznějších psychicky náročných situacích,“ vysvětluje doktor Jan Toman, zástupce Diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče Praha 4.

Poslední oblast prevence se zaměřuje na specifickou problematiku sexuálního zdraví, návykových látek, výrazných projevů agresivity a další témata. „Najdeme zde již konkrétní programy zaměřené například na trénink odmítání kouření, zvládnutí situace na večírku s alkoholem nebo rizikové situace spojené se šikanou na škole,“ říká doktorka Lenka Skácelová za Odbornou společnost pro prevenci rizikového chování a Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno.

Všechny oblasti prevence jsou propojené a navazují na sebe podle věku žáků. Součástí systému je schéma, které školám ukazuje, jak jednotlivé programy zavádět a pokrýt prevenci u všech dětí. Databáze je kapacitně neomezená, přístupná kdykoli a pro všechny uživatele zcela zdarma. Jsou v ní jak základní programy, tak programy specializované. Kromě databanky programů systém nabízí také vzdělávací programy, například oceněný mezinárodní online kurz pro prevenci závislostí INEP (Úvod do prevence založený na důkazech) ve verzi pro ředitele škol i ve verzi pro pedagogy včetně metodiků prevence.

Více informací na www.IPREV.cz a na letácích projektu.

Hodnocení: spravovat