1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Podmínky získání mimořádného stipendia

Studenti, kteří se zúčastní edukativních studentských aktivit nebo dosáhnou významného sportovního výkonu, mohou požádat o udělení mimořádného stipendia za reprezentaci 1. LF UK.

Stipendium za studentské edukační aktivity

Edukativní studentskou aktivitou se rozumí aktivita studenta, která nespočívá v plnění studijních povinností, ale formou aktivní účasti studenta podporuje rozvoj jeho znalostí a/nebo dovedností jednoznačně souvisejících se studijním programem, v němž student na 1. LF UK studuje.

Akcí se rozumí událost, při níž se realizuje edukativní studentská aktivita.

Studentem se rozumí student zapsaný ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném na 1. LF UK s výjimkou doktorského studijního programu.

Skupinou žadatelů se rozumí skupina studentů vystupující v rámci aktivity kolektivně jedinou společnou žádostí.

Žadatelem je student, nebo skupina studentů, pokud žádají o finanční podporu edukativní studentské aktivity.

Podávání žádostí

· Žádost se podává před uskutečněním akce písemně na předepsaném formuláři, který je přílohou č. 1 tohoto opatření, a to na studijní oddělení děkanátu 1. LF UK.

· Přílohou žádosti tvoří:
a) doklady prokazující, že se žadatel na akci systematicky připravuje i mimo povinnou výuku.
b) prohlášení obsahující závazek podat nejpozději do 14 dnů po uskutečnění akce písemnou zprávu o konání akce, jejím průběhu a výsledku;

· Lhůta pro podávání žádostí je stanovena takto: a) I. kolo výběru - do 15. 11. kalendářního roku pro akce konané v následujícím kalendářním roce, b) II. kolo výběru - 15. 5. příslušného kalendářního roku; II. kolo neproběhne za podmínky uvedené v čl. 6 odst. 2.

· O podporu jedné aktivity žádá skupina studentů jedinou společnou žádostí.

· Maximální možná částka podpory jedné aktivity a jednoho žadatele, resp. člena skupiny žadatelů, o kterou lze žádat, činí 5.000,- Kč.

Stipendium je upraveno Opatřením děkana č. 4/2019, kterým se stanoví pravidla financování edukativních studentských aktivit. Více zde: https://www.lf1.cuni.cz/document/83485/4-19.pdf


Stipendium za mimořádný sportovní výkon a reprezentaci 1. LF UK

Stipendium může být uděleno, pokud student

· byl v příslušném akademickém roce, kdy sportovního výkonu dosáhl, zapsán v programu denního studia na 1. LF UK;

· reprezentoval 1. LF UK v týmových či individuálních univerzitních soutěžích;

· dosáhl medailového umístění ve státní reprezentaci ČR nebo mateřského klubu na soutěžích a závodech pořádaných mezinárodní nebo národní federací;

· získal medaili při reprezentaci UK na mezinárodních nebo národních soutěžích a závodech pořádaných EUSA nebo ČAUS.

Sportovní stipendium pro individuální výkony je stanoveno na 2 000 až 5 000 korun. Sportovní stipendium pro kolektivní a týmové soutěže je stanoveno v rozmezí 3 000 až 10 000 korun. Stipendium je přiznáno a vypláceno jednorázově, vždy na konci daného akademického roku.

Pozn. Stipendium je ze strany studentů nenárokové. Návrh na jeho udělení podává vedení fakulty, přednosta Ústavu tělesné výchovy (ÚTV) a podléhá schválení děkana 1. LF UK.

 

Hodnocení: spravovat