1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Parazitologie

Parazitologie je komplexní vědní obor zabývající se studiem různých aspektů vyplývajících ze vztahů mezi parazitem a hostitelem. Doktorský studijní program (DSP) Parazitologie je zaměřen na studium biologie parazitických prvoků, helmintů a členovců na úrovni organismů, buněk a molekul se zvláštním zřetelem na jejich interakce s hostitelem. Doktorský studijní program vychází, navazuje a kombinuje jednak systematické a ekologické obory zabývající se (zcela či částečně) různými parazitologickými patogenními agens a obory kombinující různé metodické přístupy, jako například imunologie, buněčná a molekulární biologie, biochemie, epidemiologie, diverzita a fylogeneze parazitických organizmů aj. DSP Parazitologie je koncipován tak, aby se studenti seznámili s nejrůznějšími aspekty parazitismu a aplikací parazitologie ve veterinární a humánní medicíně. DSP směřuje k prohloubení znalostí zejména v oboru parazitologie a k rozvoji schopnosti studentů k tvůrčímu vědeckému myšlení, jehož předpokladem je i další vzdělávání v navazujících oborech jako např. imunologie, biochemie, buněčná a molekulární biologie, mikrobiologie aj. V rámci studia je důraz kladen především na samostatnou vědeckou práci a na rozvoj schopností kriticky hodnotit, formulovat, prezentovat a publikovat dosažené výsledky. DSP umožní doktorandům věnovat dostatek času nejenom studiu, ale i náročné experimentální práci, a rovněž tak absolvovat minimálně tříměsíční zahraniční stáž a obhájit dizertační práci založenou na kvalitních publikacích v mezinárodně uznávaných časopisech.

Další informace ke studiu Parazitologie naleznete na stránkách Katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty

Studijní povinnosti
Povinností studenta doktorského studijního programu je prohlubovat své odborné znalosti a osvojit si metody vědecké práce a myšlení tak, aby byl po skončení studia schopen samostatně vytýčit a řešit vědecký problém, kriticky posoudit dosažené výsledky a připravit jejich publikaci v mezinárodně uznávaných odborných časopisech s náročným recenzním řízením.

Studijní povinnosti a jejich plnění jsou/budou konkretizovány individuálním studijním plánem. V rámci doktorského studia je nutné úspěšné absolvovat minimálně čtyři odborné předměty. Z těchto čtyř odborných předmětů musí být minimálně tři ukončené zkouškou. Pro všechny doktorandy je povinný předmět Buněčné a molekulární interakce mezi hostitelem a parazitem (MB160P31). Pro absolventy magisterského studia v jiných oborech než parazitologie je rovněž povinné splnit předmět Základy parazitologie (MB160P25; včetně Cvičení ze základů parazitologie (MB160C25) – považováno za jednu studijní povinnost; v případě anglicky mluvících studentů pak předmět Parasitology (MB160P66); včetně anglické verze Cvičení ze základů parazitologie (MB160C25)) a nejméně jednu velkou specializační přednášku (s příslušným praktikem – opět považováno za jednu studijní povinnost): Biologie parazitických prvoků (MB160P37+MB160C30), Biologie helmintů (MB160P33+MB160C28) nebo Lékařská entomologie (MB160P26+MB160C26) (u anglicky mluvících studentů opět jejich anglické mutace). U českých a slovenských studentů je dále požadována certifikovaná zkouška z angličtiny. Tato povinnost může být nahrazena absolvováním jedné nebo více zahraničních stáží v anglicky komunikující laboratoři v celkovém součtu minimálně tří měsíců nebo úspěšným absolvováním alespoň jednoho semestru v angličtině (např. v rámci programu ERASMUS).

Požadavky na tvůrčí činnost
Jádrem doktorského studia je výzkumný projekt zaměřený na původní vědecké práce, které vyústí v dizertační práci. Je rovněž požadována aktivní účast na vědeckých konferencích a dosažené výsledky získané v rámci dizertační práce musí být publikovány v časopisech se známým impakt faktorem (IF).

Doporučená forma dizertační práce obsahuje úvodní kapitolu a jasně definované cíle práce. Úvodní část by neměla být pouhým stručným shrnutím obsahu přiložených prací, ale měla by je zasazovat do širšího kontextu. Rovněž by měla prokázat hlubší vhled doktoranda do studované problematiky, podat kritické zhodnocení vědeckého problému a způsobů jeho řešení. Dizertační práce musí obsahovat závěrečnou kapitolu shrnující hlavní výsledky jednotlivých publikací, jejich souvislosti a specifikovat vlastní přínos studenta k řešení problematiky. Před úvodním pojednáním musí být zařazen jednostránkový Souhrn/Abstrakt v českém a anglickém jazyce.

Hlavním výstupem tvůrčí činnosti je dizertační práce. Součástí práce jsou nejméně dvě uveřejněné nebo k publikaci již přijaté vědecké práce v mezinárodních časopisech s IF. Doktorand musí být prvním (!) autorem nejméně jedné ze zařazených publikací. Práce v recenzním řízení nebo připravené rukopisy mohou být zařazeny (doporučeno), ale nezapočítávají se do povinného počtu. Všechny publikace zařazené do dizertační práce musí souviset s tématem dizertační práce.

Požadavky na absolvování stáží
Součástí studia je i zahraniční vědecká stáž, která by v souhrnu měla představovat dobu alespoň tří měsíců. V rámci této zahraniční stáže by se měl doktorand zaměřit především na práci na výzkumném projektu a na získávání znalostí a dovedností využitelných pro vědeckou práci. Do vědecké stáže se nepočítávají program ERASMUS a další podobné programy a kurzy, pokud jsou svojí náplní zaměřené primárně na výuku.

Další studijní povinnosti
Dalšími povinnostmi jsou písemná zpráva v angličtině (cca 3 strany) o postupu a perspektivách práce na dizertaci (odevzdává se na začátku druhého ročníku studia) a veřejná prezentace výsledků dizertační práce na semináři katedry parazitologie PřF UK, a to ve druhém nebo třetím ročníku studia (ucelená přednáška cca 30 minut s následnou diskuzí).

Státní doktorská zkouška
Cílem zkoušky je ověřit rozhled doktoranda v oboru parazitologie, jeho schopnost pochopit podstatu problémů a zaujmout k nim vlastní stanovisko i uplatnit poznatky z jiných oborů na parazitologickou problematiku. Zkouška je zaměřena na následující tematické okruhy: (1) protozoologie, (2) helmintologie, (3) lékařská entomologie, (4) a navazující volitelné předměty s ohledem na zaměření dizertační práce. Podle výzkumného zaměření doktoranda jsou požadovány nadstandardní znalosti jednoho z tematických okruhů (1–3) a předmětu 4, zbývající dva okruhy jsou zkoušeny na úrovni předmětu Základy parazitologie / Parasitology nebo s ohledem na souvislosti s tématem dizertační práce. (Příklad: Pokud se doktorand věnuje výzkumu antimikrobiálních peptidů u parazitického hmyzu, budou ověřovány detailní znalosti z lékařské entomologie a imunologie bezobratlých nebo biochemie; helmintologie a protozoologie budou zkoušeny na úrovni Základů parazitologie / Parasitology nebo ve vztahu k antimikrobiálním peptidům).

 

Hodnocení: spravovat