1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mimo-projektové mobility zaměstnanců a studentů UK v rámci 4EU+

Mimo-projektové mobility v rámci Aliance 4EU+ jsou takové mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Zároveň do této kategorie spadají také mobility, které se nekonají přímo na partnerských institucích, ale mají zřejmou vazbu na aktivity Aliance (např. prezentace výsledků aliančního projektu, rozšíření alianční spolupráce atp.).

Pro takové mobility je možné žádat o finanční podporu z rozpočtu 4EU+. Výše příspěvku je shodná s projektovými pravidly, tzn. zaměstnanci vyjíždějí přes fakultní cestovní příkaz a následně proběhne refundace ze strany RUK, studenti obdrží finanční podporu v rámci stipendia na základě Rozhodnutí o přidělení Stipendia a uzavřené Mobility Grant Agreement (administrováno přímo na RUK, kontaktní osoba Mgr. et Mgr. Tereza Vosejpková). Maximální možnou dobou pro studentské výjezdy jsou dva měsíce (minimální doba není stanovena).

Harmonogram

Výběrová řízení se konají 4x ročně, a to vždy na dva následující kvartály. Rektorátní uzávěrky jsou:

· 15. března pro výjezdy 1. dubna až 30. září,

· 15. června pro výjezdy 1. července až 31. prosince,

· 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března,

· 15. prosince pro výjezdy 1. ledna až 30. června.

V daném období je nutné výjezd pouze zahájit, nikoli jej absolvovat celý.

Kdo se může přihlásit

O podporu na mimo-projektovou mobilitu v rámci Aliance 4EU+ mohou žádat studenti i zaměstnanci UK, kteří plánují výjezd na některou z partnerských univerzit zapojených do Aliance 4EU+ či na aktivitu s Aliancí související. Vazbu mobility na Alianci je vždy nutné specifikovat v odůvodnění žádosti.

Nutnou podmínkou je, aby byl žadatel studentem či zaměstnancem UK také po celou dobu výjezdu. Studentská mobilita se týká studentů bakalářského, magisterského i doktorského studia.

Jak žádat

Žadatel o mobilitu v rámci Aliance 4EU+, která nespadá do předem schváleného projektu, vyplní online

přihlášku. Kromě základních údajů o plánované mobilitě je nutné dodat také potvrzení o přijetí (akceptační dopis) hostící institucí, program výjezdu, v případě zaměstnanců písemný souhlas přímého nadřízeného, v případě studentů vyplněný 4EU+ Learning Agreement.

Přihlášky je možné podávat od začátku měsíce dané uzávěrky, tzn. od 1. do 15. března pro mobility od dubna do září, a následně od začátku června, září a prosince. Možnost výjezdu je pro větší flexibilitu vždy na následující dva kvartály. Mobility, jejichž začátek bude v jiném stanoveném kvartálu, budou z výběrového řízení automaticky vyřazeny, stejně jako žádosti bez povinné dokumentace.

Administrativa

Žadatelé budou o výsledku výběrového řízení informováni na uvedený email do 10 pracovních dnů od rektorátní uzávěrky.

Zaměstnanci následně vytvoří cestovní příkaz podle fakultních pravidel, přičemž po vyúčtování cesty jsou náklady proplaceny RUK formou refundace (obdobně jako u projektů v rámci Aliance). Refundace musí být na RUK zaslána do 30. listopadu, tzn. cesty v prosinci nejsou možné.

Studenti budou kontaktováni ohledně dodání informací potřebných pro vyplacení stipendia. Následně je nutné dostavit se na Odbor zahraničních vztahů RUK k podpisu a předání dokumentů, na jejichž základě bude stipendium vyplaceno.

Hodnocení: spravovat