1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Mikrobiologie

Studijní program poskytuje studentům pokročilé teoretické a praktické znalosti z širokého oboru mikrobiologie. Studenti si osvojují současné mikrobiologické, molekulárně genetické, bioinformatické, biochemické, analytické a biofyzikální metody, které uplatňují při studiu mikroorganizmů. Klíčovým tématem výzkumu jsou fyziologické regulace mikrobiální buňky ve vztahu k produkci antimikrobiálních látek a rezistenci, regulace patogeneze infekčních onemocnění a regulace interakcí mikrobů s jejich okolím. Výzkum na úrovni společenstev mikroorganizmů sleduje biodegradační schopnosti mikroorganizmů v cyklech biogenních prvků v přírodě a bioremediace.

Studijní povinnosti
1. a 2. ročník studia: Absolvování dvou povinných předmětů (B90041 Pokroky v molekulární biologii a genetice a MPGS0013 Pokroky v mikrobiologii). Další dva volitelné předměty jsou do plánu doplněny v závislosti na předchozím vzdělání a s ohledem na téma disertace. Jde o předměty z nabídky PřFUK, MFF UK či lékařských fakult. Předměty jsou podmínkou pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce. Další podmínkou je buďto certifikovaná zkouška z angličtiny (FCE, CAE, TOEFL) nebo zkouška na ÚJOP UK. Nejpozději do konce 3. roku studia: úspěšné vykonání státní doktorské zkoušky.

Požadavky na tvůrčí činnost
Samostatná originální experimentální práce s publikačním výstupem, na kterém má student rozhodující podíl. Dvě prezentace v angličtině na každoroční konferenci doktorandů Mikrobiologie během prvních 4 ročníků studia. Minimálním publikačním požadavkem jsou dvě původní vědecké práce v impaktovaných časopisech (WOS), alespoň na jednom z nich je doktorand prvním autorem.

Požadavky na absolvování stáží
Doktorand v souladu se standardy studijních programů na UK absolvuje zahraniční stáž na pracovišti s příbuznou problematikou (celková délka alespoň 1 měsíc), aktivně se zúčastňuje zahraničních vědeckých konferencí a kongresů, na nichž referuje o svých výsledcích formou ústního či plakátového sdělení. Pokud stáž nelze zajistit, studenti se zapojují do mezinárodní spolupráce jiným způsobem.

Další studijní povinnosti
Doporučeno je aktivní zapojení studenta do přípravy grantových projektů pracoviště. Zároveň student zpravidla připravuje vlastní návrh grantu GA UK.

Státní doktorská zkouška
Státní doktorská zkouška prověřuje obecný rozhled studenta v oboru mikrobiologie - šíři a hloubku teoretických znalostí na současné úrovni poznání. Cílem zkoušky je rovněž prověřit vědecký způsob myšlení studenta, tj. jeho schopnost postihnout podstatu zadaného problému a navrhnout vlastní způsoby řešení.

Státní zkouška se skládá z jedné části (ústní zkouška), ze dvou okruhů:
Povinný okruh:
1) Fyziologie mikroorganizmů
2) Genetika mikroorganizmů

Volitelný okruh (student volí jednu z nabízených variant, podle tématu dizertace):
Molekulární biologie
Lékařská mikrobiologie

Zkouška se zaměřuje na
1) úroveň teoretických znalostí, schopnost orientace v celé šíři oboru,
2) znalosti principů a možností metod a technik používaných v současné mikrobiologii jak obecně, tak s ohledem na dizertační práci
3) detailní znalost problematiky, týkající se zaměření dizertační práce.

Součástí zkoušky je úvodní krátká prezentace, kterou student uvede členy komise do své výzkumné problematiky.

Hodnocení: spravovat