1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Křeslo pro Fausta s hemato(onko)logem docentem Pavlem Klenerem

Docent Klener se narodil v roce 1975 v Praze. V roce 2000 absolvoval 1. lékařskou fakultu Univerzi-ty Karlovy, kde také v roce 2007 dokončil postgraduální studium v oboru Biomedicína: Fyziologie a patofyziologie člověka. V roce 2010 byl atestován v oboru Hematologie a transfuzní lékařství a v roce 2015 habilitoval s prací Lymfom z plášťových buněk - současný stav poznání a vlastní vý-sledky preklinického a klinického výzkumu. V současnosti vede Lymfomovou laboratoř na Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, kde působí jako odborný asistent. Laboratoř se pod jeho vedením zaměřuje na translační výzkum maligních lymfomů. Docent Klener se zde věnuje zejmé-na zavedení a charakteristice nových preklinických modelů maligních lymfomů – nových buněč-ných linií a myších xenograftů založených na transplantaci pacientských buněk.

85435

Jako lékař specialista v oboru Hematologie a transfuzní lékařství pracuje docent Klener na částeč-ný úvazek také na I. interní klinice – klinice hematologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Přednáší nejen studentům všeobecného lékařství 1. LF UK, ale také lékařům a farmaceutům v rámci postgraduálních vzdělávacích kurzů IPVZ a od roku 2009 je také školitelem studentů dok-torského studijního programu Fyziologie a patofyziologie člověka na 1. LF UK.

Docent Klener stážoval např. na oddělení renální patofyziologie v Mayo Clinic v Rochesteru, na oddělení pneumologie a hematologie na Birminghamské univerzitě v Alabamě nebo na oddělení experimentální hematologie v Institutu Julese Bordeta v Brusselu.

85436

Je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), European Mantle Cell Lymphoma (MCL) Network a Kooperativní lymfomové skupiny (KLS), která je zároveň lymfo-movou sekcí České hematologické společnosti ČLS JEP.

Docent Klener je řešitelem několika grantových programů, autorem desítek publikací v impakto-vaných časopisech, příspěvků do monografií a je také autorem dvou monografií: Principy systé-mové protinádorové léčby a Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii. Na obou knihách pracoval v tandemu se svým otcem, profesorem Pavlem Klenerem.

85437

Za své publikace získal řadu ocenění, např. od České hematologické společnosti, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České onkologické společnosti či Univerzity Karlovy.

Profesním koníčkem docenta Klenera je věda. Jak říká, někdo hraje videohry a někdo dělá vědu.

 

 

Hodnocení: spravovat