1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Koordinační rada DSPB

Koordinační rada

Doktorské studium biomedicíny je koordinováno Koordinační radou (KR); jejími členy jmenují rektor UK a předseda AV ČR předsedy všech OR a další pracovníky na podkladě návrhů představitelů zúčastněných fakult, ústavů AV ČR, případně dalších resortů. Členové Koordinační rady volí 7-9 členné předsednictvo, to pak zvolí svého předsedu a místopředsedu. Předseda svolává a řídí zasedání KR a zastupuje KR při jednáních s rektorátem UK, orgány AV ČR, příp. jiných rezortů. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu. Funkční období KR je pětileté.

Koordinační rada zejména:

 • koordinuje činnost jednotlivých OR
 • informuje o termínech a podmínkách přijímacího řízení v jednotlivých programech doktorského studia
 • koordinuje podmínky zúčastněných OR pro přijímací řízení
 • iniciuje a koordinuje pořádání mezioborových přednášek, kurzů a jiných společných forem výuky
 • koordinuje a zajišťuje vydávání učebních textů pro doktorské studium biomedicíny
 • pořádá výroční vědeckou konferenci studentů doktorského studia biomedicíny
 • sleduje a hodnotí kvalitu a úroveň obhajob doktorských disertací, organizovaných jednotlivými oborovými radami
 • navrhuje rektorovi UK a předsedovi AV ČR organizační opatření k zabezpečení činnosti doktorského studia biomedicíny a ke zvýšení jeho kvality a účinnosti
 • spolupracuje s příslušnou fakultou při promocích absolventů doktorského studijního programu
 • zajišťuje vydávání informační brožury programů doktorského studia biomedicíny se seznamem OR a školitelů
 • spolupracuje s grantovými agenturami a aktivně usiluje o zabezpečení grantové i jiné finanční podpory programů studia biomedicíny
 • spolupracuje s Centrem doktorských studií odboru pro studium a záležitosti studentů RUK
 • ve spolupráci se školicími pracovišti a jednotlivými OR iniciuje a organizuje mezinárodní kontakty
 • spolupracuje s děkany fakult při hodnocení vědecké úrovně a činnosti zúčastněných OR
 • řídí práci sekretariátu a tajemníka programu studia biomedicíny

 

Hodnocení: spravovat