1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

KONTAKTY:
Oddělení pro vědeckou činnost a zahraniční styky

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

 

Úřední hodiny:
Pondělí: 08.00 - 12.30
Úterý:    12.30 - 15.30
Středa:   08.00 - 12.30
Čtvrtek: 12.30 - 15.30
Pátek:     zavřeno

Od 1.7. do 31.8
pouze ve středu
od 8.00-15.30 

v ostatní pracovní dny pouze po předchozí telefonické domluvě

 

Vedoucí oddělení
Mgr. Katarína Timková
Jmenovací a habilitační řízení
tel.: 224 964 187

 

Doktorské studijní programy
Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biochemie a patobiochemie
Fyziologie a patofyziologie člověka
Zobrazovací metody
Mikrobiologie
Vývojová biologie
Experimentální chirurgie

 

Karolína Soukupová
tel.: 224 964 330
Obory:
Biologie a patologie buňky
Molekulární a buněčná biologie
Biomedicínská informatika
Dějiny lékařství
Farmakologie a toxikologie
Gerontologie
Lékařská etika
Neurovědy
Preventivní medicína                                                                                                     Lékařská biofyzika                                                                                                             Imunologie                                                                                                                        Psychologie                                                                                                                      Parazitologie                                                                                                                               Adiktologie


Přijímací řízení, stipendia, promoce 
Michaela Demartini
tel.: 224 964 315


Databáze pro DSP, přijímací řízení, stipendia, promoce
Bc. Bohdana Frantíková                                                                                                       tel.: 224 964 314

Zahraniční styky/Erasmus+

Mgr. Iveta Lodrová
tel.: 224 964 358

Erik Piller
tel.: 224 964 372

timkova| tisk | spravovat

Doktorské studijní programy


Doktorský studijní program je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje. Standardní doba studia je nejméně tři roky a nejvýše čtyři roky. Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Disertační prací se prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele a zpravidla i konzultanta. Individuální studijní plán obsahuje zejména výčet studijních povinností, vědeckých a výzkumných nebo dalších tvůrčích povinností a dále plánovaných či doporučených zahraničních pobytů nebo jiných stáží anebo pedagogických aktivit. 

Absolventům doktorského studijního programu se vydává diplom o absolvování studia s uvedením studijního programu. Absolventům je přiznán titul „doktor“ (ve zkratce "Ph.D." uváděné za jménem). Diplom vydává Univerzita Karlova (dále jen „UK“). 

I. Organizační struktura doktorského studia

Oborové rady
Náplň a organizaci studia v jednotlivých doktorských studijních programech zajišťují oborové rady (OR), jsou garantem kvality jednotlivých studijních programů. Jejich členy jmenuje rektor na návrh děkana fakulty a na návrh jednotlivých zúčastněných školicích institucí po projednání ve vědecké radě. Předsedou OR je garant doktorského studijního programu. Předseda svolává a řídí jednání oborové rady a zastupuje ji při jednání s orgány příslušné fakulty a na zasedáních Koordinační rady doktorského studia biomedicíny. Kompetence oborové rady vyplývají ze znění platných předpisů upravujících studium v doktorských studijních programech.

 

Oborové rady zejména

 • navrhují program přednášek, kurzů a dalších forem studia v daném studijním programu
 • navrhují děkanovi příslušné fakulty jmenování školitelů
 • navrhují děkanovi složení přijímacích komisí
 • posuzují a schvalují rámcové studijní plány studentů doktorského studijního programu
 • určují požadavky ke státním doktorským zkouškám
 • navrhují děkanovi členy komisí pro státní doktorské zkoušky
 • navrhují děkanovi členy komisí pro obhajoby disertačních prací
 • navrhují děkanovi oponenty disertačních prací
 • sledují a hodnotí průběh studia jednotlivých studentů a podávají návrhy na úpravu stipendií
 • řeší případné spory mezi studentem a školitelem.

 

 

 

II. Student DS
Studentem doktorského studia se může stát absolvent magisterského studijního programu, který byl přijat na základě přijímacího řízení.

Uchazeč se stává studentem na základě rozhodnutí o přijetí dnem zápisu na příslušné fakultě. Student obdrží výkaz o studiu a průkaz studenta.

Doktorské studium se uskutečňuje formou prezenční nebo kombinovanou. Studenti doktorských studijních programů jsou studenty fakult, kde jsou zapsání ke studiu. Studenti doktorského studia jsou členy akademické obce, pro jejich práva a povinnosti platí příslušná ustanovení zákona o vysokých školách, Statutu UK, statutů fakult a dalších vnitřních předpisů.

Standardní doba studia doktorských studijních programů je tříletá nebo čtyřletá.

Doktorandské stipendium je přiznáváno všem studentům doktorských studijním programů v prezenční formě studia po standardní dobu studia, nenastanou-li překážky pro poskytnutí stipendia.

Maximální doba studia v doktorském studijním programu je 8 let (s výjimkou zákona č. 48/2013 Sb. o "uznané době rodičovství").Pro studenty, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017, je maximální doba studia standardní doba studia + 5 let (s výjimkou zákona č. 48/2013 Sb. o "uznané době rodičovství").


III. Školitel
Student je veden školitelem, kterého jmenuje děkan fakulty z řad předních odborníků daného oboru na návrh oborové rady: jmenování je podmíněno písemným souhlasem školitele tuto funkci vykonávat a souhlasem vedoucího školícího pracoviště, kde je školitel zařazen.

Povinnosti školitele:

 • společně se studentem sestavuje návrh individuálního studijního plánu a do dvou měsíců ode dne začátku akademického roku od zápisu jej předloží oborové radě ke schválení prostřednictvím SIS;
 • stanovuje téma disertační práce;
 • průběžně sleduje plnění studijních povinností studenta a pravidelně s ním konzultovat výsledky jeho studia;
 • zabezpečuje základní provozní podmínky ke studiu doktoranda;
 • pravidelně (nejméně však jednou ročně) hodnotí práci studenta, písemně (prostřednictvím SIS) o svém hodnocení informuje oborovou radu a v případě neplnění požadovaných úkolů navrhnout oborové radě ukončení studia nebo jiné opatření (čl. 12 Studijního a zkušebního řádu UK).


Školitel nese stěžejní odpovědnost za vědeckou výchovu studenta.

Školitel může navrhnout ustanovení konzultanta z řad odborníků daného oboru, který je díky svým speciálním odborným znalostem nebo metodickým a technickým možnostem schopen vést studenta v rámci určitého věcného nebo časového úseku doktorského studia. Konzultanta jmenuje děkan fakulty na návrh oborové rady.

Seznam školitelů 1. LF UK

IV. Zásady přijímacího řízení
K doktorskému studiu jsou uchazeči přijímáni na základě přijímacího řízení, jež se uskutečňuje pro jednotlivé studijní programy na příslušných fakultách v období vyhlášeném rektorem pro přijímací řízení a to zpravidla v červnu.

Zahájení přijímacího řízení vyhlašují veřejně fakulty nejméně 4 měsíce před termínem k podávání přihlášek na své úřední desce a současně oznamují rektorátu UK.

V oznámení uvedou:

 • doktorské studijní programy, které se v daném roce budou otevírat
 • podmínky stanovené pro přijetí
 • obsah přijímací zkoušky
 • kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky
 • místo, kde lze získat další informace, příp. vyzvednou listinnou přihlášku
 • lhůtu pro podání přihlášky
 • výši poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením
 • dokumenty, které je nezbytné k přihlášce přiložit

 

Přihlášku ke studiu lze podat elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (dále jen "SIS"), případně v listinné podobě, která ke k vyzvednutí na odd. pro vědeckou činnost a zahr. styky. 

1. LF UK preferuje podání přihlášky v elektronické podobě.

Vyplněné přihlášky se všemi předepsanými doklady se odevzdávají děkanátům příslušných fakult, které je předávají předsedům daných OR.

Přijímací zkoušky, formou pohovoru, probíhají před zkušebními komisemi, které na návrh předsedy OR jmenuje děkan fakulty zpravidla z členů příslušné OR. Předsedou komise je zpravidla předseda OR. Součástí přijímací zkoušky  může být i diskuse o navrhovaném projektu disertační práce a o podmínkách, umožňujících jeho řešení. Přijímací komise v neveřejném zasedání o výsledku přijímací zkoušky hlasuje: v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Přijímací řízení se hodnotí dvěma stupni: „přijat“ - „nepřijat“. V případě většího počtu uchazečů než je možno přijmout, sestaví komise pořadí.

Zápis se závěry o přijímací zkoušce předá předseda komise děkanovi do tří dnů od jeho konání. O výsledku přijímacího řízení rozhodne děkan příslušné fakulty. Děkanát zašle studentovi rozhodnutí do 30 dnů od konání přijímací zkoušky. Proti tomuto rozhodnutí lze do 30 dnů ode dne jeho oznámení podat odvolání k rektorovi Univerzity Karlovy, a to prostřednictvím děkana 1. lékařské fakulty.

Další podrobnosti upravuje Řád přijímacího řízení pro uchazeče.

Zápis studentů doktorského studia provede příslušné oddělení fakulty.

V. Průběh studia

Studium tvoří přednáškové kurzy, semináře, konzultovaná četba, samostatné studium, zkoušky a řešení zadaného výzkumného tématu. Individuální studijní plán stanoví, které přednáškové kurzy jsou pro studenta povinné, a stanoví podrobnosti a časové rozvržení jeho studia i odborné a vědecké činnosti, případně studijní pobyty na jiných pracovištích (i zahraničních), jejich program a zaměření disertační práce. Obsah individuálního studijního plánu tvoří studijní povinnosti studenta.

Individuální studijní plán

Individuální studijní plán navrhuje po dohodě se studentem jeho školitel, který jej předloží OR ke schválení do dvou měsíců ode dne zahájení akademického roku. Individuální studijní plán studentovi stanoví studijní povinnosti studenta. Obsahuje zejména: téma dizertační práce, termíny etap výzkumné práce, lhůty pro konání zkoušek, seznam povinných studijních povinností a dále seznam zvolených studijních povinností, např. kurzů seminářů a přednášek. Individuální studijní plán se vede v elektronické podobě v SIS.

Individuální studijní plán má zpravidla dvě části:

 • část studijní a
 • část zaměřenou na zpracování disertační práce a vždy stanoví, co je jeho podstatnou částí nutnou pro složení státní doktorské zkoušky.


Studijní část je zpravidla rozvržena:

a) do oblasti obecné, se zaměřením na prohloubení obecných základů ve studentem zvoleném oboru, a disciplín s daným oborem souvisejících;

b) do oblasti specializované, zaměřené na řešení konkrétního vědeckého úkolu.

Součástí individuálního studijního plánu je vždy i studium anglického jazyka, které směřuje ke studované odbornosti a které je povinně zakončeno buď zkouškou na pracovišti fakulty zajišťující výuku cizích jazyků, státní jazykovou zkouškou anebo složením mezinárodně uznávané jazykové zkoušky (např. TOEFL, Cambridge). Na základě žádosti studenta se může fakulta na úhradě za tuto mezinárodně uznávanou zkoušku podílet. O žádosti rozhoduje děkan.

Plnění povinností studenta stanovených individuálním studijním plánem podléhá pravidelnému ročnímu hodnocení. Roční hodnocení probíhá elektronicky v SIS. Podrobnosti postupu zpracování ročního hodnocení upravuje opatření děkana.

V průběhu prvního roku studia může student požádat o změnu školitele i tématu, taková žádost však musí být vždy zdůvodněna a projednána a schválena příslušnou OR. Pouze ve zcela výjimečných případech může student požádat o změnu školitele ve vyšších rocích studia.

Student může požádat o přerušení studia. Pokud student písemně požádá o přerušení studia a nebylo-li se studentem zahájeno disciplinární řízení, děkan této žádosti vyhoví; takto lze studium přerušit nejméně na dobu 6 měsíců. Ve svém rozhodnutí děkan stanoví také podmínky a lhůty opětného zápisu. Důvodem pro přerušení studia je zejména mateřská dovolená (nově dle zákona č. 48/2013 Sb. o "uznané době rodičovství"), zdravotní důvody nebo studijní pobyt v zahraničí, který není součástí studijního plánu. Po dobu přerušení studia osoba není studentem. Nejdelší celková doba přerušení studia je pět let. 

VI. Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce


VII. Ukončení studia
Studium se řádně ukončuje absolvováním studia v příslušném studijním programu. Dnem ukončení studia je den, kdy byla obhájena disertační práce. Studium se dále ukončuje (viz čl. 12 Studijního a zkušebního řádu UK):

 

 • zanecháním studia
 • nesplněním požadavků vyplývající ze studijního programu
 • odnětím akreditace studijního programu
 • zánikem akreditace studijního programu
 • vyloučením ze studia

 

Absolventu doktorského studijního programu, který vykonal předepsané zkoušky a obhájil disertační práci, vydá UK diplom s uvedením studijního programu, názvu školicího pracoviště a dosaženého akademického titulu.

 

 

VIII. Studium cizinců
Studentem doktorského studijního programu může být občan kteréhokoliv státu, pokud splní předepsané podmínky. Studium v českém jazyce je bezplatné. Studium studijního programu uskutečňovaného v cizím jazyce je zpoplatněno. Výši poplatku za studium v cizím jazyce stanoví příloha č. 2 Statutu UK. Zdravotní stav uchazeče musí odpovídat požadavkům, které jsou kladeny na cizí státní příslušníky, pobývající dlouhodobě v České republice.


 

 


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení pro vědeckou činnost . počet zobrazení: 65411 poslední aktualizace: timkova, 16.10.2017
Hodnocení: (hodnotilo 6 uživatelů) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít