1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Výzkum imunitní odpovědi u karcinomu plic

85046Výzkum imunitní odpovědi u karcinomu plic

Absolventka naší fakulty MUDr. Dagmar Myšíková, Ph.D., z III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol se v postgraduálním studiu, pod vedením školitele prof. Roberta Lischkeho, zabývala specifickou protinádorovou imunitní odpovědí u karcinomu plic. Do studie, jejíž výsledky otiskl prestižní časopis Journal of Thoracic Oncology, bylo zařazeno 121 pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), kteří byli v letech 2009–2016 na této klinice operováni, a dále 57 zdravých kontrol.

Lékaři stanovali přítomnost specifických protilátek proti nádorovým antigenům NY-ESO-1, MAGE-A4 a Her2/neu metodou ELISA. U části pacientů také expresi antigenu NY-ESO-1 v nádorové tkáni metodou real-time PCR. „Zjistili jsme signifikantně vyšší frekvenci protilátek proti NY-ESO-1 u osob s NSCLC oproti zdravým kontrolám, a to 20 oproti 3 %. Jako vůbec první jsme publikovali, že výrazně vyšší výskyt protilátek měli kuřáci s karcinomem oproti ex-kuřákům a nekuřákům. To naznačuje, že kouření je důležitým kofaktorem v procesu specifické protinádorové odpovědi. Konkomitantní séropozitivitu anti-NY protilátek a expresi NY-ESO antigenů jsme prokázali pouze u 5 % pacientů. Příčinou této diskrepance mezi séropozitivitou, ale současně nízkou expresí příslušného antigenu může být nádorová exprese v časných stádiích kancerogeneze, která později vymizí, ale ponechá specifickou imunitní paměť,“ vysvětlila MUDr. Myšíková. V současnosti lékaři připravují follow-up studii, aby prověřili, jaký vliv mají předchozí zjištění na prognózu pacientů s NSCLC.

Primární zdroj:

Journal of Thoracic Oncology

Case-control study: Smoking history affects the production of tumor antigen specific antibodies NY-ESO-1 in patients with lung cancer in comparison with cancer disease free group.

Podrobnější informace najdete zde.

 

Hodnocení: spravovat