1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Všeobecné podmínky

 

Všeobecné podmínky

Čl. 1. Definice

 1. Pojmem „Odborná výuková aktivita“ (dále jen „Aktivita“) se rozumí přednáška, laboratorní cvičení, komentovaná prohlídka laboratoří, muzeí, či jiných prostor Fakulty. Aktivita bude uspořádána v prostorách Fakulty.

Čl. 2. Předmět smlouvy

 1. Předmětem Smlouvy je vymezení právního rámce pro zajištění Aktivit pro žáky Školy (dále jen „Žáci“).
 2. Ředitel, nebo Pověřený pracovník Školy objedná zvolenou Aktivitu (typicky prostřednictvím webového portálu www.lf1.cuni.cz/programy-pro-stredni-skoly), kterou v oboustranně akceptovaném termínu a rozsahu provedou pověření pracovníci Fakulty (dále jen „Pověřený pracovník Fakulty“). Podrobnosti týkající se uspořádání vybrané Aktivity budou řešeny písemnou objednávkou.

Čl. 3. Práva a povinnosti Fakulty

 1. Po potvrzení objednávky Aktivity zajistí sjednanou Aktivitu v souladu s podmínkami uvedenými v objednávce a upřesněnými případně Pověřeným pracovníkem Školy a Pověřeným pracovníkem Fakulty. Zajistí, že budou po dobu Aktivity dodržovány podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) Žáků, včetně vstupního proškolení Žáků o předpisech BOZP a požární ochrany (PO) platných pro pracoviště Fakulty.
 2. Zajistí, že Žáci budou v průběhu Aktivity vykonávat výhradně činnosti zařazené do kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
 3. Zajistí Žákům možnost využívat prostory a zařízení pracoviště včetně šaten a sociálního zařízení v rozsahu nezbytném pro realizaci Aktivity.
 4. Je oprávněna vyloučit z Aktivity Žáka, který nebude vybaven pracovním oděvem a obuví, pokud jejich potřeba vyplývá z povahy odborné Aktivity, které se žáci zúčastní.
 5. Je oprávněna vyloučit z Aktivity Žáka, který nedbá pokynů Lektorů, poškozuje majetek Fakulty, opakovaně ruší průběh Aktivity nebo porušuje právní předpisy. Vyloučení Fakulta oznámí přímo pedagogickému dozoru Školy.
 6. Fakulta odpovídá Žákům za škodu podle § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Fakulta není zodpovědná za jakékoliv škody, poškození zdraví (nebo smrt), které vzniknou Škole, jejím zaměstnancům a Žákům, pokud tyto škody, poškození zdraví (nebo smrt) nevzniknou prokazatelně protiprávním jednáním Fakulty. To vše zejména v případě, že ke škodě, poškození zdraví (nebo smrti) došlo v důsledku nerespektování pokynů pracovníků Školy nebo pracovníků Fakulty.

Čl. 4. Práva a povinnosti Školy

 1. Připraví ve spolupráci s Pověřeným pracovníkem Fakulty obsahovou náplň a zaměření odborné Aktivity a na tuto Aktivitu vystaví závaznou objednávku.
 2. Pracovníci zajišťující ze strany Školy spolupráci při přípravě a organizaci Aktivity budou respektovat pokyny Pověřených pracovníků Fakulty.
 3. Škola prokazatelně poučí Žáky o nutnosti dodržování bezpečnostních (BOZP), hygienických a dalších obecně závazných právních předpisů v průběhu odborné Aktivity, včetně povinnosti používat osobní ochranné prostředky, pracovní oděv a obuv, pokud to vyplývá z povahy odborné Aktivity, které se Žáci zúčastní.
 4. Škola poučí Žáky o povinnosti dodržování pokynů a předpisů, s nimiž budou před zahájením praktického vyučování seznámeni Fakultou.
 5. Škola poučí Žáky, že v souladu s § 391 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, odpovídají Fakultě, na jejíchž pracovištích se bude uskutečňovat teoretické nebo praktické vyučování, za škodu, kterou jí způsobí při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním, a jsou povinni Fakultě tuto škodu nahradit.
 6. Škola v souladu s § 2018 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přebírá vůči Fakultě jako věřiteli ručení za splnění případného dluhu k náhradě škody způsobené Žáky Školy podle předchozího odstavce 6 článku 4 této Smlouvy, tj. zavazuje se, že uspokojí případnou pohledávku Fakulty na náhradu škody, kterou jí způsobí Žáci Školy při teoretickém nebo praktickém vyučování anebo v přímé souvislosti s ním, a to v plné výši, pokud Žáci svůj dluh vzniklý z tohoto důvodu Fakultě nesplní. Fakulta tento závazek Školy přijímá.
 7. Škola zajistí, že Žáci, kteří se zúčastní odborné Aktivity v prostorách Fakulty, budou očkováni proti infekční hepatitidě B. Škola si za tímto účelem vyžádá předložení dokladu o platném očkování.
 8. Škola předá Fakultě nejpozději před začátkem každé Aktivity jmenný seznam žáků, kteří se dané Aktivity zúčastní, s potvrzením o proškolení a splnění požadavků dle odstavce 3, 4, 5 a 7 tohoto článku Smlouvy.
 9. Škola zabezpečí účast Žáků na odborné Aktivitě ve stanoveném termínu a na stanoveném místě.
 10. Škola řeší veškeré kázeňské přestupky Žáků při Aktivitě v souladu se školním řádem Školy a dalšími platnými předpisy z oblasti výchovy a vzdělávání žáků na středních školách.

 

Hodnocení: spravovat