1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Vědecká rada UK ocenila tři osobnosti z 1. LF UK

Vědecká rada UK ocenila zlatými medailemi pět osobností, z toho tři z 1. LF UK.

Vědecká rada UK na svém pravidelném zasedání ve čtvrtek 21. září udělila zlaté pamětní medaile pěti významným osobnostem, jež jsou profesně spojeny s Univerzitou Karlovou. Pamětní medaile předal prorektor pro akademické kvalifikace profesor Jan Kuklík.


  • prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. (1. LF UK) - zlatá medaile za významné celoživotní dílo v oboru urologie, vědeckou a pedagogickou činnost na UK


Prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., emeritní přednosta Urologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, funkci zastával v letech 1995-2009, současně by1 i vedoucím Katedry urologie IPVZ v Praze. Vedle této významné pozice vykonával funkci vědeckého sekretáře České urologické společnosti ČLS JEP (1990-1996), zastával funkci předsedy Vědecké rady MZ ČR (1999—2004) a by1 předsedou akreditační komise pro urologii a dětskou urologii MZ (2005—2010). Byl také stálým zástupcem ve výboru European Medical Research Councils of the European Science Foundation a členem Board of the European Urology Scholarschip Programme a lektorem European School of Urology. V roce 1999 založil tradici Zimních urologických sympozií v České republice.


Po získání základní urologické erudice se zaměřil na dětskou urologii a jako vedoucí samostatného dětského oddělení v rámci Urologické kliniky FN2 s FP a FVL UK vybudoval centrum dětské urologie, které se stalo sídlem Subkatedry dětské urologie ILF. Spolu s doc. Utíkalovou, prof. Stefanem a doc. Krolupperem se stal spolutvůrcem moderní dětské urologie v naší zemi. V roce 1993 absolvoval studijní pobyt u prof. Mundyho a prof. Ransleyho v Londýně.


Jako vedoucí katedry urologie IPVZ prosadil vyšší požadavky na chirurgickou erudici mladých urologů, byly vytvořeny nové náplně oboru a rozšířena tradice pravidelných postgraduálních kurzů. V roce 1998 vydal trojdílnou monografii Urologie, která se stala základní učebnicí moderní urologie pro lékaře před atestací z urologie a z dětské urologie. Prof. Dvořáček je autorem či spolaautorem více než 300 odbomých prací v domácích a zahraničních časopisech. Je čestným členem České urologické společnosti ČLS J.E.P., Slovenské urologické společnosti a Evropské urologické společnosti. Získal řadu významných ocenění, v roce 2013 mu udělil prezident ČR Miloš Zeman vyznamenání „Za zásluhy ve vědě a výzkumu“.


„Vše, čemu jsem se věnoval, jsem nedělal pro zásluhy, ale pro pacienty a blaho České republiky. Už po promoci jsem toužil po tom se na Univerzitu Karlovu vrátit a s výjimkou několika málo let, jsem zde strávil dlouhou dobu. Ocenění si velmi vážím,“ řekl prof. Jan Dvořáček.

  • prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. (1. LF UK) - zlatá medaile za významné dílo v oboru psychiatrie, vědeckou a pedagogickou činnost na UK


Prof. MUDr. Hana Papežová v letech 1993–1995 absolvovala odbornou stáž jako research assistant v Nathan S. Kline Institute, New York University v USA (prof. Volavka). Od roku 1995 pracovala jako odborný asistent na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK, od roku 1998 jako vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy. V rámci postdoktorandského studia ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (dnes Národní ústav duševního zdraví) v Praze a později i během stáže v Nathan S. Kline Institutu se věnovala výzkumu dlouhodobých průběhů schizofrenie, bipolární afektivní poruchy a studiu násilného chováni. Má zkušenosti z poradenství i v krizové intervenci (Krizové centrum RIAPS Praha). Od roku 1989 se zabývá především poruchami příjmu potravy, výzkumem, výukou i klinickou praxí.


Je autorkou terapeutických vodítek pro léčbu poruch příjmu potravy. Založila Sekci pro poruchy příjmu potravy České psychiatrické společnosti, Svépomocnou asociaci pro podporu pacientů i jejich rodinných příslušníků a neziskovou organizaci E-clinic. Při výzkumu mechanismů poruch příjmu potravy a komorbidních poruch studuje nové fenotypy a usiluje o zavedení nových poznatků do klinické praxe a do preventivních edukačních programů. Hlavním cílem projektů je zkoumat mechanismy vztahů mezi vnímáním bolesti, vlastního těla a dalšími symptomy poruch příjmu potravy a jejich biologickými markery. Výstupy vedou k identifikaci prediktorů průběhu jednotlivých subtypů – anorexie, bulimie, psychogenní přejídání – a komorbidních onemocnění, k upřesnění indikací pro farmakologické (antipsychotika, antidepresiva, stimulancia) i nefarmakologické intervence (rTMS, kognitivní remediace).


V roce 2004 iniciovala vznik specializovaného Denního stacionáře pro poruchy příjmu potravy. Reprezentuje Českou republiku v mezinárodních výzkumných projektech, spolupracuje se zahraničními Centry a v rámci Academy for Eating Disorders (AED) a European Council for Eating Disorders (ECED). Podílí se na výuce našich i zahraničních postdoktorandských studentů, atestační přípravě lékařů a na psychoterapeutickém výcviku a supervizi. Kromě 91 publikací ve vědeckých odborných časopisech je výsledkem její práce v oblasti poruch příjmu potravy také několik knih. „Problematice a léčbě poruch příjmu potravy se věnuji čtyřicet let a trápí mě, že v posledních letech počet případů vzrůstá. Mým cílem je proto zvýšit dostupnost lékařské péče,“ vyjádřila přání prof. Hana Papežová.

  • prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. (1. LF UK) - zlatá medaile za významné celoživotní dílo v oboru ortopedie, vědeckou a pedagogickou činnost na UK


Prof. MUDr. Antonín Sosna, DrSc. patří mezi přední představitele oboru ortopedie u nás i v zahraničí. Na 1. lékařské fakultě začal pracovat po skončení studií, nejprve na Anatomickém ústavu, později na nynější I. ortopedické klinice 1. LF UK a FN Motol. Od r. 1990 do 2014 byl přednostou této kliniky, 6 let byl členem vedení fakulty ve funkci proděkana pro klinickou práci a řadu let byl členem Vědecké rady 1. lékařské fakulty UK. Patří mezi vynikající pedagogy a přední evropské odborníky v oblasti ortopedie. Těžištěm jeho práce je endoprotetika a vývoj kloubních náhrad, jejich klinické zkoušky a hodnocení. Výraznou aktivitou profesora Sosny je léčba nejzávažnějších postižení ramenního kloubu a vývoj implantátů pro náhradu ramene. Kromě ramenního kloubu se také podílel také na vývoji kyčelní a totální náhrady kolenního kloubu.


Z jeho dalších aktivit v posledních dvaceti letech je nutno jmenovat alespoň členství v České lékařské akademii, v poradním sboru ministra zdravotnictví, funkce zástupce vedoucího redaktora Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae čechoslovaca, členství v redakčních radách časopisů Operative Orthopadie und Traumatologie a The Journal of Arthroplasty. Zastával funkci předsedy České společnosti pro ortopedii a traumatologii. Je autorem řady monografií a dalších významných vědeckých prací.

Oceněni byli také prof. MUDr. Milena Černá, DrSc. (3. LF UK) a prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D. (PřF UK).

Všem oceněným gratulujeme!

Hodnocení: spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace .