1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacího bytu pro mladé akademické a vědecké pracovníky

Oznámení

o stanovení termínu pro podávání žádostí o přidělení startovacího bytu pro mladé akademické a vědecké pracovníky Univerzity Karlovy

Oznamuji, že Komise pro přidělování startovacích bytů stanovila termín k podání žádostí o přidělení startovacího bytu č. 1440, a to:

do 25. 8. 2024.

Okruh zaměstnanců, kteří mohou o přidělení bytu požádat, a další podmínky stanoví opatření rektora č. 4/2022, kterým se vydávají Pravidla pro přidělování startovacích bytů. V současné době tedy může o startovací byt požádat každý zaměstnanec UK, který:

· v kalendářním roce podání žádosti dovršil nebo dovrší věk nejvýše 34 let,

· výše jeho pracovního úvazku na univerzitě, včetně případného úvazku ve fakultní nemocnici, činí 1,0 úvazku,

· jeho pracovní poměr je uzavřen na místo akademického nebo vědeckého pracovníka,

· jeho pracovní poměr je uzavřen na dobu alespoň jednoho roku nebo na dobu neurčitou a

· startovací byt mu zatím nebyl přidělen.

Pokud zaměstnanec některou z těchto podmínek nesplňuje, tuto okolnost uvede v žádosti a uvede též závažné důvody, proč by jeho žádosti i přesto mělo být vyhověno. Komise může rektorce v opodstatněných případech doporučit udělení výjimky.

V případě, že zaměstnanec prokazatelně pečuje o dítě nebo o jinou osobu blízkou, nemusí splňovat podmínku plného pracovního úvazku, ten pak může být nižší než 1,0.

Podmínkou přidělení startovacího bytu je dále stanovený maximální průměrný výdělek a skutečnost, že zaměstnanec není vlastníkem bytu nebo rodinného domu, pomocí něhož by mohl řešit bytovou potřebu a zároveň vykonávat práci na univerzitě.

Písemné žádosti o přidělení startovacího bytu s přílohami se zasílají na adresu: Univerzita Karlova, rektorát-právní odbor, JUDr. R. Kralert, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1, nebo v naskenované podobě na e-mailovou adresu: roman.kralert@ruk.cuni.cz

Uvolněný startovací byt se nachází v objektu Centra Krystal, J. Martího 2/407, Praha 6. Jde o

· byt č. 1440 o rozloze 52,95 m2; tento byt bude připravený k nastěhování od

1. 9. 2024.

Byt je bez nábytku. Je vybavený pouze sporákem, kuchyňskou linkou, vestavěnou skříní, elektrickým bojlerem, průtokovým ohřívačem vody, radiátory a měřící a regulační technikou.

Přesná specifikace bytu je vymezena v příloze A tohoto oznámení.

Tiskopis žádosti a jejích příloh tvoří přílohu B tohoto oznámení. Pro zajištění snazšího kontaktu s jednotlivými žadateli je účelné připojit i kontaktní spojení (e-mail + mobil/telefon).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu jednoho roku, nejdéle však do konce pracovního poměru žadatele nebo do konce kalendářního roku, v němž zaměstnanec dovrší svůj věk 35 let. Při splnění všech podmínek stanovených v čl. 7, odst. 2 OR č. 4/2022 lze nájemní smlouvu prodloužit nejvýše o dalších třicet šest (36) kalendářních měsíců.

Měsíční nájemné, včetně zálohy na služby a paušálního poplatku za vybavení bytu za jednu osobu činí 10.043,85Kč. Vše má splatnost do 15 dne příslušného kalendářního měsíce.

Specifikace bytu a znění žádosti najedete ZDE.

Hodnocení: spravovat