1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Psychiatrická klinika – nabídka Ph.D. studia

Psychiatrická klinika – nabídka Ph.D. studia

Téma disertační práce: Mitochondriální toxicita oligomerů amyloidu beta a tau proteinu
Obor: Neurovědy
Školitel: prof. RNDr. Zdeněk Fišar, CSc., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova,
      zfisar@lf1.cuni.cz, tel. 224965313
Anotace: Alzheimerova choroba (AD) je progresivní neurodegenerativní onemocnění a je nejčastější formou demence, přičemž dosud neexistuje efektivní kauzální léčba AD. V současnosti se hledají a testují nové léky zacílené na primární příčiny nástupu AD a progrese onemocnění, za které jsou považovány neurotoxické účinky rozpustných oligomerů amyloidu beta (Abeta), neurotoxické působení rozpustných oligomerů tau proteinu (tau) a mitochondriální dysfunkce. Budou studovány mitochondriální dysfunkce způsobené rozpustnými oligomery Abeta nebo tau v izolovaných mozkových mitochondriích a měřeny regulační a protektivní účinky léků pro AD, adjuvantních látek a jejich kombinací proti mitochondriální dysfunkci způsobené oligomery Abeta nebo tau. Výsledky přispějí k propojení amyloidové, tau a mitochondriální hypotézy AD, pochopení nitrobuněčných procesů spojených se vznikem a progresí AD a lepšímu poznání mechanismu účinků potenciálních léčiv AD.  

Téma disertační práce: Mitochondriální dysfunkce v psychiatrii
Obor: Neurovědy, Farmakologie a toxikologie
Školitel: doc. PharmDr. Jana Rečková Hroudová, PhD., 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova,                 
                hroudova.jana@gmail.com  
Anotace: Práce je zaměřena na poznání patofyziologických procesů provázejících neuropsychiatrická onemocnění, včetně Alzheimerovy nemoci (AD). Není dostatečně objasněno, jak působí psychofarmaka na mitochondriální funkce a v energetickém metabolismu buněk. Předpokládáme, že terapeutické účinky a/nebo nežádoucí psychofarmak pravděpodobně souvisí se změnami mitochondriálních funkcí. Na základě této hypotézy budou studovány in vitro účinky vybraných psychofarmak. Účinky psychofarmak a jejich vliv na aktivity mitochondriálních enzymů, tvorba ATP, tvorba reaktivních forem kyslíku budou hodnoceny různými metodami (např. spektrofotometrie, fluorescence, respirometrie s vysokým rozlišením). Také budeme testovat mitochondriální dysfunkce navozené tau proteinem a jejich ovlivnění léky a adjuvantními látkami podávanými při AD. Na preklinický výzkum navazuje klinicky orientovaný výzkum a vybrané mitochondriální parametry budou hodnoceny v krevních elementech pacientů s psychiatrickým onemocněním. Ve složkách periferní krve budou měřeny vybrané mitochondriální parametry (aktivita citrátsyntázy a komplexů dýchacího řetězce, respirační rychlost, produkce ATP) a změny v monoaminergním systému (uptake serotoninu, aktivita monoaminooxidázy). Cílem práce je zjistit úlohu změn buněčné energetiky v patofyziologii psychiatrických onemocnění, sledovat efekt léčby psychofarmak a ohodnotit vhodnost použití biochemických parametrů, měřených v periferní krvi, jako biologických markerů těchto duševních onemocnění.  

Přihlášky k Ph.D. studiu na uvedená témata podávejte pouze po dohodě se školitelem. V případě zájmu zašlete školiteli CV a motivační dopis.

Hodnocení: spravovat