1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Jedna zlatá a tři stříbrné medaile od Vědecké rady UK pro osobnosti 1. LF UK

Vědecká rada UK udělila oslavencům jednu zlatou a čtyři stříbrné pamětní medaile

Je dlouholetou dobrou tradicí, že Vědecká rada Univerzity Karlovy oceňuje výjimečné osobnosti, jež se zasloužily o věhlas své alma mater, spolupracujících fakult a Univerzity Karlovy samé. Stalo se tak i 30. listopadu 2023, kdy z rukou rektorky Mileny Králíčkové převzali pamětní medaile slovutní mistři svého oboru, a to u příležitosti dosažení svého významného životního jubilea. Tentokrát, z pohledu oceňovaných, šlo o ryze pánskou záležitost.

Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 30. listopadu 2023 ocenila výjimečné osobnosti, jež v měsících říjen a listopad oslavily významné životní jubileum. Tentokrát byli oceněnými výhradně muži, rozdány byly čtyři stříbrné a jedna zlatá pamětní medaile UK
Vědecká rada Univerzity Karlovy na svém zasedání dne 30. listopadu 2023 ocenila výjimečné osobnosti, jež v měsících říjen a listopad oslavily významné životní jubileum. Tentokrát byli oceněnými výhradně muži, rozdány byly čtyři stříbrné a jedna zlatá pamětní medaile UK

Medaili obdržel za významné dílo v oboru organické chemie a biochemie, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Profesor Fusek má zásadní přínos pro nastavení českého tech transferového prostředí a založení první kanceláře zajišťující přenos poznatků základního výzkumu do praxe. Dlouhodobě na Univerzitě Karlově spolupracuje především s Přírodovědou a Jedničkou.

Je předsedou výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR), členem několika vědeckých a dozorčích rad akademických institucí a mimo jiné též členem předsednictva České chemické společnosti.

Jeho vědecká aktivita je podložena více jak 55 původními vědeckými publikacemi v impaktovaných časopisech s více než 1.860 citacemi, dvěma monografiemi a dvojími skripty. Byl a je řešitelem řady projektů. Své znalosti zúročil i při tvorbě publikace Spolupráce a technologický transfer v oblasti chemie a biochemie. Významná je i jeho role v Nadaci Neuron či při formování Charles University Innovations Prague a.s. (CUIP). Coby ředitel transferové společnosti IOCB Tech už řadu let finančně podporuje výjezdy doktorských a magisterských studentů PřF UK na stáže na prestižních zahraničních pracovištích.

„Ocenění si nesmírně vážím, překvapilo mě a je pro mě velkou ctí. Současně si myslím, že si ho vůbec nezasloužím,“ zamyslel se oceněný vědec. Aby záhy přidal vysvětlení: „To, co člověk dělá, je vlastně splácení dluhu společnosti, jenž mu umožnila vzdělávat se, růst a mít kolem sebe skvělé lidi, kteří mu jsou nápomocni. A uvědomuji si to čím dál častěji. Rovněž bych rád upozornil, že za úspěchem nestojí jeden člověk, ale celý tým. Ocenění si vážím o to víc, že nejsem zdejším absolventem. Vždy budu rád pomáhat sbližování akademických subjektů,“ dodal zlatou medailí oceněný profesor Martin Fusek.

  • Stříbrnou medaili UK převzal JUDr. Jan Kotous,

    právník, pedagog a historik PF UK

Medaili obdržel za zásluhy o rozvoj oboru pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, s přihlédnutím na jeho podíl na rozvíjení vztahů mezi UK a pražskou arcidiecézí.

Doktor Kotous působil na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, kde vedl oddělení sociální politiky, byl též ředitelem personálního odboru Ministerstva kultury ČR a ředitelem kanceláře Královské kolegiální kapituly na Vyšehradě. Téměř dvacet let působí na katedře pracovního práva a sociálního zabezpečení Právnické fakulty UK.

Vedle historie sociální politiky a historie práva se zabývá rovněž právem církevním a soukromým. Je redaktorem odborných sborníků, autorem vysokoškolských skript a řady odborných publikací.

Je držitelem několika výzmaných ocenění, včetně bronzové a stříbrné medaile Antonína rytíře Randy, kterou Jednota českých právníků uděluje jako výraz uznání zásluh na rozvoji demokracie, právní teorie i praxe, zákonodárství a organizování právního života v zemi či práci pro Jednotu. V roce 2018 mu papež František udělil Řád sv. Řehoře Velikého ve stupni rytíř – komandér.

„Vyjádřené pocty si nesmírně vážím,“ řekl oceněný vědec, aby dále navázal na slova rektorky Králíčkové. Ta u příležitosti předání ceny vzpomněla letos zesnulého českého historika a archeologa profesora Petra Sommera, s nímž doktor Kotous spolupracoval. „Spolu jsme před mnoha lety budovali nové expozitáře Archeologického ústavu Akademie věd ČR na Vyšehradě. Včera by oslavil své narozeniny. Bylo pro mě ctí s panem profesorem spolupracovat a mít možnost s ním organizovat mezinárodní konferenci, zahajovanou právě před rokem ve Velké aule Karolina. Ještě jednou děkuji za tuto poctu,“ uzavřel vzpomínkou své poděkování doktor Jan Kotous.

Medaili obdržel za významné celoživotní dílo v oboru nukleární medicíny, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Profesor Šámal je významnou osobností nukleární medicíny nejen v České republice, ale i v zahraničí. Od poloviny 80. le se věnuje výpočetnímu zpracování a vícerozměrné analýze obrazových dat v nukleární medicíně; těžištěm jeho zájmu je studium kvantitativních parametrů funkce ledvin pomocí analýzy obrazů ze statické a dynamické scintigrafie.

Je autorem řady monografií a významných vědeckých prací. Po celý svůj profesní život spolupracoval s kolegy z významných zahraničních institucí, jako například AKH Wien. Je spoluautorem mezinárodního doporučení pro provádění renální scintigrafie u dospělých.

Byl a zůstává excelentním pedagogem – dosud je garantem pregraduální výuky nukleární medicíny pro studenty ve 4. ročníku lékařské fakulty.

Milovník astronomie a astrofotografie má významný podíl na udržení nukleární medicíny jakožto samostatného výukového oboru, včetně akreditace pro habilitační řízení a jmenování profesorem.

„Zestárnout není žádná zásluha,“ konstatoval s úsměvem na úvod svého vystoupení oceněný odborník na nukleární medicínu. A následně dodal: „Dovolte mi vyjádřit vděk 1. lékařské fakultě za její přátelské tvůrčí prostředí, bez kterého bych nebyl schopen ničeho dosáhnout,“ pronesl na závěr profesor Martin Šámal.

Medaili obdržel za významné celoživotní dílo v oboru revmatologie a imunologie, dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost.

Profesor Vencovský je přední český revmatolog a imunolog, specializující se na problematiku autoimunitních revmatických onemocnění.

Má za sebou mnohá zahraniční působení, jako například na britském The Kennedy Institute of Rheumatology v Londýně či švýcarském Serono Pharmaceutical Researche Institute v Ženevě. V současnosti působí coby statutární zástupce ředitele, vedoucí vědecko-výzkumného centra a vedoucí klinických laboratoří na pražském Revmatologickém ústavu.

Je držitelem řady významných ocenění: Zlatou medailí České lékařské společnosti JEP, Stříbrnou a Zlatou medailí Slovenské lékařské společnosti a čestným členem například: České revmatologické společnosti, Maďarské revmatologické společnosti, České společnosti alergologie a klinické imunologie.

Je vědcem s výrazným mezinárodním přesahem, přičemž je podepsán pod 500 vědeckých článků, citovanost jeho prací je 17.000 a h-index 54.

Profesor Vencovský je rovněž výjimečným a oblíbeným pedagogem a také opakovaně zvaným řečníkem na významných zahraničních konferencích.

„Velmi si ocenění vážím,“ přiznal na úvod specialista na revmatická onemocnění, aby se záhy podělil se o své niterné pocity: „Revmatologií se zabývám už čtyřicet let, a kromě tří let v zahraničí po celou dobu působím na ústavu revmatologie. Již na počátku své vědecké kariéry jsem si vzal za cíl – umínil jsem si, aby česká vědecká revmatologie byla alespoň částečně srovnatelná s tím, co jsem zažil v zahraničí. Snad se mi to trochu podařilo, a snad jsem tím přispěl k dobré pověsti lékařské fakulty, potažmo Univerzity Karlovy,“ prozradil své celoživotní profesní přání profesor Jiří Vencovský.

Hodnocení: spravovat Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace .