1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

20. Studentská vědecká konference má své vítěze

Jubilejní, již 20. ročník Studentské vědecké konference (SVK), kam bylo letos přihlášeno celkem 170 prací. Ty byly na konferenci prezentovány buď formou přednášky, posteru nebo otištěním ve sborníku SVK.

Soutěžní práce a jejich prezentace byly hodnoceny bodově a komise vždy hodnotila vědecký přínos a znalost problematiky, úroveň prezentace, vlastní podíl studenta a samostatnost jeho práce.

84712Vítězové soutěže: Mgr. Marie Kostelanská, Petr Výmola, Ing. Olga Součková a Iveta Míková.

Nejlepší přednášky postgraduální sekce:
1. místo
Ing. Olga Součková s prací Nové geneticky podmíněné defekty de novo syntézy purinů, jejím školitelem byla Ing. Marie Zikánová z Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN v Praze.

2. místo
MUDr. Jiří Nepožitek s prací Smíšená svalová aktivita v REM spánku jako nový para-metr časné konverze do neurodegenerativního onemocnění u idiopatické poruchy chování v REM spánku, jeho školitelem by prof. Karel Šonka z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

Nejlepší přednáška pregraduální sekce:
1. místo
Petr Výmola s prací Role stromálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí glioblastomů, jeho školitelem byla MUDr. Eva Balážiová z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Nejlepší postery postgraduální sekce:
1. místo 
Mgr. Marie Kostelanská s prací The photodynamic inactivation of prions revealed by mouse bioassay, jejím školitelem byl doc. Karel Holada z Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN v Praze.

2. místo
Mgr. Lenka Stolařová s prací Funkční analýza kinázové aktivity sekvenčních variant genu CHEK2, jejím školitelem byl prof. Zdeněk Kleibl z Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK.

Nejlepší postery pregraduální sekce:
1. místo
Iveta Míková s prací Zapojení dárců krevní plazmy do registru dárců kostní dřeně, její školitelkou byla Mgr. Pavla Kordulová z Ústavu teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK

2. místo
Phoebe Chi Yie Koh s prací Production of recombinant UnaG, as a bilirubin sensor, jejím školitelem byl MUDr. Martin Leníček z Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze

Anketa účastníků konference o nejlepší poster postgraduální sekce:

Sdílené 1. místo
Chia-Ling Chen s prací The CD71/Sca-1 diagram is a useful tool for investigation of hematopoietic stem and progenitor cells, jejím školitelem byl prof. Emanuel Nečas z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a VFN v Praze.
a
MUDr. Nina Dusílková s prací Aktivační mutace genu IDH2_140R u pacientů s Myelodysplastickým syndromem s horší prognózou, jejím školitelem byl prof. Tomáš Stopka z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK a Biocev.

Anketa účastníků konference o nejlepší poster pregraduální sekce:
1. místo
Andrea Burdová a Jakub Klevar s prací Výskyt léčiv a návykových látek v řece Vltavě, jejich školiteli byla MUDr. Milena Bušová z Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze

Přednášky v pregraduální i postgraduální sekci hodnotila komise ve složení:
Prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
doc. Ing. Karel Holada, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Živný, Ph.D.
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
doc. RNDr. Jiří Petrák, Ph.D.

Postery v postgraduální sekci hodnotila komise ve složení:
doc. MUDr. Pavel Klener, Ph.D.
prof. Ing. Stanislav Kmoch, CSc.
doc. MUDr. Petra Lišková, PhD.
prof. MUDr. Jan Malík, CSc.
MUDr. Jan Škrha, Ph.D.

Postery v pregraduální sekci hodnotila komise ve složení:
doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D. a
doc. MUDr. Vladimír Riljak, Ph.D.,

Sponzory akce byla nakladatelství:
Galén
Grada Publishing, a.s.
Current Media, s.r.o
Maxdorf, s.r.o.
Megabooks CZ, spol. s.r.o. – Oxford Bookshop
Mladá fronta a.s., Medical Services

a Fair food club

 

Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) spravovat