1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zubní lékařství

72055

72312"Na medicínu jsem chtěla odmalička, pro obor zubní lékařství jsem se rozhodla později - ráda pracuji rukama, chtěla jsem lidem pomoct ke šťastnějšímu životu, zde prostřednictvím zdravějších úsměvů, a taky mě lákala prestiž 1. lékařské fakulty a pětileté studium. Na našem oboru je skvělé, že praktická výuka začne hned na začátku prvního ročníku během předmětů zaměřených na ústní dutiny. A protože je nás v ročníku málo, všichni se dobře známe - škola je tak trochu jako rodina, což beru jako velké plus."

Kateřina Lustigová, studentka zubního lékařství

Výuka preklinických stomatologických předmětů, zařazených do 1. a 2. ročníku, probíhá ve třech simulátorových učebnách, výuka klinických stomatologických předmětů je soustředěna do výukových sálů v budově děkanátu a výuka všeobecně medicínských předmětů je na klinikách a odděleních v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, Fakultní nemocnice Motol a Ústřední vojenské nemocnice.
Klinická stomatologická výuka je zaměřena na komplexní stomatologickou péči. Pro výuku
studentů vyšších ročníků je zajištěn dostatečný počet vhodných pacientů.

Přijímací zkouška proběhne dne 12. června 2018. Uchazeči, kteří si podají současně přihlášku na studijní program Všeobecné lékařství a Zubní lékařství, budou skládat jednu přijímací zkoušku. Při přijímací zkoušce se ověřují znalosti uchazečů z chemie, fyziky a biologie. Celkem 300 otázek, z každého předmětu 100 otázek. U otázek v testech může být jedna nebo více správných odpovědí a jedním bodem se hodnotí pouze úplně zodpovězené otázky. Maximální možný počet bodů za testy: 300 bodů. Bonifikace z matematiky: 10 bodů. Celkový možný počet bodů: 310.

Uchazeči mohou navíc získat bonifikaci 10 bodů v rámci přijímacího řízení při současném splnění podmínek uvedených v bodě 1 a 2. 

1. Uchazeč absolvoval výuku českého jazyka po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a současně splňuje podmínku uvedenou pod písmenem a) nebo b):
c) absolvoval na střední škole výuku povinného předmětu matematika po celou dobu studia na čtyřleté střední škole a na víceletých gymnáziích analogicky v posledních čtyřech letech studia a byl klasifikován výborně až chvalitebně z předmětu matematika podle koncových vysvědčení za 1., 2., 3. ročník a v pololetí ve 4. ročníku
nebo
d) úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) s výsledkem výborně až chvalitebně

2. Uchazeč doručí do:
c) 28.2.2018 (rozhodující je datum odeslání) na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu (katalogový list musí být vedený elektronicky a musí obsahovat rozdělení na předměty povinné, volitelné a případně nepovinné stejně jako vysvědčení.) v případě, že žádá o bonifikaci dle bodu 1a)
nebo
d) 25.5.2018 (rozhodující je datum odeslání) na adresu studijního oddělení 1.LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 podepsanou žádost o bonifikaci a úředně ověřené kopie vysvědčení nebo střední školou potvrzený originál katalogového listu a současně doručí certifikát (s ověřovací doložkou konverze) prokazující, že úspěšně složil zkoušku Matematika+ (organizace CERMAT) v případě, že žádá o bonifikaci dle bodu 1b)

Na žádosti podané po výše uvedených termínech vztahujících se k jednotlivým podmínkám bonifikace nebude brán zřetel.

Formulář žádosti o bonifikaci naleznete zde

Všeobecné podmínky:

úspěšné ukončení středoškolského vzdělání maturitou
úspěšné vykonání přijímací zkoušky - bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan
uchazeči, kteří nemají maturitní zkoušku z češtiny nebo slovenštiny, doloží doklad o vykonané zkoušce z českého jazyka na úrovni C1 na území České republiky (informace na www.ujop.cuni.cz).

Hodnocení: spravovat