1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Zde naleznete výsledek VŘ na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice - juniora v rámci projektu Výzva č. 02_18_53 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV

V ý s l e d e k

výběrového řízení na obsazení místa výzkumného/é pracovníka/ice - juniora v rámci projektu Výzva č. 02_18_53 Mezinárodní mobilita výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP VVV.

Název projektu: Mezinárodní mobility výzkumných, technických a administrativních pracovníků na UK

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016976

Pracoviště: Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN

Ve smyslu § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, a Řádu výběrového řízení Univerzity Karlovy se komise pro výběrové řízení na jednání dne 27.5.2020 usnesla na tomto závěru:

na místo

p ř i j m o u t přihlášeného uchazeče, který se umístil jako 1. v pořadí

Po přezkoumání průběhu výběrového řízení se závěrem komise pro výběrové řízení

s o u h l a s í m

prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

děkan 1. LF UK

Hodnocení: spravovat